Back to top

Het natiehuis van de Biskajers, Biskajersplein 3

referentie JAN/0083
Part
Huisnaam Het natiehuis van de Biskajers
Zestienstraat Corte Speghelreije
Oud huisnummer A1/67
Adres Biskajersplein 3
Adrescode 800000240003
Geschiedenis 28/06/1577: lopende schuld - Jaspar Dagnastre, consul der natie van Biscaijen, verbindt dit huis in 96-18-09 t.v.v. Loijs le Baiseur.
1/01/1580: Het natiehuis van de Biskaeijers.
11/01/1601: verkoop bij decreet - Dit huis wordt verkocht bij decreet met 00-07-04 gr. grondrente en nog met 07-00-00 gr. eraan verbonden, koper is Pieter de Reulx en Mathijs vande Walle, ontvanger van de dis van St-Gillis.
10/07/1601: overdracht van eigendomsrecht - Pieter de Reulx en de ontvanger van de dis van de St-Gilliskerkdragen hun eigendomsrecht op dit huis over aan Loijs Baijseur.
20/04/1622: verkoop bij decreet - Dit huis wordt bij decreet verkocht aan Jaques Taelbout.
21/05/1622: verbintenis als waarborg - Francois de Villegas, gevolmachtigde voor Loijs Bacseur verbindt het eigendomsrecht van voornoemde Bacseur tot waarborg van zijne Majesteit voor elke administratieve beslissing door hem genomen en nog kunnende genomen worden door Pedro Guerra de Muer, majordoom der Artillerie en houder van de mondvoorraad en munitie van de oorlogsvloot der armada van Vlaanderen.
7/07/1622: rente - Loijs de Wulf, weduwnaar bezet op 1/8 deel van dit huis een rente van 00-30-00 gr. pen. 16 t.v.v. Pieter vande Walle.
2/09/1622: opdracht - Adolf van Maldeghem, burgemeester van deze stad,staat af en draagt op aan mr. Viglius van Marcke het recht dat aan voornoemde stad toekomt op dit huis, met de lasten vermeld in het accoord getroffen met Loijs Baseur en deze der tresorie, behoudende deze van de stad Brugge in eigendom de gekalseide plaats van de trap neerwaarts gaand voor dit huis.
11/01/1623: Verkoop - Loijs de Wulf, weduwnaar verkoopt 1/8 van dit huis aan mr. Viglius van Marcke.
24/01/1623: Verkoop - Cornelis vanden Berghe en vrouw verkopen 1/8 van 1/24 deel van dit huis aan Viglius van Marcke.
24/10/1624: Verkoop - Christoffels van Ratrenont, gevolmachtigde door het bestuur van Hulst voor Laurentia, zijn weeskind bij Laurentia de Witte, zijn vrouw, verkoopt 1/24 deel van dit huis aan mr. Viglius van Marcke.
23/06/1632: opdracht - Mr. Jacob Talbout verklaart dat hij dd. 20/04/1622 bij decreet dit huis heeft ingekocht. Volgt een uitleg dat hij de overdracht en cessie niet aanvaard.
4/10/1634: Verkoop - Louijs Vasseur voor zichzelf opkomend én als gevolmachtigde voor Isabella Guerre verkoopt het erfdeel in dit huis als haar bij successie van Louijs Vasseur te verwachten staat, haar vader; aan mr. Viglius van Marcke.
4/10/1634: lopende schuld - Viglius van Marcke verbindt dit huis in 1100 gulden t.v.v. Louijs Vasseur en zijn vrouw.
31/07/1641: Verkoop - Jaspar vanden Berghe, voor zichzelf opkomend als zich sterk makend voor zijn vrouw, én voor Otto vanden Berghe en vrouw, verder voor Jan de Witte, zowel voor zichzelf als voogd van Charles Rottelmout, verder voor Jaecques de Meur en vrouw, verkoopt 4/24 van dit huis aan Pieter Maertens als curator van Anna Baltijnck, weduwe van mr. Viglius van Marcke.
19/04/1642: Verkoop - Mr. Viglius van Marcke en vrouw, gerechtigd door successie van mr. Viglius van Marcke, verkopen 1/32 deel van dit huis aan mr. Heindric le Gillon.
17/05/1642: Loijs vanden Berghe, zowel voor zichzelf opkomend als gevolmachtigde voor de voogden van de kinders van Jan vanden Berghe en van 3 kinders van Loijs vanden Berghe, verder nog voor Loijs de Bersaeckes als vader weduwnaar de Belsaecke bij Joanna vanden Berghe verkoopt de 2/24 delen van dit huis aan Pieril Maertens, als curator van Anna Baltijn weduwe van mr. Viglius van Marcke.
4/06/1642: Joos ghijselinck, gevolmachtigd voor mr. Viglius van Marcke en vrouw, én voor Jan van Marcke, voogd van de 7 kinderen van Charles van Marcke alsook voor Laureins Dicx die zelf gevolmachtigd is voor Pieter de Lannoij , nog voor Charlotte de Lannoij bij Margriete van Marcke; verbindt de 1/2 van dit huis in 200 gulden t.v.v. Anna Baltijnck.
31/08/1645: arrest - Antheunis Leupe gevolmachtigde voor Jan Planteijnt zowel uit eigen naam als echtgenoot der weduwe van Jooris Dangers, voert arrest uit op dit huis toebehorend aan Glaude Rogghe en gehuwd met Marie, dochter van Charles van Marcke, om reden verhaal.
31/10/1646: Verkoop - Charels van Marcke, jongman verkoopt het 1/32 deel van dit huis aan Frans vanden Douck.
21/11/1646: Verkoop - Jan Frans vanden Douck en vrouw verkopen 1/4 van dit huis en 1/8 in het 2de vierde aan mr. Hendrick le Gillon.
1/06/1647: rente - Pieter Maertens gevolmachtigde voor Anna van Marck(e) bezet op de 2/16 delen van dit huis een rente van 06-05-00 pen. 16 t.v.v. Boudwin de Smidt.
23/09/1647: Verkoop - Mr. Vincent Gheeraerts gevolmachtigde voor Balthasar de Buck, eerst als voogd van Loijs Anthone en Clara van Marcke, kinderen van Charles van Marcke, alsook gevolmachtigd voor Jaques van Marcke, verkoopt 7/32 delen van dit huis aan mr. Heindric le Gillon.
28/09/1647: inbeslagname - B. Duijfkens neemt de 6/11 delen van 1/4 van dit huis op vraag van mr. Adriaen Baltijn en deelgenoten, in beslag nemen, om reden verhaal.
2/10/1648: Verkoop - Claude Rogghe en zijn vrouw Marie van Marcke verkopen 1/32 deel van dit huis aan Jan PLanteijt.
6/08/1650: Verkoop - Jan van Blootackere, gevolmachtigde voor Anna dochter van Charles van Marcke verkoopt 1/32 deel van dit huis aan Lievijne Godschalck, weduwe van Jaecques van Vijfve.
12/01/1672: Verkoop - Pieter Wouckier gevolmachtigde voor Loijs Drijemijle en vrouw , voor Jan Maximiliaen Baltijn zo in eigen naam als voogd van de 4 kinderen van Lambert de Longi, nog voor de weduwe van Jaeques van Vijfve, én nog voor mr. Jan Planteijt en vrouw, verkoopt aan de weduwe en erfgenamen van mr. Heindric le Gillon, laatst voor de voornoemde Drijemijle en vrouw, 1/4 en voor de voornoemde Jaques Maximiliaen Baltijn in zijn persoonlijke naam en als voogd van de voornoemde kinderen Longij een persoonlijk vierde, verder voor de voornoemde weduwe van Vijfve alsook Jan Planteijt elk voor 1/32 deel, aldus uitmakend een totaal van 18/32 delen, waarvan de overblijvende 14 delen de koper met voornoemde erfgenamen ook toebehoren.
15/05/1674: verbintenis - De weduwe van mr. Heindric le Gillon verbindt tot meerdere waarborg voor haar zoon Franciscus le Gillon de helft van dit huis, opdat hij zou kunnen het ambt van priester bekleden.
18/06/1674: verbintenis - De weduwe van mr. Heindric le Gillon met haar erfgenamen, sommigen voor zichzelf als voogden van de minderjarige kinderen bij en van dezelfde mr.Heindric verbinden dit huis in 94-08-00 gr. zijnd het kapitaal van een onlosbare rente van 03-18-08 gr. t.v.v. de dis van St-Jacobskerk met lasten.
28/01/1676: inbeslagname - Mr. vander Elstrate, deurwaarder van Z.M. domeinen enz, enz, legt beslag op dit Biscaijershuis, met verbod enz, enz.
13/12/1695: gezamenlijk accoord - Mr. Heindrick le Gillon eigenaar van dit huis, en Laureins Finaert en vrouw eigenaars van het huis genaamd den ingelsen Schilt JAN/0093 komen overeen dat dit huis nu en dit ten eeuwige dag zijn vrije lucht zal hebben in het salon der 3 vensters die het vandaag heeft met uitzicht op het erf van het huis de ingelsen Schilt zonder te mogen enige verandering aan deze toestand aanbrengen, uitzondering nochtans van te mogen struikgewas en enige bomen te planten.
13/10/1701: Verkoop - Anna le Gillon, douariere van mr. Jacques van Steenberghe verkoopt 1/6 deel van dit huis en toebehoren aan mr. Henricus le Gillon, voor wie aanvaardend optreedt Philippes Caulier.
24/10/1712: Verkoop - Anna le Gillon douariere van mr. Jacques van Steenberghe verkoopt 1/6 deel aan mr. Heindrickle Gillon.
9/04/1728: gemeenschappelijk accoord - Er wordt een gemeenschappelijk accoord gemaakt tussen dit huis en het huis genaamd de Paternoster JAN/0091 & 2380.
29/09/1746: overdracht van een rente - Franciscus Heijns en Jacques Moentack, gehuwd met Blandine Kelderman dragen over aan Albertijne, Eline en Maria Magdalena le Gillon, eigenaressen van dit huis, een grondrente van 00-01-00 én 16 mijten op dit huis bezet.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be