Back to top

Gazette van Brugge 8/3/1848 pagina 4 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
BURGERLYKEN STAET VAN BRUGGE ffuwelyk van den 6 maerte Vincentius Van Zype lithographe met Coleta-Jossinna Du Jardin kleefmaekster Overledenen van den 4 tot den 6 maert 4 Paulina Verslraete spinette oud 34 jaren geboren en woonende te Maldeghem echtgenoote van Petrus Landuyt overleden in de Mariastraet C 9 n® 8 Maria Verlook spinette oud 46 jaren geboren en woo¬ nende te Adegbein ongehuwd dochter van Joannes by Barbara De Zutter overleden in de Mariastraet C 9 n°8 Franciscus Van Rove werkman oud 27 jaren geboren te Wardamme woonende te Oostcamp ongehuwd zoon van Petrus by Victoria Van de Wiele overleden in de Mariastraet C 9 n" 8 8 Augusta Ghyselen oud 11 maenden overleden in de St Catharinastraet C 10 n® 3 Albertus Van Daele zonder beroep oud 84 jaren geboren te Thourout woonende te Brugge wcduwaer van Isabella Vermote overleden op de Garenmarkt B 14 n° 40 Henricus Gey oud 3 jaren en half overleden in de lange Raemstraet E 14 n° 10 Joufvrouw Joanna-Cecilia Clicleur rentenierster oud 81 jaren 3 maenden geboren en woonende te Brugge weduwe yan mynheer Franciscus De Bruyne overleden in de Langestraet A 10 n° 39 6 Adrianus Vercruys.se zonder beroep oud 76 jaren gebo¬ ren te Oudenburg woonende te Brugge echtgenoot van Maria Rossel overleden in de Bouveriestraet C 5 n° 85 Fmiiius Goddefroy oud 3 jaren overleden in deGroening- straet C 17 n® 7 Ferdiuandus Noteboom ond 15 jaren geborenen woo¬ nende te Adeghem zoon van Joannes by Rosalia Declerck overleden in de Mariastraet C 9 n" 8 Ma ria De Baets kantwerkster oud 32 jaren geboren te Ursel woonende te Brugge buisvrouw van Pms Mobeles overleden in de Werkhuisstraet C 14 n" 100 Adolphus Van Hove oud 3 jaren overleden in de Vulder- straet B 9 n° 44 17 Geboorten BEKENDMAKINGEN Verandering van Woonst FRANCOIS HERREBOUDT heeft deeer het Publiek tever- wittigen dat Iiy met l sle " maert zyne woonst is gaen vestigen Oudeuburg-straet C 19 N.° 1 by Simon-Stevins-plaets al- waer by zynen Winkel voor Sayetten enz by voorduring zal uytoeffeneo IVT ER HAND TE PACHTER oin in gebruykervan te komen met 1 october 1848 F.ene goede en welgelegene HOFSTEDE en II 34-3S-4o C G 80-0-0 R Land 3b en vette Gars te Couckelaere en Keyem Thans in litter van Pieter Carbonez Voor de Conditiën zich te adresseren by den Notaris DELPLACE te Brugge Hoogstraet By Sterfgeval YERKOOPING RLEEDEREN Lil Juweelen 9 Zilverwerk Ten sterf huize van vrouw MARIE- TIIERÈSE RA UIFENS weduwe van d'heerYnKnciscvs Carron Lange-reye E 15 n° 18 by de Goudhandstract te Brugge MAENDAG 13 MAERT 1848 ES VOLGENDE DAGEN telkens van 's morgens om 10 uren zal er ten gemelden sterf- huyze openbaerlyk verkocht worden Meubelen en andere voor¬ werpen zoo als Koper- Tiu- Yzer- Glas- en Gleyers-werk Chiiieesch en Japansch Porcelcyn Schilderycu op koper op doek en op panneel 3 idem in Gleyers Zilver Lepels en Four- chelten Messen Zak-Horlogie ZilverWydwatervat Kruyscifix Snuyfdoozen enz Goude en Diamante Ringen Diamante Kruyssen Oorhaken Cerkcls Peen-Is en andere objecten alle slach van Bed-Goederen Meoagie-Linwaed Vrouws-Kleederen en Linnen Lauwrier-Boomen ydel Flesschen en veel meer andere voorwerpen breeder by affiche vermeld Alles de verkoopdagen na te zien Op gewoone conditiën betaelbaer binnen de drie maenden ten kantoore van den Greffier CH MOULAERT in de G ro u w e rke rsstra e t NOTA De Diamanten bet Zilverwerk en de Scliilderyen sullen den Woensdag 's namiddags verkocht worden DEFINITIVE TOEWYZING op zaterdag II maert 1848 om 5 uren namiddag in de estaminet den Gouden Arend Muntplaels te Brugge van 1° Een HUYS genactnd het Gouden Kussen te Brugge op den hoek van de Noorzand-en St Amandstraten D 20 u® 80 Bewoond door den heer Cruysmans Ingesteld 7,200 francs 2° Een 1IUYS alsvoren Predikheerstraet dichte de Lange¬ straet B 8 n® 60 Bewoond door Bernard stoeldraeyer Ingesteld 1 800 francs En 3.® Een HOVENIER-IIOF groot H 0-66-44 C te Assebrouck dichte de fabriek van Mr Du Jardin by de Gendpoort dezer stad Gebruykt door Joannes Isselé Ingesteld 3,000 francs Instel-penningen te winnen De voorwaerden by den Notaris J CLAERHOUDT te Brugge belast met deze veiling OPENBARE VERKOOK Zaterdag 18 maert 1848 om 5 ure namiddag ten stad- huize te Brugge DEFINITIVE TOEWYZING van 1.® Een WOONHUIS te Brugge langs de Lange-reye bewoond door Strubbe aen 300 francs 's jaers Staet maer op 4.000 francs 2.® Een HUIS te Brugge langs de Augusline-kaei E 18 n.° 66 gebruikt' door vidua Van Tomme aen fr 181-40 ct 's jaers Staet maer op 1 800 francs 3.® Een HUIS te Brugge aen de nooidzyde van het Vuil- reytje E 12 n.° 82 gebruikt door de Buysere aen 152 fr 38 ct 's jaers Staet maer op 2.200 fraucs 4." Een HUIS te Brugge in de Gist-straet D 19 n.° 56 gebruikt door De Vestel aeu fr 76-19 ct 's jaers Staet maer op 600 francs 5.® Eene jaerlyksche en eeuwige RENT van fr 54-42 ct in hoofdsom fr 1,269-84 ct gegolden door Joostens-Herpoel te Brugge Staet maer op 800 francs 6.® Eene IDEM van fr 38-09 ct in hoofdsomfr 952-38 ct ten laste van sieur Van Qverwalle te Brugge Staet maer op 750 francs En 7.® eene IDEM van fr 146-74 ct in hoofdsom 3,809 fr 52 ct gegolden door Vergaerde-De Ketelaere te Zuyen- kerke Staet maer op 2,800 francs Deze nerkooping geschiedt ten orerslaen van den heer vrede- regter overliet 2 de kanton Brugge bygestaen met zynen griffier De conditiën by II CLAERHOUDT Notaris te Brugge Openbare \erkooping TAPI 11ÏIM 9 TE BRUGGE DEFINITIVE TOEWYZING zonder eenigen uytstel op zaterdag 18 maert 1848 om 6 uren namiddag in de Ver- koopzael der Notarissen ten Stadliuyze te Brugge 1.® Een HUYS met Koetspoort in de St Gilliskerk- straet E 15 n.° 32 Bewoond door M J De Smedt ten modieken pryze van 850 francs 's jaers Staet maer op 8,1 80 frah.es 2." Een HUYS nevens bet voorgaende uytmakcnde den boek der St Giliiskerk- en Goudliandstraten Bewoond door M Rotsaert-Joos aen 16 francs te maende Staet maer op 1 800 francs Detioee Ilnyzen zyn in accumulatie g eb ragt op 7,000 fr Beyde deze Huyzeti by plakschrift wydloopig beschreven kunnen bezigtigd worden alle donderdagen van 2 tot 4 uren 's namiddags In geval van Toeslag by samenvoeging zal de kooper ver¬ mogen in banden behouden een kapilael van fr 2,500 a 4 „1° Deze Verkooping geschiedt krachtens octrooy van justicie ten overstaen van M Van Der Hof tadt vrederegtcr overliet tweede kanton Brugge bygestaen door M Ch Moulaert zynen greffier De eygendoms-titelen en veylings-voorwaerden berusten ter studie van den Notaris VAN CAILLIE by de Vischmarkt te Brugge Dealgemeene Maetschappy tot aenmoediging van den krvgs- dicnst ouder de bescherming van L M den Koning waer- vau de eenigste Agenten in de provincie West-Vlaenderen zyn De feceren Inghels-De Tilly te Brugge « Mestdagli gemeente-secretaris te Iseghem « Parel zaekwaernemer te Dixmude « Morael avoué te Veurne « Hamman stedelyken ontvanger te Oostende « Van Den Bergli gemeente- secretaris te Thiclt « Joos-Verschaeve bedienden by de stedelyke ad¬ ministratie te Yper Blyft deelnemers aeiiveerden aen de voorzieningskas door liaer geopend oin de jougelingen door liet lot getroffen hunne vervanging in de nationale milicie te vergemakkelyken Zy be¬ werkt ook de vervanging van allen miliciaeii aen de voorwaer¬ den die de boveugeiiaemde Agenten aeu de belanghebbende zul¬ len doen kennen Dépot de la veritable EAU DE COLOGNE DOUBLE pre¬ mière qualité de la grande Distillerie de JEAN-JOS KRAFORST vis-a-vis le Marché au Foina Cologne foornisseur de plusieures cours magasin d'expédition d'Eau de Cologne double pourtous les pays de l'Europe et de TAmérique Vente a Bruges le méme prix comme la Distillerie a Cologne au bureau de ce Journal cbez L.-B IIerreboldt Marché aux OEufs A IlEPltEXDllE LES OBJETS GUMSTIQUES SlilVAXTS I • Barres parallèles fixes horizontales 2.® Barre fixe horizontale 3.® Barres parallèles verticales mobiles 4.® Corde verticale de suspention 5.® Corde parallèle verticale mobile avec anneaux 6.® Echelle de 16 echelons 7.® Mat 8.® Mat de pcrroquet a 5 echelons Pour les plus amples imformatious 's adresser au bureau de cette feuille KOOPHANDEL Antwerpen 7 maert Koffy 3oo balen Domingo Koffy zyn aen a5 ets verkocht geworden — Ruwe Suiker Wegens avary werden in open¬ bare veiling aengrslagcn 200 kisten blonden Ilavana welke aen fis 23 3|4 a 29 per 5o kilog iu nalionalen entrepot ver¬ kocht zyn Markt van Dendermonde van den 6 maert Inlandsche leewe per Drmlermondschen z.ik fl 13-1)0 a 14- 00 • i landsche rogge 11 7 èi 8 - • 0 vreemde terwe per 8' kil fl 9-10 a 11-10 yreemde rogge per 70 kil fl 5-10 a 6 00 geerste fl 6-ln a O-'io per heclol haver per 100 kil 16 fr Per aem lynolie fl 41-00 a 00-00 kempolie fr 46-00 kool- zaedolie fl 49-10 Per liectolil er lyitzafii 11 9-UO a 10-uO^ kemji- zaeil fl 8-10 koolzaud 11 12-00 a 00-00 Ryssel 4 maert Koolzaed-olie fr 80 OjO 00 gezuy vertle quinquot o'io fr 86 0 j 0 00 li ti olie fr 82 0(0 tut 00 camel inc-ol ie fr 83 kemp-olie fr 00 par liec oliter — Koeken van koolzaed fr 16 l|2 tot 17 van olielte-zaed fr 16 4 tot 16 l|2 van linzaed fr 18 tot 20 van cameline-zaed Ir 17 1[2 van kemp-zaed fr 16 lot 17 de 100 kilos Cours van Amsterdam van den 5 maert \\ erkelyke schuld 00 OjO Ainorlisatie-Syndikaet 00 OiO Huiidel-Maetschappv 000 0|0 ZEE-TYDINGEN Gisteren is in de have van Brugge aengekomen de engelsche billebaei W.S.R kapitein Watherell van Londen met 1 190 zakken guano aen d'heer E De Lescluze-Teerlinck Heden de beigische brik Nyverheid kapitein Lieveus van Cadix met 121 stukken wyn 10 kisten drooge rozyoen 5oo ballen tabak van Manlila 3 ballen hoppe een ballote koei- hair en 70,000 kilos spaeusch zout aen H." Jonckheere ANTWERPEN 7 maert Aenkomsten van 5 lot 7 maert De beigische koff Reine kap Jansen van Hull met manu¬ facturen de beigische pleit Jamais Pensee kap Smidt van Londen met diversche goederen de hollandsche koff Henriette kap de Haen van Bordeaux met wyn den noordschen schoo¬ ner Brodrenesminde kap Lundt van Ylissirigen met tarwe den belgischeri stoomboot Princess Victoria kap Jackson van Londen met 12 passagiers 8 peerden en diversche goede- ren den engelschen stoomboot Director kap Rawliuson van Hull met diversche goederen — Nog beneden de rivier de engelsche brik Pleiades kap Warr van Odessa Vertrek-uren van den Yzeren Weg VAN BRUGGE Ten 7 uren 35 minuten 's morgens naer Oostende Gend Kortryk Doornyk Ryssel Dendermonde Mechelen Brussel Antwerpen Leuven Thienen Luyk Verviers Aken Keulen en Parys — Ten H uren naer Oostende — Ten 1 ure 5 min namiddag naer Gend Brussel Antwerpen Luyk — Ten 2 ure 30 min naer Oostende — Ten 4 uren 20 min naer Gend Brussel Antwerpen Thienen Doornyk Ryssel Parys nacht-trey 11 — Teil 8 uren 's avonds naer Oostende VAN OOSTENDE Ten 7 uren ten 12 uren 30 min en ten 3 uren 45 min Tusscheti Brugge en Gend alle de kouvooyen hlyveu staen te Aeltre en Landegliem te Bloemendaele blyven al de kon- vooyen staen behalve het gene dat van Gend vertrekt ten 9 45 minuten Tusschen Brugge en Oostende alle de konvooyen blyven staen te Plasschendaele te Jahbeke blyven alle de konvooyen staen behalve het gene dat van Brugge vertrekt ten 11 uren Yzeren Weg van West-Vlaenderen Van Brugge naer Kortryk Ten 5 11 30 min 's morg » 8 » 00 » » » 1 » 20 » namid » 4 « 55 1 's avonds Van Kortryk naer Brugge Ten 5 uien 30 min 's morg » 7 » 45 11 » » 12 1 25 'i » 45 » 's avonds Staende te Lophem Zedelghem Thourout Lichtervelde Gits Beveren Rousselaere Iseghem en Ingelmunster Brugge — Drukkery van L.-B Herrsbobbt op d'Ey er-markt
Gazette van Brugge 8/3/1848
pagina 4 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item