Back to top

Katelijnestraat 48

referentie OLV/0764
Part
Zestienstraat Curtrycwech
Oud huisnummer C10/6
Adres Katelijnestraat 48
Adrescode 800001550048
Geschiedenis 1/01/1580: Huis is van de weduwe van Philips Pijcke
8/02/1580: rente - Laureins de Maecht bezet een rente van 0-20-0 t.v.v. de weduwe van Philips Pijcke
8/02/1580: verkoop - De weduwe van Philips Pycke verkoopt het huis aan Laureins de Maecht. In een akte van 29-03-1560 (Gheerolf) werden dienstbaarheden afgesproken. Lasten : 0-14-9 landcijns en losrente
8/02/1580: lopende schuld - Laureins de Maecht heeft het huis verbonden in een lopende schuld van 50-0-0 t.v.v. de weduwe van Philips Pijcke
27/02/1585: verkoop - De erfgenamen van de weduwe van Laureins de Maecht verkopen de helft van dit huis aan Maerten van Langhendorpe
17/03/1587: verkoop - De uitvoerders van het testament van Maerten van Langhendorpe verkopen het huis aan Marcq de Maecht
28/11/1588: verkoop - Marcq de Maecht verkoopt het huis aan Denijs Claeissins
23/01/1589: verkoop - Denijs Claeissins verkoopt het huis aan Marcq de Maecht met lasten : 0-14-9, waarvan 0-6-0 aan het godshuis van Sint-Juliens, 0-8-0 aan het godshuis van de Magdalene, 0-0-9 aan de Eekhoutabdij. Voorts is het huis nog verbonden in 3-0-0 waarvan 0-9-0 deel uitmaken van de eerstvermelde 0-14-9
5/12/1590: verkoop bij decreet - Na verkoop bij decreet hoort het huis toe aan de Gilde van Marie Magdaleene. Zie OLV/0761
22/03/1591: transport - Na transport hoort het huis toe aan Charles Destrompes. Zie OLV/0761
4/06/1594: verkoop bij decreet - Na verkoop bij decreet hoort het huis nu toe aan Cornelis Blommaert. Zie OLV/0761
30/08/1600: verkoop bij decreet - Het huis werd verkocht bij decreet aan Marcq de Maecht en Joos de Tollenare. Zie OLV/0761
1/04/1604: verkoop - Marcq de Maecht en echtgenote verkopen het huis aan Denys Claeissins
7/02/1632: rente - Het huis werd belast met een rente van 6-0-0 pen 16. Zie OLV/0762
12/04/1645: schuld - 1/8 van het huis werd verbonden in een schuld van 91-0-0. Zie OLV/0717
28/06/1650: schuld - Frans Claeyssens, weduwnaar, en Marcus Claeyssens, ongehuwd meerderjarig, verbinden 3/4 van het huis in de som van 91-0-0 pen 16, rest van de koopsom voor lijnwaad, t.v.v. Niclaeijs Queval, gehuwd mat Marie, dochter van Guido Strabant. Het verband van 12-04-1645 blijft ook gelden
3/09/1652: schuld - De weduwe van Frans Claeyssens verbindt 1/4 van dit huis in de schuld van 40-0-0 t.v.v. haar zwager Marcus Claeijssens
26/09/1652: borgstelling - De weduwe van Frans Claeyssens verbindt 1/4 van haar huis tot schadeloosstelling van Denys Claeyssens, haar schoonvader, die zich borg stelde voor de schuld van 91-0-0 en intresten t.v.v. Niclaeys Queval
7/11/1652: wederzijdse schenking - Denys Claeyssens en zijn zoon Marcus Claeyssens schenken elkaar alle goederen, roerende en onroerende, die in het sterfhuis van eerstgenoemde zullen gevonden worden, onder voorwaarde dat de langstlevende de ander eerlijk zal laten begraven en de begrafeniskosten zal dragen
6/08/1660: rente - Marcus Claeijssens, ongehuwd meerderjarig, bezet een rente van 6-10-0 pen 16 t.v.v. Petronelle de Smidt, weduwe van Lenaerd Lippens
13/05/1677: arrest - Guillame D'Acquillo en Adriaen de Vooghele, voor henzelf en als voogd van Anna de Boignie, laten het huis dat toebehoorde aan Marcus in beslag nemen, voor zover het eigendom is van Herman de Saeghere, erfgenaam van Marcus. Dit gebeurt wegens een schuld van 23-3-1 wezenpenningen en 1-18-0 (akte Vrije dd. 20-01-1673), voorts wegens een schuld van 10-0-0 (akte dd 08-07-1672) en kosten
14/06/1677: verkoop - Franchois de Queckere en echtgenote Terese Claeijssins, Jan de Clerck en echtgenote, Ferdinande de Zaeghere en echtgenote, Catharine de Zaeghere, Franchois de Queckere als gemachtigde door Pieter Claeijssins en echtgenote, en samen met de Clerck als voogd van Willemijnken de Costere en Bartholomeus Vribarij, alle comparanten samen als gemachtigden door Jan de Costere die in het buitenland verblijft, verkopen dit huis aan Jan Verfaille. Herman de Zaghere en echtgenote Maeijken Claeijssens zijn medecomparanten en verklaren onterfd te zijn en geen verdere aanspraken te maken. Jan Judocus en Marie Bouvy, eigenaars van OLV/0765 compareren mee, en verklaren dat de muren tussen beide huizen gemeenschappelijk zijn
26/04/1679: lopende schuld - Joos de Pres en echtgenote verbinden het huis in de schuld van 200-0-0 t.v.v. Jan Verfaille en echtgenote
26/04/1679: verkoop - Jan Verfaille en echtgenote verkopen het huis aan Joos de Pres
14/05/1680: rente - Jan van Huffele en echtgenote bezetten een rente van 7-0-0 pen 20 t.v.v. Joos de Pres en echtgenote
14/05/1680: verkoop - Joos de Pres en echtgenote verkopen het huis aan Jan van Huffele
24/03/1694: transport van rente - Anna Canneel, weduwe van Michiel vander Schaeghe, Cathelijne Canneel, Guillame de Genellis, voogd en Sebastiaen Canneel, zoon van Sebastiaen, voogd voor deze akte van de drie kinderen van Adriaen Haegheman, Pieter Stevens en Sebastiaen Canneel, voogden van Pieter, zoon van Pieter Verbrugghe en van Isabeau, dochter van Nicasen Canneel, transporteren 5/6 van de rente van 7-0-0 pen 20 (dd. 14-05-1680) aan Anthone Zoke, die zelf 1/6 bezit als weduwnaar en bezitter van het sterfhuis van Elisabeth Canneel
5/02/1701: verkoop - Anna Ponseau, weduwe van Jan van Huffele, zoon van Pauwels, verkoopt het huis aan haar zoon Jan van Huffele en aan Jan Jacob van Steenbrugge, gehuwd met haar dochter Joanna van Huffele (elk de helft)
14/02/1701: overeenkomst met buurhuis - Er werd een overeenkomst gesloten met de eigenaar van OLV/0765 over afstand van een gemeenschappelijke borneput en andere zaken. Zie OLV/0765
29/10/1706: verkoop - Joanna van Huffele, weduwe van Jacques van Steenbrugge, Lieven van Doorne en Jacob vande Stichele, voogden van Anna, Judocus, Jacobus en Isabelle, kinderen van Jacques van Steenbrugghe, verkopen aan Jan van Huffele de helft van dit huis. Hij bezit reeds de andere helft
29/10/1706: rente - Jan van Huffele en echtgenote bezetten een rente van 10-0-0 pen 20 t.v.v. Joannes Niclaeijs en Martinus Zenael, kinderen van Pieter bij Catharine van Ballenberghe
1/03/1707: rente - Jan van Huffele en echtgenote bezetten een rente van 3-0-0 t.v.v. Marie de Bie. In het huis zijn diverse verbeteringen aangebracht en is er een nieuwe bakkerij gemaakt. Deze zijn mee verbonden in de rente
6/02/1711: transport van rente - Niclays Senael en echtgenote transporteren de rente van 5-0-0 (1/2 van de rente van 10-0-0 dd. 19-10-1706) aan Jan Priem
18/02/1713: schenking van rente - Marie en Petronelle vande Zande schenken elkaar de rente van 3-0-0 (dd 01-03-1707), met uitzondering van het vruchtgebruik
12/08/1718: verkoop bij decreet - Na gerechtelijke inbeslagneming op verzoek van Jan Priem en Martinus Senael wegens een verlopen rente van 10-0-0 pen 20 sedert 28-04-1715 werd het huis hen verkocht bij decreet. De rente blijft bezet op het huis. Priem geniet de helft van de rente door transport vanwege Niclays Senael en echtgenote (06-02-1711) en Senael geniet de andere helft vanwege Jan van Huffel en echtgenote Anna vanden Berghe (28-04-1715)
28/05/1748: lijfrente - Catharina Zinnahl, weduwe van Jan Priem, Jan Vleys en echtgenote Marie Anne Zinnahl bezetten een lijfrente van 6-0-0 t.v.v. Jacoba Mattijn, gelegateerd door Martinus Zinnahl. De eerste comparant bezet 3-0-0 op dit huis en de tweede comparanten bezetten 3-0-0 op NIK/0589
19/06/1752: verkoop - Jan Jaeques Faveau, gemachtigd door de Juffrouwen Pieternelle en Marie Priem, waarbij Pieternelle Priem nog gemachtigd was door Catharine Priem, begijnen in het Klein Begijnhof te Gent, verkoopt het huis aan Victor Bijgodt
21/07/1752: rente - Victor Bijgodt en echtgenote bezetten op dit huis en bakkerij een rente van 10-0-0 pen 20 t.v.v. Marie Anne de Vonck
21/04/1769: transport van rente - Meester Benedictus vande Poele en Joseph van Praet, testamentaire uitvoerders en gemachtigden door de erfgenamen van het sterfhuis van Marie Anne de Vonck, transporteren de rente van 10-0-0 (dd. 21-07-1752) aan Eleonora en Isabella Heijse, dochters van Gaspar
28/03/1770: transport van rente - Joannes Hildersom en echtgenote Isabelle Heyse transporteren de helft van de rente van 10-0-0 aan Gaspar Heijse
30/01/1771: rente op rente - De helft van de rente van 10-0-0 (zie 21-04-1769) die toebehoort aan Carel Borghers en echtgenote Eleonora Heyse is belast met een rente van 6-5-0 pen 20 t.v.v. Petrus Bouvij. Zie DON/1204
18/07/1776: transport van rente - De rente van 6-5-0 pen 20 t.v.v. Petrus Bouvij (zie 30-01-1771) werd getransporteerd aan Guilliame Pavot. Zie JAK/1718
14/04/1778: verkoop - Victor Bijgodt en echtgenote verkopen het huis aan Rochus Vandenabeele
22/09/1784: rente op rente - De rente van 10-0-0 pen 20 (zie 30-01-1771) is belast met een rente van 5-0-0 pen 20 aan Robertus van Herswingels de jonge. Zie DON/1204
21/06/1786: rente op rente - De helft van de rente van 10-0-0 pen 20 (zie 22-09-1784) is belast met een rente van 2-10-0 pen 20 t.v.v. notaris Frans vande Steene. Zie DON/1204
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be