Back to top

Wollestraat 4

referentie OLV/1644
Part
Zestienstraat Wullestrate
Oud huisnummer C20/27
Adres Wollestraat 4
Adrescode 800003820004
Geschiedenis 1/01/1580: Eigenaar is Jan Martyn
11/02/1585: verkoop - De erfgenamen van de overleden echtgenote van Jan Martyn verkopen 1/4 aan Jan Martyn. Dit huis heeft een gemeenschappelijk toilet (met val in de kelder van dit huis) met OLV/1645 (dat een val met 3 zittingen heeft). Lasten : 0-51-0 parisis landcijns, 4-0-0 pen 18
11/02/1585: lopende schuld - Jan Martijn verbindt 1/4 in een lopende schuld van 50-0-0 t.v.v. de erfgenamen van zijn overleden echtgenote
14/01/1586: verkoop - Jan Martijn, ook gemachtigd over Jan Le Maire die via zijn echtgenote erfgenaam is van Jan Martijn, en de goeverneurs van de arme meisjes school waar Calleken Veralleman, ook erfgename van Jan Martijn, verblijft, verkopen aan Jan Scharri, renten en de resterende lopende schuld van 10-0-0 inbegrepen
14/01/1586: lopende schuld - Jan Scharri verbindt het huis in een lopende schuld van 33-6-0 t.v.v. Andries van Wymeersch, stokhouder
14/11/1600: verkoop - Donaes Stierman, gemachtigd over Jan Scharij, verkoopt aan Steven Osten, met vermelding van het gemeenschappelijk toilet en 0-51-0 parisis landcijns
10/10/1608: inbeslagneming (marge) - G. de Gusere, deurwaarder van de Raad van Vlaanderen, nam 1/2 van dit huis in beslag, ten laste van Steven Oste en Jan Verhouve, schoonzoon van Oste, op verzoek van Jan Lauwers, commis van de belastingen in het Kwartier van het Vrije. Dit wegens een schuld van 3497 gulden
4/07/1630: verdeling - Na verdeling is het huis nu in eigendom van Guillame de Cuenynck. Zie CAR/0093
20/09/1630: verzoek i.v.m. huur (marge) - Janneken Blomme verzoekt haar huurcontract van 6 jaar vanaf 01-06-1628 te kunnen uitdoen aan Guillame de Cuenynck en aan Jacques Verhouve en Joos de Bonte, voogden van de kinderen van Jan Verhouve. Dit wordt doorgegeven aan de klerken van de vierschaar
7/06/1632: rente - Guillame de Cuenynck en echtgenote zetten op dit huis, OLV/0419 en OLV/0420 een rente van 6-5-0 pen 16 t.v.v. Zegher van Male
30/06/1637: arrest - Matheus vande Wante, gemachtigd over Pieter Dhondt, liet arrest doen op het huis van de weduwe van Guillame de Cueninck, op de huurgelden die Jan Troch aan de weduwe schuldig is, wegens een schuld van 19-16-3
23/01/1644: verdeling - Na verdeling hoort het huis toe aan de weduwe van meester Alexander Barvoet. Zie CAR/0619
23/01/1644: rente - De weduwe van meester Alexander Barvoet zet op dit huis, DON/0670, DON/0671 en DON/0672 een lijfrente van 18-0-0 pen 8 t.v.v. de weduwe van Guillame de Cueninck
7/02/1654: verkoop bij decreet - Wegens een sedert 07-06-1648 achterstallige rente van 3-2-6 (de helft van 6-5-0) is het huis gerechtelijk in beslag genomen en verkocht bij decreet aan de verzoeker Zeger van Maele
23/11/1655: arrest - Jan Stoet liet arrest doen op het huis van Ferdinande de Conynck en de weduwe van Guillame de Conynck en haar minderjarige kinderen, allen erfgenamen van Anna de Conynck, laatst weduwe van Pieter van Exaerde. Zie CAR/0617
9/12/1655: inbeslagneming - Deurwaarder Duyfkens van de Raad van Vlaanderen laat dit huis, OLV/0185 en OLV/0186, CAR/0617, CAR/0618, CAR/0619, CAR/0620 en CAR/0621 in beslag nemen op verzoek van Jaecques Roels en ten laste van Ferdinande de Cuenynck en de weduwe en kinderen van Guillame de Ceunynck de jonge. Dit alles tot schadeloosstelling voor Roels' borg en aanspraken betreffende afstand van een huis en erf bij de Torremeulen tussen de Ezelpoort en de Smedepoort en om bewijs te krijgen van de rekeningen van de vruchten (?)
18/10/1656: arrest - Meester Anthone Almeye, uitvoerder van het testament van Anna de Coninck, liet arrest doen op dit huis, CAR/0617, CAR/0618, CAR/0619, CAR/0620 en CAR/0621, in eigendom van de erfgenamen van Anna, laatst weduwe van Pieter van Exaerde en tevoren van meester Alexander Barvoet, ter voldoening van een principale acte van legatie of testament vanwege Anna en voor de kosten van 5-1-0
4/03/1658: verkoop - Niclaeys Pauwens en echtgenote Marie Francoise van Exaerde, Anna Petronelle van Exaerde, ongehuwd, Anthone Petyt, gemachtigd over Ferdinande de Coninck (hij moet dit laten goedkeuren door Barbara de Raeve, echtgenote van de Coninck) en Clement de Prince, voogd van de 4 minderjarige kinderen van Guillame de Coninck bij Anna Waefelaers, verkopen aan Niclaeys Breydel
9/07/1668: herroeping van machtiging - Zie CAR/0093 voor de herroeping van de machtiging van Catharine de Wree aan haar echtgenoot Steven Verhouve
23/06/1673: verkoop - Barbara Breijdel (Breijghel) verkoopt aan Bartholomeus de Crits
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be