Back to top

Gazette van Brugge 13/3/1848 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
^ 3 ALGEMEEN OVERZIGT In Engeland in Duitschland in Holland om te zwvgcn van Frankrvk heeft ieder de oogcn op België gevesligd Vnn alle zyden roept men ons toe onzydig en mouareliael te blyven Onze regering heeft deze waerschouwing niet noo lig gehad om eene niet de tydsomstannigheden gepaste houding aen te nemen te'rwyl liberalen en katholyken hunne geschillen op het allacr des vaderlands ten offer bren¬ gende elkander de hand hebben gedrukt Oppervlakkige beschouwers en blinde religiehaters moge dit verwonderen jnacr die hebben ook het besef niet van de weerde onzer uit¬ muntend vrye stactsregeling of Constitutie I)i" Constitutie is voor onze naburen een voorwerp van benyding en zy zou¬ den zich gelukkig achten konden zy er zulk eene vèrkrygen llooren wy liever ten getuige het Hollandsch oppositieblad ile Vlissingsche Courant c Kalm wanneer de stormen loeijen overwegen wy de gebeurtenissen alsof zv ons niet aengingen alsof ons ver¬ mogen er niet door geschokt en onze toekomst er niet door verduisterd werd 01' de Franscbe Republiek stand zal kunnen houden kan niemand bepalen zy zal gewis met grootc moei- jelvkheden te kampen hebben niaer ditis zeker dat de repn- blikaenscbc denkbeelden niet in Frnnkryk maer ook elders hebben gewonnen Het constitutioneel stelsel op ruimen voet gclyk in België gevestigd is een Republiek met een erflvk Koning als beginsel van orde en als een steun der gelykheid van alle onderdanen aen de spits Wy achten dien rege¬ ringsvorm voor de Europesclie staten de beste en voldoende aen de behoefte van onzen tyd België vervult op dit oogen- blik eene rol welke deze jeugdige mogendheid op een hoog standpunt placts en welke warrdiglyk volgehouden en bevvyze kan strekken van de gegrondheid der stelling lie wy voorop plaetsen België heeft wyzelyk begrepen dat het oogenhlik was gekomen om aen deszelfs liberale instellin¬ gen al de uitbreiding te geven welke de constitutie toelaet In de Op-eg te Haarlemsche Courant leest men « Dadciyk na het ontvangen van de tyding der hoogst gewiglige gebeurt enisen by welke dezer dagen de in Frank- ryk bestaende orde van zaken oniverre is geworpen is by liet hoog best uer dezer landen de noodzakcly khcid bevroed om niets te verzuimen hetwelk strekken kon om zich met België te verslacn ten einde desgevorderd gemeenscbape- Jyk de zelfstandigheid en onafbangelykheid van beide de sta¬ ten te kunnen handhaven en zelfs elk voorwendsel uit den wei te nemen hetwelk in België zoa kunnen strekken om de aenwending van al de kracht des lands tot dat heilzaem doel te belemmeren Dien ten gevolge is door bet hoofd van den Staet eene verklaring afgelegd ten blyke dat aen vroe¬ gere dinastieke betrekkingen ten aenzien van België niet meer werd of kon worden gedacht Deze verklaring is da¬ dciyk dacr waer bet behoorde medegedeelt en beeft ook van de zyde van Koning Leopold een eigenhandig antwoord uitgelokt hetwelk zoo in vorm als inhoud allczins voldoen¬ de is aengemerkt weshalve de wéderzydsche betrekkingen der beide landen in deze zoo gewiglige oogenhlik ken als op den meest gewenschten voet worden onderhouden »• De liberale beweging strekt zieli uit over geheel Duitscli¬ land en begint zelfs Engeland aen te grvpen Koningrykcn en vorstendommen gevoelen den onwcêrstaenbarcn invloed der uitbarsting welke in Frankryk beeft placts gehad De coiistilutioneele staten woelen om uitbre diging van instel¬ lingen te bekomen en om misbruiken uitgeroeid te krygen en overal vraegd men de vryheid der drukpers Over het al¬ gemeen «yn de toegevingen spoedig en goedwillig geschied Onder de geuite wensëhen bemerkt men dengenen ter beko- niiiig van een algemeen Duitscli Parlement Merkwcnrdig is ook de verwyderirig welke in al de petitiën doorstraelt tegen bet verbond of aenspanning met Rusland Ieder wil Int Duitschland zyne nationaliteit zelve tegen alle overher- scliing verdedige zy mogen uit bet Noorden uit liet zuiden of uit bet Westen komen BRUGGE Den Monileur vervat het volgende berigt De wet van 26 february 1848 dekreteerde het verschot aen den Staet door allen eigenaer of vruchtgebruiker van cene som gelyk aen 8y12 en der grondlasten Het is niet op titel van buiteugewoonc belasting dat dit verschot gevorderd is liet is ook niet eene gedwongen lee¬ rling op de inkomst der grondgoedcren bet is nog veel min¬ der eenen publiekcn last de onroerende goederen opgelegd Hot is cene leening intrest gevende en onafhanglyk van alle bestaende belasting welke de eigenaers en vruchtgebruikers gedw ongen zyn aen den Staet te doen en die lecning heeft niets gemeens met de grondlasten dewelke alleen in de wet aengehaold wierden lot bepaling van bet cyfer des verschots en tot vergemakkelyking der inzameling Ook zyn de pachters en huraers geenszins vcrpligt dat ver¬ schot te doen zoo als het uitdruk kclyk gezegd wierd by de beraedslaging der wet ten gevolge der opmerking van den verslaggever der middensektie en de onderrigtingen door liet departement der financien overgezonden verklaren in uitdruk kclykc bewoordingen dat het verschot zal geëischt worden van wege de eigenaers of vruchtgebruikers in per¬ soon Niet legenslacnde dn zoo stellige bewoordingen der weten de byde discussie zoo uitdrukkelyke betuig Ie voorbehoudin¬ gen schynt het dal zekere eigenaers ten onregte inroepende de in de pachtvoorwaerden gebruikelyke algemeene bewoor¬ dingen bewceren het by de wet van 26 february bevolen verschot gelyk te stellen met de betastingen vrg willige of gedwongen leerlingen en andere publieke lasten opgelegd of nog op- te leggen zelfs dan wanneer zy zouden gevorderd ie orden van- wege deeijenaers en andere soortgelyke vcr- pligtingen gewoonlyk aengetcekend inde pachtvoorwaerden p n dat deze eigenaers voornemens zyn het beoogde verschot door hunne pachters üf binders te doen betalen Dat ware niet alleenlyk eene miskenning van den geestder wet en van het zoo duidclvk betuigde voornemen door den weigever te kennen gegeven maer het ware eene onregt- veerdige iiiisplaetsing van eenen last drukkende op de eige¬ naers of vruchtgebruikers die het zich moeten lot eer reke¬ nen van alleen aen den Staet een verschot te doen hetwelk bestemd is om te voorzien in volstrekt nationale onkosten Het zal genoeg geweest zyn de bewoordingen en den geest der wet te herinneren op dat allen eigenaer of vruchtgebrui¬ ker zich persoonlyk kwytc van de op hein vallende verplig- tingen ten overige het bestuer zal waken op dat des wet¬ gevers voornemen zoude vervuld worden Gisteren beeft alhier in het dwccrschen der Vlaming- en Philipstockstraet eene vigilante eene op den tour der maske¬ raden rydende deligencie vol met kinderen den dyssel af¬ gereden Men is aenstonds verpligt geweest de kleinen die er in gezeten waren langs beide portieren er uit te nemen de poerden aftespannen en het beschadigd rytuig door men- sclieii naer buis te doen trekken Hoe lang zal men nog vertoeven en hoe veel ongelukken zullen nog moeten gebeu¬ ren voor aleer de werken die men voor het afronden van den hoek der Vlamingstraet bepaeid heeft zullen uitgevoerd worden Wy vernemen dat er maetregelcn zyn genomen om bet legioen Franschen onder het bevel van Ernest Grcgoire dat men zegt op onze grenzen te zyn by zyne aenkomit in Helgien een goed onthael te doen Het overig van bel bataljon waer van de twee eóinpngnien te Korlryk deel maken is laetst verlopen nacht vertrokken om bet garnizoen van Korlryk te versterken Een detachement kavallerv uit Doornyk als ook eene battery artillery gaen naer de zelfde stad gezonden worden By koninglyk besluit van den 6 dezer wordt d'hccr De Stoop tot policie-kdmmissaris te Rumbeke benoemd By een ander besluit wordt den heer Bauwens lid der regering en regtcr by de regtbank van eersten aenleg lid der bestierende commissie voor de hoofd lagere school van het gouvernement binnen deze stad benoemd in vervanging van den heer baron De Vi'ière overleden Den minister van binneulandschc zaken van Frankrvk heeft eene circulaire laten uilgaen die voor de innerlyke politiek doet hetgene den minister van binnenlandsche zaken dezer dagen voor de uitwendige politiek gedaen heeft Hy zet dnerin uiteen den oorsprong den aerd en liet doelwit der ontstane onwenteling hy dringt aen op de noodzakelyk- heid van eendragt te verwekken en allen liact ter zyde te laten Indien liet provisoir gouvernement zegt den minis¬ ter ambtenaren afsteld liet is dat liet heil des vaderlands zulks vordert." — De Indépendance gewagende van bet gehoor dat den baron d'Arniin by zyne doorreys door Brusse van den koning verkreeg dagtdatde tusschenkomst van dien diplomaetin den raed des koning van Pruisscn naer allen sehyn eenen heilzamen invloed zal uitoefenen op den voortgang der libe¬ rale denkbeelden in Duitschland en op den vrede der wereld — Donderdag is eene visscliersloep van Oostende uit de have varende op eenen zandbank geworpen geweest Het is onmogelyk geweest hacrer van te balen en men zal verpligt zyn de zelve te breken Deze sloep is geteekeud n° 82 — Den Monileur van zaterdag geeft dc wet waerby de akten derprudhommes van liet zcgelregt vrygesleld worden — Den heer Flalion is benoemd lot de bediening van ge¬ meente onderwyzer tc Gbyverincbove By koninglyk besluit van deu 2 den maert worden de vol¬ gende subsidien toegestaen 8000 fr aen de gemeenten van West-Vlaenderen alwacr ziekten beersclien 2000 fr aen liet gemeentc-bestuer van Zonncbekc voor den Frcsenberg weg 2000 fr aen Vlamertingh e voor verbeterings-werken 1500 Ir aen Glieluvelt voor de Becelacre-straet 750 fr aen Oeren voor den dyk der vacrt 640 fr aen Veurne voor Verscbillige beurtwegen 1720 fr aen Sleenkerke voor beurtwegen 1 500 fr aen Pervyse voor den weg van Schilderbrugge tot de Zervaele-brugge 1200 fr aen Zande tot verbeterings-werken 2000 fr aen Houttbem voor de beurtwegen 2000 fr aen bet bestuer der wateringen van Woemen voor beurt wegen Den gezant van Holland te Parys heeft van wege zvn gouvernemedt onderrigtingen ontfangen welke hem voór- sebryven le Parys tc blyven WYKIU E ESTERS Burgemeester en Schepenen der stad Brugge brengen ter kennis van hunne geadministreerde dat in de tegenwoordige omstandigheden en om alle toevalligheden te voorkomen het bestuer goedgevonden heeft de iïirigling der wykmeesters van over oude tyden bestaende en by besluit van den raed van regering vau 4 november 1825 crsteld op nieuws in voege te brengen Diesvolgeus zyn de hoofdmannen de wykmeesters en sup- pleanteu genaemd geworden en hebben de zelve van wege het b> stuer de noodige inlichtingen ontvangen om des noods met alle goede burgers krachtdadig mede te werken tot het handhaven der openbare rust en der algemeene veiligheid Burgemeester en schepenen voornoemd twyfïelen geensiuts dat alle de goede burgers met vlyt en iver zich zullen vervoe¬ gen aen de uituoodigingen hunner overheid en alles wat in hunne magt is zuilen aenwenden om te beantwoorden aen de verwagting van het bestuer Lu' dézer gelegenheid yenueeuen burgemeester én schepenen aen hunne geadministreerde te moeten erhinneren de schik¬ kingen van de artikelen 12 en 15 van het reglement van deu 4 november 1825 luidende als volgt Art XII Indien eenen oproer of grootebuitenspoorighedeu kwamen te geschieden binnen deze stad zullen de commissa¬ rissen instantclyk door de Sergeanten van policie doen ver¬ manen de respective wykmeesters welke op deze vermaninge zullen verpligt zyn elk de inwoonders van hunne wyke te ver¬ gaderen en met dez< Ive te blyven rondgaen in hunne wyken zonder hun van de zelve te verwydereu tot dat de rust zal hersteld wezen Art XV Het word aen de inwoonders bevolen voor de wykmeesters en hunne Snppleanten al den eerbied verschul¬ digd aen de publieke Ambtenaereu te hebben Indien iemand zich vervoorderde de zelve in de uitoeffening van hunne bediening te beledigen er zrl door den Cmmissaris van policie wie het aengaet proces-verbael van worden opge- ïnaekt oin de pligtigen vervolgd en gestraft te worden zoo als het zal behooren De orders en onderrigtingen van bet Collegie zullen door de tusschenkomst van de Commissarsiseu aen de Wykmeesters behandigd worden Gedaen te Brugge in bet Stadhuis den 10 Maert 1848 Burgemeester en Schepenen ter ordonnantie J B" n DE jPELIClIY-VAN HUERNE Den Secretaris DELJOUTTE RE GTERLYKE K R O N Y K HOF VAN ASSISEN VAN WEST- VLAENDEREN I.'kwartael — 1." Serie — Voorzitter Mr Van Severen Zitting van den 10 maert — Den genaeniden Albertus Florentyn zoon van Jan oud 39 jaren geboren en woo¬ ncode tc Yper slotmaker der kerk van den H Nicolaus al- daer overtuigd van in den loop van 1846 en 1847 ver¬ schelde diefstallen te hebben gepleegd in de zelve kerk by middel van valsche sleutels eu inwendige braek ten nadeele van den heer Livinus Van Outrive pastor dezer kerk is veroordeeld geworden tot 8 jaren dwangarbeid eene ure ten toonstelling en om na ondergacn te hebben zyne straf ge¬ durende 8 jaren tcverblyven ouder de byzouderc waekzaem- lieid der policie Na de uitspraek van dit arrest heeft den heer voorzitter de zitting gesloten verklacrd der eerste serie Z E E K I II P E IV Célina-IIenri kapitein Lefloch van Charente naer Havre en Rminnen is op het einde van february met man en muis naby Sables d'OIonnc vergaen — Men schryft van Cherburg 4 maert de engelsche brik Famerlane kapitein Claxton van New-Castle naer Cartliagène is zinkende verlaten ge¬ worden en de cquipagie na gedurende 48 uren in een bootje te hebben rondgezworven is door de Stanislas opgenomen die van Calcutta kwam en alhier is binnengeloopeir — De Engelsche drymaster Rose kapitein Welch naer Rio-Janeïro varende is op bet eiland van Arrow totacl vergaen — De brik Félix kapitein Flory na reeds eenmael met avary er¬ gens bet anker geworpen tc hebben op zyne reis van Gir- genti naer Bordeaux is totacl verongelukt op de kusten van Vendée naby S Gillis — Regina kapitein Koop is van Riga naer Antwerpen vertrokken met lynzaed op bei einde van October lactsleden Op 22 november beeft dit schip uit hoofde van tegenwind naby Tarsuin het anker moeten wer¬ pen en het is op 13 december van daor voot'tgezeild Sedert dien heeft men van hetzelve niet meer gehoord — Retsy kapitein Milner van Londen naer Gent is op 27 february tcZierickzee binnengevaren na aen den grond vastgezeten te hebben — Hetisde Goëlaiiil,\nn Morlaix en niet de Richard die door de malroozen van de Commerce te Oostende is bin¬ nengevoerd Er bestaet geen Richard teMoi'laix De Goëland die van Morlaix naer Rouanen voer was tc Gucrnesav gaen schuilen doeli beeft daer al zvne ankers en kabels ver¬ loren en liet schip is van de kust afgedreven — Diligent kapitein Gallia van Cctte komende wilde op 2 maert eene scbuilplaets te Camaret gaen zoeken toen liet schip op het punt Gouin verging — Men schryft van Congnct 3 maert dat ceiicn grooten drymaster op de kust vergaen is zonder dat men aen do equipagie heeft kunnen hulp toe¬ brengen zoo dat zy geheel verdronken is Koojiliaudel-overzigt van Antwerpen der voorleden week Kgffij De onderscheidene veilingen van Brazil-KofTy welke deze week hehken plaels gehad hebben de omzettingen uit de hand eenigermate verlamd en er zyn slechts afgedaen 5oo ba¬ len Brazil 8no balen Domingo eo eenige lotjes Java aeu di- versche pryzen — Ruwe en Geraffineerde SuiUer Zonder omgangen zonder verandering lo openbare veiling werden 200 kisten blonden Havana min of uieer beschadigd aen fis 23-75 a 29 afgedaen — Rgs Zonder omgang de Carolina is wat slapper — Zuidzeetraen Zonder affuren by gebrek van gereed goed — Potasch Kalin zonder veraudering — Vet De 124 vaten Reuzel per Figaro va 11 Havre aengekomen waren op levering verkocht de betaelde prys is onbekend gebleven Hi t Ruit is flauwer byzonder het Inlaudsch 1000 kilog van deze laeiste soort zyuaeuy 27 172 per 5o kilog ver¬ handeld Graeti en Zaediiiuidcl De ligte verbetering welke wy voorleden week aenkondig- den heeft zich alleenlyk voor de Rogge gehandhaefd Wat aen¬ gaet de Tarwe en Haver wy zyn genoegzaem tot de vorige pryzen teruggedaeld en de zaken zyn in het algemeen van zeer weinig aengelegenheid geweest — zonder merkbare verandering — Vette Zaden Lynzaed aen de gcCotCei'depry- zente koop acrigebodcn vindt weinig aftrek I I
Gazette van Brugge 13/3/1848
pagina 3 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item