Back to top

De Goude Zwane, Spinolarei 21

referentie JAN/0339
Part
Huisnaam De Goude Zwane
Zestienstraat Speghelreye
Oud huisnummer A3/52
Adres Spinolarei 21
Adrescode 800003310021
Geschiedenis 1/01/1580: Huis de Goude Zwane is eigendom van meester Alexander Dassonnevile
27/09/1602: rente - De weduwe van Joos Spruijte bezet een rente van 9-0-0 pen 16 t.v.v. meester Alexander Dassonnevile
27/09/1602: verkoop - Meester Alexander Dassonnevile en echtgenote verkopen het huis aan de weduwe van Joos Spruijte met 0-2-2-6 landcijns en diverse afspraken over de afscheiding tussen dit huis en de buurhuizen
27/09/1602: lopende schuld - De weduwe van Joos Spruijte verbindt het huis in een lopende schuld van 536 guldens t.v.v. Alexander Dassonnevile
27/05/1606: lopende schuld - Gheeraert de Groote en echtgenote verbinden het huis in een lopende schuld van 69-1-8 t.v.v. de weduwe van Joos Spruijte
27/05/1606: verkoop - De weduwe van Joos Spruijte verkoopt het huis aan Gheeraert de Groote
24/10/1607: arrest (marge) - Pauwels Sproncholf liet arrest doen op dit huis wegens een schuld van 92-4-8
24/10/1607: arrest (marge) - De kerkmeesters van de kerk van Lissewege lieten arrest doen op dit huis wegens een schuld van 39-12-9 (afslag betaling)
12/03/1609: verzekering voor borgstelling - Gheeraert de Groote en echtgenote verbinden dit huis en JAN/0340 (den Blaeuwen Aerent) t.v.v. Claeis en Jan Du Lieu en van de weduwe van Pieter Lampsins omdat die zich borg hadden gesteld over de comparanten voor de som van 408-0-0
6/04/1610: ontlasting van borgstelling - Claeis du Lieu verschijnt voor de schepenen en ontlast dit huis ook voor zijn medeborgen van het verband van 12-03-1609
6/04/1610: verkoop - Gheeraert de Groote en echtgenote verkopen dit huis aan Jaecques Blootackere.
6/04/1610: lopende schuld - De echtgenote van Jaecques Blootackere die hier haar man vervangt, verbindt het huis in een lopende schuld van 37-10-0 t.v.v. Nicolaes du Lieu
19/11/1611: rente - Jacques Blootacre en echtgenote bezetten op dit huis een rente van 9-0-0 pen 16 t.v.v. Rycquaert Brouckman
29/01/1630: rente - Jacques Waukier en echtgenote bezetten een rente van 12-0-0 pen 16 t.v.v. Adriaen de St. Hilaire ter denominatie van Jaques van Blootacre
29/01/1630: lopende schuld - Jaecques Waukier en echtgenote verbinden het huis in een lopende schuld van 408-0-0 t.v.v. Jaecques van Blootacre
29/01/1630: verkoop - Jacques van Blootacre en echtgenote verkopen het huis aan Jacques Waukier
8/06/1635: rente - Jaecques Wauckier en echtgenote bezetten op dit huis, JAN/0523 en CAR/0360 een rente van 25-10-0 pen 18 t.v.v. Jaecques de Crits
12/08/1698: rente - Catherine Wouckier bezet een rente van 10-4-0 pen 25 t.v.v. het commun van Onze-Lieve-Vrouw te Brugge ter acceptatie van meesters Frans Timmerman en Carolus Pauwens. Dit gebeurt voor een eeuwige fundatie ter ere van het H. Kruis in die kerk. Voorwaarden zijn nader gespecifieerd
24/01/1709: arrest - De weduwe van Jacques Spillebeen liet arrest doen op het huis waarin Catherine Wouckier overleden was, voor het deel dat Beernart vanden Dorpe in dit sterfhuis toekomt. Dit gebeurt om 41-0-0 voor levering van winkelwaren (obligatie) en om 38-0-0 die hij schuldig is aan het sterfhuis van Rogier Verbeke, vader van de arrestante, om levering van winkelwaren en om de bijhorende intresten en kosten
12/11/1709: arrest - Catharine Holevoet, weduwe van Joachim vande Pitte, liet arrest doen op het sterfhuis van Catharine Wouckier voor het deel dat Lodewyck Vercamer toekomt uit haar achtergelaten goederen. Dit gebeurt om een schuld van 104-3-4, met name 54-3-4 voor 6,5 jaar tafelkosten en onderhoud van Joannes Vercamere, zoon van Lodewyck, verstreken sedert maart 1706 aan 50 guldens per jaar; 50-0-0 voor zes jaar tafelkosten van Beernart Vercamere, verstreken sedert 26-03-1706; 4-0-0 voor onkosten van Antonette vande Pitte, echtgenote van Lodewyck Vercamere gedurende een maand na haar bevalling, en arrestkosten
2/01/1711: verkoop - De gezamenlijke erfgenamen langs moederskant van Catharine Wauckier verkopen het huis aan Adriaen Roelof
30/08/1724: verkoop - Bernardus Roelof, ongehuwd meerderjarig, verkoopt het huis aan Cornelis de Preij
30/08/1724: lijfrente - Cornelis de Preij en echtgenote Joanna de Clercq bezetten een lijfrente van 20-0-0 pen 10 t.v.v. Bernardus Roelof, zoon van Adriaen
10/01/1732: verkoop - Remigius de Preij en familie verkopen de helft van dit huis en DON/0373 (westelijke deel) en de helft van NIK/0070 aan Andries de Waele, gehuwd met de weduwe van Cornelis de Preij en aldus gerechtigd in de andere helft
20/05/1747: verkoop - Joanne de Clercq, laatst weduwe van Andries de Waele, verkoopt dit huis aan Carel Loontjens
28/02/1766: verkoop - Catharina de Vriendt, weduwe van Carel Loontjens, verkoopt dit huis aan Marie Francoise Bouret, weduwe van Jan Morel
2/09/1783: rente - Dit huis werd belast met een rente van 40-0-0 pen 25 t.v.v. Jan Vandemaele. Zie GEKA/030
3/09/1783: verkoop - Carel Morel en echtgenote verkopen het huis aan Isabelle Missue, weduwe van Jacob Divers
23/12/1783: arrest - Dit huis werd gearresteerd op verzoek van Frans Wijs, gemachtigd door Joseph en Niclaeijs Divers, en door N.J. Divers, om een legaat en uitvoering van een pachtcontract te bekomen. Zie JAK/0253
14/09/1784: verhuur - Frans de Vriendt, gemachtigd door Philippe Dominicus Buijsse en echtgenote, verhuurt dit huis voor de termijn van 12 jaar, 3 jaar pachtersoptie aan 40-0-0 boven de huisgelden, vanaf 01-06-1784. Huurder is Niclaeijs Divers
30/04/1785: inbeslagneming - Joannes de Vijlder, gewezen schepen van stad en ambacht van Bouchaute, had bij de Raad van Vlaanderen een proces lopen als eiser tegen Philippe Dominicus Buijse, laatst gedomicilieerd te Bouchaute en tegenwoordig ontvanger van de provinciale rechten van Vlaanderen, post houdende in het comptoir van Eeklo. Het proces had te maken met vercaveling en verdeling van het gebruik van een hofstede en land, hetgeen Buijse weigerde. De Vijlder verzoekt de Raad van Vlaanderen om inbeslagneming van alle onroerende goederen van Buijse. In Brugge wordt dit huis in beslag genomen en het land GEKA/009.
4/07/1785: inbeslagneming - Albert de Ghelder, klerk van de vierschaar te Brugge, komt bij de Raad van Vlaanderen als afgevaardigde van de Ferie van de kamer van Brugge, en dient een klacht in tegen Philippe Dominicus Buijsse, gehuwd met Isabelle Missuwe, tevoren weduwe van Jacob Divers, wonende te Eeklo. Buijsse moet 69-19-4 betalen. Om dit te vorderen wordt dit huis in beslag genomen evenals de bezittingen van Buijsse en echtgenote in de paallanden.
7/11/1786: arrest - Het huis dat Philippe Dominicus Buijse uit Eeklo bekomen had via zijn vrouw, werd gearresteerd op verzoek van Joseph Divers omwille van de verzekering van JAK/0253 dat hen toekwam uit hoofde van een notariaal testament op 02-12-1770. Zie JAK/0253
17/03/1787: inbeslagneming - Frans van Zele, procureur te Eeklo, heeft geld tegoed van Dominicus Buijse, inwoner van Eeklo, met name 58 guldens 3 stuivers voor 4 tonnen en ? Leuvens bier; en 36 guldens 14 stuivers voor salarissen en voorschotten die Van Zele als procureur nog tegoed heeft van Buijse van diens proces als eiser tegen Niclaeijs Divers te Brugge. Om dit geld en intresten te bekomen verzoekt Van Zele om inbeslagneming van dit huis en GEKA/009 van Philippe Dominicus Buijse en echtgenote de weduwe van N. Divers
5/02/1789: inbeslagneming - Joseph Devers, collecteur van Zijne Majesteits Loterij te Brugge, heeft nog 646-16-0 tegoed van Niclaeijs Devers te Brugge. Om terugbetaling hiervan te verzekeren wordt dit huis met toebehoren, tegenwoordig bewoond door Niclaeys Devers, een een stuk paalland GEKA/009 in beslag genomen
3/11/1789: herbezetting rente - Niclaeijs Devers en echtgenote zijn eigenaars van een rente van 8-0-0 pen 25 (oorspronkelijk ten laste van de Stad Brugge, nu van het Vrije), van een stuk hoveniersland bestaande in 4 partijen (samen 96 gemet 1 lijn 12 roeden) tussen Gentpoort en Katelijnepoort, en van dit huis. Deze drie partijen zijn belast met een rente van 40-0-0 pen 25 t.v.v. Joannes vande Maele (op datum van 02-09-1783). Ze hebben de helft van het kapitaal, zijnde 500-0-0, afbetaald zodat de rente en het hoveniersland worden ontlast. Het resterende kapitaal wordt alleen nog bezet op dit huis. De rente bedraagt voortaan 25-0-0 pen 20
1/04/1790: inbeslagneming - In de zaak tussen Joseph Devers te Brugge als eiser (klacht van 04-02-1789) tegen Niclaeijs Devers te Brugge als verweerder, ondergaat de verweerder de vrijwillige veroordeling om 646-16-0 te betalen aan eiser met intresten en kosten. Zolang dit niet gebeurt worden alle bezittingen van Niclaeijs Devers, o.a. dit huis waarin hij woont, in Brugge en schependom Brugge in beslag genomen.
1/09/1790: inbeslagneming - Niclaeys Devers te Brugge moet nog 231 guldens 10 stuivers en 6 denieren betalen aan Philippe Frans Dullaert, procureur en suppoost van het hof van de Raad van Vlaanderen. Er was hierom een proces. Devers wordt vrijwillig veroordeeld tot betaling van die som. Om die betaling te bekomen worden alle bezittingen van Devers in beslag genomen, waaronder dit huis
11/06/1791: arrest - Joannes van Montmacken (?), gemachtigd door zijn moeder Isabelle Vleeschauwer, weduwe van Eugidius van Montmacken, liet arrest doen op het huis van Niclaeijs Devers wegens een schuld van 18292 guldens 16 stuivers 3 deniers voor levering van Antwerps bier
11/06/1791: registratie van huurcontract - Op 19 maart 1790 verhuurden Niclaeijs Devers en echtgenote dit huis aan zijn broer van volle bed, Joseph Devers, voor 18 jaar met 3 jaar pachtersoptie. Gedurende de eerste twee jaar mag hij gratis woning, maar alleen de voorkamer boven gebruiken naast het comptoir. De huurprijs zal 24-0-0 bedragen boven de huisgelden
30/07/1793: overeenkomst met buurhuizen - Niclaeijs Devers, voor zichzelf en zijn echtgenote Joanna Wijs, eigenaars van dit huis de Goude Swaene, voorts Guillielmus de Brie voor zichzelf en zijn twee broers Joannes Franciscus en Jooris de Brie, eigenaars van den Blauwen Arent (JAN/0340 en JAN/0341) aan de ene kant en Pieter Alexius Descamps, ongehuwd meerderjarig, eigenaar van het huis Het Zonneken (JAN/0342) anderzijds sluiten een overeenkomst over een afvoer (duwiere) naar de Reie, onder het huis JAN/0342 door. De eigenaar van dat huis wou echter zijn kelder verdiepen om er o.a. een toilet te voorzien, zodat de andere huizen gehinderd werden in de afwatering. Eerste comparant geeft toestemming tot afbraak van deze afvoer. Op 22-07-1793 werd dit afgemeten door Eugenius Goddijn de jonge, vrije meester metser, die stelt dat de afvoer op een diepte ligt van op de grond tot onder de dekstenen van 4 voeten en 2 duimen en dat die 2 voeten en 6 duimen breed is. De afvoer mag op die diepte en breedte blijven, maar de eerste comparanten mogen er niet anders ingooien en geen ander vuil laten wegspoelen dan ze tot heden deden. Reiniging blijft ten laste van JAN/0342, kosten tot hermaken eveneens
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be