Back to top

Den Anckere, Katelijnestraat 54

referentie OLV/0766
Part
Huisnaam Den Anckere
Zestienstraat Curtrycwech
Oud huisnummer C10/8
Adres Katelijnestraat 54
Adrescode 800001550054
Geschiedenis 1/01/1580: Het huis is eigendom van Vincent de Langhe
17/04/1581: verdeling - Verdeling tussen Vincent Codde, gehuwd met de weduwe van Vincent de Langhe, en de voogden van Vincent, zoon en enig erfgenaam van Vincent de Langhe, waarbij overeengkomen wordt dat Vincent Codde alleen gerechtigd blijft in de eigendom van dit huis. Comparanten geven tevens te kennen dat het huis belast is met verschillende rentes, ten voordele van de Eechoutte abdij en Victor Ghyselen. Voorts dat dit huis vrij zijn licht van vensters mag nemen via het erf van het huis OLV/0765 en OLV/0767. Dit huis heeft een gemeene loden afvoerbuis, samen met OLV/0767, lopende over de wijngaertplatse tot de reie. Het voorgaande huis, OLV/0765 heeft een vrije waterloop lopende onder de paardestal van dit huis
14/03/1583: verdeling - Verdeling tussen Jan Verhouve, gehuwd met de weduwe van Vincent Codde, en de voogden van Adriaenken, zoon en enig erfgenaam van Vincent Codde, waarbij overeengekomen wordt dat Jan Verhouve alleen gerecht blijft in de eigendom van dit huis
25/03/1583: rente - Jan Verhouve bezette op dit huis een rente van 00-30-00 groten de pen 16 tvv Passchier vande Capelle
18/02/1584: rente - Jan Verhouve bezette op dit huis een rente van 06-00-00 groten de pen 16 tvv Jacob Beke
19/03/1584: rente - Jan Verhouve bezette op dit huis en op een huis daar tegenover staande genaamd "de gouden appel" een rente van 00-20-00 groten de pen 16 ttv Rycquaert Codde
29/10/1586: lopende schuld - Jan verhouve verbond dit huis in een lopende schuld van 134-00-00 groten tvv Antonius Kerchof en Symon Librecht en voorts tot borg van de vernoemde Antonius Kerchof tegenover Adriaenken Codde uit hoofde van een som van 30-00-00 groten, en dat het huis daar tegenover staande genaamd "de gouden appel" het last van rente van 00-20-00 groten dragen moest
23/02/1602: overeenkomst - Tussen Jan Verhouve en de erfgenamen van zijn overleden echtgenote, is overeengekomen dat Jan Verhouve alleen zal gerechtigd blijven in de eigendom van dit huis
3/06/1602: lopende schuld - Pieter Verhaeghe et uxor verbinden dit huis in een lopende schuld van 25 gulden
3/06/1602: verkoop - Jan Verhouve verkoop dit huis aan Pieter Verhaeghe, met de diverse erfdienstbaarheden, actieve en passieve, tussen dit huis en daarnaast staande huis, met daarop rustende lasten
18/03/1604: rente - Pieter Verhaeghe bezette op dit huis en op een huis genaamde "de Croone" staande aan de Noordzijde van Augustijnenrei in St Niclaas zestendeel NIK/0732 een rente van 03-00-00 groten de pen 16, tvv Adriaene van Volden
31/12/1604: rente - Pieter Verhaeghe et uxor bezetten op dit huis, voorts op een huis staande aan de Oostzijde van de Walplatse fo. OLV/0897, voorts op een huis OLV/0900 en op een huis staande beneden de Vlamyncbrugge NIK/0732, een rente van 04-00-00 groten de pen 16, tvv Jan Fatry
14/03/1606: rente - Pieter Verhaeghe et uxor bezetten op dit huis een rente van 04-00-00 groten de pen 16, tvv de kinderen van Jan Briatre
5/08/1609: arrest - Jan Verhouve laat arrest doen op dit huis en de huizen OLV/0767 en OLV/0768, wegens verhaal over de inhoud van bepaalde akte en ten laste van Pieter Verhaeghe
6/02/1610: arrest - Pieter de Meulenaere, commis, laat arrest doen op de delen van dit huis toekomende aan Pieter Verhaeghe, om daaraan te verhalen een som van 2403-00-00 groten en een som van 4997-00-00 groten
10/03/1610: verkoop bij decreet - Het huis wordt bij dekreet verkocht aan Michiel Inghelmont
14/07/1611: Overeenkomst - Tussen Jacob Schacht en Pieter Verhaeghe,overeenkomst waarbij dit huis en het huis OLV/0767 verbonden blijven in een som van 50-00-00 groten met betrekking tot de rente van 04-00-00 groten en de lopende schuld tvv Marcus Cassetta
6/04/1613: verkoop bij decreet - Dit huis en het huis ernaast (OLV/0767?) worden bij dekreet verkocht aan M.. Blootacre (bij ontbreken van een datum, werd de datum van de inschrijving vermeld)
19/09/1614: transport - Dit huis behoort nu toe aan Jan de Grave, cum suis, bij transport als in OLV/0897
15/07/1615: verkoop bij decreet - Dit huis hoort nu bij dekreet toe aan Balthazar van Blootacre, zie OLV/0897
7/07/1618: verkoop - Jan vande Grave et uxor, Jan Pricke(?) et uxor, Jan de Briatre et uxor en de voogden van de kinderen van Jan de Briatre verkopen dit huis en het huis OLV/0767, OLV/0897, OLV/0900 aan Charles vanden Berghe, met de lasten van rente en schulden die erop rusten
4/12/1620: lopende schuld - Loys Tricht et uxor verbinden dit huis in een lopende schuld van 368-04-08 groten tvv de weduwe en ergenamen van Chaerles vanden Berghe
4/12/1620: verkoop - De weduwe en erfgenaam van Chaerles vanden Berghe verkopen dit huis aan Loys Tricht
5/04/1624: inbeslagname - Christoffels Janssen laat beslag leggen op dit huis en Brouwerij toebehorende aan Loys van Tricht wegens openstaande schulden
3/10/1625: arrest - Joos de Vonck en Jan Coorde, elk cum suis, laten arrest doen op dit huis en brouwerij, toebehorende aan Loys van Tricht wegens 114-16-09 en 16-07-03 groten pachtrechten
13/12/1646: verkoop - Cornelis Valcke en zijn echtgenote Catharine van Tricht verkopen, ten titel van uitgrootinge, 7/12 van dit huis en het huis OLV/0900, voorts 1/3 in de helft en 3/4 delen van een derdedeel in de helft van 2 lynen 35 roeden land gelegen tussen de Catelijne en Boeveriepoort KABO/0010 aan Adriaen de Costere
27/07/1647: verkoop - Lodewijck Verbeke et uxor verkopen ten titel van avenache van huwelijk 1/11 deel van dit huis en OLV/0900 en 1/4 deel van 2 lynen 35 roeden land gelegen tussen de Catelijnepoort en Bouveriepoort KABO/0010 aan Thomas de Costere en Anna Verbeke, zijn echtgenote
17/04/1655: rente - Thomas fs Adriaen de Costere et uxor bezetten op dit huis een rente van 09-00-00 groten de pen 16, tvv Anna van Blootackere, ter acceptatie van Jan Baptiste van Blootackere, haar broer
21/07/1668: overeenkomst - Tussen Adriaen van Thienen, eigenaar van dit huis en brouwerij, en Jan Montens in verband met een loden afvoer, welke eigendom zal blijven van dit huis
11/12/1682: rente - Francois de Coster et uxor bezetten op de helft van 5/12 delen van dit huis met grote platse van lande, brouwerij en brouwersalaam, voorts op de gelijke delen van OLV/0900 en de gelijke delen van een huis en herberg genaamd "den grooten hucker" en op grond gelegen binnen de paele, tussen Catelijnepoort en Boeveriepoort fo. KABO/0010, een rente van 05-00-00 groten de pen 20, tvv Pieter Verbeke
23/07/1683: verkoop - Justo vande Bogaerde als gemachtigde over Joannes Baptist Vijncke en Joanna van Thienen, verkoopt aan Francois en Cornelis de Coster, elk voor de helft, de delen waaraan zijn mandanten gerechtigd zijn, van dit huis en erf wezende een brouwerij met een klein huisje uitkomende aan de Walplaats fo. OLV/0900, zijnde de achterpoort van deze brouwerij, alsook de hun toekomende delen van het brouwersalaam. Verder de hen toekomende delen in drie huisjes fo. OLV/0850, OLV/0851 en OLV/0852. Verder de hen toekomende delen in in een huis en herberg genaamd "De Grooten Hucker", staande op twee lijnen 35 roeden land, gelegen binnen de paele, tussen de Catelijnepoort en Boeveriepoort fo. KABO/0010
1/10/1683: verkoop - Franchois de Coster et uxor verkopen de helft van dit huis en de brouwerij met een achterhuis en grote poort uitkomende op de Walplaats, een platse van lande, brouwersalaam, nippe en buizen, aan Cornelis de Coster, zijn broer
13/10/1683: rente - Cornelis de Coster et uxor bezetten op dit huis en brouwerij met een achterhuis en grote poort uitgevende op de Walplaats, voor een platse van lande, brouwerij en brouwersalaam, de nippe en buizen, een rente van 17-13-04 groten de pen 24, tvv van het commune van Onze Lieve Vrouwe kerke binnen Brugge
26/11/1690: arrest - Op dit huis is arrest gedaan als in OLV/0864
14/07/1699: rente - Cornelis de Costere et uxor bezetten op dit huis, genaamde "Den Ancker" met een achterhuis fo. OLV/0900, met grote poort aan de Walplaats, voorts een platse van lande en brouwerij, brouwersalaam, ketels, kuipen, rosmolen en andere huisingen, alsook de nippe en buisinge staande op de Wijngaertplaats een rente van 10-00-00 groten de pen 20, tvv de weduwe van Thomas de Baene
11/08/1708: arrest - Jan Rossel laat arrest doen op het kapitaal en verlopen van een rente van 10-00-00 groten de pen 20, bezet op dit huis en achterhuis fo. OLV/0900, zulk recht als toekomende was aan Rogier Jacobus van Oost tot verhaal van 2446 gulden en 12 stuivers
20/01/1712: rente - Dit huis is belast met een rente van 13-00-00 groten als in KABO/0010
27/01/1716: verkoop bij decreet - Dit huis, genaamd "Den Ancker" met een achterhuis fo. OLV/0900, met het brouwersalaam, wordt op verzoek van Rogier van Oost bij dekreet verkocht wegens verhaal over een som van 40-00-00 groten over het verloop van een rente van 10-00-00 groten de pen 20. De dekretant, Rogier van Oost, treed op als koper
5/01/1729: verkoop - Rogier van Oost et uxor verkopen dit huis, eertijds een brouwerij geweest zijnde, genaamde "den Ancker", en het huisje met toebehoren OLV/0900 aan Ignatius van Vijve
5/01/1729: verkoop - Ignatius van Vijve et uxor, verkopen dit huis en het huis OLV/0900 aan Joannes Carolus Holvoet
3/06/1786: arrest - Op dit huis wordt arrest gedaan door de paters Predikheren uit Brugge, op de delen "causa uxoris" toekomende aan Conrardus Sporckman, wegens verhaal over een obligatie van 150-00-00 groten als in JAK/1300
30/09/1786: Inbeslagname - Dit huis is, op verzoek van notaris Beyts in beslag genomen. Beslag is gelegd op alle delen van dit huis, causa uxoris toekomende aan Conrardus Sporckman wegens verhaal op diverse achterstallige rentes en uitstaande schulden
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be