Back to top

De Oude Munte, Markt 21

referentie JAK/1772
Part
Huisnaam De Oude Munte
Zestienstraat Marct
Oud huisnummer D21/13
Adres Markt 21
Adrescode 800002240021
Geschiedenis 1/01/1580: Het huis genaamd de oude Munte, toebehorend aan de erfg. van Joos Robijn en van zijn vrouw.
8/09/1582: Verkoop - De erfg. van Joos Robijn verkopen 1/8 deel van dit huis aan Lieven Luda met dezelfde erfdienstbaarheden als Pauwels Roos dit huis bezat, verder met vrije toegang naar de waterput, staande op het gemeenschappelijke erf van dit en de huizen JAK/1770 & JAK/1771. Verder belast met verschillende cijnzen en renten, ook samen met die twee huizen.
13/10/1582: lopende schuld - Lieven Luda vebindt het 1/8 deel van dit huis in een lopende schuld van 75-00-00 gr. t.v.v. Jan Robijn en Antheunis Weijns.
13/10/1582: Verkoop - Jan Robijn erfgenaam van Joos Robijn en zijn vrouw, verkoopt aan Lieven Luda, de 3/8 delen van dit huis.
13/10/1582: lopende schuld - Lievenb Luda verbindt de 3/8 delen van dit huis in een lopende schuld van 200-00-00 gr. t.v.v. Jan Robijn.
13/11/1582: Verkoop - De gezamenlijke erfg. van Antheunis Weins en zijn huisvrouw, die op hun beurt erfg. waren van de vrouw van Joos Robijn verkopen aan Lieven Luda 1/8 deel van dit huis .
13/02/1595: rente - De vooogden van de kinderen van Lieven Luda bezetten op de 5/8 delen van dit huis een rente van 06-00-00 gr. pen. 16 t.v.v. Jan van Nieuwenhove.
13/02/1595: rente - De weduwe en de erven van Jan van Nieuwenhove de Oude, erfgenamen van Joos Robijn bezetten op de 3/8 delen van dit huis een rente van 02-05-00 gr. t.v.v. Franciscus vanden Bussche.
25/06/1599: Verkoop - De leden van de Conventie der Kamers dezer stad, optredend voor Broeder Lieven Luda, als gedeeltelijk erfgenaam van Lieven Luda, zijn vader, verkopen aan Philips Luda 1/4 deel in 5/8 delen van dit huis.
22/06/1602: Verkoop - Jooris Meese en Catharina zijn dochter en deels erfgenamen van Lieven Luda, en verder Marie, zijn dochter eveneens erfgenaam van dezelfde Lieven, verkopen aan Philips Luda de 2/4 in de 5/8 van dit huis.
6/09/1605: Verkoop - De erven van Jan van Nieuwenhove de Oude verkopen aan Jan van Nieuwenhove, mede-erfg., van 3/8 delen van dit huis waarvan het overige 1/4 deel de koper reeds toebehoort.
30/10/1607: Verkoop - Jan van Nieuwenhove en vrouw verkopen aan Pedro de Valence (?) de 3/8 delen van dit huis.
3/01/1608: Verkoop - Philips Luda en vrouw verkopen aan Pedro de Valencia de 5/8 delen van dit huis.
25/08/1621: Verkoop - De erven van Pedro de Valencia verkopen dit huis aan Jan vande Zande voor wie aanvaardend optreedt de vrouw van Philips Luda, gevolmachtigd door haar man.
25/08/1621: rente - De erfgenamen van Pedro de Valencia bezetten op dit huis een rente van 25-00-00 gr. parisis pen. 16 t.v.v. de kinderen van Philips Luda.
25/08/1621: lopende schuld - Jan vande Zande en vrouw verbinden dit huis in een lopende schuld van 850-00-00 gr. t.v.v. de erven van Pedro de Valencia.
27/09/1622: rente - Jan vande Zande en vrouw bezetten op dit huis een rente van 12-00-00 gr. pen. 20 t.v.v. Anna Meese.
12/09/1646: verkoop van een rente - De rente van 12-00-00 gr. bezet in het jaar 1622 wordt door de erven Meese verkocht aan Philips Meese als in DON/1282.
7/09/1649: Verkoop - De weduwe van Jan vande Zande, Jaspar Verhouve en vrouw, de voornoemde weduwe, ook het recht verkregen van Joos Strabant, verkopen dit huis aan de weduwe en de kinderen van Valentijn Hebbens.
12/02/1650: rente - Isabeau Hermans, weduwe van Valentijn Hebbens, Joos Hebbens en Adriaen de Leijn als voogden van de 3 kinderen van de voornoemde Valentijn bezetten op dit huis een rente van 18-15-00 gr.pen. 16 t.v.v. Ijsabeau Neverman, weduwe van Guido Strabant de Oude.
13/04/1650: rente - De weduwe van Valentijn Hebbens, Joos Hebbens en Adriaen de Leijn als voogden van de 3 minderjarige kinderen van voornoemde Valentijn bezetten op dit huis een rente van 12-10-00 gr.pen. 16 t.v.v. Josijnken Messij, weduwe van Ferdinande van Hulle in het bijzijn van en dewelke aanvaardend optreedt voor de weduwe voornoemd, Daniel van Hulle, haar zoon.
22/05/1655: verkoop bij decreet - Dit huis wordt bij decreet verkocht aan Josijnken Messij, decretante.
30/08/1655: verbintenis van twee renten als waarborg - Jan van Poelvoorde en zijn vrouw Isabeau Hermans verbinden het 1/3 deel in 1/3 deel dat hen toekomt in een rente van 12-10-00 gr. pen. 16 bezet op een huis in JAN/1216 & 1428 & 4030. Verder verbinden zij hetzelfde deel dat hen toekomt in een andere rente van 05-10-00 gr. pen. 18 en verbinden deze voornoemde renten als waarborg t.v.v. Marie vanden Dorpe, jonge dochter enz...
1/09/1655: arrest - Melchior Claeijsman voert arrest uit op dit huis , eigendom van Jan van Poelvoorde, om reden verhaal.
5/11/1655: verkoop bij decreet - Dit huis wordt bij decreet verkocht aan David en Mathijs de Meese, decretanten.
23/05/1656: verkoop bij decreet - Dit huis wordt bij decreet verkocht aan Josijnken Messijs, decretante.
28/04/1657: verkoop bij decreet - Dit huis wordt bij decreet verkocht aan Niclaeijs Huevael (?), gehuwd met Marie, dochter van Guido Strabant.
7/11/1657: overdracht van eigendomsrechten - Niclaeijs Quevael, zowel uit eigen naam verschijnend als zich sterk makend voor Marie, dochter van Guido Strabant, zijn vrouw, dragen hierbij hun eigendomsrechten over aan Josijne Messijk, weduwe van Ferdinande van Hulle.
6/11/1663: rente - Joos le Blon en vrouw bezetten op dit huis een rente van 14-00-00 gr. pen. 20 t.v.v. Frans het minderjarig kind van Daniel van Hulle, voor wie aanvaardend optreedt zijn voogden, losselijk nà de meerderjarigheid van de genoemde Frans.
6/11/1663: Verkoop - Joos van Hulle en vrouw, Adriaen Stalpaert en zijn vrouw Catherijne van Hulle, de voornoemde Joos van Hulle en Niclaeijs van Liebeecke, voogden van Frans, het minderjarig kind van Daniel van Hulle, verkopen dit huis aan Joos le Blon, als aanvaardende optreder voor Pieter de Meij aan wie medegedeeld wordt dat dit huis totaal in pacht werd gegeven mits 46-00-00 gr. doorlopend tot 01 augustus 1665, tot welke datum de koper de respectievelijke gebruikers en pachters moet laten wonen mits voormelde prijs.
9/11/1663: rente - Joos le Blon en vrouw bezetten op dit huis een rente van 10-00-00 gr. pen. 20 t.v.v. Philips vander Plancke.
20/01/1717: arrest - Charles Witvoet laat arrest uitvoeren op dit huis genaamd de oude Munte met de kelder eronder en toebehorend aan de weduwe van Cornelis Blommaert, dit om reden verhaal.
9/12/1719: arrest - Jan Frans de Vos pleegt arrest op de 1/2 van dit huis én de kelder eronder en genaamd de oude Munte, toebehorend aan de weduwe van Cornelis Blommaert; samen met enz... de helft van een huis staand in de Ganzenstraat in DON/0633, beide helften ervan toebehorend aan Lucas du Mortiere, gehuwd met de weduwe van Cornelis Blommaert; dit alles om reden verhaal.
20/02/1721: arrest - Op verzoek van Pieter de Beerdt wordt het deel dat toebehoort aan Lucas du Mortier en zijn vrouw Catharine de Meij, van dit huis tegenwoordig gebruikt door Pieter de Beert gearresteerd.
22/09/1736: onderlinge overeenkomst + verkoop - Mr. Jacques de Beert en vrouw, Anna de Beert, eigenaars elk voor de helft van dit huis en Augustinus d'Aveloose en vrouw, eigenaars van een huis tegenwoordig twee huizen uitmakende, en staande naast dit huis aan de noordkant ervan en genaamd het groote en cleene Schip (JAK/1769) ter andere zijde, bevestigen dat aan hun huis een gemeenschappelijk erf paalt met gemeenschappelijke "borneput of fontein" . Aldus zijn beide partijen onder elkaar overeengekomen dat dit erf voortaan alleen aan dit huis zal toebehoren en dat er op het einde van deze plaats een muur zal worden geplaatst op kosten van de 1ste verschijners. De voornoemde waterput zal gemeenschappelijk blijven. Verder afspraken over de afwatering (zimperput), het dichten van vensters die licht nemen, een toilet en het bouwen van een loggia. En ingevolge hetgeen voorafgaat verkopen de tweede partij aan de eerste het voormelde grote erf dat voortaan in zijn geheel toebehoort aan dit huis De Oude Munte met de erbijhorende grondrente van 600-00-00 in een kapitaal pen. 20 t.v.v. de Discalsen.
30/07/1767: rente - Pieter van Outrijve en vrouw bezetten op dit huis een rente van 15-00-00 gr. pen. 20 t.v.v. Anna-Marie én Marie-Caroline de la Neve.
30/07/1767: Verkoop - Guido van Comperenolle, gevolmachtigde voor Anna Marie én Marie Caroline de la Neve verkoopt dit huis aan Pieter van Outrijve.
31/08/1785: overeenkomst - Tussen de eigenaar van dit huis en de eigenaar van het huis in JAK/1769 wordt overeengekomen wat volgt: de loden goot en twee afleidingsbuizen en de waterafvoer af te leiden door de zolder van dit huis alsmede door het stoppen van sommige vensters thans een doorgang te voorzien in de houten gevel van het achterhuis van JAK/1769 zonder ooit rechtstreeks zicht te hebben op het erf van dit huis, welke werken worden uitgevoerd op kosten van de eigenaar van dit huis en de afvoer ten laste van huis voornoemd, als breder uiteengezet in JAK/1769 & 4974 verso.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be