Back to top

Arrest, Engelsestraat 4 - 15/09/1688 | Erfgoed Brugge

Referentie JAN/0293
Aard arrest
Part Marie Bultynck weduwe van Charles vande Pitte, als weduwe en bezitster van het sterfhuis van Dominicus de Smidt, in haar naam en in naam van haar kinderen doet arrest op het achtste deel van alle roerende - en onroerende goederen uit de erfenis van Olivier van Bassevelde en toebedeeld aan Justo de Smidt. Dus ook in dit huis en het achterhuis ('uytcommende jegens over de Jesuijten') nu een separate woning bekend als JAN/0311²; dit alles tot verhaal van de helft van 300-0-0.
Klerk Adriaan Rielant
Datering 15/09/1688
HuisnaamDe Olifant (volgens L.Gilliodts-Van Severen)
Zestienstraat Inghelschestraete
Oud huisnummer A3/18
Adres Engelsestraat 4
Adrescode 800000690004
Nota Met desen huijse wijlent gegaen heeft t'achterhuijs voorhoofden inde Crommewalstraete (JAN/0311² westzijde), danof het selve achterhuijs nu ghesepareert is,'t ghone teghenwoordigh oock is een particulier huijs ende woonste op sigh selven.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be