Back to top

Den gouden cop, Langestraat 69

referentie JAN/1013-2
Part
Huisnaam Den gouden cop
Zestienstraat Langhestrate
Oud huisnummer A5/30
Adres Langestraat 69
Adrescode 800002080069
Geschiedenis 1/01/1580: Het huis genoemd " De Gouden Kop " , eigendom van Adriaen Vermeulene.
3/03/1580: verkoop - Adriaen Vermeulene verkoopt dit huis aan ... onder het uitdrukkelijk beding dat deeigenaar van 't voorgaand huis zal moeten aanvaarden dat het water dat zijn afvoer heeft langs een houten goot aan de westzijde van zijn huis zal moeten worden geleid in een bepaalde waterput door hem te plaatsen waar het hem believen zal. Verder wordt overeengekomen dat de gemeenschappelijke gang die uitkomt met een poortje in het verbrand Nieuwland aan de koper alleen toekomt, zonder dat de eigenaar van het voorgaand huis enig aanspraak zal kunnen maken op enig eigendomsrecht ervan. Tevens wordt overeengekomen dat Joos van de Capelle, eigenaar van het huis in 't Verbrand Nieuwland niet zal mogen meer dan nu lucht nemen op het erf van dit huis. Dit huis is belast met : 00-12-00 parisis leenrente waarvan men schuldig is 00-07-00 par. aan de erfgenamen van de weduwe Parmentier, het overige aan de erfgenamen van Jan de Boodt. Nog belast met 00-35-00 gr. pen. 18 verschuldigd aan de dis van Sint-Kruis: 00-25-00 gr. en de dis van St- Gillis 00-10-00 gr.
29/10/1597: verkoop - Jacques Lombardijs na zijn huwelijk met de weduwe van Osten Taelman verkoopt dit huis aan Mathijs Cools.
21/11/1623: rente - Ferdinande Taelboom en zijn echtgenote, gerecht bij de verdeling ten sterfhuize van Mathijs Cools, grootvader van zijn echtgenote, bezetten op dit huis een rente van 08-00-00 gr. pen. 18 t.v.v. Cornelis van Torre.
1/12/1623: verkoop - Ferdinande Taelboom en vrouw verkopen dit huis aan Maertin Geillaert.
7/01/1625: verkoop - Maertin Geillaert en vrouw verkopen dit huis aan Maijken Allaert, weduwe van Ferdinande Taelboom.
31/05/1625: lopende schuld - Maijken Allaert, weduwe van Ferdinande Taelboom verbindt dit huis in een som van 25-00-00 gr. t.v.v. Jan Pennijnck.
6/08/1625: overeenkomst - Pieter de Backere en vrouw Marie Allaert geven toestemming aan Laureijns vande Velde betreffende de overeenkomsten van een lange gang liggend ten behoeve van dit huis en achter datgeen van de koper, uitkomend in het Verbrand Nieuwland.
9/04/1626: verkoop - Pieter, zoon van Christiaen de Pachtere en Maeijken Allaert,zijn echtgenote, verkopen dit huis aan Joos Taelboom. Deze verkoop gebeurt onder afspraak dat het arrest door de koper op dit huis gepleegd in voege blijft zolang dit huis niet is ontlast van alle voornoemde lasten.
23/12/1633: lopende schuld - Machiel Theel en vrouw verbinden dit huis in een lopende schuld van 1650 gulden t.v.v. Joos Taelboom.
23/12/1633: verkoop - Joos Taelboom en vrouw verkopen dit huis aan Machiel Theel.
30/06/1650: rente - Mahieu Steels,weduwnaar, bezet op dit huis een rente van 03-00-00 gr. pen. 18 t.v.v. Jan de Pachtere.
30/06/1650: arrest - Charles de la Motte ,deurwaarder bij de Grote Raad te Mechelen, neemt dit huis in beslag, eigendom van Mahieu Steels, in opdracht van de commis Joannes Spronckholf om 24-11-00 gr. vlaams en dat als voornaamste borg voor Jacques Steels omtrent de koop verlegen zijnde die staat inbeslag genomen te worden, zijn pacht van het bestiaal voor de Poorterij dezer Stad voor het seizoen ingaand per 31-09-1649 en vervallen de laatste van april daarna.
1/04/1658: verkoop - Jacques Teels en vrouw verkopen dit huis aan Charles, zoon van Ghislain de Fontaine. Het alaam zoals kuipen en brouwersketel van een brouwerij wordt geschat en uitdrukkelijk niet mee verkocht,zoals materialen van zestig ?? brouwketel, kuipen, koolbak en andere toebehoren welke de verkopers zullen uitbreken wanneer het hen belieft.
17/04/1658: lopende schuld - Jacques,zoon van Ghislain de Fontaine, meerderjarige jongman erkent schuldig te zijn aan Jacques Teels en vrouw de som van 156-00-00 gr.
14/04/1660: verkoop - Jacques de Fontaine en vrouw verkopen dit huis aan Charles du Bois.
20/09/1660: verkoop - Jacques du Bloijs en vrouw verkopen dit huis aan Adriaen Meijaert.
30/12/1661: rente - Adriaen Meijaert en vrouw bezetten op dit huis een rente van 08-00-00 gr. pen. 18 t.v.v. Charles van Eenoo.
30/12/1661: verkoop - Adriaen Meijaert en vrouw verkopen dit huis aan Daniel de Backe .
21/02/1665: verkoop OF TRANSPORT - Dit huis wordt overgeschreven als .... van verscheidene ..... als in JAN/1013/1.
17/10/1668: arrest - Op dit huis wordt arrest gepleegd over een bedrag van 08-03-00 gr. als in JAN/1013/1.
7/02/1669: verkoop bij decreet - Dit huis behoort nu toe bij decreet aan Joos de Cock, Gheraert Voucourt de Jonge, Jacques Hoort en Jacques Steenmaere als in JAN/1013/1.
21/07/1670: verkoop - De weduwe van Jacques Hoort, Gheraert de Voucourt de Jonge en vrouw, alsmede Jacques Steeman en vrouw, verkopen 3/4 van dit huis aan Joos de Cock die zelf reeds eigenaar is van het overige vierde deel.
24/01/1708: verkoop - Marie Abeel weduwe van Joos de Cock verkoopt dit huis aan Marie de Brune,weduwe van Francois van Loo.
24/01/1708: rente + lopende schuld - Marie de Brune, weduwe van Francois van Loo bezet op dit huis een rente van 07-10-00 gr. pen. 20 t.v.v. Marie Abeel,weduwe van Joos de Cock.Ter zelfder tijd verbindt zij dit huis in een lopende schuld van 50-00-00 gr.t.v.v. Marie Abeel.
20/06/1713: verkoop - Pieter Baron en Marie de Brune zijn echtgenote verkopen dit huis aan Willem ter Menten.
16/02/1715: arrest - Jacques de Lije,deurwaarder van de Raad van Vlaaanderen enz. omwille van achterstel van betaling van een bezet van 210-00-00 gr. intrest gevend per obligatie, voert arrest uit op dit huis genoemd "den gouden cop", verder op een huis aan de zuidkant van de Langestraat in DON/0871, verder op een huis in de Oude Gentweg in DON/1204, nog op een huis aan de ooskant van de Langestraat in JAN/0838; alle voornoemde huizen zijn immers de voornoemde ter Meulen's eigendommen met verbod van enz... .
3/07/1715: verkoop bij decreet - Op verzoek van de weduwe van Joos de Cock werd dit huis bij decreet verkocht tot verhaal 1ø van het verloop van een rente van 07-10-00 gr. pen. 20 vervallen sedert 24-01-1711, 2ø het saldo van 20-00-00 gr. van de koopprijs van dit huis waarin dit huis verbonden was, en aldus is zij eigenares van dit huis bovenop de grondrenten en de kosten van dit decreet enz.. alsmede van het kapitaal daarop blijvend en de onkosten nodig voor het uitvoeren van dit verhaal en ook 20-00-00 gr. bezet op dit huis , dit alles volgens de keersbranding.
30/07/1715: arrest - Jacques de Lije, deurwaarder bij de Raad van Vlaanderen, uit kracht van enz... en gevolmachtigd door Jooris Meisman en ter dekking van 115-06-00 gr. wisselgeld van een wisselbrief, voert arrest uit op dit huis, ook op een huis staand aan de zuidkant van de Langestraat in DON/0871 en op een huis in de Oude Gentweg in DON/1204, en een huis aan de noordkant van de Langestraat in JAN/0838. Dit arrest slaat op de huizen en delen waarin Willem ter Meulen gerechtigd en of eigenaar is met verbod enz...
20/11/1715: arrest - Er wordt arrest gepleegd op dit huis op vraag van Jacques Bucqiuoij als in JAN/0838.
14/12/1715: inbeslagname - Jacques de Lije, deurwaarder van den Raad enz... , opkomend ten laste van Margriete ter Meuren en Willem ter Meuren en vrouw, en t.v.v. Pieter Wemaere, op zijn verzoek en om te verhalen een som van 100-00-00 gr. wisselgeld per wisselbrief gedateerd de 22-05-1715 met kosten, legt beslag op dit huis alsmede op een huis aan de zuidkant van de Langestraat in DON/0871, verder op een huis in de Oude Gentweg in DON/1204, ook op een huis aan de noordkant van de Langestraat in JAN/0838, en op nog een huis in het Wijngaardstraatje in OLV/0880, alle aan de voornoemde Willem en Margriete ter Meuren toebehorende.
18/01/1716: verkoop - Door de Burgemeesters en Schepenen dezer stad wordt bevel gegeven verder te gaan met de veiling en verkoop van dit huis toebehorend aan Willem ter Meuren. De deurwaarder wordt gelast bij volmacht op te treden op verzoek van Pieter Baron volgens de aanmerking staand op het register van daten 24-07-1715.
17/03/1716: inbeslagname - Jacques de Lije, deurwaarder etc... t.v.v. Jacques Bucquoij en tot last van Willem ter Meuren en Margriete ter Meulen als borg en voornamelijk inhoudend t.v.v. de erven van Willem aan deze laatste op te leggen te betalen en te bezetten de som van 200-00-00 gr. met de verlopen intrest sedert 23-04-1714, uitmakend jaarlijks 12-10-00 gr. wisselgeld; en ten opzicht van Margriete ter Meulen, de zelfde hoofdsom ter provisie te lossen of te bezetten uiterlijk ..., naast 12-10-00 gr. wisselgeld, verminderd met 100-00-00 gr. reeds betaald zijnd,neemt eerst dit huis in beslag, verder een huis aan de zuidzijde van de Langestraat in DON/0871, verder een huis in de Oude Gentweg in DON/1204, alsook een huis aan de noordkant van de Langestraat in JAN/0838 en nog een huis in het Wijngaardstraatje in OLV/0880, of al deze delen van huizen welke aan de voornoemde Willem en Margriete toebehoren teneinde verhaal te nemen voor de sommen hierboven aangehaald met kosten enz...
19/06/1716: verkoop - De weduwe van Joos de Cock verkoopt dit huis aan Jacques Bucquoij.
19/06/1716: rente - Jacques Bucquoij en vrouw bezetten een rente op dit huis van 07-10-00 gr. over het kapitaal van 150-00-00 gr. t.v.v. de weduwe van Joos de Cock.
6/11/1716: arrest - Er wordt arrest gepleegd op dit huis op vraag van Pieter vanden Bogaerde, op de delen van het huis die zouden toebehoren aan voornoemde voor het nemen van verhaal over de aflossing of voldoende bezet van hypotheek binnen 't land van 't vrije, over de hoofdsom van 1500 gulden wisselgeld vanwege de beklager gelicht per obligatie intrestend pen. 20 wisselgeld dd. 23-03-1715 enz...
13/03/1717: arrest - Er wordt arrest gepleegd op dit huis op verzoek van Laureins vanden Bogaerde tot verhaal zoals in CAR/0078.
22/05/1717: verkoop - Jacques Bucquoij en vrouw verkopen dit huis genoemd "den gouden cop" aan Pieter de Cock .
4/09/1719: arrest - De weduwe van Joos de Cock voert arrest uit op dit huis genoemd "de gouden cop" , toebehorend aan Pieter de Cock, de biervoerder, om reden van verhaal opleg of bezet van de som van 25-00-00 gr. wisselgeld aan de koers wegens voorgeschoten geld per obligatie dd. 18-08-1719 door dezelfde de Cock ondertekend en inhoudend clausule van eerlijke en re‰le expressie met de intrest sedert 18-08-1719.
4/07/1739: verkoop - Anna van Wijnghene, weduwe van Pieter de Cock verkoopt dit huis aan Pieter van Neste.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be