Back to top

Prinsenhof 8

referentie JAK/1653-3
Part
Zestienstraat Ontfangherstrate
Oud huisnummer D2/46
Adres Prinsenhof 8
Adrescode 800002740008
Geschiedenis 1/01/1653: Huis in eigendom van Rogier de Gheldere die het nieuwe huis bouwde
27/05/1653: arrest - Er werd arrest gedaan op het huis van Rogier de Gheldere. Zie JAK/1657-2
25/09/1654: arrest - Er werd arrest gedaan op dit huis. Zie JAK/1653²/²
9/11/1658: inbeslagneming - Het huis werd in beslag genomen wegens een schuld van 23.744 guldens en intresten. Zie JAK/1657-3
27/10/1662: transport - Het huis werd getransporteerd aan meester Louijs de Gheldere en familie. Voorwaarden en verband: zie JAK/1657-2
26/04/1668: rente - Meester Louijs de Gheldere bezet op dit huis en JAK/1653²/² een rente van 8-0-0 pen 18 t.v.v. Anna Coene
26/04/1683: arrest - Marie Theresia de Bargas (die een schenking kreeg van wijlen Marianne Cobas, weduwe van don Anthonio de Moreno) liet arrest doen op het erfdeel van Martinus de Gheldere, die het huis erfde van kanunnik de Gheldere (die in dit huis gestorven was). Het arrest gebeurt wegens een schuld van 2750 guldens en intrest, volgens een akte ondertekend door J. Rougemont voor de militaire audiëntie op 15-12-1672. Het arrest is een gevolg van deze akte
8/05/1683: arrest - Op het deel van Martinus de Gheldere in dit huis werd arrest gedaan. Zie JAK/1653²/²
10/01/1684: arrest - Op dit huis werd arrest gedaan om borg te bekomen voor 700-0-0. Zie JAK/1674-3
15/01/1684: arrest - Er werd arrest gedaan op enkele delen in dit huis. Zie JAK/1653²/²
3/07/1685: arrest - Er werd arrest gedaan op dit huis. Zie JAK/1653²/²
24/05/1686: arrest - Er werd arrest gedaan op dit huis. Zie JAK/1653²/²
16/01/1687: verkoop bij decreet - 1/5 van dit huis hoort na verkoop bij decreet toe aan Therese de Borgas die het recht verkreeg over de goederen van Marie Anna Cobas, weduwe van don Anthonio de Moreno. Zie JAK/1653²/²
9/05/1687: arrest - Op het erfdeel van Pieter de Ghelder in dit huis is arrest gedaan. Zie JAK/1674-3
24/09/1696: transport - 1/5 van het huis dat via decreet toebehoorde aan Therese de Bergas, is getransporteerd aan meester Jan Baptiste de Gheldere en familie. Zie JAK/1653²/²
27/07/1697: arrest - Meester Jan Baptiste de Gheldere, Frans Forret en meester Pauwels de Gheldere, erfgenamen in het sterfhuis van meester Louijs de Gheldere lieten arrest doen op alle goederen van het sterfhuis, met name op dit huis, JAK/1653²/² en de helft van JAK/1671-2. Deze huizen werden respectievelijk bewoond door de weduwe de Witte, de weduwe Bultynck en door Jacob de Scheutelare. Het arrest gebeurt ten laste van eigenaars Sophie de Geldere, weduwe van George de Brabant, en de weduwe van Philips de Gheldere, ook erfgenamen in hetzelfde sterfhuis. Het gaat om een schuld van 200-0-0 en intresten die meester Jan Baptiste de Gheldere oplegde aan Cornelis Wouters; een obligatie van 200-0-0 en intresten opgelegd door Frans Forret en de kinderen van Pieter de Gheldere aan Jan Baptiste van Praet; om 500 guldens geleend geld door dezelfde de Gheldere aan Joseph de Bergas; ten slotte om borg te bekomen voor 1800 guldens en intrest die men geldt aan de erfgenamen van Jacques de Gheldere (waarin de arrestanten solidair verbonden zijn); voor de rente van 4-0-0 aan het kapittel van Sint-Salvator voor het jaargetijde van meester Louys de Gheldere; en voor andere mogelijke aanspraken
19/05/1701: registratie van transport - 1/5 van dit huis en toebehoren, dat eigendom was van Emerentiana Eeckhof, weduwe van Philippe de Gheldere, werd op 23-06-1699 per notariële akte overgedragen aan Simon Richard vander Moere. Zie JAK/1653²/²
25/02/1702: arrest - Op 2/5 van dit huis in eigendom van Sophia de Geldere, weduwe van George de Braband, en van de weduwe van Philips de Geldere werd arrest gedaan. Zie JAK/1653²/²
2/01/1704: inbeslagneming - 1/5 van dit huis werd door deurwaarder de Cock op verzoek van de weduwe van raadsheer du Mont in beslag genomen. Zie JAK/1653²/²
26/06/1708: verkoop - Albertus de Gheldere en echtgenote, Marcus Berckmans en Angeline Therese de Geldere verkopen het huis aan Cornelis Peels
26/06/1708: rente - Cornelis Peels en echtgenote bezetten een rente van 13-17-9-8 pen 18 t.v.v. de weduwe van Joannes vanden Broecke
26/06/1708: rente - Cornelis Peels en echtgenote bezetten op dit huis een rente van 6-5-0 pen 16 t.v.v. Marcus Frans Berckmans. De rente van 13-17-9-8 aan de weduwe van Joos vanden Broecke zal voorkeur hebben op deze huisrente, niettegenstaande deze werd verleend over een deel van de koopprijs van het huis
16/04/1711: verkoop - Marie Margriete Chocquez, weduwe van Cornelis Peels, Louys de Deystere en Jacques Gheys, voogden van de twee kinderen van Peels, verkopen het huis aan Pieter Hoorens
20/04/1712: verkoop bij decreet - 1/5 van het huis bewoond door Pieter Hoorens, 1/5 van JAK/1653²/² bewoond door deurwaarder Huys, 1/10 van het huis in de Gheerwijnstraat, werden verkocht bij decreet op verzoek van Louys Michel, gehuwd met Margriete Lion, en van Jan Baptiste Michel, weduwnaar van Marie Lion, dochters van Heindrick. Dit gebeurt wegens een schuld van 800 guldens en intresten sedert 24-12-1677. Voor dit huis bood hij 1/5 naar advenant van 2500 guldens, voor het tweede 1/5 bood hij naar advenant van 2100 guldens en voor 1/10 naar advenant van 800 guldens. Deze delen kwamen de decretanten toe voor de vermelde prijs
3/08/1718: transport ten titel van uitkoop - Joannes Joseph de Bul en echtgenote en familie transporteerden ten titel van uitkoop 1/4 van de rente die Cornelis Peels en echtgenote op 26-06-1708 bezetten op dit huis t.v.v. de weduwe van Joos vanden Broecke (nu bedraagt de rente 10-8-4 pen 24 na intrestvermindering van pen 18) aan Pieternelle Clarisse, weduwe van Jan de Bal. Zie OLV/1544
7/12/1718: transport - 1/8 van de rente die Cornelis Peels bezette op 26-06-1708 t.v.v. de weduwe van Joos vanden Broecke werd ten titel van uitkoop getransporteerd aan Pieternelle Clarisse, weduwe van Jan de Bal. Zie OLV/1544
15/02/1731: inbeslagneming - Jacques de Winter, procureur van het Land van het Vrije te Brugge, diende een verzoekschrift in bij de Raad van Vlaanderen en vermeldt dat hij zich borg stelde voor Pieter Hoorens, gewezen ontvanger van het kapittel en de commune van Sint-Salvators. Pieter Hoorens overleed in januari 1730 en de eindafrekening van zijn administratie werd door het sterfhuis overhandigd aan de nieuwe ontvanger van het kapittel, Victor de Bats. Er was een positief saldo van 413-0-0 ten laste van het sterfhuis aan het kapittel. De verkoop van de meuble goederen in het sterfhuis bracht 213-0-0 op. Nu blijft nog een schuld van ongeveer 200-0-0. Als borg voelt hij zich dagelijks bedreigd, maar toch weet hij dat de verkoop van de onroerende goederen zes keer meer zou opbrengen dan de nog openstaande schuld. Het kapittel begrijpt niet dat ze hun rechten op die goederen kunnen laten gelden in plaats van op de borg. De deurwaarder van het hof laat dit huis en erf dat toebehoorde aan Hoorens (die daar ook overleden is), nu aan zijn erfgenamen, in het voormalige Prinsenhof, schuin over de herberg Het Hoveken van Dudzeele, in beslag nemen
12/06/1731: verkoop - Charles de Tilly en Jan Franchois de Schrijvere, voor henzelf en voor de gemeenschappelijke crediteurs van wijlen Pieter Hoorens, verkopen het huis aan Eugenius Heijndrijcx
17/10/1748: verkoop - Eugenius Heindryck verkoopt het huis aan Joseph de Bie
28/09/1751: rente - Therese Vleijs, weduwe van Joseph de Bie, en Joseph Joannes Delbecq en Frans Vleijs, voogden van Marie, Louis en Joseph de Bie, kinderen van Joseph bij Therese Vleijs, bezetten op dit huis een rente van 12-0-0 pen 25 t.v.v. Anna Rosa Van Caillie
9/09/1762: transport van rente - Louis Bouvaert, gemachtigd over de erfgenamen in het sterfhuis van Anna Rosa van Caillie, transporteert de rente van 5-0-0, deel van een rente van 12-0-0) aan Judoca vander Donckt, weduwe van Joannes Jacobus Wijdts
26/09/1788: verkoop - Louis Joseph de Bie, heer van Westvoorde, raadsheer van Brugge, Marie Therese de Bie, ongehuwd meerderjarig, en Joseph de Bie en echtgenote Marie Anne de Bie, verkopen het huis aan Bernard Dominicus Verhulst
18/10/1794: borgstelling - Bernardus Dominicus Verhulst en echtgenote melden dat Bernardus door het college van burgemeesters en schepenen van de stad werd aangesteld over de ontvangsten en uitgaven van de tresorie, tijdens de afwezigheid van tresorier generaal Anthone de Penaranda. Tevens houdt hij toezicht op de administratie mits hij een goede borg stelt voor deze functie. Dit huis en toebehoren worden in die borg verbonden
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be