Back to top

Gazette van Brugge 13/3/1848 pagina 4 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
■fflwa BEKENDMAKINGEN STAK9 BStfIGGE Aenzienelyke Verkooping VAN PATBBOSIELB 010ERBSD8 mwjM ii > fts Em mm BEZETTE RENTEN EN fflüLD-MITMISSffi Waer van den DEFINITIVEN OVERSLAG zonder uitstel zal plaets hebben op vrydag 17 inaert 1848 om 2 ure na¬ middag in de estaminet den Gouden Sleutel Ilalle-straet te brugge Gemeenten Zerkeghem en Roxem 1 Een Hofstedeken met H 8-17-91 C Zaey- en Weiland 'Gebruikt door A He Visch Gemeente Roxem 2 Een Hofstedeken groot II 2-74 68 C Gebruikt doof Pcj qui Gemeenten Roxem en Westkerke 8 Een Hofstedeken groot II 4-55-65 C Gebruikt door Holvoet Gemeente Jabbeke 4 Een KASTEELGOED met SCHAEP-HOFSTEDE en on¬ geveer II 75-00-00 C onder Grond van Gebouweu Hovenier¬ en Lusthoven Waelen Dreven Wandelingen Bosschen Boomgaerden Gras Zaeylanden en Kweekeryeu allen zeer wel beplant op 15 minuten afstand der statie van den yzeien- weg Gebruikt door de nalatenschap van Mr Van Larebeke en Maurits Stubbe 5 Een Huis herberg de Bruiloft met H 0-58-36 C Ge¬ bruikt door Wilicms 6 Een Huis met II 0-18-25 C Gebruikt door de weduwe Hoevenaglie 7 II 0-27-00 C Land Gebruikt door Verbeke 8 Een Huis met II 0-41-40 C Gebruikt door Wittesacle 9 Eene Hofstede groot II 15-26-60 C Gebruikt door Ghuysse 10 Een Huis met H 0-50-07 C Land Gebruikt door De Wulf 11 II '1-59-30 C Land Gebruikt door Van Damme 12 Een Hofstedeken groot H 4-42-88 C Gebruikt door den Bacs 13 H 4-71-70 C Bebouwden Grond en Land Gebruikt door D'Hont _ 14 Een Hofstedeken groot H 6-62-45 C Gebruikt door Frans De Visch 15 Een Iluis met H 0-26-65 C Gcbruiktdoor deweduwe Van den Bossche 16 II 0-09-10 C Land en Weide In regie gehouden Gemeenten Stalhille en Sneileghcm 17 II 4-58-63 C Land Gebruikt door Stubbe voornoemd- Gemeenten Roxem Westkerke Ghistel en Eüelghetn 18 Eene Hofstede groot H 14-68-78 C Gebruikt door de wed De Rudder Al de bovenstaende Goederen worden verkocht ten over- staen van M U isrji.*ss '^jrederegter van bet eerste kanton Bezette Renten en Schuld-Bekentenissen 23 Renten en Schuldbekentenissen van 2.000 tot 14,000 francs kapitaels beboorlyk ingeschreven ten kautoore van hy¬ potheken te Brugge De titelen plans en voorwaerden berusten ter inspektie van èen ieder ten kantoorevan M tar JEAN CLAERIIOUD T Notaris te Brugge met deze verkooping van regtswege he-last Vuor deu aenwys der Goederen op Jabbeke zich te vervoe¬ gen by Joannes Verbeke ten doipe aldaer liïT ER \\m TE PACHTEN om ingebruykervan tc komen met 1 october 1848 Eene goede en welgelegene HOFSTEDE en H 34-éh-4a C G 80-0—0 R Land cn vette Gars te Couekelaere en Keyem Thans in luier van Pieter Carhonez Voor de Conditiën zich te adresseren by den Notaris DELPLACE te Brugge Hoogstraet Berg van Bermhertiglieyd TC BRUGGE Woensdag aenstaende 15 maert 1848 ten acht uren 's morgens precies zal men openbacrlyk verkoopen in het beluyk van gezeyden Berg C 16 n° 1 alle de ONGELOSTE PANDEN die beleend zyn geweest voorden 15 december 1846 Betaelbaer binnen de maend in francs zonder verhoog Te Pachten Een HUYS dienende voor Zilversmidts-Winkel staende in de Geldmurit-straet sectie D 21 n.° 22 te Brugge laetstbe- woond door M mo lianssens-Van De Walle Zich tc adresseren by deu Notaris J CLAERHOUDT in de Hoog-straet te Brugge BeSangryk Berigt DE AFLEGGINGEN DER LEENING VAN HET GROOT HERTOGDOM VAN BADEN voor het leggen van de Yzere Wegen van 64 Miljoenen 846,060 francs De /ie tien en Plans over deze leening zyn te bekomen by den Zaekwaernemer DE FRANCE in de Sint- J oor is -straet sectie E 18 A' ° 21 te Brugge alwaer men alle inlichtingen diesaengaende kan bekomen 1 actie voor 5 francs 6 « « -25 « 1 4 « ii 50 « S0 « i 100 « De aenstaende trekking zal plaets hebben den lesten meye 1848 cn behelst 20 seriën ieder van 50 pryzen dus 1000 winnende nummers die door den bank in specieu zullen be- taeld worden De 40 serien in de laetste trekking van den 29 februarius uytgekomen zyn 49 525.672 993 1124,1166,1234,1255 1273 1314 1824 1347 1406 1482 1860 1977 2261 2515 2613 2743 3521 4429 4583 5225 5364 6119 6393 6411 6609 6898 7143 7204 7209 7303 7345 7384 7418 7464 7524 7582 Ieder serie van 50 pryzen maken de 2000 winnende pryzen uyt ■ Dépot de la veritable EAU DE COLOGNE DOUBLE pres mière ipialité dc la grande Distillerie de JÈAN-JOS K RAFORST- vis-a-vis le Marclié au Foina Cologne foiirnissetir de plusieure cours magasin d'expédition d'Ëau de Cologne double pourtous les pays de l'Europe et de l'Amériqae Vente a Bruges le même prix comme la Distillerie a Cologne au bureau de ce-Jouruai cbez L -B Uerueboiidt Marcbé aux OEufs A REPflEAÜilE LES ODJETS GVMXASTIQUES SIMASTS 1.° Barres parallèles fixes borizontales 2." Barre fixe horizontale 3." Barres parallèles verticales mobiles 4.° Corde verticale de suspentiou 5." Corde parallèle verticale mobile avec anneaux 6." Echeile de 16 ecbelous 7." Mat 8.° Mat de perroquet a 5 echelons Póur les plus amples imformations 's adresser au bureau de celte feuille Z E E - T Y D I OOSTENDE 13 N G E N maert Aenkomsten van den 7 tol 11 maert De Belgische sloep Dart kapitein Gore van Londen met diverscbe goederen de engelscbe sloep Betsy kap Molner van Lon ten met guano de btlgische male Fille d'Os/ende van Doever lin t de korrespondentie en 1 4 passagiers de en¬ gelscbe male Widgeon van Boever met de korrespondentie en i3 passagieis de belgische sloep Union kap Devos van Londen inel diverscbe goederen de engelscbe male Onyx van üoevei met de korrespondentie en 28 passagiers de en¬ gelscbe sloep Ariel kap Waite van Londen met guano bet engelscb stoomschip Triton kap Taylor van Londen met diveische goedeien en g passagiers de engelscbe sloep Amity kap Richmond van Burnham metoesteis de belgi¬ sche male V iile de Bruges van Doever met de korresponden¬ tie en 20 passagiers den belgischen schooner Vigilant kap Van Groenendal I van Liverpoool met zout en diverscbe goe¬ deren den franschcn schooner Alexandre kap Tessel van Londen met guano de engelscbe male Widgeon van Doever met de korrespondentie en 1 5 passagiers de engelscbe male Violet van Doever inet de korrespondentie en i3 passagiers LE SiROP LAROZE 3BB HmBgTBW.uiiniiiw UUIJI MHL..JI i ic »i uraan iw i n 11 1 1 — ■ M l l'll' ll l' l l l l l ' l fl B i l lUll lll i 1 1 " -l d'écorces d'oranges amères TONIQUE ANTI-NERVEUX en régularisant les fonctious de Testoraac et des nitestins détruit la constipation guérit Ia diarrbée et la dyssenterie les maladies nerveuses les gastrites gastialgies rétablit la digesiion prévieut la langueur le dépéris- sement la debilitation abrège les convalescences 3 fr le flacon On évilera les coutrefajons eii éxigeaut les cachet et signature Laroze Se trouve dans loutes les bonnes pharmacies de Charleroy Bruxelles Huy Mons Tournay Liège Verviers Namur Anvers Biuciie Stavelot Beaumont Poperingue/ Uitgevaren De belgische male Ville de Bruges naer Doever met de korrespnndentie en 4a passagiers het belgisch di ymaslscbip Marie Louise kap Meulenbrouck naer Serra-Legties met baksteen de belgische smak Joanna Cornelia kap Seeuwen naer Londen met koeken de belgische smak Therèse kap Delpierre naer Londen met aerdappelen bet engelscb stoom¬ schip Sir Edward Banks kap Ovenden naer Londen met diverscbe goederen cn 23 passagiers de engelscbe male IV id- geon naer Doever met de korrespondentie en 5 passagiers de belgische galjoot Eugène kap Reeners naer Hull met diverscbe goederen de engelscbe male Garland naer Doever met de korrespondentie 1 7 passagiers en 1 voiture de bel¬ gische male Ville d'Ostende naer Doever met de korrespon¬ dentie en 23 passagiers het engelscb stoomschip Triion kap Taylor naer Londen met diverscbe goederen en ig passagieis de belgische male Ville de Bruges naer Doever met de kot- respondentie en 16 passagiers ANTWERPEN 11 maert Aenkomsten van 10 en li maert De hamburgsche bark Sylphide kap Gartner van Mon¬ tevideo met huiden de belgische buk Lesseliers kapitein Hiui iclisen van Liverpool met zout den zwcedschen schoo¬ ner A graded kap Green van Petersbui g met tarwe den eiigelscben schooner Elisabeth kap Phillips van Fowey met pypaerde den engelschen stoomboot Soho kap Guller van Louden met 5 passagiers en diversche goederen de Bel¬ gische galjoot Maria Antoinetla kap De Best van 5t UIks met zout den deenscben schooner Glory kap Andersen vanjde kust van Afiika met diveische goederen de bolJandscbe koff Gusta # Willem kap Kaszers van Londen met ijst — Nog beneden de rivier den belgischen drymaslei Mu-cas- sar van Batavia de amerikaensclie bark idayflotoer van Mobile en eenen deenschen drymaster naem onbekend Vertrek-uren van den Y zeren Weg VAN BRUGGE Ten 7 uren 35 minuten 's morgens naer Oostende Gend „ Kortryk Doornyk Ryssel Dendermonde Mecheleu Brussel Antwerpen Leuven Tbienen Luyk Verviers Aken Keulen en Parys — Ten 11 uren naer Oostende — Ten 1 ure 5 inin namiddag naer Gend Brussel Antwerpen Luyk — Ten 2 ure 50 min naer Oostende — Ten 4 uren 20 min naer Gend Brussel Antwerpen Thienen Doornyk Ryssel Parys nacht-treyu — Ten 8 uren 's avonds naer Oostende VAN OOSTENDE Ten 7 uren ten 12 uren 30 min en ten 3 uren 45 min Tusschen Brugge en Gend alle de konvooyen blyven staeri te Aeltre eu Latideghem te Bloemeudaele blyven al de kon¬ vooyen staen behalve het gene dat vau Gend vertrekt ten 9 45 minuten Tusschen Brugge cn Oostende alle de konvooyen blyven staen te Plasschendaele tc Jabbeke blyven alle de konvooyen staeii behalve bet gene dat van Brugge vertrekt ten 1 1 uren Y zeren Weg van West- Vlaenderen Van Brugge naer Kortryk Ten 5 u 50 min '5 morg » 8 » 00 » > > 1 i 20 » namid » 4 » 85 i> 's avonds Van Kortryk naer Brugge Ten 5 uren 30 min 's morg » 7 n 45 » » 11 12 » 25 » » » 4 11 45 » 's avonds Staeude te Lopbem Zedelgliem Thourout Lichtervelde Gits Bevcren Rousselaere Iseghem en Iugelmunster ' ÜJ C«1 C tafc j » » miiL— Pryzen der Granen op de Markt van Brugge van den 11 maert Aenwyzinc Terwe R ogge Boikweit Haver Geerste Booncn Aerdappelen HOUVESLHEIU vzaKOcx fr ct 605 17-53 403 11-05 3 11-50 78 8-34 458 9-05 18 11-08 329 6 75 Den heetolt « c «e den zak PR YS VAK HET BROOD — Wit Brood fr 0-40 ct Halt wit fr 0-32 ct Meagie-Brood fr 0-25 ct Roggen Bi oud fr 018 ct Mastelein Brood fr 0-21 ct alle by do kilogr Pryzen der Granen op de Markt van Gend van den 10 maert Witte Terwe fr 19-71 ct par heooliter lioode Terwe o 17-67 « « Rogge a 10-87 a Geerst • « 00-00 * t Boekweit « 13-14 « « Haver o 8 00 « Aerdappelen a 6-50 cc «t Ryssel 6 maert Koolzaed-olie fr 00 Ojt oo gezuy verde quinquet olie fr 00 OjOOO lin-olie fr < 0 Op tot 00 canieline-olie fr u0 keinp-t lie fr 00 par hectoliter — Koeken van kuolzaed fr 16 i|3 tot 17 van oliulte-zaed fr 0i' Op tot 0O Op van linzaed Ir 18 tot 21 van cameiiue-zued fr 17 1[2 vau kemp-zaetf fr 16 'ot 17 de 100 kilos Wissel-Cours van Parys van den 11 inacrt 3 p ü j 0 22 december fr 51 0o 6 p °p' lö m.iert 77 00 Cours van Amsterdam van den 10 maert \\ erkelx ke schuld Amorlisatie-S\ ndikaet • Handel-Maetschappy 39 0[0 00 Op 000 Op Brugge — Drukkery van L.-B HsuREsoiiST op d'Eyer-markt
Gazette van Brugge 13/3/1848
pagina 4 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item