Back to top

Gazette van Brugge 10/3/1848 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
liever aen dit vooruitzigt niet te golodven cn te denken dat Frankryk den voortgang der begrippen dieliet vooruit heeft gezet bcdaerd zal vervolgen maer dat de lezer wetc dat Voltaire ergens van dit zyn eigen volk gezegd heeft II y a du singe et du ligre duns la nation fruncaise daer is iels van den nep en van den tyger in hel Irahselic volk en wie zon er durven aen tvvyfelen — De omwenteling van 1/89 die den wysgeer van Ferney niet had gezien heelt ons ge¬ toond dat zync woorden niets overdreven hadden Men leest in de Indépomlance Benige dagbladen hebben verhaeld dat men te Parys eene bclgisch-parysche compagnie opregltc welke bestemd is Belgien in te nemen Wy hebben eenige zonderlinge inlichtingen over den per¬ soon ingewonnen die acn het hoofd van deze compagnie scliynt te staen Het is een schrynwerker van Rhcims Rek¬ ker genaemd die voorgeeft opperhoofd van den etat-inajor van den generaal Millmet geweest tezyn Dezen man is na de revolutie werkelyk inons land geweest cn wierd er luitenant van een korps vrywilligers benoemd Het teeken van onderscheiding dat hy in 1831 ontving moet heineen weinig aengenaem aendenken van zyn ver- blyf onder ons gelaten hebben Als vcrvalsclicr tot tien jaren reclusie door den krvgsraed van het arniéekorps der Macs veroordeeld beeft hy zyne gratie verkregen onder beding van bet land e verlaten en van er nooit meer in te komen Dit beding bestaet nog terwyl de kriminccle straffen maer na twintig jaren verjaren zoo dat Bekker niet over de grenzen kan treden zonder zynen ban te verbreken Dan zoude liet met de gendarmen cn de cipiers zyn dat hy den oorlog te voeren had Van oenen anderen kant verneemt men dat Ernest Gre- g'roire cencn dcmokralischcn club te Parys gesticht heeft Uit alles is niet zeer schrikbarend voor Belgien By besluit des Konings van den 5 dezer maend beeft Z M bepacld dat de miliciens behoorende tot de infanterie de genie cn de pontonniers van de klasse van 1846 thans in verlof in hunne haardsteden den 20 dezer aen de provincia¬ le commandanten zullen overgeleverd en op hunne respective korpsen gesluerd worden Zy zullen dragers moeten wezen van de hun in january jongstleden afgeleverde verlofpassen — Den heer Van Ilullebuscli professor te Illicit is on¬ derpastor te Iscghein benoemd - — Oiizcn stadgenoot den heer Mechelaere is tot brief¬ wisselende lid der Melomanes te Gent benoemd — Te Wyngene had mende voorlédcnc week eenige hoop dat den tvpiius^ zyne verwoestingen zoude eindigen doch me n is in deze gcwenschte hoop bedrogen in deze week zvn er op dry dagen achttien berechtingen geweest alle weinige uitgenomen ten gevolge van den typhus - — Vrvdag is cencn schrikkelykcn brand ontstacn te Den¬ derleeuw ilistrikt Aclst liet vuer is uitgeborsten in liet huis van den herbergier Em Cortricndt en in hetgene van den herbergier Duym daer nevens De twee herbergen met lactstgc- de scliuer den stai en liet koolmagazyn van den noemden zyn den roof der vlammen geworden De schade is begroot op 20,000 iïs — De tweede kamer der hollandsche Staten Generael is woensdag vergaderd en den minister van buitenlandschc zaken beeft liaer eene diplomatische mcdedceling gedaen eensluidend met degene welke in de bclgiselie kamers heeft plaets gehad Den minister beeft daer buitendien nog bygc- voegd « Aen 's konings gezant te Brussel is opgedragen te betuigen dat men bier fte 's Hage hoopt en wensclit dat de zoo belangryke onzydige stollinii van Belgien bewaerd moge blyven dat Nederland de grootste weerde hecht de instandhouding der bestaende traktaten acn w en niet anders verlangt of bedoelt dan de onafhangkelykhcid van Belgie en de bevestiging der thans bestaende betrekkingen tusschen de beide ryken Deze openingen zyn door de Belgische rege¬ ring op hoogen prys gesteld meer dan een bewys is hier¬ van ontvangen » Den minister van binnenlandse lie zaken heeft vervolgens berigt dat de milicie-klasse van 1847 mitsgaders de verlofgangers der klassen van 1845 cn 1846 waren opgeroepen REGTERLYKE K R O N Y K HOF VAN ASSISEN VAN WEST-VLAENDEREN 1.* kwartaiiL — 1." SsKiE — Voorzitter Mr Van Severed Zitting van den 6 maert — Den genaemden Lebnardus Duquesne zoon van Jan-Baptislc oud 22 jaren leurder geboren en woonendc te Doltignies overtuigd van op 7 de¬ cember 1846 \ ry willig slagen te hebben toegebragl op den genaemden Louis Duprez voerman te Dotlignies is veroor¬ deeld geworden tot 2 jaren gevangzitting 200 franken boete cn by Ivve in de kosten van den processe Zitting van den 7 — Den genaemden Louis Mtiylle zoon van Joannes oud 58 jaren werkman geboren te Gits cn woonendc te Thourou' overtuigd van vier diefstallen te lu bben gepleegd in liet gemeente Lichtcrveldo met bezwa¬ rende omstandigheden is veroordeeld geworden lot tien ja¬ ren dwangarbeid eene ure tentoonstelling en om na onder¬ gaan te hebben zync straf gedurende tien jaren te verbleven ouder de byzonderc wack/aemheid der politie Zitting van den 8 — Den genoemden Ivo Van Lnncker zoon van Karei oud 20 jaren geboren te Ruysscledc en woonendc te Caneghein onderwvzer overtuigd van in no¬ vember 1847 bycenen uitCanrgïiem gedagtcekend en door hem onderschreven brief den landbouwer Van Quathem te Acrzeelc bedreigd te hebben zyne scliuer stallingen en bewoond buis in brand te steken en van deze bedreiging ge¬ daen te liebbeu met bevel van eene geldsom te leggen van 500 franken in eene nengewezene plaets is veroordeeld ge¬ worden tot zes jaren reclusie zonder tentoonstelling en om na oudergaen te hebben zyne stral gedurende zes jaren te verblyven onder de byzonderc waakzaamheid der politic HOF VAN ASSISES VAN ANTWERPEN Zack der rooversbeude Tan Zocrscl Gehoor van 8 maert Het gehoor wordt ten negen men en half geopend onder voorzitting van den heer de Fierlant Den heer Keymolen sub- stituet van den prokureur-generael by liet bof van beroep bekleedt den post van het openbaer ministerie De heeren Van Issenhoven Augur Van der Meersch Finck Van Lerius 11a- ghe Rul le Maertelaere Van Tichelt en Everaeits zyn gelast met de verdediging der beschuldigden De zaek ingediend zyn- de wordt den jury samengesteld De beschuldigden verklaren zich te noemen 1." Willem Sta ndaert oud 46 jaren leurder vcoonende te Lispc gehoren te S Gillis-Waes Ocst-Vlaenderen 2.° Jan Baptist De Groot oud 53 jaren herbergier geboren en woonachtig te Zwyndrecht Oost-VIaenderen 3.° Seraphyn De Groot oud 23 jaren woonachtig te Melsele en gehoren te Haesdouck Oost-Vlaendercn 4.° Fidele Maes ond 33 jaren leurder woonachtig te Kiel- drecht Oost-Vlaenderen en geboren te S Nikolaes 3.° Sylvester De Groot oud 22 jaren visscher zoon van Jan Baptist voornoemd geboren en woonachtig te Zwyndrecht Oost-Vlaendcren 6." Nicodemus Van der Heyden oud 42 jaren leurder ge¬ boren en woonachtig te Kieldrecht Oost- Vlaenderen 7." Frans Hersée leurder oud 38 jaren woonachligte Gheel en geboren te Lille provincie Antwerpen 8.° Egidius La n gn us bygenaemd Giloken leurder oud 62 laren geboren en woonachtig te Meeheien 9.» Joseph Lodcwyk Heyvaert wever oud 81 jaren geboren en woonachtig te S Nikolaes ^Oost-VIaenderen 10.° Egidius Huysmans oud 36 jaren koeiboer woonende te Antwerpen en geboren te Vremde 11.° Maria Josina De Graef oud 23 jaren leurster byzit van Willem Standaert voornoemd woonende te Lispe Lier en geboren te Ciinge 12.° Isabella Lauwers oud 46 jaren herbergierster vrouw van J B De Groot voornoemd woonende te Zwyndrecht en geboren te Calloo Oost-Vlaendercn 13 o Maria Joseplia De Coene oud 30 jaren leurster byzit van N Van der Heyden voornoemd woonende te Kieldrecht geboren te Hiesdonck 14.» Joanna Van Veel leurster oud 37 jaren vrouw van Frans Hersée voornoemd woonende te Gheel geboren te Es- schen arrondissement Antwerpen 13.° Joanna Francisca Van der Kinderen oud 29 jaren vrouw van Fidele Maes woonende te Kieldrecht gehoren op de Belgische Clinge arrondissement Dendermonde 16." Maria Antoinetta De Ridder oud 22 jaren spinster vrouw van J L Heyvaert voornoemd geboren en woonende te S Nikolaes De houding der beschuldigden is zeer ongedwongen en ter uitzondering van eenen Egidius Huysmans allen schyrien in hun lot te berusten Gedurende de zitting zyn de gendarmen meermalen verpligt hun te verbieden met elkander te klappen Eenige der vrouwen schynenzeer vroylyken zelfs onbeschaemd Het gelaet van Willem Standaert is niét zeer karakterschet¬ send hy heeft levendige oogen maer niets verraedt by hein cenen wreeden inborst Het is een volslagen dief maer die ee¬ nen afschuw van moord beeft Het voorkomen van J 15 De Groot boezemt van eerst af aen wantrouwen in Seraphyn De Groot ziet er eenen kwaden jongen uit doch laet zich door niets onderscheiden Fidele Maes alleen heeft een gelaet dat vertrouwen ïnboe- zemd Hy schynt met eenige schranderheid bedeeld en den slimsten der bende te wezen Ouder de andere beschuldigden liespuert men slechts gemeene aenzigten op welke liet merk van dierlyke driften gegnlleld is men ziet wel dat liet werktuigen waren goed om de gegeven bevelen blindelings in te volgen Eenen enkelen maekt onder deze laetsten uitzondering Egidius Huysmans Ilv alleen is netjes gekleed houd zich vau zyne medebeschuldigden afgezonderd zyn gelaet heeft iets bedekts of schynheiligs en zyn dun gegroeid hair hangt hem tot over de oogen De vrouwen leveren niets merkweerdigs op dan dat men haer voor ouschuldigen zou houden zoo ongedwongen zitten zy op den bank en zoo oubeschaemd zien zy rond Aen den voet der regtbank liggen vele bewysstukken zoo als juweelen kleederen en de machieu waermede de deur van den heer Desforgcs te Zoersel geweldadig is open geramd Den beschuldigings-akt is in het vlaemsch voorgelezen en deze lezing is door de beschuldigden met veel aendacht beluis¬ terd als wilden zy zich verzekeren' dat het verhael hunner schelmstukken met de waerheid overeenstemt Deze lezing isten twee uren en half geëindigd en na dat den voorzitter een beknopt overzigt der tigten gedaen bad vroeg Standaert het woord Hy zegde dat men hem als bet opperhoofd der bende voor¬ stelde en dat by die hoedanigheid niet aeunam Hy weersprak ook de verklaring van den goudsmid Kryn en vroeg om omtrent de omstandigheden uitleggingen te mogen geven Den voorzitter antwoordde dat het oogenblrk komen zal dat h y by zyn verhoor zal kunnen spreken Men gaet over tot de oproeping der getuigen Het publiek ministerie heeft er 143 doen dagvaerden maer dit getal is tot 138 verminderd ten gevolge van het overlyden van dry de ziekte van eenen vierden en de afwezigheid van eenen vyfden Egidius Huysmans heeft den burgemeester vau Bouchout doen dagvaerden Gehoor van den 9 maert In deze zitting is de onderhooring der getuigen begonnen waerbv zy op verscheidene vragen der beschuldigden te ant¬ woorden hebben gehad Standaert beeft hierby uitgemunt en beeft in de zitting zelve de nauwkeurigste omstandigheden medegedeeld omtrent de wyze op welke hy en zyne medebe¬ schuldigden de hem aengetegeu diefstallen hebben yolbragt BURGERLYKEN STAET VAN BRUGGE Overledenen van den 6 tot den 8 maert 6 Joannes Van Feit werkman oud 27 jaren geboren te Turnhout en er woonende ongehuwd zoon van Adrianus bv Joanna Lavares overleden in de Werkhuisstraet C 14 n° 100 Reoerius Van der Ilispaillie schoenmaker oud 7o jaren geboren en woonende te Brugge weduwaer van Barbara Eems echtgenoot van Rosalia De Cock ov.eileden in de Mariastract C 9 n° 8 Rosalia De Croubele zonder beroep oud 74 jaren gebo¬ ren Ie Wcvelghem woonende te Brugge weduwe 1° vau Jacobus De Vrieudt 2° van Franciscus Van Hove over¬ leden in de Bakkersstraet C 4 n° 3 1 7 Maria Steyaert zonder beroep oud 23 jaren geboren te St Laureyns en er woonende ongehuwd dochter vau Petrus hy Catharina Tiirpyn overleden in de Werkhuis¬ straet C 14 n° 100 Sophia Vermeersch kantwerkster oud 22 jaren geboren te AVestkerke woonende te Brugge Klokstraet n° 4 ongehuwd dochter van Petrus by Cecilia Allaert over¬ leden in de Mariastraet C 9 n° 8 Bernardus Dcckmyn werkman oud 33 jaren geboren te St Pieters-op-deu-Dyck aldaer woonende weduwaer van Isabella Slock overleden in de Mariastraet ^C 9 n° 8 8 Rosalia Van de Pocle kantwerkster oud 73 jaren gebo¬ ren en woonende le Brugge weduwe van Philippus De Souter overleden in de Mariastraet C 9 n° 8 Hortensia Folleboudt oud 1 maend overleden in de Speelman sstraet F 6 n° 24 Coleta Bourguiniou kantwerkster oud 65 jaren geboren te St Michiels woonende te Brugge ongehuwd dochter vau Petrus by Joanna Vermeulen overleden iu de Grae- venstraet E 9 n° 40 Geboorte u 11 bekendmakingen l!ÏT EP HAND TE PACHTEN oin in gobruyk cr van te komen met 1 october 184 8 Eene goede en welgelegene HOFSTEDE en H 34-35-43 C G 80-0-0 11 Land J=S^ en vette Gars te Couckelaere en Keyern Thans in huer van Pieter Carbonez Voor de Conditiën zich te adresseren by den Notaris DELPLACE te Brugge Hoogstraet FR UYT-BOOMEN en door F Coene cn J BcGlercq Bloemisten te Gent Op MAENDAG 13 maert 1848 om 3 uren namiddag in de estaminet den Gouden Arend te B.ugge Betaelbaer ten kantoore van den Greffer Ch MOULAERT By Sterfgeval YEBKOOPING «SI O KLEEDEREN LINNEN Juweelen Zilverwerk Teil sterfhuize ran vrouw MABIE-THE RÈSE BAUfEENS weduwe van cTAeerFRANCiscusGAttRON Lange-reye E 15 n 1 bij de Goudhandstraet te Brugge MAENDAG 13 MAERT 1848 EN VOEGENDE DAGEN telkens van 's morgens om 10 uren zal er ten gemelden sterf- lmyze openbaerlyk verkocht worden Meubelen en andere voor¬ werpen zoo als Koper- lin- \zer- Glas- en Gleyeis-weik Chiueésch en Japansch Porceleyn Schilderyen op koper op doek en op panncel 3 idem iu Gleyers Zilver Lepels en Four- chetten Messen Zak-Horlogie ZilverWydwatervat Kruysciflx Snuyfdoozen enz Goude en Diamante Ringen Diamante Kruyssen Oorhaken Cerkels Peerels en andere objecten alle slach van Bed-Goederen Menagie-Linwaed Vrouws-Klecdereu en Linnen Lauwrier-Boomen ydel Flesschen en veel meer a iidere voorwerpen breeder by affiche vermeld Alles de verkoopdagen na te zien Op qewoone conditiën betaelbaer binnen de drie maenden ten kantoore van den Grefjier CH MOULAEh'I in de Grouwerkersslraet NOTA De Diamanten het Zilverwerk en de Schilderyen zullen den Woensdag 's namiddags verkocht worden
Gazette van Brugge 10/3/1848
pagina 3 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item