Back to top

Gazette van Brugge 8/3/1848 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
— Den Koning heeft gisteren eenen nieuwen raed der ministers voorgezeten — HH MM hebben ecne wandeling naer Laeken gaen doen ■ — Den Monileur behelst een reglement door den minister van binncnlandsclie zaken genomen voor de landbouwkundi¬ ge tentoonstelling alsook de progamma dier tentoonstelling — Den baron d'Arnim afgezant van Pruissen te Parys die door zyn gouvernement komt wedrrgeroepen te worden wordt henen te Brussel verwacht en zal oniniddelyk naer Berlyn vertrekken — De regering is innig doordrongen van de noodzakelyk beid de grootste poogingen in te spannen om bet volk werk 'te verschaffen Den minister van binnenlandsche zaken komt aen de gouverneurs der provinciën cenc nieuwe circulaire tc zenden welke ongetwyfcld vruchten zal dragen Deze circu¬ laire verzoekt die ambtcnaers de stedelykc regeringen on¬ iniddelyk uitte noodigen zoohaest rnogelyk de hand te doen slacn aen de gedecreteerde gemeentewerken en op hare beurt dc eigenaers fabriekanten en vermogende persoonen te aenzoeken allerlei nuttige werken te doen uitvoeren zon¬ der tot andere tyden wachten met dc verbeteringen welke men acnvaiiglyk plan had ten uitvoer te doen brengen De circulaire eindigt met de volgende woorden Door bestendig de werkende volksklasse bezig te houden en hacr dc midde¬ len te vergcmakkelyken oinhaer dagelyks brood te winnen mag bet land verhopen do tegenwoordige crisis zonder moc- elyke schokken door tekoinen De kamer der volksvertegenwoordigers heeft gisteren geone publieke zitting gehouden Zy zal heden en morgen in sectien byeenkoinen om de ontwerpen aen liaer voorgedra¬ gen te onderzoeken De eerste publieke zitting is op donder¬ dag hepaejd Dag order - — Tweede stemming van het ontwerp op de hervorming der bedelaers werkhuizen beraedslaging van het ontwerp van wet bctrekkclyk der hervorming der Ber¬ gen van Bcrmhertiglieid BiUJGGE Volgens dat wy vernemen hebben alle de persoonen aen de bureelen van 'tstedelyk bestier alhier vastgehecht de chefs der stedelyke belastingen cn pl.ietselyke policie als ook dc lieer en professors by liet Atheneum cn de onderwyzers der gemeente scholen eenen dag tractement afgestaen ten voor- deele der armen der beide Vlaanderen Ecne somme van 216 francs 38 ccntimcn komt ter beschikking van hot brugsch co¬ mité te worden gesteld Wy verhoopen dat het persooneel der andere administra¬ tion die nog hunne offerande niet gedaen hebben niet lang zal vertoeven dit edel voorbeeld te volgen het is den wcnseli door-ons van den eersten oogenblik gcüit — De vermakelykheden van den karnaval hebben zich maemlag en gisteren aen een zeer klein getal maskeraden beperkt die in den namiddag den gewoonen omgang gedaen hebben Gisteren avond nochtans zyn de estamincts nog al drijk bezocht geweest als ook de balen die op verscheide plaetsen gegeven wierden Wy zyn zoo gelukkig te mogen melden dal beide dagen zeer rustig zyn verloopen Wy heb¬ ben zelfe niet vernomen dat de policie ergens heeft moeten tusschen komen zoo als liet op die dagen nog al ligt voorvalt — Hel gemeente beslier van S Andries by Brugge heeft op liet ontvangen der voorschriften door dc geneeskundige com¬ missie dezer provincie opgesteld om zoo veel rnogelyk de persoonen door den typhus cn andere slechte ziekten aen- gedaen ter hulp te komen en de voortzetting daervan te beletten een hospitael of ziekcnzael ingericht ten dienste der arme bevolking Wy vernemen dal dien maetregel met den besten uitslag bekroond is geworden Vele persoonen die gevaerlyk ziek waren zyn er ontvangen geworden en zeer weinig zyn er bezweken dank aen de goede zorg die zv er hebben genoten en de stiptelyke nakoming der voor¬ melde voorschriften • — Zaterdag lestleden heeft den genaemden Ludovicus Gregorius werkman alhier zich veroorloofd twee ruiten in het groote koffy-huis alhier aen stukken te slagen Daer hy dit cnkelyk deed oin de bezorgde kost te verkrvgen heeft men aenstonds dezen kwant in verzekerde bewaring gesteld en waerschynelvk zoude hy het met ecne tainelykc gevangzitting kunnen ontkomen — Den genaemden Dionisus Van den Borre vrydag lest¬ leden voor moord tot ecuwigdurenden dwangarbeid verwe¬ zen heeft zich in cassatie voorzien ZEEIUUPE IV Men schryft van Port-Navalo 26 february Het tempeest dat sedert verleden nacht heerseht heeft reeds 8 schepen op onze kust geworpen waerondcr Sarzeantin kapitein Piraux van Larochelle naer Calais Jeune Pauline kapitein Lamer van Bordeaux naer Brest Jeune Eugène kapitein Kergelant van Bordeaux naer Rouanen Saint Jean-Haptiste kapitein Pichaud naer Loricnt bestemd Dit laetste is gezonken — De bremersehe galjoot Aakus van Gibara naer Hambuag is op 27 february in bet kanael ontmoet met verlies van zeilen enz cn nog slechts eenen man en twee kajuitjongens aen boord hebbende Den kapitein den stuerman en een ma¬ troos zyn gestorven Het schip is op sleeptouw genomen en naer Londen gevoerd — Het schip Commerce van Oostende onder bevel van den kapitein De Swelgli op de hoogte van liet eiland Wight zynde ontmoette een masteloos en verlaten vaertuig Twee moedige matroozen van den Commerce Jan Steenberg en De Cock vroegen oorlof om aen boord van het verlaten schip te springen en hetzelve naer Oostende te voe¬ ren Dit wienl hun toegcstacn en zy wierpen zich te samen op het dek Gedurende twee dagen door eene woelige zee gewiegd bragtcn zy op 1 maert om 6 1 [2 uren 's avonds liet schip voor de have van Oostende Het is met garst gela¬ den en men waerdcert de lading op 40,000 franken Het schip was van alie soort van levensmiddelen beroofd en onze twee moedige landgenooten hebben zich gedurende twee dagen met wat rhuin moeten te vreden houden hetgeen den eenigslen drank was die zich aen boord bevond Den naem van bet schip is Richard de Murlaix — Vrouw Maer- tje kapitein Ludolpbi van Antwerpen naer Hamburg is in de Oude Eems met waterlek en andere schaden binnengeloo- pen men was op 3 maert bezig het naer Delfzyl te slepen — Den Engelsehen dryinaster Calypso kap Savery een nieuwe bodem in 1847 te Cork gebouwd is op zync reis van Liverpool naer Rio Janeiro totael vergaen Van eene ryke lading die het inhad is niets kunnen gered worden — De Belgische brik Comte-de-Flandre kap J A dc Jaegher van Gent varende van Gambienaer Antwerpen isop3 maert met verlies van zeilen en andere schaden te Ryile aenge- komen REGTERLYKE K R O N Y K CORRECTIONNELE REGTBANK Philippus Meerschaert oud 46 jaren zoon van Joannes geboren te Middelburg in Vlaenderen woonende te Moer- kerke strooidekker en Jaeobus Vergaerde oud 42 jaren zoon van Jacobus geboren te Westkerke woonende te Moerkerke rondleurder verdagt van op verscheide tyd- stippen in 1847 in verscheide gemeenten rond Brugge ten nadecle van menige landbouwers met meerderheid van persoonen cn des nachts peerdshair gestolen te hebben en nainentlyk ten nadeele van Petrus Pyfrocn en de weduwe De Vliegere te Moerkerke Joannes Beyaert de weduwe Van Houtte de weduwe Bovdens Jaeobus D'Hondt en Leonard Boydens te Lapschcure Bcrnardus Van Houtte te Darame zyn elk veroordeeld geworden in ecne gevang¬ zitting van dry jaren en om na ondcrgacn te hebben hunne strai nog dry jaren onder de waekzaemheid der policie te verblyven LYSTE DER JURÈS getrokken den 7 maert 1848 om te zitten in de zaken gehragt voor het Hof van Assisen dezer provincie voor het tweede kwartael tweede serie dezes jaers beginnende den 20 dezer maend om negen uren 's morgens onder de voorzitting van den heer Oniuedt raedsheer bg het Hof van Appel te Gend T1TÜLARIGE 1 Dufaux Ilonoré notaris eu burgemeester te Aelbeke 2 Serruys Louis groudeigenaer te Moere 3 Glaerboudt Hendrik notaris te Brugge 4 Depreilere-Ghevaert raedslid te Avelghem 5 Van Hamme Francies groudeigenaer te Brugge 6 llerbau-Vercruysse koopman le Kortryk 7 Verhaeghe Karei burgemeester te Desselgbem 8 Mergbelynck Arthur groudeigenaer te Yper 9 Rommel Romaen raedslid te Oostcamp 10 Dela vie Eugenius notaris en schepen le Langhemark 1 1 Sengier Desire notaris te Wyngbeue 12 De Penaranda Karei raedslid te Brugge 13 Laureyns Jacob makelaer te idem 14 Decodt Gustaef groudeigenaer te Yper 15 Louwagie Jan landbouwer te Wulpen 16 Van Lerberghc Henri koopman le Kortryk 17 Debeir Jan grondeigenaer te Alveringliein 18 Biebuyck Autonius koopman te Rousselaere 19 Minne Frederik notaris te Denterghem 20 Degroote Henri raedslid te Avelghem 21 Vercruysse-Catulle koopman te Koitryk 22 Versclieure-Deveugel bleeker te idem 23 De Bnsscher Jules advokaet te Brugge 24 Van Haute Joseph schepen te Cortemark 23 Arents Guido rentenier te Brugge 26 Bisschoff Adolphe grondeigenaer te Kortryk 27 Stochove Jan idem te Brugge 28 Ovyu Amand koopman te Kortryk 29 Mi nne Ivo grondeigenaer te Denterghem 30 Goppieters Bernard advokaet te Brugge TOEVOEGELYKE 1 Buze-De Vos metselaer te Brugge 2 Lootius-De Smet winkelier te id 3 Colens Albert advokaet te id 4 Delabaye Dominick medecinoe-doctor te id MINISTERIELE VOORSCHRIFTEN EN ONpERRIGTINGEN WEGENS HET PLANTEN DER AERIVApPEI.EN Brossel den 29 February 1848 MYNHEER DEN GOUVERNEUR Dc ziekte die gedurende de drie laetstejaren op de aerdap- pelen gewoed heeft zal wacrschynlyk haer dit jaer noch nuttig zou zyn de aendagt verteoncn ik heb gedagt dat het der landbouwers op zekere maelregelen in te roepen die wanneer zy opeene betamelyke manier werkstellig gemaekt worden de nadeelige gevolgen der ziekte zouden kunnen grootelyks verminderen indien zy dezelve niet ten vollen kunnen beletten Den Imogen raed van den landbouw heeft ten dien opzigte geraedpleegd geweest en te samen met hem geloof ik U-Ed liet gene de ondervinding reeds geleerd heeft te moeten kenbaer maken ten einde gezegde onderrigtingen zouden kunnen gevolgd worden in het planten der aerdappelen Uit vrees van de ziekte weder te zien hcerschen moet den land- houwer niet alleenlyk de allergrootste zorg toebrengen tot alles wat liet bebouwen van hel land voor liet planten dezer kostelykc vrucht betreft maer ook in alles wat aen het be¬ waren der zelve verknocht is De ondervinding heeft reeds doen kenen dat de ziektchaer noch in de lente noch in het beginsel van den zomer ver¬ toont Het gevolg daervan is dat de vroege of anders gezeid late acrdappels ten grooten dcele de ziekte ontgaen Deze onder¬ vinding is kostbacr want zy doet ons kennen dat de verschil- lige soorten van aerdappelen die vroegtydig groot volwas¬ sen en ryp zyn ten spoedigstni moeten geplant worden op dat de inougsting der zelve zou kunnen geschieden voor dat dc ziekte hare verwoestingen gewoonlyk uitwerkt Men kan niet genoeg de aendaeht der landbouwers hier op inroepen Al de oificieële stukken cn onderrigtingen die aen dehooge overheid rakende de soorten van aerdappelen die het zy volkomrntlyk het zy ten deele aen de ziekte ontsnapt heb¬ ben stellen vast dat den voorkeur ten dien opzigte aen de aerdappelen genaemd negen iveken moet gegeven worden immers aen al dc witte aerdappelen in het algemeen en aen de rookranzen en turken Nogtans moet men die soorten niet uitsluitelyk acnbevelen De ondervinding en de belangen der landbouwers moeten in ieder lokaliteit geraedpleegd worden men moet immers aldaer keus doen van aerdappelen voor plantzacd die erkend zullen zyn geweest voor vroeg te rypen Twee vooroordcelen bcstacn rakende dc hoedanigheden der vroege aerdappelen welke vooroordeclen moeten uit den weg geruimd worden Veel menschen denken dat ge¬ zegde aerdappelen niet bewaren of ten minste dat zy zoo lang niet bewaren als de late of anders gezeid winter-aerdap- pelen en vervolgens dat zy niet kunnen dienen om gedu¬ rende den winter verbruik te worden Nogtans het tegen- _strydig is waer want liet is bewezen dat men de vroege ge¬ zonde aerdappelen waer uit men met zorg verworpen heeft degene die min of meer zouden geplek zyn in droogc kelders wel kan bewaren tot de lente en zelfs later wanneer zy geheel droog opgedaen zyn geweest Men denkt ook dat de aerdappcl-bloem en de klocktc of voedzaemheid der vroege aerdappelen straf verminderen na eenige maenden bewaring Ondervindingen die met zorg ge¬ daen zyn hebben de preuf opgelevert dat deze vermindering niet rasser voortgaet in de vroege of lente-aerdappelen dan in de andere soorten cn dat het eerste slach zoowel zync voedzaemheid behoud dan het andere Vervolgens geloof ik Mr den Gouverneur op ecne byzon- dere wyze te moeten acndringen op dat mende landbouwers zou aenporren zoo veel rnogelyk om zoo gauw mogclyk vroege aerdappelen van alle soorten te planten Alhoewel men tot lieden op eene volstrekte wyze de soort van grond niet heeft kunnen bepalen in welkende aerdappe¬ len aen de ziekte ontsnappen volgt er nogtans uit den gan- sehen samenstel van alle de verscliillige ondervindingen die aen liet bestuer bekend zyn gemaekt dat ligte droogc en zandagtigc gronden by voorkeur moeten uitgesteken worden om dat de aerdappelen in dezelve min van de ziekte acnge- daen zyn en dat deze laetste meer hare verwoestingen in de leege landen voortzet De ondervinding heeft ook doen zien dat groote en zware bemestingen met beesten-mest meer kwaed dan goed aen de aerdappelen kunnen doen Men behoort dan wat flauwer te mesten en den voorkeur aen het mest te geven gezeid groene vette aen opgezette aerde en aen delf-aerde voortskomende uit dc zuivering der gragten Men verzekerd noch dat het kaf van verscliillige soorten van granen in de putten gestrooit waer in de aerdappelen geplant worden ook geheel nuttig is om eenen aerdappcl- ougst te bekomen Deze ondervinding moet aen de landbou¬ wers bekend gemaekt worden Alhoewel het nu reeds bewezen is dat dc aerdappelen van zacd of wel van den vreemdeling voorkomende niet volstrek- tclyk aen de ziekte ontsnapt hebben is het nogtans geheel belangryk dat men niet verzuimc van de nieuwe soorten te planten die al de vereischte hoedanigheden schynen te be¬ zitten De aerdappelen kunnen door andere vruchten niet vervan¬ gen worden nu dat dc noodwendigheden der volks-klassen zoo groot zyn edoch is het noodzakelyk Mr den Gouver¬ neur dat de groote landbouwers de bebouwing der andere vruchten voor voedsel dienende vermeerderen Ik geloof hun ten dien opzigte het zaeijen of planten der erweten en boonen cn byzoaderlyk der vruchten zoo al ska rotten beeten inlandsche rapen engelschc en zwcedsche rapen die voor voedsel aen menschen en beesten dienen te moeten aenbevelen eneindelyk op hoogten en verloren gron¬ den de topinambours Ik bid u Mr den Gouverneur gezegde aenmerkingen wiens kennis ik voor de landbouwers nuttig oordeele aen deze laetste te willen kenbaer maken en ten dien einde dezen tegen vvoordigen omzendbrief in het Memoriael Administratief te doen afkondigen alsmede in de meestgekende dagbladeren uwer provincie Ch ROGIER Midden-prys der Tarwe en Rogge in Belgien gedurende dc eerste week van maerte REGELENDE MARKTEN Antwerpen Arlon liriigge Brussel Gend Hasselt Luyk 1 euven • Bergen • Namen • Totael IVIiddenprys t
Gazette van Brugge 8/3/1848
pagina 3 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item