Back to top

Gazette van Brugge 15/3/1848 pagina 1 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
N'°32 55 •ste Jaer Woensdag 15 Maert 1848 GAZETTE V 1 \ BREGGE EN DER PROVINCIE WEST- VLAENDEREN Voor Staetkunde Koophandel en Letterkunde ONAFHANGKELYKIIEID \ erscliynt den Maendag Woensdag en Vrydag Inscliryvingsprys — Voor Brugge 5 maenden fr 4-75 ct * Buiten Brugge vraclitvry » 6-25 » Alle pakken en brieven vraclitvry toe te zenden De aenkondigingen 25 ccntiineh den regel onder de vyf regels een frank De persoonen die zich te rekenen met I""" 1 April aen de GAZET Th VAN BRUGGE zouden willen abonneren zullen van nu af dit blad gratis toegezonden worden Onze gea- honneerden die hun blad door den post ontvangen zullen inge¬ zien de prvsvermindering van het port te rekenen met 1'"» April maer 22 francs 's jaers meer betalen in plaets van 25 fr dus 5 francs 50 centiemen per trimester in plaets van 6 fr 25 De geene die zich voor een jaer zouden abonneren en hun abon¬ nement voorop betalen zullen ons blad vragtvry met den post voor 20 fr 's jaers toegezonden worden FRANKRYK Paiiys 1 3 maert Den pennestiyd die sedert de omwenteling der februarv- dagen geheel opgehouden iiacl begint op nieuw tusschende versehillige daghladschryvers Tot nu toe is deze gematigd niaer men verwacht zich dat zy welhacst zoo lieftig als ooit zal worden Het Journal des Débats en de Presse pleiten vuriglyk ten voord eele van den vrede Den National verklaert insgelyks den vrede te willen maer de wyze volgens welke dit blad den vrede vraegt en de middelen er door voorgesteld om den zeiven te verzekeren moeten zeer vreemd voorkomen l)it dagblad wilt dat het gouvernement zvii leger versterkc en den tcgenwo rdigen minister van oorlog den generaei Subervie door cenen jongeren vervange meer in staet oin de wapeningen voortezetien — Den nieuwen minister van binnenlandsche zaken Ledru- Rollin heelt gisteren de commissarissen in de departementen eene nieuwe circulaire toegesluerd welke nevens verwonde¬ ring evenveel vcrontweerdiging heeft verwekt Den minister wil dat die agenten al de prefecten onderprefecten en mairen afstellen en de electorale materie kneden en herkne- den gelyk onder het bewind van Guizol in een woord by eisebt dut de liooge ambtenaers der departementen en'ge- meenten blinde werktuigen zyn cn de kièzingen door alle bedenkelyke middelen in den zin van zyn systeem rigten Zulk eene bewering wordt reeds aen velezvden aengeval- len Daerom ziet de National er heden zeer norseh en stuers uit en dreigt met ergerniswekkende openbaringen zekere persoonen die wegens hunne oinkoopbaerheid en hebzubht zeer slrcht ter fame stonden iu zooverre zv als kandidaten voor de Nationale Vergadering zouden durven optreden — De afgeveerdigden der arbeiders hebben gisteren in het paleis van Luxemburg eene zitting gehouden Louis Blane heeft huri vele ronkende magtspreuken verkocht en op zyn voorstel is er een tienledig comité benoemd hetwelk be¬ stendig nacr de middelen zal zoeken om het lot der arbei¬ dende klassen te verzachten Dit comité hestact uiteen knop- | maker een wapenmaker een spoormaker een koetsschilder een timmerman ren smid een sehawlw ever een kuiper een yzergieter een schaliedekker De benoeming van dit comité hewyst dat het middel den arbeid waarborgende nog niet ontdekt is — De(nog met officiële acnmelding der schorsing van be¬ taling in een aental groote bankhuizen en den geest van be¬ vreesdheid welken in Verscheidene artikels van den National uitsehynt boezemt groote onrust iu Men gevoelt zulks ter beurs Alle de fondsen zyn gedacht MV Lherhette benoemd lot voorloopigen hquidateur en administrateur der goederen van liet byzondcr domein der oude hiirgerlyst heeft dat ambt niet aenveerd — Ten gevolge van verschillende besluiten door den minister van Oorlog genomen zyn de officierm-gcncraclsen anderen welke gehecht zyn aen de familie van den gewezen koning als aides-de-camp of ordonnancie-officicren uit de werkzame kaders des legers gesloten Men verzekert dat gertrrael Dumas die Louis-Philippe naer Engeland had gevolgd in Franke k teruggekomen is met last om het provisoire gouvernement erne vraeg van hystand te doen gegrond op de ontblootiiig warrin de fa¬ milie van Orleans verkeert ten gevolge van het haestig ver¬ trek van 24 fehruary — De kantooren der spaerbank zvn van den vrocen morgeiul bestormd geworden door talrvke deposanten die alles kwamen afhalen wat het dekreet van den 10 aen hunne beschikking heeft gesteld Nooit zag men zulken toeloop in het gesticht Groote plakbrieven kondigen af dat aenhoudingsman- daten uitgeveerdigd zyn tegen de gewezen ministers Guizot cn Ducluftel Zy alleen zyn het voorwerp der vervolgingen De plakkaten behelzen geheel den text dezer mandaten ouderteekend door Mr Perrot de Chezelies — Voortacn zal de bezetting van Parys bestaen uit vier regimenten infanterie in plaets van twaelf twee regimenten ruitcry 14 hatailjons mobile nationale wacht Die troepen zullen den dienst doen van Parysen van de forten — De commissie der nationale belooningen heeft vastge¬ steld dat de toetewyzen bclooningen toepasselvk zyn aen^de burgers welke uitmunteden op de volgende Ivdstippen 1830 proces der ministers 1831 opstand van Lvons 1832 opstand van juny 1834 opstand van april 1839 opstand van mei 1848 omwenteling van february Men leest in de Sentinelle de VArmèe Mr Marrast kapiU'in by bet 7.® ligt voetvolk is tot batailjons-oversten by In t 10.* benoemd tot vergelding wegens de onreehtvcer- digheden waervan by betslaglolïer was onder bet voormalig gouvernement enkelyk om dat by broeder was van den lmoldopsteller van den Nutiuiial thans een der leden van liet provisoir gouvernement JEEMEW WQJLYEM-AEMYASLu In myne jeugd ging ik den herfst in familie doorbren¬ gen ten kasteele mynrr oude moei alwacr onze byeenkom- sten eene aentrekkelykhenl hadden welke ik nergens meer wedervond in de vermaken derstad Alle avonden kwamen wy byeen in de porlrettenzael alwaereenige oude vrienden die met ons den avond kwamen doorbrengen ons verhalen deden welke onze verbeelding troffen holgene welk hol¬ meest indruk op my maekte Laet ik hier volgen liet wierd ons medegedeeld door baron Storkmar achtingsweerdigen gi'vzaerd van Duitschland af komslig men hoore dc tael ouzes gryzen vriends 'T was in Böhemcn Nauwclyks was de helft verloopen van den tyd welken onze ouders ons vergund hadden voor een bezoek ten kasteele van mevrouw De V of wy out— vingen de treurmare dat rnynen vader gevaerlyft ziek geval¬ len was ii Onze reis had ook tot oogwit aen mevrouwde V haren eenigen zoon weder te brengen welken gezaiuenlyk met mynen broeder en my opgevoed geworden was ic Het spyl dezer juffer van ons zoo vroeg te moeten zien vertrekken en voeral myne zuster Aninia die zy reeds als hare schoondochter beschouwde kon ons niet weerhouden Wy namen dan het besluit zon Ier vertoef te vertrekken en zelfs by nachte voort te reizen des te meer om dat het op¬ gehouden had te sneeuwen dat het manelicht straclde en dat wy cenen goeden geleider hadden in den ouden jager myns vaders « In kleederen van vellen gewenteld en voorzien van ecnen grooten voorraed stapten wy in onze sleê ic Voor den nacht bereikten wy liet groote woud dat ons van liet vaderlyk dak afscheidde cn zich naer Litliauwen uitbreidt om zich met de uitgestrekte bossclicn van dut land te vereenigen « De b.ien welke wy volgden was breed genoeg op dat de hoornen niet zouden beletten dat de heldere manestralen ons verlichtten Echter maeklen sneeuwhoopen en ys den weg al te slecht op dat wy zoo snel zouden gaen dan wy hel ver¬ langden onze pi erden muttcden zich af ii De stilte welke wy in acht namen was alleen afgebro¬ ken door den draef der peerden en het ronken der slapende dicnstsineid Myne gedachten ylden by mynen ziekenvader ik kon iny niet verbergen dat in zynon Imogen ouderdom er mogelvks gëvaer kon ontstaen zelfs dat er wezentlvk ge- vaer moest bestaen dat liy ons zonder dat voorden bepael- dentyd niet zoude teruggeroepen hebben uit het kasteel van Leo's moeder ii Aninia van hare zyde had gcenen lust om het stilzwy- gen te onderbreken li Reeds was het omtrent middernacht en niets buitenge¬ woons had onze reis gestoord toen onze peerden zich plot¬ seling bevreesd loonden zy ademden moeijelyk en bespoe¬ digden hunnen ren zonder daertoe door spraek of zweep aengespoord te wezen Het gespan was sinds jaren in onzen dienst en kon slechts door iets Ongemeens van zyne gewoon ten afgetrokken worden Zy schenen verschrikt te zyn keer- i den meermalen den kop en snelden steeds sneller Vöort als I | Het paleis van de voormalige kamer der gedeputeerden zal voor de nationale vergad ring dienen De zael der zittin¬ gen Ie klein zynde 0111 de negen honderd vertegenwoordi¬ gers Ie behelzen zoo zal eene voorloopige zael op den groot¬ sten cour in hout opgetimmerd worden De banken zullen opg.iende zyn en aen dry kanten der zael zullen er ruime tribunen voor het volk voorbehouden zyn — - Men leest in de Gazette des Tribunaux Vyf persoonen zyn in hechtenis gezet onder verdenking van diefle en me- depügtigheid aen dieftc van juweelen in het kasteel der Tui- lery Het sehynt dat Jules B oud 18 jaren eene kas open¬ gebroken hebbende in der kamer der hertogin van Orleans in de Ttiilery er uitnam eene rivier in briljanten eene ke¬ ten met zwaren diamant tot slot verscheidene spelden ea andere kleinooden Met deze voorwerpen op zich zoude den jongeling zich aen- gehoden hebben in eene herberg vergezeld van den genaem- ilen D aen wien hy ze liet zien iu het byzyn van drv an¬ dere lieden Men zoude hierop dapper gedronken hebben Dan ids B bedronken was zoude D hem voorgesteld hebben de onkosten op zich te nemen op voorwaerde dat hy hem de juweelen overliet Dien koop zoude gesloten ge¬ weest zyn echter mils eene gift van een vyffrankstuk en D moet aldus in het bezit gekomen zyn van 100,000 fr in diamanten voor eenige liters wyn cn een vyffrankstuk Schier al de juweelen welke ü met zyne medepligtigen had gedeeld zyn iu beslag genomen — Rouanen fvdt veel Dagelyks worden er werkhuizen gesloten en de werkende klas in het departement der Seine-Inférietire lalryker der elders bevindt zich van hare bromlw inning beroofd — Te Lyons bezetten de werklieden de forten en willen ze niet overgeven aen de overheid Zy zyn begonnen met de¬ zelve aflebrckcn TYDINGEN UIT ALGIERS Het voorloopig gouvernement heeft inde beurs de volgende telcgraphisehe depêche doen aenplakken gedagtcekend uit Marseille en ontvangen uit Lyons den 10 maert Den oversten van dienst van het zeewezen aen Mr den minister van het zeewezen « Den kapitein van den Philippe-Auguste komende uit Algiers verklaert dat den prins van Joinville en den hertog van Aumale den 8 dezer op ilea SAon vertrokken zyn Hy voegt er by dat dit stoomschip scheen naer Gibraltar te ste¬ venen en dat niets nieuws zich in Algerien opdeed » Eene telegraphischc depêche uit Toulon de dato 7 maert bevestigd ile hovenstaende en de Presse verzekert dat dé prinsen zich naer Brezilien begeven door eene onziglbare magt voortgedreven « Weldra wierden hunne sprongen geweldiger tot dus verre dat Rnsko onzen geleider hun eenige zweepslagen moest toebrengen welke zy met tegenzin ontvingen i Aninia was in al te diepe myinering verzonken om de peerden iu acht te nemen maer ik hunne gewoonte ken¬ nende was ontroert en om zoo te zeggen eene gebeurtenis verwachtende Rosko van zyne zyde scheen aen een pyne- lyk gevoel ten prooi te wezen hy keek verscheidene mael achter zich om luisterde aendachtig en liet eensklaps de teugels los zoo dat de peerden vry van allen bedwang acnslonds in galop gingen li Jk zat van boven op de sleê my een weinig omkeerende rack te mynen mond aen de oor van den voerman ii — Wat hebt gy Rosco vroeg ik hem stil om niet ge¬ hoord te worden door Aninia gy sehynt hang te zyn en my dunkt dat gy deelt in den kommer der peerden ii Ben grysaerd bedacht zich oenen oogenhlikcn antwoor- de my dan — Ik vrees dat de wolven ons achtervolgen de koude jaegde ze uit de wouden den honger brengt ze by ons en wy zyn verloren indien de vlugheid der 'peerden ons niet redt ii Ik hen cenen man die de dood onder yzingwekkende gedaen ten zag maer noch het gedruisch dér slagvelden noch de moorddadigste batterijen deden my verhleeken ge¬ lyk lie woorden Myn eerste gedacht was aen Aninia reeds zag ik haren lyrfen en ranken leest door de vcr.-lindeiide monsters aengrypen Meermalen had men my gesproken over dc standvastigheid ven cu vlugheid waerinedc de wol- ■ •' \w IU ■ VT ' Dj persoonen die Bekendmakingen te plaetsen hebben worden aenzocht deze dags voor de versehyning van het Blad te laten toekomen M I 4 % V-- \c •"3'*
Gazette van Brugge 15/3/1848
pagina 1 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item