Back to top

Sint-Salvatorskoorstraat 8

referentie OLV/0176
Part
Zestienstraat Choorstratkin van SINT SALVATORS
Oud huisnummer C2/65
Adres Sint-Salvatorskoorstraat 8
Adrescode 800003210008
Geschiedenis 1/01/1580:
13/08/1584: lopende schuld - De weduwe van Jan Daens verbindt dit huis in een lopende schuld van 51-12-0 t.v.v. Guillaume Bibau.
13/08/1584: verkoop - De erfgenamen van Marie Mergaerts verkopen dit huis aan de weduwe van Jan Daens.
30/01/1616: verkoop - 3/4 van dit huis zijn verkocht aan Pieter Coenraert, zie OLV/0177
30/01/1616: verband - zie OLV/0177
13/02/1616: verkoop - Verkoop aan Cornelis Sereyns; zie ook OLV/0177.
16/08/1616: verkoop - Cornelis Sereyns en Loys Hebberecht met hun echtgenotes, de eigenaars van de 3/4 delen van dit huis en van het volgende huis OLV/0177-beide huizen zijn nu verenigd-bij verkoop bij Margriete Mergaerts op 13.2.1616, verkopen de 3/4 delen van dit huis aan Pieter Coenraert.
27/10/1616: verkoop - aan Dominicus Criado, zoals OLV/0175
27/10/1616: verkoop - aan Pieter Coenraert, zoals OLV/0175
27/10/1616: zie OLV/0175 -
7/09/1617: rente - zoals OLV/0177
31/12/1619: zie JAK/0264 - Cornelis Sereyns
21/06/1621: rente - Dominicus Criado en zijn echtgenote bezetten op dit huis en het volgende (OLV/0177) een rente van 2-0-0 pen.16 t.v.v. de dis van St.Anna en St.Kruis Brugge.
26/10/1621: rente - Meester Dominicus Criado en zijn echtgenote bezetten op het nieuwe huis gemaakt op dit perceel en het volgende (OLV/0177) een rente van 3-0-0 pen. 16 t.v.v. Pieter Janssens.
20/03/1624: verkoop - Meester Dominicus Criado en zijn echtgenote verkopen dit huis aan Adriaan vande Riviere.
24/05/1624: rente - Andries Vande Riviere en zijn echtgenote bezetten op dit huis een rente van 9-0-0 pen. 16 t.v.v. Guillaume Berot.
22/11/1624: rente - Andries Vande Riviere en zijn echtgenoete bezetten op dit huis een rente van 5-0-0 pen. 16 t.v.v. Guillaume Berot.
15/05/1625: donatie - Andries vande Riviere et uxor schenken dit huis aan Jozynken van de Riviere, hun oudste dochter.
13/03/1626: verkoop bij decreet - Koper: Claude Ponthorin voor de borg of aflossing van 0-20-10 pen.16.
31/10/1631: verkoop bij decreet - Koper: Jacquemynken Trouvains voor de intresten van 3-0-0 pen. 16 bezet op 26.10.1621.
9/03/1635: transport - Jacquemynken Trouvains transporteert aan heer en meester Jacques Van Houtte haar recht in dit huis. Josyne vande Riviere cedeert eveneens aan Jacques Van Houtte haar recht in dit huis als bij donatie dd. 15.5.1625 door haar verkregen. Andries vande Riviere et uxor transporteren eveneens aan Van Houtte hun recht in dit huis.
13/12/1647: verband - Nikolaas Van Houtte, zie NIK/0157
6/04/1648: verkoop - Niclaes en Zegher Van Houtte met hun echtgenotes, en de voogden van de 3 minderjarige kinderen van Alexander de Blon, verkopen dit huis aan Jacobus vanden Bogaerde.
10/02/1662: Aan dit huis is toegevoegd de 'platse van lande' -
9/10/1662: arrest - Isabeau vande Haeghe weduwe van Guillaume Wouters doet arrset op dit huis toebehorende aan heer en meester Jacobus vanden Bogaerde tot verhaal van de aflossing of borg van de som van 100-0-0 met de intresten sedert 10.12.1661, ten laste van meester Pieter vanden Bogaerde waarover de hiervoor genoemde Jacobus borg had verleend.
30/08/1667: rente - Jacobus vanden Bogaerde bezet op dit huis een rente van 7-10-0 pen 20 t.v.v. Alexander Inghelbrecht.
6/10/1668: arrest - Joanne Carlier weduwe van Guido Strabant doet arrest op dit huis toebehorende aan heer en meester Jacobus vanden Bogaerde.
31/10/1670: arrest - Anselmus Dherbe doet arrest op dit huis toebehorende aan Jacobus vanden Bogaerde tot verhaal van een onderpand van 25-0-0 waarvan akte dd. 22.10.1670.
30/01/1671: arrest - Justo vanden Bogaerde in zijn eigen naam en als voogd van Marie Laureynse fa. heer en meester Pieter vanden Bogaerde, doet arrest op dit huis toebehorende aan Jacobus vanden Bogaerde (+ 29.1.1671), over dat deel van het huis dat bij het overlijden van Jacobus vd B. was toegewezen aan zijn broer Gheraerd vd B. Tot verhaal, eerst in zijn eigen naam, van 1/3 van 100-0-0 met de intresten pen.16, betaalde borg over Gheraerd vd B. aan Boudewijn Lespe. Vervolgens in naam van Marie Laureynse tot verhaal van een zelfde derde deel in het kapitaal met de intresten daarop eveneens als borg betaald door haar vader. Verder ook nog tot verhaal van 400-0-0 die Gheraerd vd B. schuldig was aan Pieter vd. B. over geleend geld per obligatie dd. 25.5.1658 pen. 16. Voorts Justo vd B. in naam van Joannes Strabant tot verhaal van een zelfde derde in 100-0-0.
31/01/1671: arrest - De weduwe van Andries vanden Bogaerde doet arrest op twee huizen naast elkaar gelegen, het ene wezende dit huis waar overleden is heer en meester Jacobus vanden Bogaerde, het andere OLV/0175 bewoond door Jacqueline vanden Berghe 'gheseyt van Praet'. Beide huizen nu toebehorende aan de erfgenamen van Jacobus vd B. Tot verhaal van de hypotheek van een rente van 18-15-0 pen. 16 ten laste van Daniel Wallop en zijn echtgenote.
3/02/1671: arrest - Het Commuun van St. Salvators doet arrest op dit huis toebehorende aan de erfgenamen van Jacobus vanden Bogaerde, tot verhaal van 868-0-0 schulden aan het Commuun over fundaties in de zelfde kerk per brieven dd. 10.5.1653 getekend Charles Stalpaert.
17/06/1671: arrest - Joos vander Straete doet arrest op dit huis toebehorende aan Gheraerd vanden Bogaerde, enig erfgenaam van Jacobus vanden Bogaerde, tot verhaal van: 1o. de betaling van 1/7 van 1000-0-0 welke som Gheraerd schuldig was aan het sterfhuis van Donaes vanden Bogaerde en zijn echtgenote Marie Claeysman; 2o. de betaling van 1/7 van alles wat Jacobus vd B. schuldig is aan het sterfhuis van Marie Claesman over landpachten, lenen e.a.
9/09/1671: arrest - Joanne Carlier weduwe van Guido Strabant doet arrest op dit huis toebehorende aan Jacob vanden Bogaerde.
13/02/1672: arrest - De weduwe van Guido vanden Bogaerde cum suis doet arrest op dat deel van dit huis dat is toebehorende aan Gheraerd vanden Bogaerde, tot verhaal van de intresten van een rente van 31-0-0, bezet deels op landerijen in Zandvoorde nu ten dele overstroomd, sedert 7.12.1665.
4/05/1672: arrest - Cornelie vanden Bogaerde weduwe van Jan Wisericx doet arrest op dit huis met een perceel grond, verder nog op een perceel aan de oostzijde van dit huis vroeger mede gaande met het huis de 'Yseren Traeillie' alles toebehorende aan Gheraerd vanden Bogaerde tot verhaal van 142-17-1 over 1/7 van 1000-0-0 over wat hij schuldig was ten sterfhuize van de weduwe van Donaas vanden Bogaerde. Verder nog tot verhaal van diverse andere sommen schuldig door Gheraerd vd B.
26/05/1674: verkoop bij decreet - Koper: Pieter en Andries zonen van Andries vanden Bogaerde voor de somme van 600-0-0.
30/01/1677: arrest - Arrest gedaan op dit huis ten laste van Justo vanden Bogaerde, zoals OLV/1528 iii.
1/02/1677: arrest - Margriete Le Dou weduwe van Gilles Levij doet arrest op dit huis toebehorende aan Justo vanden Bogaerde tot verhaal de som van 101-11-3 die hij schuldig was aan de weduwe.
21/02/1690: rente - Meester Charles Jan Wysserys bezet op dit huis een rente van 4-0-0 pen. 26 t.v.v. de Dekenij van St. Salvators.
26/02/1691: arrest - Jan Philippe Keinjaert en Philips de Gheldere doen arrest op het recht van successie bij de dood van meester Jan Charles Wysserys vervallen op Josynken Strabant weduwe van Michiel Ghyselen of op haar kinderen, tot verhaal "diversche pretensien".
5/03/1691: afstand van successierecht - Marie Josyne vander Straete fa. Joos doet afstand van haar recht in de successie van Jan Charles Wysserys t.v.v. Jan Baptiste D'Acquillo tot verhaal van 45-0-0. Zij erkent verder ook nog schulden te hebben aan de erfgenamen van Jacqueline de Cridts weduwe van Guido vanden Bogaerde, en aan de douairière van Guillaume de Poivre. Zij heeft de intentie deze schulden te betalen en transporteert daarom haar successierechten in de erfenis zoals hierboven vermeld, aan de gemelde schuldeisers.
14/07/1691: erfenis - Dit huis uit lot B is toegewezen aan Jan Waltrain cum suis, erfgenamen van de vaderlijke zijde van Charles Jan Wysserys, zie NIK/1031.
22/09/1691: rente - Joan Waltrain in zijn eigen naam en als gevolmachtigde van Joanna Wysserys zijn echtgenote bezet op: - 1/8 deel van dit huis - 1/4 deel van een huisje NIK/1032, een rente van 2-10-0 pen.20 t.v.v. Jan Baptiste D'Acquillo.
11/01/1692: Cornelis Fimbry gevolmachtigde van Jean Waltrain et uxor, broeder Jan Vermandere voogd van ? Divoy, meester Cornelis Fimbry als gevolmachtigde van Charles Francois Wijsserijs et uxor uit Doornik, Cornelis Fimbry als gevolmachtigde van meester Philips Coppijn et uxor, heer en meester Anthonius Francois als gevolmachtigde over eerwaarde heer Jan Wijsserijs voor zichzelf en voor meester Charles Robert Wijsserijs, voorts gevolmachtigde over meester Niclays vande Woestyne et uxor, Albertijne Magdaleene Wijsserijs erfgenamen van de vadelijke zijde, benevens N (voornaam onbekend) Wijsserijs, van wijlen meester Charles Jan Wijsserijs verleden voor notarissen te St. Omaars, verkopen dit huis aan Anthone Huwyn.
29/01/1692: verkoop - Meester Anthonius Franchoijs gevolmachtigde van meester Charles Robert Wijsserijt verleden voor notarissen Pieter Paye en Theodor de Waremcourt uit Atrecht, verkoopt 1/10 deel van dit huis aan Anthone Huwyn zelf reeds in het bezit van de andere 8 delen bij erfenis gepasseerd dd. 9.1.1692 en ondertekend D'Acquillo.
6/07/1693: verkoop - Anna Therese Wysseris fa. Louijs verkoopt 1/10 van dit huis aan Marcus Anthone Huwyn die de andere delen ook bezit.
12/11/1708: beklaagd - 1/12 in de helft van dit huis is beklaagd op verzoek van de heer en meester Francois Huwyn ten laste van Herman Huwyn, tot verhaal zoals OLV/1520.
26/10/1709: verkoop - Meester Pieter Huwyn et uxor, Pieter Huwyn over Laureyns en Joseph Huwyn et uxores, Jan Bouckaert et uxor, Christiaan Francois Steyaert gevolmachtigde over heer en meester Francois Huwyn et uxor voor hem zelf en voor het recht van pater Alexander Huwyn (jezuïet), Francois Huwyn gevolmachtigde van Jan Huwyn et uxor, ook gevolmachtigde over Joseph Herck et uxor; allen verkopen dit huis aan de weduwe van Marcus Antone Huwyn.
27/07/1733: beklaagd - Werd beklaagd dat deel van dit huis dat is toegekomen aan Francois de Roo et uxor hen toegewezen bij het overlijden van Joanne Neyts echtgenote van Martinus Amare, tot verhaal zoals vermeld OLV/1356 fo. 3374.
3/07/1734: arrest - Maarten Amaere doet arrest op 1/15 in 2/3 van dit huis toebehorende aan Anna Tetaert.
10/09/1734: rente - Francois de Roo et uxor, Inghel Passet et uxor, Inghel de Flou et uxor en Theodor Huyssens et uxor bezetten elk op 1/6 in 1/5 van de 2/3 van dit huis een lijfrente van 5-0-0 t.v.v. Dominicus de Wint, 'Crancksinnigh'.
12/11/1740: verkoop - Matheus Valcke et uxor, Pieter Maerten et uxor en Adriaen Tetaert et uxor verkopen 3/15 van 2/3 van dit huis aan Martinus Amaere.
26/09/1741: arrest - Pieter Bronckmeersch, voogd van Carel Van Wijnsberghe fs. Pieter en van Cornelie Vandenbussche, doet arrest op dat deel van dit huis dat is toebehorende aan Catharine Poppe weduwe van Pieter Van Wijnsberghe om daaraan te verhalen de borgstelling over het wezegeld van 128-0-8 1/2 Carel toegewezen bij de afsluiting (10.3.1724) van de Staat van Goed van zijn moeder Cornelie Vandenbussche; voorts tot verhaal van de betaling of de borgstelling van al zulk wezegeld Carel nog zou kunnen toegewezen worden bij het overlijden van zijn vader.
25/05/1742: verkoop - Francois Talbout, burgemeester van de Commune, gevolmachtigde over de crediteuren en over het bekommerde sterfhuis van Catharine Poppe weduwe van Pieter Van Wijnsberghe, verkoopt één tiende van 2/3 van dit huis aan Matheus Valcke.
17/12/1742: verkoop - De voogden van Martinus Vanhoorenbeke cum suis, erfgenamen van Martinus Aman en zijn echtgenote Joanne Neyts, verkopen dit huis aan Francois Winne.
18/01/1743: rente - Francois Winne bezette op dit huis een rente van 8-0-0 pen. 25 t.v.v. Ermina en Cornelia Van Weijdevelt.
11/04/1753: rente - Reciproke donatie van een rente van 8-0-0 pen.25 op dit huis tussen Ermina en Cornelia Van Weydevelt aan de langstlevende. Zie ook JAN/0174².
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be