Back to top

Het Ruyterken, Walplein 2

referentie OLV/0906
Part
Huisnaam Het Ruyterken
Zestienstraat Walplatse
Oud huisnummer C10/96
Adres Walplein 2
Adrescode 800003650002
Geschiedenis 1/01/1580: Eigenaar de erfgenamen van Pieter Van Hoye en huisvrouw
13/01/1594: Verkoop - De gemene erfgenamen van Pieter Van Hoye en huisvr.verkopen dit huis met een plaats van lande en zekere servituuten breder genaamd aan Guilliame Van Bouchoute. Belast met 34 schell.en 2 kapoenen.t'jaars landscijns en 20 schell. gr.t'jaars den pen.18 tvv. De dis van St-Jacob en 10 schell. en 2 kapoenen t'jaars de dis van OLV.voorts 10 schell.gr t'jaars tvv.godshuis van Nazareth, 04-10-01 t'jaars landscijns gaande uit de plaats van lande samen met 5 huizen in de Katelijnestraat waarvan het ene genaamt het Meulenkin tvv.de abdij van Nazareth.
15/10/1599: Lopende schuld - Guilliame Van Bouckhoute en huisvr. verbinden de helft van dit hoekhuis in een lopende schuld van 240£.gr.tvv.Jacques Van Bouckhoute zijn zoon.
24/07/1614: Verband - Jacques Van Bouckhoute en huisvr. verbinden de helft van dit huis tot verzekerhede van Guilliame Bouckhoute zijn vader voor de som van 18£.gr tot de lossinge van de som of het overlijden van de acceptant.
6/03/1627: Rente - Jacques Bouckhoute en zijn huisvr.enige erfgenamen van Guilliame Bouckhoute en huisvr. bezetten een rente op dit huis van 3£.gr.t'jaars den pen.18 tvv.dis van OLV.
25/05/1629: Verband - Jacques Van Bouckhoute en huisvr. verbinden dit huis in de som van 240£.gr.wezenpenning tvv.Guilliame, Pieter en Magriet de kinderen van voornoemde Jacques bij Margriete Cornette.
1/04/1632: Rente - Jacques Van Bouckhoute en huisvr.bezetten op dit huis een rente van 3£.gr.t'jaars den pen.18 tvv.Juffer Jossijne Troset begijn.
2/12/1644: Rente - Pieter Van Bouckhout en huisvr. bezetten een rente op dit huis van 18£.gr.t'jaars den pen.16 tvv.de twee minderjarige kinderen van Jacques Bouckhout.
2/12/1644: Verkoop - Guille Van Bouckhout en huisvr. mitsgaders de voogden van de twee minderjarige kinderen van Jacques Van Bouckhout bij Marie Kervijn verkopen 3/4 van dit huis aan Pieter bouckhout gerecht in het resterende 1/4.
7/08/1647: Rente - Pieter Bouckhout en huisvr. bezetten op dit huis, nu zijnde een twee woonst, een rente van 12-10-00 t'jaars den pen.16 tvv.Jan Myte.
5/02/1652: Verkoop - Franciscus De Bruwiere en Tanneken fa.Niclaes De Meyere zijn huisvr. te voren wed. van Pieter Van Bouckhoute verkopen dit huis aan Jan Neyts.
8/07/1700: Rente - Jan Baptist Neyts, Thomas Neyts, Jacques Trapequier en huisvr.en Marie Barbara Neyts fa.Thomas bezetten op dit huis een rente van 01-17-00 gr.t'jaars den pen.30 ter acceptatie van Pieter Wtterwulghe notaris om het laten lezen van 10 missen t'jaars in de kapel van St-Adrien in de OLV-kerk.
10/05/1734: Rente - Jan Carel Faignaert machtig over Thomas Neyts en zijn huisvr. Magriette Lynch bezetten op een huis deel van vijf zijnde een hoekhuis tegenvoordig gebruikt door de wed. Gerard Van Acker en op het huis daarnaast bewoont door Jacob Croos, eertijds een bakkerij geweest genaamt Den Milden Ruytter, beide deel van deze partij een rente van 6£.gr.t'jaars den pen.20 tvv.wed.en de kinderen van Guilliame Verschoot.
19/07/1738: Aanklacht - Werd overgebracht copy van het vonnis van de Raad Van Vlaanderen tvv. Joos Vincke inhoudende dat Magriette Lynch douariere van Thomas Maximilliaen Neyts hem schuldig is 53£.wisselgeld de rest van een wisselbrief van 103£. Doordat zij reeds enige tijd ten achter was met de betaling werd op deze twee huisjes beslag gelegd.
19/07/1738: Uitspraak vonnis raad van Vl. - Werd overgebracht copy van het vonnis uitgesproken door de Raad Van Vlaanderen, uitgesproken tvv.Dominicus Van Speybrouck meester timmerman,wegens het niet betalen van de som van 19-13-07 voor timmerwerk en levering van hout aan Magriette Linch douariere van Thomas Maximiliaen Neyts heer Van Cleihem
22/11/1738: Verkoop - Pieter Joannes Goormachtich machtig over Margiette Linch douariere van Thomas Maximilliaen Neyts verkoopt het hoekhuis deel van vijf huizen aan Jan Carton.
22/11/1738: Verkoop - Pieter Joannes Goormachtich machtig over Margiette Linch douariere van Thomas Maximilliaen Neyts verkoopt het huisje ten voorhoofde op de Walplaats aan de zuidzijde van het voornoemde hoekhuis aan Joannes Wouters.
21/11/1749: Donatie - Het huisje ten voorhoofde op de Walplaats is overgedragen bij donatie inter vivos aan Isabelle Lemaitre huisvr. van Pieter Augustinus en Joseph Lemaitre als JAK/0031 per renvoy 5042.
14/01/1766: Verkoop - Judocus Van Gierdegom, Franciscus De Witte machtig over de huisvr. van Judocus Van Gierdegom, Joseph en Louis Van Gierdegom en Joseph Leduc verkopen het hoekhuis hiervoren vermeld op datum van 22 november 1738 aan Joannes Meulemeester.
1/02/1766: Rente - Joannes De Meulemeester en huisvr. bezetten een rente op het hoekhuis van 5£.gr.den pen.20 tvv.Jacques Bowé.
15/11/1775: Verkoop - Joseph Lemaitre en huisvr.gerecht tot de 1/2, Pieter Augustinus, Isabelle en Catherina Augustinus, Pieter Augustinus machtig over Francisca Augustinus zijn zuster ongeprofest religieuse in het hospitaal van St-Jan te Brugge, Pieter Augustinus en Joseph Lemaitre als voogden van Albertus, Dominicus en Jacobus de drie minderjarige kinderen van Pieter Augustinus de oude bij Isabelle Lemaitre, samen gerecht tot de andere helft verkopen het huis met zijn toebehoorten en erf staande op de Walplaats aan de oostzijde van het hoekhuis aan Pieter Hanssens.
18/03/1776: Rente - Pieter Hanssens en huisvr.bezetten een rente op het huis staande op het Walplein en op een huis DON/0479 een rente van 06-05-00 gr. t'jaars den pen.20 ttv Adriaen Busschop.
1/04/1778: Verkoop - Pieter Hanssens en huisvr. verkopen het huis op het Walplein en het huis DON/0479 aan Pieter Franciscus Doilliez.
16/07/1778: Rente - Dit huis is belast met een rente van 18£.gr.t'jaars den pen.25 tvv.Walburge De Wyntere als DON/735 per revoy 3203.
24/10/1778: Verkoop - Pieter Kinjedt machtig over Charles Dhondt de Nieuwburg verkoopt het huis verdeeld in drie woonsten met hun erf op de zuidzijde van de straat die gaat van de Kortrijkweg naar de Walplaats tussen het huis de bakkerij genaamt De Wilden Ruyter aan de westzijde en de uitgang van het huis genaamd De Sterre ten voorhoofde in de Kortrijkweg aan de oostzijde hier te voren vermeld 5 febr.1652. aan Pieter De Sutter.
12/05/1781: Arrest - Franciscus Schaepelinck dede doen arrest op het hoekhuis hiervoren vermeld op 14 jan.1766 eigendom van Jan De Meulemeester om verhaal van 25£.gr.
28/08/1781: Verkoop - Joannes De Meulemeester d'oude en huisvr. verkopen 3/4 van dit huis aan Guilliame Verbant en Catherine De Meulemeester fa.Joannes eigenaars van het resterende 1/4.
30/08/1781: Rente - Guilliame Verbant en huisvr. bezetten een rente op het hoekhuis een rente van 5£.gr t'jaars den pen.20 tvv.Joseph Druaert.
14/05/1782: Rente - Guilliame Verbandt en huisvr. bezetten een rente op het hoekhuis van 03-15-00 gr.t'jaars den pen.20 tvv.Henricus Van Zuylen.
5/07/1783: Bezetting rente op rente - De rente van 12£.gr.t'jaars den pen.25 vermeld 16 juli 1778 is belast met eenrente van 47-10-00 gr.t'jaars den pen.20 tvv. het klooster van de Predikheeren in Brugge als NIK/0428 per revoy 2661.
26/03/1784: Verkoop - Guilliame Verbandt en huisvr. verkopen het hoekhuis aan Guilliame De Busscher
28/09/1785: Verkoop - Joseph De Busscher, Adriaen Veermans en huisvr., Joseph Druaert en huisvr. en Barbara De Rousselaere jonge dochter als erfgenamen van Guille De Rousselaere verkopen aan Joannes Baptist Joseph Aubourdin
28/09/1785: Rente - Joannes Baptist Joseph Aubourdin en huisvr. bezetten een rente van 6£. gr. t'jaars den pen.20 tvv. Isabelle Gailliaert.
13/02/1789: Verband - Het huis eigendom van Pieter Frans Doilliez hiervoor vermeld op datum van 01 april 1778 werd verbonden in de som van 1000 gulden wisselgeld in de sociëteit van commercie onder de firma van Pieter Frans Doilliez als NIK/1089 per renvoy 3817.
5/07/1791: Verkoop - Joannes Baptist Obourdin en huisvr. verkopen het hoekhuis aan Philippe Van Beersbrugge.
5/03/1793: Rente - De rente van 47-10-00 gr.t'jaars vermeld op datum van 5 juli 1783 ttv. van het Godshuis van St-Catherine als NIK/0428 per renvoy 3818.
22/07/1793: Arrest op rente - De rente van 12£.gr.t'jaars hiervoren vermeld de 16 juli 1778 werd gearresteert als JAK/0549 per renvoy 4410.
4/06/1794: Arrest - Martina en Anna Catteville dede doen arrest op het hoekhuis hiervoren vermeld op 05 juli 1791 eigendom van Pieter Van Beersbrugge om verhaal van een obligatie van 100£. gr.
2/07/1795: Arrest - Martina en Anna Cattenville dede doen arrest op het hoekhuis eigendom van Joseph Van Beersbrugge om verhaal van een obligatie van 100£.wisselgeld.
19/08/1795: Verkoop - Marie Lardenaye wed.van Philippus Van Beersbrugge verkoopt het hoekhuis aan Eugenius Van Puyenbrouck.
30/10/1795: Verkoop - Joannes Henricus Annoot machtig over Eugenius Van Puyenbrouck en huisvr. verkopen het hoekhuis aan Pieter Fyne.
17/04/1797: Transport van rente - De rente van 12£.gr t'jaars den pen.25 vermeld op datum van 16 juli 1778 werd getransporteerd B.Gilliodts als DON/0732 per renvoy 3492 op datum van 13 mei1797.
26/07/1798: Verkoop - Op 08 Thermidor VI verkopen Pieter Gossaert machtig over Jan Van Outriyve en Catherine Van Neste wed.van Jan Baptist Gilliots, Anna Boude wed.van Pieter Frans Doilliez en Joanne Doilliez haar enige dochter het huis hiervoren vermeld op datum van 01 apr.1778 aan Franciscus Fonteyne.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be