Back to top

Moerstraat 22

referentie JAK/1442
Part
Zestienstraat Corte Moerstrate
Oud huisnummer D5/12
Adres Moerstraat 22
Adrescode 800002300022
Geschiedenis 1/01/1580: Huis in eigendom van Ghelein de Brouckere
27/02/1588: rente - Dit huis heeft een achterhuis en vrije oziedrop vallende op het erf van het oostelijke buurhuis. Ghelein de Brouckere bezet op dit huis en op JAK/0331 (noordzijde Boeveriestraat) een rente van 4-0-0 pen 16 t.v.v. meester Jan Joijeulx. Het huis is betrokken in diverse dienstbaarheden en meentuchten tussen dit huis en de buurhuizen. Lasten: 0-20-4 par landcijns
6/06/1599: rente - Ghelein de Brouckere en echtgenote bezetten op dit huis een rente van 8-0-0 pen 16 t.v.v. Michiel de Brouckere, ingaande bij het overlijden van de langstlevende van de comparanten
28/06/1602: verkoop - Gheleijn de Brouckere en echtgenote verkopen het huis met achterhuis aan Inghelbert Vlamijnc. De dienstbaarheden, meentuchten en vrijheden blijven bestaan. Lasten: 0-20-0 par landcijns, 0-20-0 pen 18 uit dit huis en het westelijke buurhuis, waarvan dit huis geen last draagt; voorts 8-0-0 die ingaat bij deze verkoop
31/12/1603: verkoop - Inghelbert Vlamijnc en echtgenote verkopen het huis aan Adriaen de Brouckere met lasten inbegrepen
10/06/1604: verkoop - Adriaen de Brouckere en echtgenote verkopen het huis aan Jan Zoete
11/03/1605: verkoop - De gezamenlijke erfgenamen van Jan Zoete en van zijn overleden echtgenote verkopen aan hun mede-erfgenaam Guillaume Beck 3/4 van dit huis met inbegrip van de lasten
7/05/1609: verkoop - Cornelis de Ruddere, gemachtigd door de weduwe en de voogden van de kinderen van Guillame Beck, verkoopt het huis aan Reijnier Roose. Het huis heeft een vrije oziedrop. Diverse afspraken zijn gespecifieerd in de akte. Lasten: de landcijns; de rente van 0-20-0 is niet ten laste van dit huis; de 8-0-0 is ondertussen afgelost
9/09/1621: verband van erfenis - Lodewyck, zoon van Reynier Roose, verbond het deel van huizen, land enz. dat hij na de dood van zijn vader erfde, t.v.v. zijn moeder Anna le Merchier, tot verzekering van de som van 350-0-0 met aftrek van de liquide baten die hem toekomen na afsluiten van de staat (van goed)
31/10/1626: verkoop deel van muur - De helft van een muur en de grond waarop die staat tussen dit huis en het westelijke buurhuis is eigendom van dit huis. Zie verkoop bij JAK/1441
13/01/1639: verkoop - Anna le Merchier, weduwe van Reynier Roose, en door uitkoop van haar kinderen gerechtigd in dit huis, verkoopt het huis aan Donaes Pattyn de oude
24/10/1639: rente (marge) - Joos vande Waele en echtgenote bezetten een rente van 6-11-3 pen 20 op dit huis t.v.v. de weeskinderen van Donaes Patyn de jonge
24/10/1639: rente (marge) - Joos vande Waele en echtgenote bezetten een rente van 8-8-9 pen 20 t.v.v. Joosyne Vermeersch en Loys de Meyere
24/10/1639: verkoop (marge) - Joosynken Vermeersch, weduwe en bezitter in het sterfhuis van Donaes Pattyn voor de ene helft, voorts Loys de Meyere en echtgenote Isabeau Pattyn, de voogden van de zes minderjarige kinderen van Donaes Patyn de jonge en echtgenote Adriane Cornelis voor de andere helft, verkopen dit huis aan Joos vande Waele
3/07/1666: verkoop; lopende schuld - Jacques Pluvier en echtgenote Adriane vande Walle verkopen dit huis met inbegrip van een vaute die tot nu door het oostelijke buurhuis wordt gebruikt, aan Jaecquelijne en Joanna van Zandijcke voor 3600 guldens waarvan 1/3 contant te betalen; 1/3 binnen de zes maanden en het resterende 1/3 na nog eens zes maanden. Het kapitaal en de intresten van de renten worden afgetrokken van de koopsom, maar blijven wel bezet op dit huis tot volledige aflossing
2/11/1668: rente - Jaecquelijne van Zandijcke bezet op dit huis een rente van 3-6-8 pen 24 t.v.v. de dis van de Sint-Jakobskerk, ingaande bij het overlijden van comparante, in ruil voor de celebratie van een solemneel jaargetijde, zoals nader uitgelegd in de akte
30/12/1724: verkoop - Isabelle de Jonghe, weduwe en bezitter van het sterfhuis van wijlen Jaecques de Deckere, verkoopt de helft van dit huis aan meester Charles Pulinx, griffier van de stad en eigenaar van de andere helft
24/05/1787: verhuur - Lucas Pulinx de ten Zale, ongehuwd meerderjarig, verhuurde het huis voor twaalf opeenvolgende jaren met elke drie jaar pachtersoptie, aan 30-0-0 boven de huisgelden aan Leopardus Vijnckel
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be