Back to top

Gazette van Brugge 10/3/1848 pagina 1 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
O 30 55.'" Jaer Vrydag 10 Maert 18 vs- GAZETTE VA\ BBEGGE »- • / 'ö- -M E N DER PROVINCIE WEST-VLAEN 'DEREN Voor Staetkunde Koophandel en Letterkunde ONAFHANGKELYKHEIB V erschynt den Maendag Woensdag en Vrvdag U'schryvingsprys — Voor Brugge 5 macnden fr 4-75 ct " Buiten Brugge vrachtvry » G-25 » Alle pakken en brieven vrachtvry toe te zenden De aenkondigingen 25 een timen den regel onder de vyf regels een frank De persoonen die Bekendmakingen te plaetsen hebben worden aenzoeht deze dags voor de versehyning van het Blad te laten toekomen FRANKRYK — Parys 9 maert Het provisoire gouvernement blyft aenhoudelyk door de medewerking van alle die het goed order willen onverschil¬ lig tot welk danig gevoelen zy belmoren aengemoedigd wor¬ den Men vreest nogtans nieuwe veranderingen in het mi¬ nisterie Men zegt dat den heer Arago het departement der zeemagt gaet verlaten om de plaels van nieijer van Parys waertenemeii dat den heer Subcrvie ter oorzack vanzynen v eri c gevoorderden ouderdom zyn ambt als minister van oorlog gaet moeten nederleggcn £r zouden reeds voorstellen aen den generael Bedeau en den generael Lamoriciére ge- dacn zyn om den ecnen en anderen over te halen tot liet acnvcerden van dien moeijclyken taek maer deze hebben het ministerie niet willen aenveerden Men zegt dat bet provisoire gouvernement zoude voor¬ nemens zyn de bewaking der graf's van keizer Napoleon toe te vertrouwen aen zyuen broeder Jeróme diczoudebenoemd worden tot gouverneur der Invaliden Ingevolge een besluit van den minister van oorlog zyn de verlofgangers van allen graed en van alle wapen in¬ geroepen uitgenomen degene tot de klasse van 1841 bc- lioorcnde — Vier advokaten generaels van het hof van cassatie zyn afgesteld namely k MM Pascalis Ghégaray Roulland en Nicias Gaillard Het ile Bourbon zal voortaen ile de la Reunion heelen — Do Dames de la Halle dit is groensel en vischwyven hebben eene deputatie naer het stadhuis gezonden met last van hare toetreding aen de Republiek te betuigen 1 — liet provisoir gouvernement dekreteert Te begin¬ nen van den 10 maert is den intrest van het geld door'de burgersin de spaarbanken gestort vastgesteld 5 p c » In alle de nyverheid steden zvn nationale kantooren van esco nipte daergeslcld Hetgene van Parys is ingerigt meteen kapitael van 20 miljoenen — Men zegde dat het ministerie slechte maren uit Algiers ontvangen heelt den prins van Joinville en den hertog van Aumale zouden weigeren zich over te geven aen de Repu¬ bliek r By besluit van het provisoir gouvernement is eene kommissie benoemd tot het verknopen der kroongoederen Mr Marrast heeft daer van zyn ontslag gegeven ~ Het provisoire gouvernement ziet zich gedwongen de oplossing der vracgstukken nopens de inrichting van het werk uit te stellen — Het provisoir gouvernement heeft de toetreding ont¬ vangen van de meerderheid der bisschoppen Verscheidene leden der hoogc geestelykheid hebben in deze ernstige om¬ standigheden racd gevraegd aen Paus Pius IX en verwachten het antwoord van Z H alvorens een definitief besluit te nemen — Onder al de aenklevingen welke de nieuwe orde van zaken erlangt zyn degenen der geestelykheid misschien de warmste Thans heeft den aertsbisschop van Parys een wyd- loopig mandement laten uitgacn waerby gebeden voor Frankryk worden uitgeschreven om 's Hemels zegen over de aenstaendc Nationale Vergadering af te smceken De «ertsbisschoppen van Lyons en Toulouse hebben in denzelf¬ den voor de Republiek gunstiggestemdeii geest mandementen laten uilgaen — Dezer dagen op den oogenblik dat Mgr Affre aerts¬ bisschop van Parys t' zynent terugkwam vond bv zyn hotel omringd van talrykc mannen der nationale wacht Hv is hun genaderd zeggende « Mynhceren wat begeert g"v en welken dienst kan ik u bewyzen?» Ecnen hunner kwam uit de gelederen met een drykleurig vacndel antwoordende e Monseigneur hier is de eerste vacn aen de mobiele natio¬ nale wacht van Parys geschonken wy komen uwen zegen alsmeeken voor dezelve — Uit gansch myn hert goede vrienden ik zegen uw vacndel en ik zegen u allen » Zy zyn vertrokken hoogst te vrede wegens de vaderlyke zorgen van Mgr den aertsbisschop — Den dag van maendag is ten sfadhuizc merkweerdie geweest onder betrekking der ontvangen deputation men bemerkte die van de fransche burgers in Belgien gevestigd Morf tamt V C t l ' e l Llt a'ie was aengevoerd door Mr eenen der talrykc clubs-plakbrieven waermedo thans de muren der hoofdstad bekleed zyn leest men den in Belgien gekenden napm -van Ernest Grégoirc byceuroe- I pende den club der ontvoogding der volkeren Reeds meer dan 20 clubs zyn daergeslcld in de hoofdstad en in de voor- geborgten — Den admirael Baudin kommandant van het eskader in de Middellandsche zee berigt dat de equipagien van dit eskader de Republiek hebben erkend Deze lydingis belang- rvk want men was beducht dat de zeelieden welke over het algemeen den prins van Joinville zeer gunstig zyn zou¬ den geweigerd hebben hem af te vallen \ olgens den Consti utionnel zou de schade in february aen al de spoorwegen vcroorzaekt tien millioen franks be¬ dragen Te Boulogne heeft men een gestrand schip geplunderd zonder dat de gewapende magt dit heeft kunnen beletten De stoomlregat A smodée heeft te Lucca 7,200 gewe¬ ren voor de Toskacnschc regering ontscheept Zy had er nog 12,000 voor den Paus aen boord — De uitrusting en de soldy der 25,000 man van de mo¬ bile nationale garde van Parys zullen het eerste 40 millioen fianks kosten De soldy van I fr 50 c per dag vertegen¬ woordigt op zich zelve reeds eene som van 13,687.500 lrs zonder nog de veel hoogere soldy der officieren te rekenen Fraeijc bezuiniging der Republiek — Gisteren is hier iets gebeurd hetwelk niet al te ge¬ ruststellende is onder betrekking van de handhaving der orde Den 24 february had eene bende van 1 50 a 200 man¬ nen van het palais der 1 uileries bezit genomen en gevraegd dien post te mogen behouden zonder afgelost te worden Eerst had men daer niet veel zwarigheid in gemarkt maer gisteren besloot men aen de vaderlandsche hardnekkigheid dier lieden een einde te stellen die geerne voor altyd in de koninglykc bedsteden zouden hebben geslapen Deze verdry- ving heeft niet plaets gehad zonder moeijelykheid en lang¬ durige onderhandelingen Die lieden hebben alleen de plaets ontruimt op de voorwaerde dat zy niet zouden betast worden en dat men hun certificaten van eerlykheid zoude geven In geval men zoude toevlugt nemen tot het geweld dreygden zy brand aen te stoken in de Tuileries en in den Louvre waer zy ingedrongen waren langs de Carrouselgalery Die zonderlyke wacht had al de hekkens gesloten en over¬ al schildwachten uitgezet Al de leveranciers van den wyk moesten brood vleesch enz brengen Wat den wyn betreft de kelders des kasteels leverden hun er in ruime mate Om dat ongelooflyk wanorder te doen staken heeft men die mannen naer het stadhuis op den zuidercour gebragt De deuren aldaer gesloten zyndc zoo heeft men ze de wa¬ pens doen afleggen Er waren er nog 150 die geweeren had¬ den en pakken met een veertigtal patrooncn De wapens ncérgelegd en den loon betaeld zynde zoo hebben de cllendigen afzonderlik het stadhuis verlaten en zich naer hunne wyken begeven om den vastenavond ten koste der Republiek te vieren Ziet hier deswege verdere byzonderheden Bedreigingen van brandstichting wierden uilgebraekt door de mannen die wilden als meester heerschen in de Tuileries tot den oogenblik dat men hun zoude vergunnen hetgeene zy op gebiedenden toon eyschten lntusschen waren er bedienden en werklieden die oorlof vork reegen om in en uitte gaen voor den dienst van het nieuw Hotel der civiele Invalieden Het is aldus dat het op¬ perhoofd der vciligheidspolicie met de werkmans-kleederen in het voormalig paleis ging Hy had slechts eenen oogslag noodig om onder de gasten van het kasteel verscheidene vry- gelaten galeiboeven en andere gevaerlyke oud-veroordeelden te herkennen Dien ambtenaer liep aldus gewis gevaer van het leven te verliezen Tcrwyl het provisoire gouvernement talrykc deputation ontving in den dag van maendag wendde MM Lamartinc en Albert den zoogezegden werkman mekanicien gezamen- lyk met generael Coulais alle hunne poogingen aen om de cllendigen tot de rede te brengen Maer het was te vergeefs Mr Arago en andere leden voegden zichten hunne kollcgas toe doch altyd vruchteloos Het gouvernement bcraedslaegde De cllendigen eischten als ultimatum 1° Dat het gouvernement der Republiek hun certificaten van civismus afleverde tot bestating hunner hoedanigheid van veroveraers der Tuileries redders des vaderlands ein- delyk van beste strvders van february tot omverwerping van het gouvernementen den troon van july 2° Dat men hun eene rent waerborgde hf een kapitael | eens betaeld hetwelk zy zeiven vastelden aen 80,000 fr vooreerst en dan 50,000 fr 3° Dat men na hun eene belofte nopens die twee eerste punten gedaen te hebben hun krygsgewyze zoude aflossen met de eerbewyzingen van den oorlog en met zich medene¬ mende de wapens en krygsbehoeftcn zonder dat het aen ie¬ mand zoude geoorloofd wezen hun te betasten enz Hunne posten waren goed ingerigt Hun bivouak was ge¬ vestigd in de appartementen des kasteels namelyk de z'ael der marschalken de groote Troonzael de kleine Tooneel- zacl der Tuilery Eene uitdaging in regel hun maandagavond toegestuerd zynde door de leden van het provisoir gouver¬ nement die hunne eene aensprack hadden toegestuerd zoo wierd eene geweerscheut gelost in de rigting waer zich ge¬ nerael Courtais bevond met zyne aides-de-camp en de leer¬ lingen der school van St Cyr Den 5 by het vallen van den nacht waren een duizend¬ tal persoonen vergaderd voor het hekken van den Carrousel- Gansch het kasteel wierd in het inwendig glansryk verlicht Eene geweerscheut wierd in de lucht afgelost door eenen der schild wagten van de bezetters Van tyd tot tyd vlugtteden eenige dier mannen weg zeggende niet meer te willen in in die nieuwe galey verblyven 1 egen 8 uren 's avonds waren de samenroltingen vergroot op de Carrouselplaels Men zegde luidkeels dat het de pligt was van het volk in massa van eenen aenval te bewerken en de booswichten te kastyden zoo als zy het verdienden Maer 's volks houding scheen geenen indrukte mdken op hun Sterke patrouiljen van de nationale wacht op stap gaende deden de samenrotting uiteenscheiden In den morgend van den 7 zyn nog twee der geweldigste muiters uit de Tuileries weggevlugt met wonderbare vlug¬ heid over het hekken klimmende naer den kant der straet St Honoré wacrop men van beide kanten had geschreven Hier komt men niet binnen De stoutheid en vlugheid dezer vlugtelingen was zoodanig dat zy op eenen oogenblik een rytuig hadden bereikt dat hun scheen af te wachten aen den keer ecner straet wacrin zy verdwenen Men kon ze slechts verder aenhouden.Zy wa¬ ren in het bezit van voorwerpen uit verdenkelvke bron voor- komstig Dynsdag is de beurs te Parvsgeopend geworden Men bemerkte dat de fondsen grootelyks gedaeld waren De ty- dingen van woensdag zyn ai zoo rampzalig om de uitgestrek- hcid der daling te kunnen waerdeeren moet men cenigzins achterwaerts wyken Den bietsten koers van den 5p c was op 23 february van fr 116-10 — Den 7 maert was zy gedaeld tot 89 en den 8 tot 75 Daling op twee dagen 14 'fr Op de beurs van den 23 february was den 3 p c geko- tcerd geweest tegen 73 fr 70 c — Den 7 maert ging hy - f 56 lr en woensdag aen 47 — Daling op twee dagen Den grootsten angst heerschte ter beurs van Parys ENGELAND — Londen 8 maert In de beracdslaging die gisteren in de gemeente-kamer heeft plaets gehad over de wyziging door den heer Humer bctrekkclyk den income-taxe voorgedragen den heer Milncs heeft eenige uitleggingen gevraegd over de beroerten die in Trafalgai s-quare hebben plaets gehad waer van hier leeger gesproken wordt Den secretaris van staet voor het depar¬ tementder binnenlandsche zaken heeft geantwoord datalles zich bepaeld heeft by het breken van ecnigte glasvenslers en Janteernen en dat de policie den opstand bedwongen had Wanorders tc Louden en Glasgow Eene meeting in Trafalgar-square te Londen mislukt heelt in den avond van den 6 aanleiding gegeven tot eenige wanorders Om hel volk te verdryven heeft de policie moe¬ ten gebruik maken van hare loodstokken en een zeker ge¬ tal persoonen zvn min of meer zwaer gewond Het volk van zyne zyde heeft de policie met steenen bejegend Om 11 'uren 'savonds was het order hersteld Tydens de onlusten hie¬ ven verscheydene persoonen den roep Vivat de fransche omwenteling aen Den 7 sten van 9 uren 's morgens zag men wederom talryke samenrottingen in Trafalgar-square byeenkomen De policie was den ganschen dag bezig met de samenrottingen mees tender bestaande uit lieden der leegste klas tc verdry¬ ven Ia den namiddag namen de samenrottingen steeds toe
Gazette van Brugge 10/3/1848
pagina 1 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item