Back to top

Gazette van Brugge 13/3/1848 pagina 1 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
N°31 55 e Jaer Maendag IS Maert 1848 W $ • ' \m GAZETTE vf / xgy-ii hJPC - EN BEE PROVINCIE WEST-VLAENBEREN Voor Staetkunde Koophandel en Letterkunde V «* & i> j ONAFHANGKELYKHEID Vcrschynt lnschryvingsprys den Maendag Woensdag en Vrjdag Voor Brugge 5 maenden fr 4-73 ct Buiten Brugge vraclitvry » 6-23 » Alle pakken en brieven vrachtvry toe te zenden De aenkondigingen 23 ccnliinen den regel onder de vyf regels een frank Ü3 persoonen die Bekendmakingen te plaetsen hebben worden aenzocht deze dags voor de versehyning van het Blad te laten toekomen FRANKRYK — • Parys 1 1 maert De dagbladen hebben gisteren avond officiële mededccling ontvangen van hetgene volgt « Ben afgezant van Engeland heeft heden aen den heer Lamartine twee depêchen van lord Palmerslon medegedeeld in ecnedier depêchen is er spraek van den ex-koning Lodc- wyk-Philip zyne familie eri zyne ministers op den britschen bodem gevlugt Lord Palmerston waerschouwt het openbaer gevoelen tegen het gedacht dat men zoude konnen opvatten dat de herbergzaamheid verleend door Engeland aen de fa¬ milie die van den troon vervallen is een teeken van staat¬ kundige genegenheid zoude konnen zyn van aerd om Frank- ryk te verontrusten nopens de goede betrekkingen tusschen de twee volken Ily wekt lord Normanby op van het provi¬ soire gouvernement der Republiek wel te willen overtuigen dat er in die schuilplaats en in die achting aen groote tegen¬ spoeden gegeven geen andere beteckenis te geven is dan deze der herbergzuemhcid zelve » Den prins de Ligne afgezant van den Koning der Belgen heeft heden cene officiële onderhandeling gehad met den heer Lamartine en heeft hem cene depêche van den heer B'Hofïsmidt minister van buitenlandschc zaken medege¬ deeld wacrvan den zin hier omtrent volgt « Ik hid u zonder uitstel den heer Lamartine te zien om hem mync gevoelens van voldoening te betuigen voor de opregtheid cu openhertighei zyner verklaringen zegt hem als hel u beliefd dat zy door des Koniugs gouvernement le- vendiglyk gewéerdeerd zyn geworden en dat wy in onze betrekkingen met Frankryk met dezelve opregtigheid en openhertigheid zullen handelen Wy hebben ter hert aen die betrekkingen het vriendelv kste en wclwillenste karacter te bewaren i Ben afgezant heeft ook met de zending gelast geweest het gouvernement der Republiek tc verzekeren dat de mi- lieinnenin België onder de wapens geroepen geen aenvallende of vyandig doelwit hadden en met geen ander oogwit dan oin de onzydiglieid van België tegen alle mogendheden ge¬ schied was Hy heeft de verzekering door het belgiesch gou¬ vernement gegeven de Republiek te herkennen zoohaest de nationale vergadering dezelve zal bekrachtigd hebben en hy is in afwachting gelast de vriendelykste betrekkingen tus¬ schen de beide volkeren tc onderhouden » Den afgezant van Sardinien en den residerenden minister van Denemerken hebben aen den minister van buitenland¬ schc zaken liet verlangen van hun gouvernement geuit om vriendeiykc betrekkingen met de fransche Republiek te on¬ derhouden De Vlaemsdie Zceroovcrs Op ecnen warmen avond der maendjuny in het jaer 1097 waren twee schepen van den keizer Alexis Coinmène door Grieken van Constantinopelen uitgerust in een hevig gevecht in het gezigt der kusten van Sicilicn Tien bouten goede zeilers omringden deze twee groote voertuigen welke met schrik bevangen werden zoohaest zy de groene zceroovcrs herkend hadden Dit was den naem welke men in die stre¬ ken en op geheel de Middellandsche-zee aeri deze kleine vloot gegeven had wacrvan de onderdanen van Alexis de ontmoe¬ ting hcrlclyk vervloekten Deze iigte scheepjes hadden allen op den boegspriet eenen grof geboeid liouvv den leeuw en op den top des grooten mast eenen groenen wimpel die nooit vcrlaegd werd De vereenigde zceroovcrs wisten in tyds te vlugten wanneer zy de magtigsten niet waren en overwin¬ nen wanneer zy eens besloten hadden aen te vallen Sedert tien jaren doorkruisten zy straffeloos de zeeën op al deJlid- dellnndsehe klisten kende men hen en vc e kleine steden bclaelden hun eenen geringen tol om hel regt te hebben van in veiligheid te zeilen Keizer Alexis geloofde zicli te ontcc- ren indien hy met deze kapers een verdrag zou aengegacn hebben Deze groene zeeschuimers waren Vlamingen wélke na cenigen tyd koophandel gedreven te hebben ondervonden hadden dat liet gcmnkkelyker was te nemen dan te ruilen en die zich daerom op het zceschuimen gelyk men liet als- diinu-eeds noemde hadden toegelegd Zy hadden voor kapi¬ tein Zegher van Brugge Ghceraert van Kortryk en Winicr Byzonderc briefwisseling uit Parys « Ik gcloove u eenige omstandigheden medetcdeelcn die gy in geene andere dagbladen vinden zult « Verschelde barrikaden in de february dagen opgewor¬ pen zyn door de legitimisten betacld geweest ii l)e legitimisten maken zich bereid zoo het schynt om door alle middelen invloed op de aenstaende kiezingen uitte— ocffcncn ii Den heer Lamartine en dit is zeer nieuwsgierig te weten heeft in den raed van hetgouvernementde kiezingen hv twee graden verdedigd die zoo als men weet die wyzc is door de legitimisten voorgehouden 'i Den heer Lamartine weet zyne collegas met zeer sehoone redenen tc overladen macr zy "toonen zich niet altyd bereid om dezelve aentenemen ii De benoemingen der becren de Boissy de la Moskowa d'Harcourt il'Alton-Sbée als afgezanten indien dezelve de- finitievelyk gedaen wierden zouden macr door een klein getal goedgekeurd worden Zy zouden eene zeer groote schaersheid van bekwame mannen doen uitschynen Ltu zou¬ de weinig ten voordeele der republiekaensche party strekken Het schynt macr dit wordt stii dat men het ministerie van oorlog in eenen weinig voldoenden stact ge¬ vonden heeft kaders half volledig zoo verre dat Frankryk op het oogenblik geen 200 duizend mannen op voet heeft « Den graef van Parys met de hertogin van Orleans voor regenle heeft iu Frankryk nog al cene aenzienelyke party gehad maer die zich weinig o niet v.ertoond en uit persoo¬ nen samengesteld is die niet ondernemende zyn de eenigste party die sterk en werkzaem schynt is deze der legitimisten Voor iiet overig de legitimisten zelve hoe zeer zy de legiti- miste zaek zyn tocgedaen zyn ten meerderdeel beseliaemd over de gewoone bekwaemheid van hunnen Hendrik V Uc kiezingen te Parys zullen ongetwyffeld alle republiekaensch zyn Voor wat de provinciën aengaet dit zal geheel anders gesteld zyn li Den prins van Joinvilie is zeer bemind maer heeft geene party die het wel meint Er zyn geene of byna geene bona- partisten men moet er niet op denken it Be lasten worden te Parys en in de provinciën goed betaeld 0 e Eenen onderrichtings regter den heer F heeft in banden ten gevolge van eenregterlyk onderzoek waer mede li.V gelast is eenen brief geschreven in november laetstle- den door den prins van Joinvilie naer eenen zyner broeders waer in hy alle de gebeurtenissen voorzegt die komen plaets te hebben li Den heer Dupin is nog den 22 february by den koning gegaen heeft hem vertoond alles wat den toestand vrees- barende maekte en hem aengcraden zyn ministerie te ver¬ van Bolonje Ilunnc inagt bestond in vier honderd der onbe- sehroomstc mannen terzelfder tyd matroozen en soldaten die met de eene hand liet scheepwerk verrigtcn en metde an¬ dere de aenklampingsbyl behandelden De twee groote vaertuigen hadden eene groote bende dap- pi n krygsmannen misschien met trouwelooze inzicliteii voor liet vervolg gingen zy zich by de kruisvaarders vervoe¬ gen want men weet dal liet meer dan eens is voorgevallen dat Alexis-Cummène zich verbond tegen dc christenen uit het westen met de ongcloovigen waervan hy de tegenwoor¬ digheid duchtte zooveel te meer was by een gevaerlyker vyand want by verborg zvn verraed onder den dekmantel van yver en dienstwilligheid Ghceraert van Kortryk had zvne lederen spreekbuis gevat en had aen detwec voertuigen toegeroepen hunne vlag neêrle laten en zich over te geven De Grieken die wapens en werktuigen op hunne dekken hadden antwoordden hen met eenen stecnhagol aenstonds werden zy omringd cn het gevecht begon De Vlamingen deden hunne werktuigkundige slingers werken dit waren groote manden met keijeri gevuld ^cn het uiteinde van eene hooge wip vastgehecht en door de beweging welke deze onderging werden de keijen in de verte geworpen zy hadden nog andere vcrwocslings-wcrk- lüigen gruwelyke hogen die met yzer beslagen stukken bouts cn gedroglolyke pylen met gloeijende hars omringd wierpen niet zeisen aen lange stokken vaslgemaekt scheur¬ den zy de zeilen aeustukken en sneden hét touwwerk af vervolgens w ierpen zy nog harpoenen die het boord van het schip aen vatten en het met zich medesieepten J anderen en onmiddclyk toegevingen te doen Den koning die hem eerst niet had willen ontvangen en die hem regt- staende in eenen salon luisterde in plaets van hem in zyn kabinet tc leiden heeft hem eenen verachtenden grimlach toegesteurd en niet gevveerdigd ren woord te antwoorden e Wanneer de bedienden van het ministerie der zeemagt den heer Arago voorgesteld zyn geworden hy heeft gezegd Mynheeren ik neme met u deel in den spyt die het verlies van eenen onzer uitmuntendste officieren den prins van Joinvilie moet doen gevoelen ii Omlrcnt twee duizend gewapende baenstroopers zyn van Parys vertrokken met oogwit zich in de omliggende bos- sclicn tc verspreiden De overheid heeft troepen tegen hun afgezonden en het formeel bevel gegeven er op te schieten even als op de konynnen » De kiezingsworsleling begint in Frankryk Het aental beersclizuclilige persoonen dat stact op te ryzen is onbere¬ kenbaar Men zal ze uit alle rangen zien opkomen Het gou¬ vernement zelve schynt daertoe het teeken gegeven te heb¬ ben dewyl den minister van het publiek onderwys Mr Carnot verklaard beeft dat noch opvoeding noch fortuin benoo'digd is om volksvertegenwoordiger te worden Den National verklaard dat den republikaenschengouvernements- vorm niet meer in discussie tc leggen is Den Constilu- tionel hervat de vaender voormalige parlementaire oppositie D en Journal des Débats raed eenieder aen van zyne kies— regten gebruik te maken de vvyze waarop hv zynêmeeniiig betuigt doet zien dat hy nog geen vertrouwen staaft op de vryheid welke liet nieuw regiem aen deszelfs vertegenwoor¬ digers vergunt De party der verregaande republiekancn verlangde liet verschuiven der algemeene kiezingen Het schynt dat die gunst liaer zal ontzegd worden Het departement der Seine telt 500,000 kiezers van 21 jarenj daer icderen kiezer cene lyst zal moeten inleveren met 34 namen van kandidaten-vertegenwoordigers zoo zal men eentotael van 17 millioen namen op te nemen hebben Men denkt dat dc opneming niet minder dan 3 of 4 dagen zal duren Men ziet hierin onoverwinbare moeijelvkhedcn tc gemoet en onder ander deze dat het schier onmogelyk zal zyn aen eenen dorpeling om 34 mannen aen te duiden be- kwaem zynde lot de vertegenwoordiging des volks in de groote nationale vergadering De constituante vergadering zal voor Frankryk ecnen last uitmaken welken niet gewoonelyk op hetzelvedrukt Men begint metde inrigting van kiezings-koraités in schier alle de wvken van Parys Men berekent dat indien alle de kiezers van Frankryk die door het nieuw stelsel van algemeene kiezing geroepen zyn om hun stembillet in te brengen van hun regt gebruik maken zy ten getallc van ongeveer 9 millioen zullen wezen Het gevecht duerde reeds een uer en was zeer moordda¬ dig voor de Grieken die zich op hun dek heldhaftig verde¬ digden en minder ongelukkig voor de Vlamingen was want zy hadden een groot voordeel door de manier van met lumnc werktuigen te vechten en door byna altyd de bodem van hunne kleine scheepjes voor ceneschuilplaets te houden liet touwwerk en de zeilen van de schepen des keizers wa¬ ren aenstukken Daer dc Grieken macr twee of dry uren van de kust verwyderd waren weigerden zy zich over tc geven en zochten den mond van den Cydnus te bereiken 'maer nauwelyks luid Wimerdit bemerkt ofhy riep « Hier'twaelf duikers » Twaelf krygsmannen aenstond hunne plaets verlatende kwamen met gruwelyke heggers kogeltrekkers gewapend voor cn wierpen zich op een door hunnen oversten gegeven teeken in de zee Eenige oogenblikken daarna zag men hen rond liet grootste grieksch vaartuig weder verschynen om eenige oogenblikken adem te halen Thans doken zy op nieuw Na verloop van tien minuten zag men hen in hun klein schip terugkeeren zeggende aen hun oversten « Meester het is verrigt » Zy hadden den bodem van het grootste schip op twaelf ver¬ schillende plaetsen doorboord waardoor er het water met zulke groote snelheid indrong dat men liet zag zinken zoo¬ haest de Grieken dit gewaar werden gaven zy zich over De zceroovcrs schonken hun liet leven macr zy nanvn zeer nauw keuriglyk al hetgeen waarmede de twee vaertuigen ge¬ wapend waren en voor aleer zy aen de Grieken toelieten do groote vlakte op het eenige schip dat hun ging blyven to Sf m
Gazette van Brugge 13/3/1848
pagina 1 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item