Back to top

't Cleen Beerken, Sint-Jakobsstraat 2

referentie NIK/0143
Part
Huisnaam 't Cleen Beerken
Zestienstraat Sint Jacobsstrate
Oud huisnummer E2/1
Adres Sint-Jakobsstraat 2
Adrescode 800003110002
Geschiedenis 1/01/1580: Het huis genaamd t cleen Beerken toebehorend aan Pieter Cobrysse.
2/03/1580: Verkoop - Pieter Cobrijsse verkoopt aan Joos St Hilaire 1/6 deel en 1/48 deel van dit huis waarvan de overige delen reeds toebehoren aan de koper. Dit huis is belast tezamen met voorgaand NIK/0142 en wijnkelder tezamen met 00-03-06 gr. landcijns, verder tezamen met 09-00-00 gr. pen. 18 waarvan dit huis verschuldigd is 03-00-00 pen. 18 en 't voorgaande huis en winkel het overige.
13/02/1581: lopende schuld - Olivier de Pestele verbindt dit huis in 213-00-00 gr. t.v.v. Joos de Saint Hilaire.
13/02/1581: Verkoop - Joos de Saint Hilaire verkoopt dit huis met een deel van de kelder van 't voorgaand huis NIK/0142, groot 12 voeten in het vierkant, aan Olivier de Pestele. Dit huis heeft een gezamenlijk toilet dat moet geruimd worden op kosten van de eigenaar van voorgaand huis NIK/0142, verder vermag de koper dit huis niet door te verkopen zonder het voorrecht te geven aan de verkoper, ook zal de koper niet mogen onderverhuren of te verkopen aan iemand anders dan vries of vlaams laken erin verkopend.
19/09/1585: Verkoop - Olivier de Pestele verkoopt dit huis aan Victor vanden Berghe.
21/05/1586: verkoop bij decreet - Dit huis wordt bij decreet verkocht aan Joos de Saint-Hilaire.
30/10/1586: verbintenis - Victor Losschaert verbindt zijn eigendomsrecht als waarborg van betaling ener som t.v.v. Joos de St Hilaire.
30/10/1586: overdracht van eigendom - Joos St Hilaire draagt zijn eigendomsrechten over aan Victor Losschaert.
5/06/1591: verkoop bij decreet - Dit huis behoort nu toe aan Claeis van Houtte door verkoop bij decreet met de lasten als in NIK/0141.
16/12/1591: overdracht van eigendom - Door overdracht van eigendomsrecht behoort dit huis nu toe aan Jan Sallop als in NIK/0141.
6/06/1615: rente - Joos Schiethaze en vrouw bezetten op dit huis een rente van 08-00-00 gr. pen. 16 t.v.v. de weeskinders van de voorschreven Jan Salop.
6/06/1615: lopende schuld - Joos Schiethaze en vrouw verbinden dit huis in 1500 gulden t.v.v. Jan Salop.
6/06/1615: Verkoop - Jan Salop alsook Chaerles Salop en vrouw, Janneken Salop meerderjarig, de voogden van de minderjarige kinders van voornoemde Jan bij Franchoise Narot, zijn huishoudster, verkopen dit huis aan Joos Schiethaze.
4/02/1630: lopende schuld - Jan van Duvene en echtgenote verbinden dit huis in 2450 gulden t.v.v. Joos Schiethaze.
4/02/1630: Verkoop - Joos Schiethaze alleen gebleven in voor en nadeel van het sterfhuis van Paulijnken Gloribus, zijn overleden vrouw, mits de staat van goed gedaan door haar erfgenamen ingediend is, verkoopt dit huis aan Jan van Duvene, tezamen met het huis den grooten Hert OLV/0044, aan Neelken van Duvene.
3/03/1631: verhoging der rente - Jan van Duvené en vrouw erkennen ontvangen te hebben van Adrianeken de Breatre 16-00-00 gr. wegens de verhoging der rente op de som van 08-00-00 gr. van de penning 16 naar de penning 18, volgens de brief van 15/06/1615 ondertekend door Matthijs vande Velde die blijven in voortdurende waarborg in deze verhoging dit huis.
3/02/1634: rente - Jan van Duvene en vrouw bezetten op dit huis een rente van 318-05-00 gr. pen. 16 t.v.v. Michiel de Damhoudere.
22/04/1637: Verkoop - Jan van Duvene, weduwnaar, en eigenaar van het sterfhuis van Joosijnken Leunis en Bernaert Vierhoofdt, gerechtigd in de 1/2 van dit huis, Guille Bouchout en Pijerijnken van Duvene, zijn vrouw, Pauwels en Cathelijne van Duvene, zelfstandig en meerderjarig, gerechtigd in de wederhelft; verkopen dit huis aan Jan Vilain.
30/01/1640: verbintenis - Jan Vilain, prijzer van de kledij en panden van de Berg (van Barmhartigheid) belooft hemzelf algeheellijk (?) te kwijten de berg van zijne schuld en ter aflossing der schuld enigzins de berg kwam te lijden den berg van Barmhartigheid heeft hij ter harer voldoening hemzelf verbonden dit huis.
25/02/1650: arrest - Joos Stenincq voert arrest uit op dit huis, eigendom van Jan Vilain, om reden verhaal.
20/09/1651: verkoop bij decreet - Dit huis wordt per decreet verkocht aan Adrianeken de Breatre, schuldeiseres.
19/01/1652: overdracht van eigendom - Adrianeken de Breatre, jonge dochter en meerderjarig draagt haar eigendomsrechten over aan Michiel de Damhoudere.
5/03/1663: rente - Catharine de Damhoudere bezet op dit huis een rente van 08-06-00 gr. t.v.v. Aernout vande Walle Reijphens.
5/03/1663: Verkoop - Aernout vande Walle Reijphens en Catharine de Damhoudere, zijn vrouw, verkopen dit huis aan Barbara Egcherman, weduwe van Marcus de Corte.
1/08/1664: rente - Catharine de Damhoudere bezet op dit huis een rente van 06-00-00 gr. t.v.v. Marie Claesman.
24/09/1666: Verkoop - Barbara Eghemajweduwe van Marcus de Corte verkoopt dit huis aan Jan van Duvene.
16/08/1714: rente - Dit huis, thans in 2 huizen opgesplitst, wordt belast met een rente van 16-13-02 gr. pen. 24 als in NIK/0142.
29/07/1729: Verkoop - Pieter Jessens verkoopt eerst het nieuwgebouwd huis door wijlen Gerard van Duvenede, naast het navolgende huis NIK/0144 en ook het huis genaamd 't cleen Beerken naast het huis genaamd den grooten Beer aan Marcus van Duvenede met verscheidene afspraken van nieuwe servitudes, zijnde dezelfde 2 huizen bekend in NIK/0149 als zijnd degene vermeld in voorgaand artikel.
29/07/1729: verkoop onder levenden - De voornoemde 2 huizen worden verkocht bij gift onder levenden, onder voorbehoud van het vruchtgebruik, aan Marie en Dorothea van Duvenede, de 2 minderjarige kinders van Geerard van Duvenede, zijn broeder.
25/10/1736: rente - Jan van Duvenede bezet op de 1/2 van deze 2 huizen een rente van 02-10-00 gr. pen. 20 t.v.v. Dorothea van Duvenede.
12/09/1741: Inbeslagneming - Op vraag van Joanne Balsam uit Brugge worden deze 2 huizen in beslag genomen om eraan te verhalen een geaccepteerde wissel door Jan van Duvenede verschuldigd.
3/09/1742: inbeslagneming - Deze 2 huizen worden in beslag genomen via gerechtelijke weg om Joanne Balsam te voldoen voor de geprotesteerde wissel.
15/05/1750: Verkoop - Frans de Vooght, burgemeester van deze stad en aangesteld over de bekommerde boedel en crediteuren van Jan van Duvenede, verkoopt dit huis aan Frans Rielant.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be