Back to top

Oude Gentweg 22

referentie OLV/1083
Part
Zestienstraat Oudenghentwech
Oud huisnummer C12/74
Adres Oude Gentweg 22
Adrescode 800002530022
Geschiedenis 1/01/1580: Het huis, eigendom van Claeis de Corte.
7/01/1585: verkoop - De weduwe en de gemeenschappelijke erfgenamen van Claeis de Corte verkopen dit huis aan de weduwe van Claeijs Bossaert met 00-13-00 parisis en 02 pond (bijen)was jaarlijkse landcijns eraan verbonden samen met het huis ernaast aan de westkant ervan staand, waarvan dit huis geen last draagt, verder met 00-02-01 gr. ook alleen eraan verbonden en verschuldigd aan de O.L.V. kerk, verder met 00-20-00 gr. pen. 18 waarvan de 00-10-00 gr. gelost zijn.
7/03/1586: rente - De weduwe van Claeijs Bossaert bezet op dit huis een rente van 00-10-00 gr. pen. 18 t.v.v. Adriaen Schoenmaeckers.
12/06/1619: verkoop - De erfgenamen van de weduwe van Nicolas Bossaert verkopen deze woonst aan Cornelius Vliet.
20/04/1623: rente - Cornelius Vliet en vrouw bezetten op het huis een rente van 00-10-00 gr. pen. 16 t.v.v. Rogier Vliet.
23/06/1628: lopende schuld - Cornelius Vliet en vrouw verbinden dit huis in een lopende schuld van 200 gulden die Michiel van de Velde, echtgenoot van Maijken, dochter van Pieter van den Heede, erkennen ontvangen te hebben , van Matthijs van der Mersch, uitvoerder van het testament van wijlen Johanna vander Beke, weduwe van Adriaen Claus en door haar nagelaten aan Jos en Jan Libetrij (?) Pieter van den Heede voornoemd, en verder de intrest pen. 16 enz..
24/02/1644: rente - De weduwe van Cornelius Vliet bezet op de helft van dit huis, verder Seleuker van Houcke en Zegher de Wispelaere elk met hun vrouw op de 2/6 delen van de wederhelft, een rente van 03-00-00 gr. pen. 16 t.v.v. Pieret Gillis.
24/04/1655: verkoop - Cornelius Vliet en vrouw, verder Michiel de Guijsereen, Josijnken Vliet zijn vrouw, Pieter Lame en Barbele Vliet, zijn vrouw, ook nog Willem de Voghelaere en Jacquemijnken Vliet, zijn vrouw en dezelfde Cornelius Vliet en Roeland de Meulenaere als voogden van Michielken Vliet ; verkopen dit huis aan Christiaen de Lenier.
22/12/1656: rente - Christian de Lenier en vrouw bezetten op het huis een rente van 20-00-00 gr. pen. 16 t.v.v. Laurijnseken Hacke, verder dit huis verbindend tot meerdere waarborg voor de begunstigde in een rente van 03-00-00 gr. en het bezet slaat enkel op de 2/3 van de woning.
21/03/1674: rente - Christian Lenijer en vrouw bezetten op het huis( dat vroeger bekend stond als een tweewoonst), een rente van 04-00-00 gr. pen. 20 t.v.v. de armenmeester van de armendis van St- Kruis en St-Anna, die aanvaard wordt door dismeester Frans Everbout.
6/09/1686: Verklaring van erfdienstbaarheid - Christiaen Lenier en vrouw verklaren bij deze accoord te gaan met volgende erfdienstbaarheid ten gunste van het huis hiervoorgaand OLV/1082, eigendom van Beernaerd vande Broucke, van vrije afwatering van het dak van het achterhuis van voornoemde langs de oostkant van dit huis gelegen en vallend op het erf van dit huis, alsook toestaande dat hetzelfde achterhuis ten eeuwigen dage zal vermogen licht te nemen op het erf van dit huis door het glazen venster dat in de muur van het achterhuis is gemaakt en dat nimmer zal mogen toegemetseld noch verduisterd of belemmerd worden, behoudens dat het venster behoorlijk met ijzer in lood gepland weze bezet; waarvoor de verschijners vanwege de bewoner hebben ontvangen de som van 20 gulden, waarmee zij bekennen volledig vergoed te zijn.
3/09/1687: rente & arrest - Dit huis wordt van rechtswege belast met een rente van 20-00-00 gr. , tevens ingevolge het arrest als in OLV/0564.
29/04/1694: Er is overeengekomen tussen Maeijken Catsijn weduwe van Christiaen de Lenier enerzijds en Marie Lenier weduwe van Adriaen Kerckhof ter andere zijde, dat de tweede partij voornoemd 't harer voordeel kost en inwoon en alles wat zij boven de huidige zaken nodig zou kunnen hebben levenslang zal mogen genieten, dat de eerste partij voornoemd na haar overlijden haar zal laten begraven, waarvoor zij de eerste partij opdraagt maar het vruchtgebruik behoudend haar leven lang welke beide partijen aanvaarden. De tweede partij de helft van dit huis , verder de inboedel welk volgens inventaris geschat wordt op 06-00-00 gr. en ingeval de tweede partij kwam te overlijden voor de eerste partij alsdan zal de zelfde inboedel ter waarde van 06-00-00 gr. verplicht blijven tot het onderhoud van de eerste partij tot haar overlijden zodat haar kinderen maar zouden komen te delen na haar overlijden.
24/03/1727: verkoop bij decreet - Het huis wordt bij decreet verkocht op vraag van de dismeesters van de St Anna en St Kruiskerk om reden van verhaal over verlopen rente, aan de voornoemde eisende partijen.
23/02/1729: verkoop - Pieter van Neste, gevolmachtigd boekhouder en optredend voor de dismeesters van de St Anna en St Kruis kerk, verder Adriaen Beuckels eveneens gevolmachtigde; verkopen het onlangs vernieuwde huis dat nu voortaan met het huis ernaast maar ‚‚n geheel meer uitmaakt alsmede onder ‚‚n gevel op de straatkant uitkomt, aan voornoemde Adriaen Beuckels, die verklaart dat alles wat de hernieuwde woonst betreft door hem werd voldaan.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be