Back to top

Gazette van Brugge 15/3/1848 pagina 2 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
Men 'leest in eene correspondentie uit Afrika De twee jonge prinsen hebben zich op eene edele wyze gedragen Zy Thrbben niet yver de kusten doen wapenen en de toegene¬ genheid welke luinne rampen deden ontstaen wierd door akklamalicTi op hunnen weg betuigd Wat de hovelingen be¬ treft hier even als altyd en overal toonden zy zich als laf— ïaerds Zoodra de eerste maren te Algiers gekend waren hebben zy zich onthouden van zich by de prinsen te veree¬ nigen Ten dage des verlreks van 1111 KK I1H denSmaert fbemerkte men by hunnen stoet zeer weinig burgerlyke amb¬ tenaren weinig hooge krygsgraden maer daerentegen •kwamen de leegere officieren schier alle jonge lieden en enkele burgers door hun aenwezen van hunne edeln.oedig- Jieid getuigen allen wachtten in den Cour de Marbre in een snicrlelyk stilzwygen naer het teeken des vertreks hetwelk weldra door het kanon gegeven wierd 1 Mynheeren riep den hertog van Aumale alsdan uit niet de tranen in de oogen mynheeren wy moeten ver¬ trekken vaertwel mogelyks is het een afscheid voor altyd Maer dit tand verlatende om in ballingschap te leven is niyn 'laetste gedacht voor Frankryk vergeet nooit uwe pligten jegens liet land dient wel dat Frankryk hetwelk God zoo schoon maekte en hebt slechts ernen roep Vivat Frankryk!» Den stoet rigttc zich dan naer rleii kant der Marine Le¬ vendige akklaniatien en vooral troostvolle woorden klonken op de plaets des Gouvernements Twee policie-agenten open¬ den den togt eenige byzonderc vrienden volgden dan de twee prinsen de prinsessen en hare kinderen allen te voet en in rciskleederen De prinsessen schenen neerslagtig te zyn haren gang was wankelend tranen perelden in hare oogen bv het zien van dat opregt verdriet van die twee bedroefde huisgezinnen dewelke nauwelyks voor twee niaemlen dien zelfden weg be¬ wandelden in vreugde en eere is den indruk algemeen ge¬ weest De ontroerde massa heeft in eene edelmoedige acn- doening de prinsen gevolgd tot aen de haven en zonder¬ linge waerheid liet arm volk strekte de prinsen tot ecrevvagt Het laetste afscheid was hertsclieurend ' "üi — I — 1 Alphonse Lainarlinc teyenwoordicj minister van buiten landsche zaken in Frankryk Alphonse de Lamartine eigenlek Alphonse de Prat ge- naemd wierd teujare 1792 te Macon geboren Zy ne kindsch- lieid wierd gekenmerkt door menig ongeluk dar zvue ouders gedurende de omwenteling trof Zyne jeugd bragt liy door op het kollegie van Bellay dat by in 1809 verliet Hierna woonde hy te Lyons en te Parys en deed tweemael eene reis door Ita- lien Met gevoelens van tegeii-revolutie bezield nam liy inde eerste Restauratie dienst iu de nieuw opgerigle koninglyke Jyf- wagt docli bet zich niet weder acnnemeii na de tweede Ilesluu- ratie toen de ombonden lyfwagt by Napoleons terugkomst wierd hersteld Omtrent dien lyd begon hy zich als dichter te doen kennen Van natuer reeds meer tot den godsdicustigen ernst dan lot de stoffelyke losheid overhellende was Lamartine zoowel door liet lezen van Beruardiu de Saiut-Pierreen de Cha¬ teaubriand als door zyne godsdienstige opvoeding en do ver¬ schrik kei vke les die Frankryk in de gebeurtenissen der laetste veertig jaren had ontvangen op een liooger standpunt dan de gewoooe menschen gcplaetst Zyne Meditations Poéliques in 1821 verschenen vestigden reeds zyueii roem alhoewel by de eerste uitgave van dit werk des dichters naem niet was ver¬ meld l)ie Meditations schenen Lamartine eene heerlyke toe¬ komst te voorspellen Niet minder by val verwierven zyne JXau- ■crdles Mèdilatiaris Poéliques die gevolgd wierdeu door zyn heldendicht La Mort de Sovrale 1828 dat echter minder op¬ gang maekte Le dernier chant du pélërinage d' Harold 1825 en den Chant du Sacre 1825 waerin hy de zalving van Karei X te Rheims bezong waren zyne volgende werken waeruahy in 1829 de Harmonies poéliques et rétigieuses dichtte die even als de Mèditatiohs de indrukken der natuer en des levens op het gemoed liet zweven van den inenschclyken geest tussclieu hoop en tvvyfel God en de heerlykheid schilderen Lamartine was in de jaren 1820-1822 gezantschapssecretaris te Napels daerna was hy ui die zeilde betrekking te Londen en te Floreu- cieo vverkzacm Eene oji Italicu zinspelende uitdrukking iu een zyner gedichten gaf' aenieidnig tot een tweegevecht datliy in de laatstgenoemde stad had met den oversten Pepe Den staels- vcn hunne prooi vervolgen Indien onze pcerden niet be¬ zweken waren wy gered Echter zouden hunne krachten naer nivnc gissing door de volharding der wolven uitgeput worden « lk had een jagtmes een vuerroer en twee pistolen doch weinig buskruid hetzelve kon enkclvk dienen tot liet neervellen van eenige onzer vervolgers die gewoonlvk met honderdtallen hunne naclitelyke aenvallcn ondernemen u Ik afw achting zweepte den gryzen Rosko onoplioudelyk de pcerden doch zulks was onnoodig want het naluerlyk gevoel dezer dieren inaekle hun beter bekend mét liet ge¬ vaar dan wy zclveu ir Aciilioudentlyk keek ik achter ons in de vertè in dc stilte van den nacht luisterende naer het minste gerucht dat my de yselykste zekerheid onzes lots zonde geven Rosco had fynpr oogen en ooren dan ik eensklaps zegde hy my i — Zy komen zy komen Hoort gy niet bun ge¬ rucht en hun geblaes liet is dat duister punt welk gy daer ziet het is eene kudde van meer dan hondert •i Nu ontwaerdü ik hetgeen Rosco met zyn scherp gezigt den eersten had gezien Eene overgroote en duistere massa bewoog zich op eene zonderlinge wyze en naderde meer cn meer zy scheen over liet snecuwplein heen te vliegen men kon hare rigting niet begrypen en noglans naderde zy zoo¬ danig dat zy dreigde weldra onze afgematte pcerden weldra le zullen bereiken ja zelfs vooruilgaen ■i Woeste en schrikkclyke toonen drongen door den nacht «il het diepste der borst komende zoo geleken zy nu aen dienst vaerwel hebbende gezegd leefde liy tot de july-omwen- teling te Parys en op zyn kasteel Pierrepoint en wierd in 1829 tot lid der Fransclie Akadeinie benoemd Na de july-omweute- ling wierd hy lid van de kamer der afgeveerdigden sloot zich daer by het linker-centrum aen en trad in november 1851 met eene brochure Sur la politique rationelle als staet kondigen scliryver op Ten jare 1832 ondernam hy eene reis naer Kon- stantniopel Syrien eu Egypten waervan hy na zyiieu terug¬ keer eenige bvzoiiderliedeii mededeelde Twee jaer later 1834 benoemde de Akademie 'hem tot haren driekleur Eeuen zekeren scliryver zegt van Lamartine « Dat in zy ne dickterlyke voort¬ brengselen niet veel vooruitgang merkbaer is behalve -als men ze uit een technisch oogpunt beschouwt zoo ditmen misschien zou kunnen beweeren dat zyne gedichten niet altyd de uitboe- zeming zyner ziel waren evenwel kan men Lamartine noch deugd noch edele grondbeginselen ontzeggen » Zyne jongste werken zyn Joceleyn La chute d'un anyeeiiz eniu deniaet- sten tyd de Histoire des Girondins Om den man wiens levensloop en werken men hier in het kort aenstipt nader te leereu kennen zal men een paer blad- zyden overnemen uit de Histoire de dix ans 1830-1840 door Louis Blanc welken scliryver thans met hem deel maekt van het provisoir gouvernement Het is eene karakterschets die schynt onpartydig te zyn des te meer daer eenige regelen regt- streeks strydig zyn mei den tegen woordigen stand van den lieer Lamartine eeuen stand die echter toen deze schets geschreven wierd wel iu een zeker opzigt kon voorzien worden door den scliryver der bovengemelde geschiedenis ic ln hem behoort den uiterlyken mensch geheel tot de ade- Iyke klasse want zyne gelaetstrekken zyn fyn gevormd zyne ledematen zyn rank hy bezit eene naluerlyke weerdigheid is grootmoedig als eeuen waren edelman en keurig van aerd tot iu kleinigheden hetgeen hem iets sierlyks byzet Doch daer de beoefening der dichtkunst hem aen statige uitdrukkingen heeft gewend is hy niet op zyne plaets iu de salons der grootc wereld waer eene levendige en gemakkelyke ja bevallig on¬ beduidende tael wordt gesproken Te vernemen dat zulk eeuen man volksgezinde beginselen aenkleift zal welligt sommigen tot verwondering strekken En toch is dat de waerheid Hetde- mocratismus wierd niet aenvankelyk door hem vereerden be¬ leden dat is zoo toe te schryven aeu de daedzaek dat het zich aen hem vertoonde gehuld in de stofwolken die eenen vvflig- jarigen stryd deed ontstaen overdekt met bloedige wonden omhangen mei lompen altyd gereed om met de dood een nood¬ lottig verdrag aen te gaeu eu niet weleude hoe zich zelven tebelicerschen hoe aen zyne triomphea eenigen duer te verzeke¬ ren Moest zulk een schouwspel den dichter der mymeringeu niet vreeselyk schokken' dien dichter zoo kalin eu zoo zacht- aerdig dat hy bykaos eene mensch geworden lier was te noe¬ men Moesten zoovele zangen aen de verwoesting gewyd den dichter der hartnouien niet eeuigzius doen ontroeren cc Men kan ook liet volk niet genegen zyn om de deugden die liet bezit men moet het lief hebben zoo als het is ondeu¬ gend eu oubeschaefd men moet liet liefhebbeu oin de deugden die het niet bezit maer die het ongetwyfeld zou bezitten zoo men aen hetzelve zyn regelmatig aeudeel van opvoeding niet had onthouden en zyn regt op geluk niet met schreeuwende onregtveerdigheid had toegedeeld ci Den heer De Lamartine is een Christenen in zyn hert dat gevoel van regtveerdigheid aeu het volk verschuldigd had dus voor hem niets te verhevens i Jammer is het dal den heer De Lamartine zoo zeer vatbaer is vooralle indrukken want dit doet de wantrouwigen voor hem op hunne hoede zyn Men wensclit hem vurig tot bondge¬ noot maer heeft men hem als zoodanig verworven dan vreest men hem te verliezen De grootmoedigheid zelve waermede hy eene dwaling erkent en de onverschrokkenheid die hy bv zyne verandering van gevoelen aeu den dag legt hebben aen zyne staetkundige gedragslyn eene oubepaelde kleur gegeven dit heelt hem glorieryk verkleind He rol van hoofd eener party schynt hem even weinig tp voegen als den heer De Chateaubriand Niet dat den lieer De Lamartine de praktische zyde der zaken verwaerloost neen want hy is integendeel uiterst ja zelfs niet zonder eene zekere kinderaelitige angstvalligheid daermede vooringenomen als vieesde hy dat hem eenige van de gunsten der faem zouden ontvallen en de poëzy in hem aeu de ver¬ achting der mannen van zaken zou blootgesteld blyven cc Eenen volks-redenaer of leider kon den heer De Lamartine niet zyn In de kamer onlwaert men nooit dien hatelyken blik IB —MM— —— — —— MB— — 1— MBOH— een geknor dan aen do doffe en smertelyke zuchten van eenen gevaerloopciulcn mensch wiens klagen men door be¬ dwang wilde beletten ci Aninia 'wist nog niets Eeliter niogt ik haer niet langer laten in de gelukkige onbewustheid van liet gevaer dat ons bedreigde Reeds onfWaerdc ik de afgezonderde groepen dier verslindende munsters reeds kwam de grootc massa voorwnerts tot binnen bet bereik eener geweerscheet Ik verhief myn wapen en mikte naer het voorste monster ci Huk u » riep ik Aninia toe eu zy ontwaekte als uit eenen diepen slaep ei Zv aenstaerde my met vragende blikken doch kon op nivn gelaet lezen dat liet den oogenblik der uitleggingen niet was zy bukte werkluigclyk het hoofd inyn roer ontplofte en den voorsten wolf storte neer De losbranding bad' de meid ontwaekt zy hief scherpe kreten aen incencndc dat wy acngetast wierdrn door dieven « — Het zyn slechts wolven sprak den gryzen Rosco met eene yzingwek kende koelbloedigheid zy verslinden dengenen die neergeveld is Nu zyn wy verlost van eenen vyantl maer een lioiulerdlacl anderen zullen onze reisgezel¬ len blyven totdat ii Hy zweeg om'de 'vrouwen' "niet bekend te maken met het gevaer waerin ivy verkeerdt-n « — Dat zal hun niet lang ophouden grommelde Rosco ik ken ze weldra zullen zy op nieuw achter ons zyn eu onze pcerden zullen bezwyken ei Het is ilitn dat ik de gelegenheid had om de zielekracht die beschuldigende gebaren die siddering des ligchaems noch die plotselinge opwellingen van drift welke den liertstogt ver¬ wekt en activeert en die op eene vergadering werken als den stormwind op de golven Zyne bewegingen zyn statig zyne woorden zuiver purper en goud ontvloeijen zyne lippen met afgepaste langzaomheid en als op de rnaet zyne rvzige gestalte wordt soms geslingerd maer altyd met koele deftigheid en zoo die uitdrukking niet te gewaegd is den hertader zyner welsprekeuheid slaet immer te bedaerd en te gelykmatig ii Doch er is een glorieryken titel die den lieer De Lamartine ontegenzeggelyk alleen toekomt cc Op een tydstip dat vele republikanen nog liet heil des volks zochten iu de vervanging des konings door eenen konsul ver¬ kondigde hy den slechts sedert gisteren bekeerden legitimist den dageraed der maetschappelyke hervorming Eu ieder weet dat de ouden aeu huuue dichters den eerenaem gaven van Vatis dat wil zeggen propheet cc Den heer De Lamartine is dus eenen dichter in den edel- sten trant des vvoords Want de vooroordeelen van de eene helft zyns levens met moed onder zyne voeten tredende en het bestuer met andere woorden de magt afvallig geworden wierd het hem gegeven de aendacht der wereld op zyne edele afvalling te blyven vestigen en haer het eerst den schitterenden weg aentewyzen die zich voor de toekomstige geslachten zal openen » Zoo beoordeelt Louis Blanc in zyne geschiedenis den dich- terlyken Lamartine Beide deze mannen zyn den lagtsten sinds eenigen tyd allerhevigste republikanen en hel is voorzeker ook daerom dat den scliryver der Histoire de dix ans den pas bekeerden Lamartine zoo genadig behandelt al is hy dan ook een twee of dry-dubbelen overlooper van partyeu — — — Tjdiiigcn uil Spanje De dry eerste zittingen waerin de cortès beraedslaegden over het wetson werp strekkende tot opschorting der per- soonlykc wacrborgen waren belangryk In die van den 1 maert heefteen lid des kabinets niet gevreesd de daedzaken af te keuren welke op eene zoo vlugge dan wonderbare wyze den troon van Louis-Pliilippe ondcrinynden Mr Martin de la Rosa is nog verder gegnen in eene redevoering welke meermalen onderbroken wierd door liet bejuieh der meer¬ derheid Ziet bier eenige volzinnen uit zyne acnspraek ci Frankryk mynheeren is in wanorder grbragt gewor¬ den Frankryk de edelmoedige en dappere natie die zich niet kan verroeren zonder dat ganseh Europa in beweging komt beeft eene vorstenstam omvergeworpen cn de repu¬ bliek uilgeroepen de republiek mynheeren die het woord van 't vuer is in ganscli Europa cc Hy is onttroond den doorluchtigen monarch op zoo veel titels weerdig van bewondering en spyt dien monarch wiens zonen allen dapper en wiens dochters alle deugdzacm zyn i' Welk onheil mvnheercn voor eenen koning welken Frankryk achttien jaren vrede schonk Indien dat niet af¬ gekeurd wordt ik veroordeel de mcincedighcid ik veroor¬ deel liet verrned cc De republiek in Frankryk De republiek in Frankryk beduidt regeringsloosbeid in Frankryk en oorlog in Europa a Ziet Mr Cortina geene les in de telegrapliisclie depcclie door den minister van binncnlandsehe zaken voorgelezen Vooreerst spreekt men van rrgencie dan van republiek en cindclyk van comniunismus Ziet daer boe de cisclien opeen volgen bet is de geschiedenis van alle de omwentelingen Hoe groot hoe diep moet de wroeging zyn van die gedepu¬ teerden welke zonder iets te bekomen van hclgene zy be¬ geerden en op eenen oogenblik de populariteit verliezende waervan zy omringd waren den ondergang bewerkten van die doorluchtige familie aen welke Frankryk zyn grooL-tc goed cn al zynen voorspoed te danken heeft Wat is er ge¬ schied mynheeren Waer zyn de redenaers gebleven met al hunne populariteit zoo geëerd eu zoo torgejuiehd door de menigte Wat is er geworden van alle hunne toover kracht van hunne populariteit zy hebben alles verloren zy zyn verstouten en vertrapt geworden doordat zelfde volk het¬ welk bun eenige oogenbiikken te voren wilde vergoden » De zitting van 3 maert was nog belangrykcr dan de twee vorige MM Mcndizabel en Olozaga hebben lidwoord ge¬ voerd Den laetstgenoernden beeft den val van den troon van july toegeschreven aen de spaensche huwelyken en aen de van Aninia te bewonderen zy hield zich alleen met de meid bezig tro.iste deze en poog Ie haer tot overgeving te over¬ halen en vooral otn haer vertrouwen le staven op Hem wiens wil alleen toereikend is lothct verzachten der wilde beesten" Zy wierp zicli op hare knien op den grond der sleè even als de meid ma - r deze was te verstrooid oin te bidden en de ongelukkige herbegon alle oogenbiikken haer klagen en kermen intusscheii de ongelukkige reis vervloekende De manestralen schitterden als eenen krans rondom het schoon aengezigt dat Aninia naer den Hemel gerigt hield zy voegde bare handen te samen en bad met eene volle gerustheid en zonder de minste irecs te laten uitscliynen Ik hcrlaeddc myn geweer en de pcerden deden alles wat doenelyk was om hel gevaer teontvlugten Op den zelfden oogenblik hoor¬ den wy opnieuw liet gerucht van den wolvcntogt en wel- dra ontwaerdo ik eenige dezer monsters welke de bende vooruitgingen en hunne bloeddorstige muilen naer ons rigte- den Eene tweede scheut velde den stoutsten neder en ik ver¬ hoopte op nieuw tyd te winnen Ik verhoopte dat het ineer malen stil blyven dezer dieren by de lyken ons zoude toe¬ laten uitliet woud of omtrent eene wooning te komen Maer ydel was die hoop Nu hadden "de monsters slechts eenige oogi nb ikken noodig om hunnen makker te verslinden nauwelyks had ik myn geweer herladen of reeds zaten zy ons andermael op de hielen « — Dit alles dient tot niets fluisterde Rosco my iu het'
Gazette van Brugge 15/3/1848
pagina 2 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item