Back to top

Gazette van Brugge 13/3/1848 pagina 2 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
gC ÜIIW^B — —W — — Men went dat de gedeputeerden onder al de vorige gou¬ vernementen gecne schadeloosstelling toegekend wierden de Republiek heeft vastgesteld dat de 900 volksvertegen¬ woordigers 23 franken per dag zullen ontvangen dit is ccnien dagelykschen last van 22,500 fr Inde veronderstel¬ ling dat de constituante vergadering zes maendcn in «essie blyve zal den Staet voor de enkele schadeloosstelling vier miltioenen op te brengen hebben — Twee kolonels van het fransch leger zyn door hunne soldaten uit hunne regimenten verjaegd den eenen om vlvtig medegewerkt te hebben aen de beteugeling der wan¬ orders van Lyons in 1834 den anderen om de eenigzins ydele beweegreden dat by zvneonderhoorigen te ruw behan¬ delde Den prins van Joinville en den hertog van Aumalo licbben op het ontvangen der depêehen wacrby hun de re¬ publiek in Frankryk aengekondigd wierd twee proclamation tot de bevolking van Algerië gestierd waerby zy afscheid hebben genomen en het gezag in handen van "den generael Cavaignac hebben overgelaten Beide prinsen zyn met hunne familie aen boord van den Solcin te scheep gegaen de eene beweeren omnaer Gibraltar overtevaren de andere naer Brasilien — By besluit van het provisoir gouvernement wordt er een poolsch legioen opgeregt onmiddclyk onder het bevel van den minister van oorlog — Het provisoire gouvernement heeft een besluit uitge- bragt waerby den minister van financien gemagligd wordt de diamanten der kroon te verkoopen en het zilveren goud zich bevindende in de Tuilerien in het kasteel van Neuilly en andere koninglyke residencien aen de civiele Ivst toebe- hoorende in geld volgens het model der republiek te ver¬ anderen De kunstwerken zyn van dezen maetregcl uitgezon¬ derd Een ander besluit van dit gouvernement magtigt indien het noodig is dc vervreemding der bosschen landeryen pachthoeven enz aen de civiele lyst toebehooreode ' Ook is den minister van financien gomagtigd de bosschen die aen |arlikuliere voordeeliger wyze kunnen verkocht worden tot beloop van 100 millioen "te vervreemden — By besluit van het provisoire gouvernement zyn van hunne function afgezet De heeren Rossi afgezant te Rome de Flaliaut afgezant te Weenen de Marescalchi eersten secretaris der gezant¬ schap te Weenen de.Bourgoing afgezant te Munehen de la Frésagne secretaris desgezantschap te Brussel de Broglie afgezant te Londen Louis de NoaiJJès tweeden secretaris des gezantschap te Londen Henri de Béarn gezantschaps¬ volger te Londen de Chateau-Renard gezantschapsvolger te Carlsruhó • dó Bèarn afgezant te Hanover de Lavalette afgezant te Cassel dc Bassano afgezant ad interim te Cassel- de 'Gluëksberg afgezant te Lisbonna de Talleyrand secre¬ taris des afgezanlsclmp te Lisbonna de Dalmatic afgezant te Berlyn d'Andrë secretaris des gezantschap te Turyn d'Evragiies afgezant to Dresden Polydore de la Rochefau- cauld afgezant te Wvimar dc Bois-le-Com!e afgezant in Zwitserland Hyppolyte de la Rochefaucauld afgezant tc Florence de Banneville secretaris der gezantschap te Mun¬ ehen de Bourquenay afgezant te Constantinopel Ernest de Baranle eersten secretaris des gezantschap te Constanti¬ nopel Edmund de Bourquenay gezantschapsvolger te Constantinipel dc Mornay afgezant teStockholm — Er is eenen raeil voor de verdediging der fransche republiek ingesteld Van dezen raed zullen deel maken den burger Subervic divisic-gcncrael minister van oorlog als voorzitter als leden de burgers Lamoricière Bedeau Oudinot Boileau-'Valliant divisie-gcncraels Biennée mili¬ tairen intendent Het bataljonslioofd Charras is secretaris benoemd — De sterke plaetsen van het Noorderdepartement zul¬ len hun garnizoen zien versterken door een gedeelte der troepen wélke het provisoire gouvernement te Parys had vercenigd Het 24 linie begeeft zich naer Quesny 'liet 35 naer Condé het 55 naer Avesnes het 74 naer Do'uai het 5 ligt naer Cambray liet 7 naer Maubeuge — Men spreekt van generael Magnan die verscheidene jaren in Belgren diende tot minister van oorlog te benoe¬ men echter schynt liet dat Mr Magnan liever eene diplo¬ matische zending zoude bekomen winnen deden de vlaemsche oversten dry van hunne scheep¬ jes ouder geleide van Zeghcr naer de kust zeilen om al lie geen zy overwonnen hadden te gaen verkoopen Het waren stoffen mondbehoeften en wapens Zegher zeilde de Cyilnus op om zich naer Tarse thans groote stad een uer en half van de zeekust gelegen te be¬ geven Ma er sedert zes maendcn dat de Vlamingen derwaerts niet geweest waren waren er vele veranderingen voorgeval¬ len want hoe groot was hunne verwondering niet tóen zy op de muren der stad den standaerd huns vaderlands en ge¬ wapende mannen die do brabandsche en vlaemsche klecdin* droegen gewaer werden Hel versteend hert der kapers klopte heviglvk op de her¬ innering huns vaderlands Zy riepen in hunnen tongval Le¬ ve Vlaenderen en aenstonds reikten dc gewapende mannen die hen lot dien oogenblik voor Sarrazyncn die zy moesten bevechten genomen hadden hun de armen toe in het vlaemsch uitroepende Leve den Leeuw Er was eene luidruchtige vreugde de zeeroovers ont¬ scheepten met groot gerucht men leidde hen in het paleis waer een bclgisch hoofd heerschte dezen was den dapperen Boude wyn hroeder van Godfried van Bouillon die zyn vorstendom van Edesse gaende overwinnen zich van Tarse meester gemackt had Boudewyn die zich reeds weder in zynlvfwapcn gedoscht en zich gereed gemaekl had om de Sarrazynen terug te stoo- ieri beefde van vreugde teen hy Zeghcr gewaer werd — Men leest in den Monileur universel Mgr den aerts- bisschop van Parys heelt zich met twee vikarissen by li t provisoir gouvernement aengeboden en de volgende aen- spraek gedaen « Ik kom hier geene pljgtige beluigenis doen Myne gevoelens zyn u bekend ik heb ze betuigd in publieke akten Iletgene ik gelukkig ben u tc mogen zeggen dit is dat gv u moogt verzekert achten van de regtzinnige medewer¬ king der ganschc geestelykhe id van P.irys Dit is geene pro- legatie waervan ik niet verzekert hen Óp al de punten van mvne dioeesie zag ik geestelyken den vurigsten wcnsch be¬ tuigen oin mede te werken aen het publiek order zooveel hun ambt bun het toeliet » Mr Dupont de l'Eure voorzitter van het provisoir gouvernement heeft geantwoord « Het voorloopig gouvernement ontvangt met de levendig¬ ste voldocnidg uwe toetreding aen het gouvernement der fransche republiek De vryheid en de godsdienst zyn gezus¬ ters welke beiden belang hebben in de eendragt Wv reke¬ nen op uwe medewerking en op degene uwer geestelykheid zoo als gv moogt rekenen op dc welwillende gevoelens van het provisoir gouvernement — Den prokurcur-gcnerael heeft zich woensdag naer de Tuileries begeven en uit een berghoekje tot heden aen aller oogen ontsnapt brieftasschen doen halen welke aen den ko¬ ning toebehoorende en gevvigtige papieren vervatten — Woensdag waegde het eenen dolzinnigen in eenen club derslraet Bourg l'Abbé voor het schrikbewind van 1793 te spreken uitroepende dat men zoude moeten beginnen met te Parys alleen dry i luizend hoofden af te slaen De vergade¬ ring grootendeels uit werklieden samengesteld bejegende hem met uitjnuwuigen Daerenboven vatteden de werklieden hem by de kraeg en leidden zy hem naer de prefektuer van policie — Mr Teste oud-minister van financiën die daegs na de omwenteling uit de Conciergerie getreden was heeft Parys verlaten om zich in hel departement der Creuze te begeven MM de Beauvallon en d'Ecquevilley zyn insgclyks uit dc ge¬ vangenis gekomen — Dezer dagen had een groot banket plaets in de straet St llonorëjdc vensters lieten eene sebitterende klaertc door¬ stralen Eenen werkman zegde daerop « Daer smult men lekker gebrad en nauwelyks heb ik dezen avond iets gekookts kunnen eten — Wel vriend sprak zyn gezel weet gy wel dat indien dat volk een eenvoudiger leven aennam wy mogelyks niets zouden te eten hebben — Inderdacd zon¬ der de groote uitgaven der ryken wat zoude er van de werk¬ lieden geworden ENGELAND — Londen 10 maert De stad Manchester heeft gisteren het tooneel van wanor¬ ders geweest maer deze waren zoo ernstig nict als te Glasgow Deopi-oerigesamenroltingcn van werklieden zyn overal door de policie uiteengedreven zonder dat het bloedstorting of eenen ernsligen wederstand van wege de opstandelingen beeft gekost In den avond zyn een groot getal lantccrnen vei'bryzcld en glasvensters door de ruststoorders ingeworpen De magazynen der voornaemste straten van Manchester zyn gesloten gebleven Gelykerwys men den laetst vcrloopen nacht eene verdubbeling van geweld van wege de oproerma¬ kers vreesde de troepen de polieie en de magistraten zyn aenhoudelyk te been gebleven — Men schryft uit Manchester heden om II uren Den nacht is zeer rustig geweest De rust is heden uehtend ook blyven hecerschen maer de overheid is op de qui vive en houdt zich bereid oin op het oogenblik alle nieuwe wanor¬ ders te beteugelen In de oproerige samenrottingen van gisteren heel t men verscheide mael dc geroepen leve de fransche Republiek gehoord - — Gisteren en heden hebben er te Londen meetings plaets gehad met een geheel ander doelwit dan ot wanorders en opstand op te hitsen De burgers die vergaderd zyn geweest hadden voor oogwit publiekeiyk te verklaren dat zy bereid waren dc polieie te helpen om alle pooging tot opstand te beteugelen De persoonen tot de hoogste klassen der samen¬ leving' hchoorende bevlytigen zich om in die bctooningen deel te nemen Den secretaris van staet voor het departement der hinnenlandsche zaken komt eenen brief lot de magi¬ straten der verschilhge policie bureelen der hoofdstad te zen¬ den om hun uittenoodigen als byzondere Conslabels tot den waervan by zich de wezenstrekken herinnerde ook her¬ kende by Wimer van Bolonje met wien by eertyds oorlog gevoerd bad Aenstonds werd er een berigt gezonden en de zeven andere scheepjes kwamen omtrent middernacht bv een schoon maenlieht in de stad Tarse aen Boudewyn bad een groot gastmael doen bereiden om de vlaemsche zeeroovers allen gelykelvk over deze onlmoeling verwonderd te ont¬ vangen Zy hadden wel hooren zeggen dat de cliristene ridders uit liet westen liet kruis genomen hebbende ver¬ trokken waren om Jerusalem te overwinnen zy wisten ook dat de dry eerste legers uit Fransehen Italianen en Duit- scliers samengesteld onder weg vernietigd waren geworden Zy hadden op de Belgen alleen staet gemackt welke de laetste vertrokken waren onder bet geleide van Godfried van Bouillon hunne heldhaftige pelgrimatie gelukkiger zouden vervolgd hebben Na dat Boudewyn Wimer en de andere oversten omhelsd had vertelde hy hem geheelde groote reis der kruisvaerders door het keizerryk liet welk zy verschrikt hadden de in¬ neming van Niceen de overwinning van Dorglée den togt van Godfried naer Antioeliie terwyl Boudewyn het vorsten¬ dom van Edesse ging veroveren hetwelk eene uitmuntende heerlykheid was Hv had zich van Tarse met Tancrede races- Ier gemaekt maer hy had dezelve voor zich gehouden en na dat dit bclgisch opperhoofd zyn gedrag en zyne ontwer¬ pen verklaerd had begon hy de zeeroovers op de volgende wyze te vermannen « Gy leidt een slecht leven myne broeders indien gy myne vaderlanders niet waert zouden eed te aenveerden alle de persoonen die waerhorgen voor liet goed order in geval er zich opkomende wanorders zou¬ den aenbieden — De Icrschc dagbladen blyven by voortduring melding maken der toegénegende betooningen die byna dagchks in Ierland ten voordeelc der fransche republiek gedaen worden In eene meeting van dien aerd die maendag te Kilkenny heeft plaets gehad zyn er luidruchtige toejuichingen aen- geheven ter eerc van den heer Ledru-Rolhn en der fransche omwenteling Zelfde betooningen hebben te Limerik en in verscheide sleden plaets gehad Dublin wilt een allcrtreffeii- sle karakter aen die betooning geven een comité is gelast deze op de wydloopigste grondslagen te vestigen — Eene meeting van ebartislen beeft gisteren avond te Huil plaets gehad Dc redenaers die het woord lot de verga¬ dering hebben geslierd hebben vooral ter liertc genomeióde fransche republiek ten h oogsten te pryzen en de licrtstogten tegen de adrlsregering opleruijen Dc levendigste toegene¬ genheid voor Frankrv k hebben die vergadering gekenmerkt — Eene meeting van dien aerd is te Leitb dezen uehtend gehouden — In den avond van gisteren hebben eenigc benden kwaeddoenders de stad Edimburg doorloopen en een zeker getal glasvensters en lanteernen verbryzeld — Wy lezen in den Glasgow Chronicle Men verzekert dat werklieden onzer stad besloten hebben eene verhooging van loon te vragen by gebreke van welke zy zullen weigeren voortewerken Men verzekert dat er eene groote gisting heerscht onder de mynwerkers van Airdrie Tvdingen uit Duitschlaiul De tydingen uit Duitschland bed n toegekomen melden dat den koning van Saxenen den keizer van Ooslenryk groot gevaer liepen Indien zy weigerden toegevingen te dóen Den tweeden dier vorsten wordt te gelvk van den kant van llon- garien en llalien bedreigd Het is niet zeker dat men zich in Pruissen nu zal tc vre- den houden met de toegevingen die door den koning komen aengeboden te worden Biiüssel \\ Maert De kamer der volksvertegenwoordigers heeft eergisteren met eenparigheid aengenomen bet ontwerp van wet lielrek- keiyk de bedejaersgesticliten en eenen aenvang gemackt met de beracdslaging over het ontwerp van wet bctrekkelyk de Bergen van Bermhertigheid Tusschen deze twee bcraedsla- gingen heeft den minister van hinnenlandsche zaken liet ontwerp van wet ingediend waerby de benoeming des exacm-jury voor de akademische graden uitsluitelvk aen den Koning wordt toegekend Gisteren begon de kamer te be- raedslagen over de artikels van het ontwerp van wet btrek- kelyk de Bergen van Bermhertigheid Het eerste artikel het¬ welk dit gesticht handhaeft benoudens goedkeuring der re¬ glementen door de regering heeft de vraeg doen ontstaen of die gestichten dc hoedanigheid van ci vielen persoon hebben Deze kwestie is voorloopig onbeslist gebleven — Den baron von Arnim gezant van Pruissen te Parys door zyn bof naer Berlyn ontboden is dynsdag te Brussel aengekoracn en heeft onmiddclyk by Koning Leopold gehoor gehad Vervolgens is hy naèr Berlyn voortgcreisd alwaer by koning Frederik Willem IV ongetwvfeld wvzen en voor/.i 1 - tigen raed op ervarenis en staetkunde gesteund zal geven om de tegenwoordige crisis zonder stoornis van den vrede der wereld te boven te komen Heden heeft de kamer de tweeeevsteartikelen aengenomen — Den semiet heeft gisteren met eenparige stemmen het ontwerp van wet voordeverlee ing van den kiescens aenge¬ nomen Antwerpen 12 maert Dank nen het voor/.igtig beleid hetwelk Antwerpen ten allen tydc heeft aen den dag gelegd zal de politieke schok welke het aenschyu en hel lot van Frankryk zoo plotseling komt te veranderen voor onze handelsplaets geene zeer erge gevolgen hebben voor zooveel liet zich echter laet verhopen II et is thans klaer bewezen dat dc opschorting van dc beta¬ lingen der Handelsbank door aenzienlyke overylde uilkce- ringen veroorzaekt zoo slecht niet zal afloopen als men eerst gevreesd bad en de regtstreeksche belanghebbende zoo min als de biljetdragers er schade zullen by hebben wy u als struikroovers behandeld hebben nogtans zyt gy christenen gelvk wy gy moet u berouwen hier zvn wy in de 'beroemde stad Tarse het is hier dntde gelukzaligen apos¬ tel Sfnt Paulus is geboren en het is hier ook dat den heili¬ gen profeet Daniel ligt begraven dat u zulke heilige plaetsen raken Het leven hetwelk gy leidt voert u naer de hel hel onze zoo hopen wy ten minsten toont ons den weg naer het hemelsch paradys Gy zyt soldaten van den duivel wy zyn die van Jesus-Christus Myne broeders vervolgden Boudewyn schreijcnde wantalsdan weenden zonder scbaemte de ruwste krygsmannen verlaethet zeeschuimers-handwerk en volgt ons Ons doel is edel en wcerilig wy gaen het land des Hecrcn verlassen gaet met myn broeder Godfried naer de verovering van Jerusalem of volgt my naer Edesse het is een groot en ryk vorstendom en indien gy my uit er herte byslaet zal ik u met schoone heerlykhedcu beloonen » « Ily heeft wel gesproken liet kruis het kruis indien wy het nog weerdig zv n riepen de zeeroovers » « Het zal uwe misdaden uitwasschen antwoorde Boude¬ wyn ii en aenstonds bragl men op eene groote zilveren scliael vier honderd groene laken kruisscn welke de zeeroo¬ vers op hunne schouders vasthechtten Deze zeeschuimers van dan af kruissoldaten geworden zynde streden onder de standaerden van Boudewyn aen welke zy uitmuntende dien sten bewezen en diegene welke de oorlogsrampen overleef¬ den werden zeer goede ridders * J B Naer het fransch i
Gazette van Brugge 13/3/1848
pagina 2 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item