Back to top

Gazette van Brugge 10/3/1848 pagina 2 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
dermate dat men ernstige wanorders tegen den avond vrees¬ de Sterke detachementen polieie-mannen stonden op ver¬ schelde punten der plaets De troepen der kazernen Saint- George en Wellington en de horse guards waren te wapen — Ernstige wanorders zyn den C te Glasgow ontstaen De chnrlisten hebben verscheidene wapenmagazynen uitgeplun¬ derd en de stad doorloopen uitroepende Weg de koningin Men verzekert dat twee policie-agenten gedood en verschei- de anderen gek west zyn Eene depeche uit Glasgow van 6 uren en half" 's avonds vervat hetgene volgt De oproermakers schynen beschikt te wezen om eenen oogenblik te rusten macr oordeelende naer het getal der wapens welke opgevat geworden zyn was het te vreezen dat nieuwe wanorders zouden uitbersten en men verwachte den riacht in vrees en schrik De troepen zyn op verscheidene punten der stad te wapen eene sterk detachement bezet het Royal-Exchange Verschei¬ dene andere magazyncn dan die der wapenmakers zyn uit¬ geplunderd voornamelyk degene der juweliers Sints den aenvang van den oproer zyn al de winkels gesloten — Menschryft uil Edimburg den i om 11 uren 'savonds Menwerneemt dat het getal en de stoutheid der oproerma¬ kers te Glasgow steeds toeneemt zy hebben de ryspooren der yzcren wegen van Paisley en Airdrie opgenomen 1 50 dragonders en 600 mannen van het 71" infanterie zyn langs den spoorweg van Glasgow opgerukt METSTE TYDINGEN Woendag 7 le middag Het is te beklagen dat de beroerten sedert de laetste tele- graphischc depeche van gisteren herbegonnen zyn Men schreeuwde in de straten leve de republiek leve de charte weg met de koningin de stad is onder de bewaking der gewapende magt gesteld De kalmte die te Dublin voor het oogenblik heerscht na de geweldennryen van maendag mag als de kalmte worden beschouwd die ccnonwedcr voortgaet De Repealers hebben op maendag 17 maert eene alge¬ meenevergadering bepaeld Het gouvernement heeft voor¬ zorgen genomen en zich in staet gesteld om het geweld door geweld te verstooten maer zegt een iersch dagblad wat vermag men tegen vyf miljoen menschen die besloten heb¬ ben de vryheid te veroveren Men verwacht den uitslag met angst Tvilingcii uit Duitsciilaiid Men schryft uit Munchen in date van den 4 maert dat de beroerten die zich sedert eenige dagen aldaer vertoond had¬ den meer en meer verontrustende worden De poorten van den wapen depot voor de burgcry zyn overweldigd gewor¬ den en 4000 fusieken 6000 nieuwe sabels en een groot getal andere wapenen bevonden zich in banden der kunst- oeffenaers studenten en burgers De alarmklok bleef zonder ophouden op S Peeters kerk geklept worden Munchen is in vollen opstand De Gazelle van Wurzbourg zegt volgens het verhael van eenige reizigers dat er een gevecht lusschen de troepen en bet volk in den avond van den 4 begonnen is en dat den yzcren weg op verscheidene plaetsen verwoest is geworden Het volk de onmiddelykc byeenroeping der staten gevraegd hebbende den koning heeft die byeenroeping voor den 51 mei niet willen toeslaen dit schyut de oorzaek van den op- stand te zyn Brieven uit Darmstad melden dat den heer von Gagcrn een der byzondersle leden der oppositie tot eersten minister be¬ noemd is Den zoon van don groot-hertog heeft eene procla¬ matie afgekondigd waer in hy doet kennen dat zynen va¬ der ingezienzynen lioogen ouderdom hem mede-regent be¬ noemd heeft met magt van den Stact uit zynen naem té be¬ stieren Den 1 maert was men te Weenen alleen van den troonaf¬ stand van Lodewyk-I'hilip onderrigt tyding door ccnen koophandel bode er aengebragt Den 5 hebben eenige wanorders te Francfort plaets gehad macr hebben zich bepaeld aen eenige samenrottingen rond liet palcis van den senact De persoonen die deze samenrot¬ tingen vormden waren voor het meerderdeel vreemdelingen eenen van deze die eene pistoolscheut op de troepen had los¬ gebrand is gedood Er zyn verschelde aenhoudingen geschied De onderdanen van den landgrave van Ilesse-Homburg willen niet ten achteren blyven Zy hebben aen hunnen vorst by verzoekschrift veertien hervormingen gevraegd dewelke hun byna alle toegestaen of beloofd zyn De burgers van Homburg hebben den 6 de wapens ge¬ nomen Men sehrvft uitWicsbaden den 5 Den hertog van Nassau heeft heden de burgerwacht in oogschouw genomen en verschelde mael herhaeld dat hy zyne gedane beloften zal getrouw blyven Desavonds was de stad schitterende verlicht cn de familie van den hertog is er met toejuichingen der be¬ volking doorgetrokken Het garnizoen van Ulm eene der sterkste plaetsen van het duitsch verbond gaet met 10,000 mannen versterkt worden Deh koning van Pruisscn beeft maendag de zitting der afgeveerdigden van zvn ryk gesloten Ily heeft in de rede¬ voering door hem uitgesproken de byeenroeping van den algemeencn ryksdag op bepaelden tyd beloofd cn over de gebeurtenissen van Frankryk sprekende bet verlangen geuit om zich legen eenen aenval van dien kant niet te moeten verzetten Maer hy heeft te kennen gegeven dat hy er voor bevreesd is en dien aenval als bedreigende beschouwd Hy zal nochtans indien hy tot den oorlog gedwongen wordt deuzelven aen eenen onteerenden vrede verkiezen SPANJE — Madrid 2 Maert Gisteren in den avond hebben eenige persoonen der volks-^ klas zich in benden samengerot en de geroepen van leve de Jlepubliek laten hooren Eeneskadron kavallery beeft genoeg- zaem geweest om deze uiteen te verstrooijen Het gouverne¬ ment heeft alle de noodige maetregelen genomen om het goed order te handhaven — De koningin diep aengcdaen van de gesteltenis waerin zich hare zuster de hertogin van Montpencicr kon bevinden heeft bevel gegeven lot den uitstel van een gepareerde bal hetwelk donderdag moest plaets grypen Men zegt dat den hertog d'Ahumade uit Madrid vertrokken is naer Frankryk met het oogwig van de infante voor te stellen haer weder te brengen naer Spanje of van hare beve¬ len deswege te vernemen Den hertog heeft zoo men zegt de zending ontfangen van wege de koningin en van wege liet gouvernement Den hertog is vertrokken niet twee aides-de camp om zich ter beschikking testellen van de infante Luisa Fernanda en haer van,de grenzen te vergezellen tot in Madrid Indien de hertogin van Montpensierzich niets te Bayonne bevond moest M d'Ahumade liner gaen afhalen en de bescherming der fransche republiek inroepen namens do koningin van Spanje Den hertog van Ahumadc is drager van eenen dringenden brief van wege de koningin voor hare zuster TydiiBgem uit Egyptesa Mehemet-Ali den 14 february uit Alexandricn vertrokken om zich ingevolge den raed van geneesheeren naer Napels te begeven was onder wege zoo ziek dat den fransclien paketboot Alexandre aen boord van welken hy den over- togt wilde doen hem heeft moeten afzetten in liet pesthuis te Maltha alwaer hy zich luidens de tydingen van den 28 op zyn doodsbed bevond De Portafoglio Maltese meldt dat den engelscben contre- admirael sir Lucius-Curtis liet stoomschip Locust naer Napels gezonden beeft om aen le kondigen aen lbrahini-pacha die zich in deze hoofdstad bevond dal zynen vader te Maltha aengekemen was Mehemet-Ali is verzeld door Klamil-Pacha en Artim-Bey Clot-Bey en Gaëtany-Bey zyne twee geneesheeren MM Pastré Tossissa Zizinia en den leerling-consul Mr de Fon- tenillat Bv zyn vertrek heeft hy voorzien in alles tot de te¬ rugkomst van zynen zoon Ibrahim paclia Abas-Phacha is benoemd tot gouverncur-generael van Kaïro en Egypte en Z Exc Saïd-Pacha totgouverneur-generael van Alexandricn onder de bevelen van Abas-Paclia Alvorens Egvpte te ver¬ laten heeft Z H zynen zoon en alle de hooge ambtenaren geroepen ten einde hun bet volbrengen hunner pligten aen te bevelen op dat de zaken met de grootste sliptoly kheid zouden ofloopen en het order cn de eigendommen overal zouden geërbiedigd worden Brussel 9 Maert — Den hertog van Wurtemberg weduwaer der prinses Maria van Orleans is met zynen zoon te Brussel aengekomen en heeft zynen intrek in liet palcis genomen — Den baron d'Arnim gezant van Pruissen te Parys is in den nacht van dynsdag tot woensdag te Brussel aengekomen en heeft eene bycenkomst gehad met den minister de Secken- dorf resident te Brussel Te middag is Mr d'Arnim doorden Koning ontvangen geworden Heden moest dien diplomaet naer Berlyn vertrekken — Den 5 dezer is de hertogin van Orleans te Berlyn aen¬ gekomen Sciiact Zitting van den 8 Maert De vergadering heeft medcdeeling ontvangen van eene boodschap van de kamer der vertegenwoordigers overzen¬ dende het wetsontwerp aengaende de verleeging van den kiescyns Eene commissie bcstaende uit MM Dumon-Dumor- tier hertog van Ursel Desmanel-de Biesmes Dindal en De Ribaueourt is gelast met bet onderzoek van het wetsontwerp en genoodigd om liet verslag zoo spoedig inogelyk uittcbren- gen De vergadering heeft vervolgens na eene korte discussie cn ter meerderheid van 27 stemmen tegen 1 liet wetsont¬ werp op de kadastrale perequatie aengenomen BIIUKGE De bevolking van Belgien schynt van den eersten schrik bekomen te zyn welke de tyding der Fransche omwenteling haer had op liet lyf gejaegd De houding der mannen aen liet hoofd dor voorloopige regering geplaetst en de tot dus¬ verre zeer geruststellende verklaringen der Fransche druk¬ pers hebbende gemoederen tot bedaren doen komen Noch¬ tans mag men zich niet ontveinzen dat de geweldige uitbars¬ ting welke Europa komt te schokken zich nog lang zal doen gevoelen zelfs wanneer er geen algemeen oorlog zou uil spruiten De nyverheid den koophandel het openbacr krediet hebben eene harde krak gekregen Zooveel belangen zyn gekrenkt en verplaetst dat men zich aen eene algemeene crisis mag verwachten bet gewoon gevolg van politieke schok¬ ken en geweldige veranderingen in den toestand van een volk De omwenteling van 1830 heeft hare crisis gehad degene die thans is vultrokken zal ook de hare hebben de berigteh uit Parys koifdigen er reeds het begin vannen Men moet zich daerop weten voor te bereiden om dewaerschyn- Jyke gevolgen koelbloedig te acnschouwcn Wy vertrouwen dat onze regering de noodige maetregels zal nemen om er de uitwerksels van te verzachten Een ander punt dat vclemcnschen bekommert is de oor¬ logskwestie maer onder dit opzigt zyn al de tydingen uit Parys zeer geruststellende Het manifest door den minister buitenlandsclie zaken den beer Lamartine aen al do mogend¬ heden gezonden in onsvoorig nummer medegedeeld laet zich in twee woorden samentrekken de Fransche Republiek zal niemand den oorlog acndoen maer zy zal hem ook aenne- men van waer hv ook moge komen en hiermede stemt de tael van de republikaensche dagbladen van Parys overeen Onzen Moniteur daerenboven meldende dat den prins de Ligne gezant van den Koning der Belgen met den lieer de Lamartine eene eerste bycenkomst heeft gehad en hemaen- gekondigd dat de Belgische regering roet de Fransche ofjlci- euse betrekkingen op den vriendsehappelykstcn voet wil on¬ derhouden begeleidt deze tyding door de volgende regels Wy zyn in staet liier by te voegen dat den heer de Lamar¬ tine zich geliacst beeft als eerste pand der goede betrekkin¬ gen tusscïicn Frankryk en Belgien den prinsde Ligne te ver¬ zekeren van den diepen onscliendbarcn eerbied derFransche regering voor de Belgische onafhanglykheid en nationaliteit en voor de onzydiglieid welke de traktaten aen Belgien pleg- tig hebben gewaerbprgd Sommige persoonen zullen welligt vragen wncrom onze betrekkingen met Frankryk officieus en niet officieel zyn Het antwoord is eenvoudig Eene voorloopige regering zendt en ontvangt gcene officiële agenten dit is een oude stelregel in de diplomatische wereld Alles samengenomen er kan geene ernstige vrees bestaen omtrent de inzigten der nieuwe Fransche regering opzigtens Belgien en wy herhalen het al de inlichtingen uit Parys ont¬ vangen zyn deswege eensluidend en de andere mogendhe¬ den protesteeren tegen alle denkbeeld Bclgië's nationaliteit en onaf haiigl vklicid aen le randen Moet den gecsel des oor- logs over Europa komen dan zal dezelve vermoedelyk langs hét zuiden namelyk in Italië losbreken en ons vaderland zal liet tooneel der worsteling niet wezen De toekomst mag rfusmet minder bekommering dan over acht of tien dagen worden ingezien Frankryk ch zyne Omwenteling In den j'iinj der mensclielylie dingen echt men in liet algemeen le veel pry s aen «roote gebeurtenissen Steden die genomen worden gew onnen veldslagen groote staet kundige onderhandelingen volvoerd een groot man die vcrschynt dat zyn gebeurtenissen w.iervau de in¬ vloed dadel k schitterend gemahkelvk te erkennen en te berekenen is Doch daer zyn andere invloeden die grooter zyn misschien geheime invloeden die zich moeijelyk ontwikkelen in den volke dringen en die eigenlvli de wjs- hegeert der geschiedenis uitmaken LOC IS BLANC Voor wie een weinig sedert de bietste jaren den staet- kundigen geest van Europa en inzonderheid van Frankryk naging was het niet moeijelyk te voorzien dat er een stryd bestond lusschen monarchie en volksregering die vroeg of laet ging uitbersten — Wie van beide partyen den zege zou beliaehi hebben kon of kan nog niemand voorzeg¬ gen Beide hebben in Frankryk bun kamp opgeslagen en de stryd heeft aenvang genomen De monarchisten zyn by den eersten schok uit hunnen zetel gestooten en dit was ook te voorzien — Alle willekeurigheid van wege een konstitu- tiomieel bestier verbitterd den onderdacn Het voormalig ministerie van den ex-koning Lodewyk-Pliilip handelde dus slecht met door geweld dat in hare handen was zicli tegen de banketten de vryc vereeniging des volks te willen ver¬ zetten — Dit tergde 't volk — Ook werd van dit oogenblik zynen ondergang eene afgedane zack Frankryk heeft nu zoo als het gewild beeft de volksre¬ gering in den zin van liet woord — Be vryheid gelgkheul en dc broederlijkheid zoo als zy het noemen — De monar¬ chie is met Lodcwyk-Pliilips heen gegacn cn de democratie heeft zich op zynen zetel 'geplaetst Nu is de vraeg of die gelyklieid die vryheid die broc- dcrlykheid zoo boog geroemd door een Louis Blanc een Lamartine een Marrast die zich tegenwoordig aen liet hoofd der republiek bevinden by een volk zoo als de Fran¬ sclien zullen wortel vatten of dat wat zy als theoristen schoon achten in liet werkelyk leven ook zullen kunnen onderhouden of zy volksgezind in het werkelyk leven zoo als zy liet in hunne schriften waren zullen zyn en hlyven — Immers hebben wy reeds gezien Marrast gisteren ar¬ men dagbladscbryver des auderdaegsder overwinning zyner denkwyze in kostelyk rytuig met lakei en koetsier met witte handschoenen als was hv zelfs koning geworden Immers heeft het volk op zynen weg geschuifeld en hem uit bet rv- tuig doen komen — Waer was dan die gelyklieid en die broederly kheid die hy sinds zoo veel jaren predikte — Of was het alleen door hoogmoed dat zy streden — Dat is de vraeg Gelukkig voor Frankryk indien liet veelhoofdig bestier der repukliek begrypt wat het op zich beeft getrokken want wanneer men gevoelen zal dat de magt niet regtstrecks van den volke komt en dit kan in Frankryk niet zyn wanneer men ondervinden zal dat men slechts van vonn beeft veran¬ derd om eenige heethoofden te vieren in plaets van de wet¬ tige magt die op de vryc instellingen des volks rustte wan¬ neer men ondervinden zal dat die vryheid gelyklieid en hrnederlykheid slechts een werktuig in de hand van den zwakke was om het volk te begoochelen en dat hy wegwerpt wanneer hy gelooft dat het gevacr voorby is dan zal Franks ryk zyne montagne zvne gironde zyne feuillans cn zyne jacobins jler verledcne eeuw e als uit -den grond zien opstacn en in de folteringen der burgcrwocde en der regeringloos¬ heid zal dc guillotine alleen blyven regtstaen — Wy hebben
Gazette van Brugge 10/3/1848
pagina 2 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item