Back to top

Geschrift (letterlijke transciptie), Dweersstraat 28 - 26/10/1679 | Erfgoed Brugge

Referentie JAK/0256
Aard geschrift (letterlijke transciptie)
Part Wierdt overgebrocht seker wettel(ick) instrument ghepasseert voor Burghmeester schepen(en) en Raed dezer stede van Brugghe van date 15-11-1679 onderth(ekent) C. van Volden ende geseghelt met den seghel van desel(fde) stadt, daerbij Jan Joos twede commis ende secretaris als oock ontfangher der borghen over de panden die op borgh ghelost worden in (den) bergh van Bermerticheijt binnen deser stede beloofde hem int bedienijngh van selve officij als oock in alle andere diesij naermaels in't sel(ve) borgh oft in...........deser naderhand en soude bede van altijdt ghifte aan de welcke te draghen ende hem in alles ghetrauwel(ick) te quijten en t'onderhouden de reglementen ghemaeckt ende te maecken midts(gaders belofte dat jeghen alle de selve borghen ter cause van sijne fruacties eenige schade ofte intrest quaeme te lijden beloofd etselve sijn particulieren naeme te presteren ende restitueren midtsg(aders)interest van diere ten prijse ghelijck voor de cleijne panden alhier verschot wordt betaelt sijnde ......het compareert Jo(nkvr.)Isabelle Hano, huijsvr. van de voorn. Jan Joos, de welcke naer renunctiatie Scto. Velliaino ende Anthon: siquos mulier, verbondt met heuren voorschr. man hun effective persoonsmeuble en immeuble jeghenwo. en toecommende op heurlieden verclaers ende tot meerder versekerthede enz...enz...dit huis breder achter het voorschr. instrument.
Datering 26/10/1679
Zestienstraat Dweerstrate
Oud huisnummer D18/58
Adres Dweersstraat 28
Adrescode 800000600028
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be