Back to top

Oude Zak 22

referentie JAK/1294
Part
Zestienstraat Oudenzack
Oud huisnummer D7/98 & D7/99
Adres Oude Zak 22
Adrescode 800002540022
Geschiedenis 1/01/1580: Het huis met een schoon stuk grond erbijhorend, eigendom van Pedro de Valencia.
26/02/1586: aankoop - Gheeraert Govaert, eigenaar van het huis JAK/1300 gelegen achter dit huis staand aan de oostkant van de straat genaamd Rozendal, verkoopt zijn achterhuis met een deur uikomend in Rozendal aan Pedro de Valencia, eigenaar van dit huis. Een aantal voorwaarden ivm toemetselen van doorgangen en vensterramen. Er zijn ook afspraken over de lasten die er op rustten.
17/01/1629: verbintenis als waarborg - Don Gaspar de Corcuero Alvarado, gevolmachtigde voor Doña Isabel del Quintanadoñas, weduwe van Diego de Corcuero, zijn moeder, verbindt dit huis als waarborg van een rente van 06-00-00 gr. pen. 16 bezet op een hofstede in Beerst, heden door eerstgenoemde overgedragen aan Paulus de Genelles
3/06/1637: testament - Er worden 2 kopijen afgegeven van het testament van Pedro de Valencia als in JAK/1295
5/04/1647: arrest - Cauwenberghe Isidorus legt beslag op dit en de 2 volgende huizen JAK/1295 en 1296, alle 3 eigendom van Baron de Camargo om reden van verhaal.
30/04/1648: Verkoop - Inghelbert de Smet, kapitein gereformeerd, zowel voor zichzelf als gevolmachtigde voor don Rodrigo de Godines en Philippa (?) de Smet, zijn vrouw, verkoopt dit huis aan mr. Alphonse vander Plancke.
23/03/1665: Verkoop - Mr. Donatianus vander Plancke, zowel uit eigen naam als gevolmachtigde voor zijn broeder Mr. Franciscus vander Plancke verkoopt dit huis aan Jan Schuermans.
4/11/1694: arrest - Jan Valcke voert arrest uit op dit huis, vroeger bewoond door de pensionaris Schuerman, alsook op het huis JAK/1327 bewoond door Charles Frans Lambrecgts om reden verhaal.
11/08/1695: arrest - Dit huis wordt op vraag van Martinus Amare aangeslagen om reden verhaal als in JAK/1327.
11/08/1695: arrest - Op vraag van Carolus Potvliet wordt dit huis aangeslagen om reden verhaal als in JAK/1327.
18/08/1695: arrest - Dit huis wordt op vraag van Charles Fransiscus Lambrecgts aangeslagen om reden verhaal als in JAK/1327.
29/08/1695: arrest - Dit huis wordt op vraag van Pieter Brielman aangeslagen om reden verhaal als in JAK/1327.
30/08/1695: arrest - Jacques Boudens pleegt arrest ten sterfhuize van Adriana Schuerman, op het deel dat te beurt is gevallen aan Josijne vander Meere bij het overlijden van Adriana Schuerman, op al haar roerend en onroerend bezit, o.a. dit huis waarin zij overleden is, om reden verhaal.
7/09/1695: arrest - Pieter de Coninck voert arrest uit op het recht in de successie van Adriana Schuermans te beurt gevallen aan Jan vander Meere, alsook op het huis JAK/1327 om reden verhaal.
7/09/1695: arrest - De weduwe van Adolf de Somere voert arrest uit op het recht in de successie bij 't overlijden van Adriana Schuermans nl. op dit huis en het huis JAK/1327 gebruikt door Charles Franciscus Lambrecgts om reden verhaal.
7/09/1695: arrest - Jacques Thienpont, man van Jacques Maesterleer, voert arrest uit op het recht der successie bij 't overlijden van Adriana Schuerman, vervallen op Anthone Denijs, waaronder dit huis waarin de eigenares overleden is, alsook het huis in JAK/1327 in gebruik door Charles FranciscusLambrecgts, om reden van verhaal.
4/05/1702: arrest - Bij het overlijden van Charles Frans Lambrechtswordt door Jan Casur arrest gepleegd op het deel toebehorend aan Frans van Cuijl als in JAK/1731.
16/06/1702: arrest - Op het deel in dit huis te beurt gevallen aan Joannes Meeus bij heet overlijden van Charles Franciscis Lambrecgts wordt arrest gepleegd door Josijne Baut om reden verhaal als in JAK/1731
13/08/1703: lijfrente - Mr. Joannes Baptiste vanden Bogaerde, priester, uitvoerder van het testament van wijlen Charles Lambrechts, alsook gevolmachtigde der erfgenamen van dezelfde Charles voornoemd, bezet op dit huis een lijfrente van 06-00-00 gr. op het leven en t.v.v. Marie Anna dochter van Herman Laseure, voor dewelke aanvaardend optreedt Pieter Uutterwulghe.
9/02/1705: Verkoop - De erfgenamen van vaders vaderlijke kant in het sterfhuis van Charles Frans Lambrechts verkopen dit huis aan Pieter van Torre.
22/12/1705: Verkoop - Pieter van Toers zowel uit eigen naam als gevolmachtigde voor zijn vrouw verkoopt dit huis aan Ferdinande Pasman.
14/03/1754: Verkoop - Mr. Frans Ignace Moentack en vrouw verkopen dit huis aan Anna Marie de Fevre, weduwe van Bertholomeus Tomboij.
28/07/1758: Verkoop - Anna Marie de Fever weduwe van Bertholomeus Tomboij verkoopt dit huis aan mr. Patricius Beaucourt.
20/03/1782: rente - Pieter van Outrijve, gevolmachtigde voor mr. Patricius Beaucourt en vrouw, bezet op dit huis een rente van 15-00-00 gr. pen. 20 t.v.v. het klooster der Predikheren binnen deze stad.
17/03/1785: arrest - Frans Verhelle voert arrest uit op dit huis toebehorend aan mr. Patricius Beaucourt de Noordvelde om reden verhaal.
19/08/1786: Verkoop - Mr. Patricius Beaucourt de Noordvelde, advocaat fiskaal van Z.Ms. rechten en tollen in Brugge, samen met zijn vrouw verkopen dit huis aan Gabriel Uutterwulghe.
12/12/1786: arrest - Judocus de Wilde voert arrest uit op dit huis achterwaarts strekkend met een poort en stuk grond in het Zakske, waarvan er onlangs, zoals men mededeelt, omgevormd is tot 3 huisjes , toebehorend aan Gabriel Uijtterwulghe, dit tot het wettelijk bekomen van het erf met een huis gelegen in deze stad aan de westkant van de Lange Rei, hetgeen hij ....... jegens de voornoemde Gabriel Uijtterwulghe reeds sedert de 08-08-1786 gerechtigd is te bezitten, teneinde verhaal uit te oefenen enz....
28/12/1786: arrest - J. Maziman legt beslag op dit huis én dat in NIK/1367, beide toebehorend aan Gabriel Uijtterwulghe om reden van verhaal.
28/12/1786: arrest - Charles Cortals,procureur der stad Brugge legt beslag op dit huis én het huis in NIK/1367 toebehorend aan Gabriel Uijtterwulghe, glazenmaker dezer stad, om reden van verhaal.
13/12/1787: arrest - Hendrijck de Smidt voor rekening van Pieter van Troostenberghe voert arrest uit op de 3 huisjes staand aan de zuidkant van 't Zakske en onlangs nieuw gebouwd en deel uitmakend van dit huis staand aan de noordkant van de Oude Zak, toebehorend aan Gabriel Uijtterwulgheom reden verhaal.
7/01/1788: schuldbekentenis - Mr. Patricius Beaucourt de Noordvelde erkent schuldig te zijn de som van 300-00-00 gr. wisselgeld in kapitaal voor 3 verschillende obligaties elk van 100-00-00 gr. wisselgeld respectievelijk dd. 06-07-1771, 14-02-1778 en 04-04-1778 waarvan als waarborg dient de mogelijkheid te doen beklagen al zijn goederen, welk o.a. dit huis beklaagd wordt door ridder Charles d'Hondt om reden verhaal.
9/05/1788: verkoop bij decreet - Op vraag van E.P. Albertus de Clerck, procurator van het klooster der EE.PP.. Predikheren te Brugge wordt dit gebouw, om reden van verhaal, verkocht bij decreet aan de procureur en notaris Latruwe, optredend voor de eisers.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be