Back to top

Walplein OB03

referentie OLV/0701
Part
Zestienstraat Walplatse
Oud huisnummer C10/74
Adres Walplein OB03
Adrescode 80000365OB03
Geschiedenis 1/01/1580: Het hoekhuis is voor 2/8 in eigendom van de weduwe van Pauwels Hughe. 5/8 is van Tanneken, dochter van Pauwels Hughe, en 1/8 is van Pierkin, zoon van Pauwels Hughe
29/11/1583: verkoop - De erfgenamen van Tanneken, dochter van Pauwels Hughe, verkopen 5/8 van dit huis aan de weduwe van Pauwels Hughe en diens zoon Pierken. Lasten : 0-35-0, 2 capoenen en een pond komijn landcijns met omringende huizen, waarvan 0-0-12 voor dit huis ; 0-10-0 pen 18, waarvan de helft voor dit huis
29/11/1583: rente - De voogden van Pierken Hughe en de weduwe van Pauwels Hughe zetten een rente van 0-5-0 pen 16 op dit huis
25/03/1595: verkoop bij decreet - Dit huis, OLV/0702 en OLV/0703 werden gerechtelijk in beslag genomen en zijn verkocht bij decreet aan Anthonus Janssens, ontvanger van de Eekhoutabdij
15/05/1595: transport - Anthonus Janssens, ontvanger van de Eekhoutabdij, transporteert de rechten van de abdij op deze drie huizen aan Rombout van Keyschote
3/08/1666: rente - Anthone La Veijne en echtgenote zetten op dit huis en NIK/0081-1 een rente van 6-0-0 pen 18 t.v.v. Lenaerd de Keijsere
3/08/1666: verkoop - Cornelie van Keijschote, weduwe van Lodewick de Deijstere, verkoopt dit huis aan Anthone Laveijne
5/01/1669: arrest - Meester Phlips van Deuren liet arrest doen op het huis van Anthone La Veijne wegens een schuld van 31-4-0 voor koop en levering van "vier groothondert deijlen" (een levering planken) door hem gekocht in de stok van Aernout Willaeys, die daarvan afstand had gedaan t.v.v. van Deuren
1/04/1670: rente - Het huis werd belast met een rente van 2-0-0 pen 16. Zie NIK/0081-1
8/07/1672: verkoop - Anthone de La Veijne en echtgenote verkopen het huis aan Marie Carbonneel
11/12/1694: schenking - Marie Carboneel schenkt het huis aan Andries vande Voorde. Ze blijft levenslang vruchtgebruik behouden
15/02/1745: verkoop - Joanne Dhulster, laatst weduwe van Adriaen van Grimberghe en tevoren van Frans vande Voorde, en de voogden van Andries, zoon van Frans vande Voorde, verkopen het huis aan Pieter Carron
27/01/1756: verkoop - Pieternelle Carron, weduwe van Pieter Joannes Goormachtigh, en de andere erfgenamen van Pieter Carron verkopen het huis aan Christophel Wijmeels
30/01/1758: rente - Christophel Wijmeels en echtgenote zetten een rente van 1-5-0 pen 20 t.v.v. Catharine vanden Kerckhove
7/08/1759: inbeslagneming - Pieter Coene, koopman te Gent, verzoekt de Raad van Vlaanderen tot inbeslagneming van de bezittingen van Christophel Wijmeels, wegens 70-7-0 schulden voor koop en levering van goederen. Omdat hij vernomen had dat Wijmeels reeds goederen in de stok had laten verkopen, wil hij nu via de Raad proberen zijn tegoeden te innen. Dit huis wordt daarom in beslag genomen
7/09/1759: rente - Christoffel Wijmeels en echtgenote zetten een rente van 3-6-3 pen 20 t.v.v. Pieter Coene
8/06/1760: inbeslagneming - Het huis van Christophel Wymeels wordt in beslag genomen door P. Berot, gemachtigd door Pieter Jaeques vander Espt, deurwaarder van de Raad van Vlaanderen, als gevolg van de akte van burgemeesters en schepenen van Brugge t.v.v. Philippe Simon te Peruvelz in verband met een intrest van 147 gulden 8 stuivers van de wisselbrief van 07-04-1759
19/06/1760: arrest - Augustin van Outtrijve, uitvoerder van het sterfhuis van de weduwe van Jan Baptiste Braet, liet arrest doen op het huis van Christoffel Wymeesch wegens een schuld van 45-4-10 over het slot van de rekening door hem getekend op 10-06-1760
14/02/1783: verkoop - Jan Baptiste Wijmeels, gemachtigd door Marie Clara van Goethem, laatst weduwe van Joannes Geerardus Schmitz en daarvoor van Christoffel Wijmeels, verkoopt het huis aan Eugenius de Grieck
26/10/1790: rente - Pieter de Thieu, gemachtigd door Eugenius de Grieck, zet op dit huis een rente van 12-0-0 pen 25 t.v.v. Bernard de Vos
26/10/1790: rente - In diezelfde rente en kapitaal werden ook zes huisjes verbonden die nieuw gebouwd zijn op het erf van dit huis
24/10/1794: verkoop - Pieter de Grieck, voor zichzelf en gemachtigd door zijn echtgenote Marie Lameere, door Pieter Faghel en echtgenote, door zichzelf en Pieter Fagel als voogden van Eugenius de Busschere, zoon van Jan en Theresia de Grieck, en door zichzelf en Jacobus Tulpinck als voogden van het enige kind van Jacobus Tulpinck bij Rosalia de Grieck, verkoopt het huis met nog vier huisjes ernaast in de straat tussen het Walplein en de Walbrug aan Dominicus de Lahaije. De huizen liggen tussen het hoekhuis dat Pieter de Zutter nu kocht, maar dat voorheen onbewoond was, en de Reie. Ze werden afgescheiden van het huis van Pieter de Zutter
24/10/1794: verkoop - Pieter de Grieck, als gemachtigde door zijn familie, verkoopt het huis op de hoek van het Walplein en het straatje naar de Walbrug aan Pieter de Zutter. Eén huisje in het straatje blijft in eigendom van de Grieck en familie
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be