Back to top

Eekhoutstraat 46

referentie OLV/1414
Part
Zestienstraat Eechoutstrate
Oud huisnummer C18/3 en C18/2
Adres Eekhoutstraat 46
Adrescode 800000630046
Geschiedenis 1/01/1580: Joos Lambrecht
11/12/1602: verkoop - Gheeraert Carlier de oude en echtgenote, tevoren weduwe van Joos Lambrecht, verkopen het huis aan Jaques de Cueninck
2/06/1618: registratie van verkoop ; verkoop - Guillame Inbona en echtgenote verklaren dit huis gekocht te hebben in 1603 (Hieronymus de Zaghere). Ze verkopen aan Jaques de Cuenynck
2/06/1618: lopende schuld - Jaques de Cuenynck en echtgenote verbinden het huis in een lopende schuld van 200-0-0 t.v.v. Guillame Inbona
5/08/1619: rente - Jaques de Cuenynck en echtgenote zetten een rente van 4-0-0 pen 16 t.v.v. de zes minderjarige kinderen van Pieter Plouvier bij Pauline Aernouts
31/07/1628: arrest - Zie OLV/1412
20/10/1628: arrest - Zie OLV/1412
10/04/1632: rente - Het huis is belast met 6-0-0 pen 16. Zie OLV/1412
12/12/1644: verzoek i.v.m. huur - Pieter Callens verzoekt de klerken officieel om het huis niet te laten erven zonder vermelding van zijn huur voor 3-6-9 jaar, ingegaan in december 1639
20/02/1648: rente - Er is een rente van 2-0-0 pen 18 bezet op dit huis. Zie OLV/1412 (daar is de intrest vermeld als pen 16)
20/11/1648: arrest - Op 1/2 van dit huis werd beslag gelegd. Zie OLV/1412
11/06/1650: schenking - Elisabeth Pot, weduwe van Jaecques de Coninck, schenkt 1/2 van dit huis en OLV/1412 aan Baltasar du Pon en echtgenote, aan Barbara en Lievyne de Coninck, aan Anna Cathelynken, dochter van Jaecques Hugue, aan de 5 minderjarige kinderen van Lucas Mortier en aan Anselmus en Jaecques de Coninck, ter acceptatie van Baltasar du Pon, ook voor de 5 kinderen Mortier en ter acceptatie van de echtgenote van Jaecques Hugue voor haar kind. Dit alles op voorwaarde dat Elisabeth Pot vol vruchtgebruik zal behouden en dat na haar overlijden alles in 7 delen zal verdeeld worden. Indien Anna Cathelynken zonder nakomelingen zou sterven zal haar deel verdeeld worden over de zes andere delen
18/08/1650: overeenkomst met buurhuis - Er zijn afspraken gemaakt met OLV/1412. Zie daar
18/08/1655: arrest - Er is arrest gedaan. Zie OLV/1412 (daar doorstreept) : Anchelmus de Keunynck liet arrest doen op het deel van Jaeques de Conynck om schadeloosstelling te bekomen voor de borg die hij over Jaeques stelde bij Jan Sapaert, gemachtigd over Cornelis Pieters, voor de som van 87-0-0
18/03/1656: verkoop bij decreet - Na gerechtelijke inbeslagneming werd het huis verkocht bij decreet aan Marie van Blootackere voor de achterstallige rente van 4-0-0 pen 16 (sedert 05-08-1650)
13/12/1656: schuld - Het huis is verbonden in een schuld van 25-0-0. Zie OLV/1412 (hetgeen daar doorstreept was) : Lievine de Cuenynck verbindt 1/7 in een schuld van 25-0-0 hetgeen ze informeel leende van Jan D'overloope
30/01/1657: verband - Anselmus de Cueninck en echtgenote verbinden 1/7 van het huis en OLV/1412 t.v.v. de erfgenamen van Cornelis Pieters den Boer ter acceptatie van Guillame Pasman. Ze staan hen eveneens het recht af dat ze via arrest bekwamen op het deel van Jaecques de Coninck. Dit alles voor een schuld van 87-0-0 sedert 03-09-1653
6/06/1657: afstand van eigendomsrecht - Frans Gherssen en echtgenote Marie van Blootackere staan het recht op dit huis af als vrijwillige zuivering aan Jaecques de Coninck, Lievine en Barbele de Coninck, Baltasar du Pon, Denijs Contelle als voogd van de kinderen van Lucas Mortier en Jaecques Hugues, uit kracht van het decreet van 18-03-1656. De rente blijft wel bezet op dit huis
9/07/1657: verband - Jacques Hughe verbindt 1/7 van dit huis en OLV/1412 in een schuld van 200 gulden t.v.v. Jan D'overloope
10/10/1657: arrest - Joos vande Dorpe liet arrest doen op dit huis en OLV/1412 voor het deel van Jaecques Hughe voor een schuld van 7-1-4 van diens echtgenote Anna de Coninck
17/11/1657: arrest - Joos vande Dorpe liet arrest doen op dit huis en OLV/1412 voor het deel van Jaecques de Coninck wegens een schuld van 3-4-6 en 2-7-0 (geleend op 22 en 23-10-1655 (Ferdinand Guillet)
26/11/1657: rente - Zie OLV/1412 (daar doorstreept) : Jaecques Hughe en echtgenote Anna de Coninck zetten op 1/7 van dit huis en OLV/1414 een rente van 2-1-8 pen 16 t.v.v. Jan D'overloope die daarvoor het verband van 09-07 en 11-11-1657 verbreekt
27/11/1657: arrest - Jaecques Sayoen en Jan Dregghe lieten arrest doen op dit huis en OLV/1412 voor het deel in eigendom van Baltasar du Pon via zijn echtgenote, dochter van Jaecques de Coninck, voor een schuld van 29-6-5 over 1-9 van 205-5-12 (negatief slot van de rekening op de pacht van de "Cleenbier accijnzen" van Brugge)
23/01/1658: rente - Baltasar du Pon en Marie, dochter van Jaecques de Coninck, zetten op 1/7 van dit huis en op de huur een rente van 2-0-0 pen 16 t.v.v. Jan Dregghe
23/03/1658: verkoop bij decreet - Na gerechtelijke inbeslagneming van 1/7 op verzoek van Jan Sappaert, gemachtigd over de erfgenamen van Cornelis Pieters Boer (die het deel verkregen hadden van Anselmus de Cueninck wegens een schuld van 87-0-0 met intrest dd. 03-09-1653), is dit deel verkocht bij decreet aan Jan de Regghe
13/04/1658: arrest - Joos van Dorpe liet beslag leggen op dit huis (nu 2 woningen) op het deel van Jaecques Hughe omwille van een schuld van zijn echtgenote van 33-16-0 pen 16 en van 7-1-4 (reeds arrest gedaan) en voor de kosten van 2-11-6
25/04/1658: verkoop (3/7) - Baltasar du Pon en echtgenote Marie de Coninck, Lievine en Barbara de Coninck, ongehuwd, allen kinderen van Elisabeth Pot, verkopen 3/7 van dit huis, hovingen en achterhuizen (vroeger 1 woonst, nu weer 2) aan Jan Dregghe
24/05/1658: arrest - Louijs du Flos liet arrest doen op het deel van Jaecques Hughe om een bewijs te bekomen van de ontvangsten van diverse onderpachters van gruit op het platteland van het Vrije en om teruggave van de obligaties en bewijzen te bekomen waarvan hij de penningen niet heeft ontvangen
31/05/1658: schuld - Jan Dregghe en echtgenote verbinden 4/7 van dit huis als borg voor een schuld van 96-0-0 t.v.v. Pieter Govaert
10/06/1658: verkoop (1/7) - Anselmus de Cuenynck en echtgenote verkopen 1/7 aan Jan Dregghe
12/11/1659: verkoop (1/7) - Jaeques Hughe en echtgenote Anna de Coninck (voor henzelf en gemachtigd over hun kind Anna Catharine met toestemming van het Vrije) verkopen 1/7 van dit huis
15/12/1660: verkoop (1/7) - Baltasar du Pon en Denys Croutelle, voogden van de 4 minderjarige kinderen van Isabeau de Coninck bij Lucas Mortier, verkopen 1/7 van de 2 huizen aan Jan Dregghe
27/01/1667: borgstelling voor erfdeel - Jan Dregghe en echtgenote verbinden 1/2 van dit huis als borg voor 198-19-9-12 (de helft van het eindbedrag van de staat van goed van Anna Saijoen), waarvan zijn 2 minderjarige kinderen bij Anna Saijoen, Joanna en Anna Dregghe, elk de helft zullen krijgen als ze meerderjarig worden, ter acceptatie van hun voogd Lambrecht Hanssens
13/03/1668: arrest - Guillame Matin de jonge en Louijs Bachuus lieten beslag leggen op het deel van Jan Dregghe en zijn minderjarige kinderen, in zijn tweede huwelijk verwekt bij Laureijnse de Roij, om betaling van of borg voor 53-13-9-12 (1/2 van 107-7-7) te eisen voor onbetaalde leveringen kaphout besteld door Dregghe en zijn compagnie op 31-12-1665 in Braederijcq (De Flou : een leengoed te Oostkamp) per obligatie dd. 14-07-1666
13/08/1668: arrest - Anna en Barbara de Roij lieten beslag leggen op het huis van Jan Dregghe om betaling van of borg voor de rente van 10-0-0 over het kapitaal van 160-0-0 (dat hij leende op 01-01-1662) en voor een lening van 22-0-0 te bekomen
2/03/1671: verkoop bij decreet - Na gerechtelijke inbeslagneming ten gevolge van het hiervoren vermelde arrest, is het huis verkocht bij decreet aan Anna en Barbara de Roij voor de geëiste schuld
23/01/1693: verkoop (1/2) - Albertus Dregghe, Joanne Dregghe (sic ?), Jan Baptiste de Witte en echtgenote, Matthijs Pauwels en echtgenote, Jaecques van Boven en echtgenote verkopen het huis dat ligt tussen de woning van Anthone Houvenaeghel aan de noordzijde en de woning van Jacques Bultynck aan de zuidzijde, aan Joanne Dregghe. Er zijn enige afspraken met het buurhuis
23/01/1693: verkoop - Mr. Albertus Dregghe, Joanne Dregghe, Jan Baptiste de Witte en echtgenote, Mathijs Pauwels en echtgenote, Jaecques van Boven en echtgenote, verkopen een huis aan Jaecques Bultynck. Het betreft de woning aan de voet van de Cleene Eeckhoutbrugghe : aan de noordzijde begrensd door de woning van de comparanten, waarmee het vroeger 1 huis vormde ; aan de zuidzijde door de Cleene Eeckhoutbrugghe. Ook de moutvloer en de ast van de mouterij worden meeverkocht. Er zijn ook afspraken met een buurhuis
29/12/1693: rente - Jaecques Bultynck en echtgenote zetten op het huis aan de Cleene Eeckhoutbrugghe een rente van 8-6-8 pen 24 t.v.v. Francoise Willays, weduwe van raadsman Anthone van Thuyne. Indien de rente niet stipt betaald wordt, verhoogt ze tot 10-0-0 pen 20
20/09/1694: rente - Jaecques Bultynck en echtgenote zetten op het huis met de moutvloer en de ast in de mouterij een rente van 12-10-0 pen 20 t.v.v. Francois Sombaer
10/02/1710: arrest - Marie de la Villette liet beslag leggen op het huis van Jaecques Bultynck om betaling van of borg voor 50-0-0 te bekomen en 2-10-0 voor 1 jaar gemiste intrest
11/03/1711: schuld / rente - Jacob Bultynck en echtgenote verbinden het huis in een schuld van 25-0-0 en zetten een rente van 3-15-0 over het kapitaal van 100-0-0 t.v.v. Adriaen van Durme
29/05/1711: arrest - Joseph Maertens liet arrest doen op het huis van Jacques Bultynck wegens een schuld van 32-0-0 en 2-0-0 gemiste intrest
10/06/1711: verkoop - Jacques Bultynck en echtgenote verkopen hun huis aan Pieter van Heste
3/07/1711: rente - Pieter van Heste zet een rente op het huis aan de Cleene Eeckhoutbrugghe van 11-7-3-12 pen 22 t.v.v. Pieter Sackebant
29/04/1716: verkoop bij decreet - Op verzoek van Pieter Sackebandt werd het huis (aan de Cleene Eeckhoutbrugghe) in beslag genomen wegen een achterstallige rente van 11-7-3 pen 22 en hem verkocht bij decreet voor de geëiste schuld
1/03/1726: verkoop - Joanne Dregghe, geestelijke dochter, verkoopt het huis naast het huis van Antone Houfnaghel, aan Judoca Tempelare, weduwe van Jan Bogaert
2/03/1726: rente - Juduca Tempelare, weduwe van Jan Bogaert, zet een rente van 2-1-8 pen 24 t.v.v. Jacobus en Eugenius Philippus Bogaert, haar 2 minderjarige kinderen, ter acceptatie van hun kamervoogd Jaecques Gheys
10/10/1730: overdracht van rente - Victor Bats, kamervoogd van Eugenius Bogaert, en Jacobus Bogaert en echtgenote, staan de rente van 2-1-8 pen 24 af aan Elisabeth Vijt
12/05/1731: verkoop - Jacobus Bogaert (voor zichzelf en als gemachtigde voor zijn broer Judocus Bogaert, die in het buitenland verblijft) en echtgenote, en Marie Bogaert verkopen het huis (naast het huis van wijlen Houfnaghele) aan Pieter Sackebant
13/05/1768: verkoop - Joanne Sackebant, weduwe van Frans Verplancke, verkoopt beide woningen aan Marie Beuckels
3/03/1775: registratie van overeenkomst met buurhuis - Op 16-10-1725 hadden Dominicus Aernoudt en echtgenote Anna Beuckels, eigenaars van een buurhuis dat paalt aan de Eekhoutbabdij, en Pieter Sackebant een overeenkomst gesloten i.v.m. lichtinval
9/08/1791: rente - Joannes Baptiste Grossé en echtgenote zetten op de 2 woningen een rente van 46-0-0 pen 20 t.v.v. Marie Beuckels, weduwe van Frans Neirinck
9/08/1791: verkoop - Marie Beuckels, weduwe van Frans Neirinck, verkoopt de 2 woningen aan Joannes Baptiste Grossé
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be