Back to top

Gazette van Brugge 8/3/1848 pagina 2 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
< T- van eenen twist door het volk niet verwekt dry woorden uit¬ gedrukt die hare ziel heeft doen uitscliynen en die op hare ge¬ boorte den zegen van God en der menschen zullen inroepen V ryheid gelijkheid broederlykheid Zy heeft des andereudaegs door de afschaffing der doodstraf voor staetkundige rnisdryveu den waren uitleg dier woorden voor het inwendig gegeven geeft ze ook hunne ware uitlegging by den vreemden Den zin dier dry woorden aen onze huitenl.indsche betrekkingen toege¬ past is dezen Vrymakiug voor Frankryk der ketenen die op zyne grondbeginsels en weetdigheid drukten verovering van den rang die het benevens dé groote mogendheden van Europa moet bekleeden eindelinge verklaring van verbintenissen en vriendschap aen alle de volkeren Indien Frankryk het begryp heeft van het deel dat liet in de libérale en beschavende zending der eeuw moet nemen er is niet een dier woorden die oorlog beteekend Indien Europa voorzigtig en regtveeidig is er is niet een dier woorden die geen vrede beteekend Reis van Louïs-PlifSippc sedert donderdag 24 fel ru a ry Mon leest in den Marning-IIerald van den 4 Reeds weten onze lezers hoe den koning en de koningin der Franschen de Tuilerics verlieten Herinneren wy nog- tans dat Louis-Philippe en de koningin verzeld waren van gencrnel Dumas gcnerael Rumigny Thuret kttmerkneeht van Louis-Philippe en eene Duitsche kamermeid der -konin¬ gin Tly had geen ander gevolg Parys verlatende namen den koning en de koningin de rigting van Versailles ahvaer zy eenc huerkoets namen 0111 zich te doen voeren -naer Dreux Daer gingen zy in het huis van iemand op wiens trouw zy mogtcn rekenen en zy brag- ten er den nacht door Dien vriend welke men zegt eenen pachter te wezen bezorgde vermommingen aen den koning aen de koningin en aen de persoonen huns gevolgs Den koning kreeg eenen ouden mantel en eenen ouden hoed zyne favoris afgeschoren en zync pruik afgelegd hebbende was hy dermate vermomd dat hy niet kon herkend worden zelfs niet door degene die hem zeer wel kenden Ook de ver¬ momming der andere persoonen liét niets te wenschen over Hoewel zv den nacht hadden doorgebragt te Dreux kwa¬ men zy lang voor den dag Ie La Ferlé-Vidame alwaer Mr Packham eenen móten geplaets heeft op den byzqndcren eigendom van Louis-Philippe Zy wierden onderwege ver¬ zeld door den pachter die op zyn hoofd had verzekerd ze gezond en ongehinderd te leiden naer de kust langs wegen welke hem zeer wel bekend waren Zy namen de rigting van Avaux 42 of 13 uren van Honfleur verwvderd Hunne reis geschiedde vooral by nachte HH MM donderdag avond uil Parys vertrokken bereikten Honfleur zaterdag om 5 uren 's morgens Te Honfleur hielden zy zich op in het huis van eenen by- zonderen welken den koning vroeger gekend bad en zy gingen over naer Trouville op weir.igen afstand van de stad Zy waren voornemens aldaer te scheep te gacn macr den staet van bet weder belette hun zulks en hun verblyf te Trouville moest twee dagen verlengd worden Het wachten moede zynde zoo kwaaien zy terug naer Honfleur met het voornemen van te poogen aldaer te scheepte gaon maerhet stormweder was steeds aen het woeden en den koning vreezende dat de koningin in de afgematheid wacrin zy zich bevond den woeligen evertogt friet zoude kunnen doorstaen stelde zyn vertrek uit tot den donderdag Op den zelfden tyd wierd het stoomschip van Southampton den Express ver¬ wittigd dat by passagiers van Havre moest opnemen voor Engeland In den namiddag van donderdag gingden persoon die den onttroonden koning de gaStvryheid had geschonken eene vkscherssloep huren 0111 de vorstelyke vlugtelingen van Honfleur over te brengen naer Havre vreezende dat men den koning op het klein vaerluig zoude erkennen gaf dien persoon eenen taclman last om op de vragen te antwoorden die zouden gedaeri geworden zyn aen den koning welken hy voor eenen Engelschman deed doorgaen Niets kwam uit by dezen overlogt en te Havre wachtte hem den Express met 'zyne macliicn in gereedheid Om 9 uren 's avonds ste¬ vende Louis-Philippe met de koningin en liet gevolg naer de gastvrye kusten van Groot-Brillanien Het schip kwam voor Newhaven den vrydng oin 7 uren 's morgens maer de uer der tv veroorloofde de landing niet voor den middag nog- tans gingen tie generaels Du mus en Rumigny niet booten naer den oever den ecrstgenoeinden vertrok naer Londen teil einde aldaer de aenkomst van Louis-Philippc aen te kondigen Generacl Runngny nam eenige rust te Bridge- lun cn deed er de beste appartementen des hotels in gereedheid brengen tot hét ontvangen derreizigers die gingen ontschepen op Je reede Die toebereidselen werden gemaekt echter verno¬ men hebbende dat de reizigers niemand anders waren dan den koning en de koningin der Fraiisclien zoo deed de weduwe Smith eigenaerster van 't hotel tapyten leggen van deingang- deur tot in den salon en groote poogingen wierden aenge- wend 0111 de appartementen zoo prachtig te maken dan het macr mogelvk was Kort na twee uren kwamen de doorluchtige reizigers op de kaei toen Z M aen land sprong riep hy uit «God zy ge¬ dankt ik ben op den britsehen grond » Hy wierd naer liet hotel geleid door den dienstbode Sim door het hotel ter entschepingsplaets aerigestcld Op zynen overgang ontmoette den koning verscheidene ingezetenen die hem hunne geluk- wen'schingen kwamen aenhieden wegens zynen goeden evertogt en vvien hy do hand drukte Z M scheen afgemat cn bekommerd te wezen men zoude gezegd hebben dat hy zieh sints verschcide dagen niet geschoren had Kort na zyne aenkomst wierd Mr Catt van Bishopstnne- liills op weinigen afstand van Newhaven die door den ko¬ ning in de Tuilcries aenveerd geworden was voor twee jaren op voorstel van Mr Packhara aen Z M aengeboden Hy stelde zyn huis ter beschikking van Louis-Philippc Den koning bedankte hem en vroeg naer Mr Packham den wensch te kennen gevende van hem zoo spoedig mogclyk te zien dezen bevond zich te Brighton Mr Packliam was den gunstelingvan Louis-Philippe zynen pachter voor verschei¬ dene groote molens digt by het kasteel van Eu Mr Pack- ham was by den koning gebleven tot dynsdag dhg der uit¬ berst ing van de omwenteling Thans woont hy te Brighton liet bestier zyns gestichls overgelaten hebbende aen zynen neef Mr Packliam kwam toegesneld met Mr White die gedurende eenige jaren aen 's konings huis vastgehecht geweest was De ty ding der aenkomst van den koning der Franschen kwam tc Brighton ten 1 ure aen eenen byzonderen treyn wierd naer Newhaven gerigt met kapitein Hotliam eenen der bestierders van de kompagnie der spoorbaen van Brigh¬ ton naer Londen Mr Pountain en kapilen Moore van New¬ haven By zvne aenkomst te Newhaven om 4 uren vond kapi¬ tein Holiiam eene kleine vergadering van persoonen digt by Bridge-Inn doch daer geschieden geene bctuigenissen Den kapitein en Mr Pountain namen 's koning bevelen voor de schikkingen aengaendc liet vertrek Den opsteller die deze mededechngen deed door Mr Packliam in den salon gebragt waer den koning zicli bevond zag Z M in een engelscli nieuwsblad lezen Louis Philippe stond op en zegde « Ik bedand u mvnheer u en alle de¬ gene welke ik in Engeland ontmoette voor de betuigenissen welke my ontliaeldeu voor de gastvrylieid welke ik hier vond » Reeds had Z M andere kleederen acngetrokken en zich gansch in 't zwart gekleed Louis-Philippc scheen zeer wel beschikt te zyn cn reeds waren de teekens van vermoeijenis cn angst welke men op zyn gelaet had bemerkt verdwenen Iiy was blygeestig De koningin schreef eenen brief in de zelfde kamer zy scheen in hare gedachten verzonken te wezen Nauwelvks nam zy de aanwezige vreemdelingen in acht Eenige persoonen waren gebragt geworden by den ko¬ ning die zicli gevoelig toonde aen die vooringenomenheid en met beleefdheid zyne bezoekers acnsprak Mr Packliam deed het aenbod van den koning en de ko¬ ningin naer Brighton te leiden waerop Louis-philippe zegde « Mr Packliam ik ben u zeer dankbaar maer deze goede lieden hebben my zoo wel aenveerd en ik gevoel my zoo af¬ gemat dat ik my in de noodzakclykheid bevind uwe uitnoo- diging tc weigeren ik verlang vooral een antwoord te ont¬ vangen uit Londen » Voor Mr Packham hem verliet gaf den koning hem al zyn geld opdat hy het zoude uitwisselen tegen engclschc gouden munt en zyne kleeding volledig zoude maken « want zegde den koning met eenen grimlach nu ben ik eenigzins kort gehouden » Mr Packham Mr White en denkneeht van Louis-Philippe begaven zich naer Brighton in postchccs Newhaven verla¬ tende zegde Mr Packliam tot den opsteller die deze opgaven schreef dat Louis-Pliilippe voornemens was te Newhaven den naeht door te brengen cn in den morgend naer Londen te vertrekken Den 4 maert te middag zyn den koning en de koningin der Franselien in de statie te Croydon aengekomen Den koning wierd 'er ontfangen door zyne twee zonen de herto¬ gen van Nemours en Montpensier die zich in zyne armen lieten neerzygen II K II de hertogin van Saxen Co'burg ziende liet den koning eenen zucht ontglippen Hy omhelsde met aendoe- ning zyne dochter den hertog en de hertogin van Nemours den hertog van Montpensier en hield ze lang aen zyn hert gedrukt II M en de hertogin van Saxen Coburg weenden üok de koningin omhelsde teederlyk hare kinderen H M scheen zeer ontroerd te wezen Het tooneel was hoogst acn- doenelyk De doorluchtige reizigers hebben zich vertrokken in de wachtzael der juffers — weinige oogcnblikken nadien zyn zy in oen rytuig van het hof naer Claremont vertrokken Den koning droeg eenen grvzen jas de koningin scheen neerslagtig te wezen doch ook zeer erkentelyk wegens het ontliacl dat zy vond — Men leest in de Presse den volgenden uittrek uit eenen brief van Havre « Mr R*** eenen myuer vrienden was aenwezig by de inscheping des konings op eene visschersloep donderdag uit Tréport weggezeild Op den oogenblik van den grond te verlaten waer op hy het vorstelyk gebied had uitgeoefend heeft Louis Philippe zicli gekeerd naer Mr R*** zeggende « Verecnigt u rondborstig en opregtelyk aen de republiek want ik voere met mv mede de i'ranschc monar¬ chie cn inet my zal zv in het graf nederdalen Ik ben den laetsten koning van Frankryk geweest Vaert wel » ZAMENROEPING DER AENSTELI.ENDE VOLKSVERGADERING Men leest in den Moniteur Universel officieel blad der republiek « liet provisoire gouvernement der republiek beeft in des- zelfs zitting van den 4 maert de byeenroeping der kies-ver- gaderingen op den 9 april en de byeenkomst der aenstcl- lende volksvergadering op deri 20 april vastgesteld « Het heeft in de zelfde zitting tot algemcenen grondregel van het besluit die men gaet uitbrengen aengenoinen « 1° Dat de volksvergadering de grondwet zal voorschry- ven « 2° Dat de kiezing de bevolking tot grondslag zal hebben « 3° Dat de volksvertegenwoordigers ten getalle van 900 zullen zyn « 4° Dat de stemming geheim en algemeen zal zyn zon¬ der eenige voorwaerdc van eens « 5° Dat al de franschen 21 jaren oud kiezer zullen zyn en dat alle de franschen 25 jaren oud kiesbaer zullen zyn « Dat de opening der stembriefjes geheim zal zyn » — - De leden der vergadering van de nationale constituan¬ ten zullen eene dagelyksche vergoeding van 25 francs beko¬ men hetgeen eene uitgaef van 22,500 francs per dag voor den staet uitn.aekt — Men leest in het dagblad la Réforme Den prins de Ligne afgezant van den koning der Belgen heeft eene eerste byeenkomst met den heer LainartineTn het hotel der buitenlandsche zaken gehad Den prins de Li¬ gne heeft hem eenc depeciie van zyn gouvernement ter hand gestelt waerby hy gelast is den minister van buitenland¬ sche zaken van liet provisoire gouvernement te verwittigen dat het belgisch gouvernement met het frarisch gouverne- nement ambtelykc betrekkingen op den vriendschappelyk- sten voet wenscht te onderhouden De gezanten van Pruissen en Oostenryk hebben Parys ver¬ laten en wachten op hunne landgoederen de bevelen van hun hof af — Het scliynt dat den heer von Kisseleff zaekgelasten van Rusland tc Parys de hoofdstad eerlang zal verlaten om naer Peterburg terug te keeren — Het provisoire gouvernement heeft besloten Er is eene commissie van nationale belooningen ingesteld Den burger Albert lid van liet provisoire gouvernement is tot voorzitter der commissie benoemd — Den aertsbisschop van Parys heeft pater Lacordaire tot vicaris-generael van liet aertsbisdom genoemd Tjdiiigen nit Algiers De gebeurtenissen den 24 february te Parys ontstaen waren den 28 te Algiers gekend Men leest deswege in den Moniteur Algèrien van den 29 « Het algemeen gouvernement brengt tor kennis van de bevolking en het leger de tydingen welke het zoo uit Parys ontvangt « Parys 24 february I 1|2 uren namiddag Den koning heeft den troon afgestaen Mev du hertogin van Orleans is benoemd tot regentc » « Den gouvcrncur-gencrael bekend met de vaderlands¬ liefde van allen heeft niets by deze maren te voegen Niets zoude onze pligten kunnen veranderen noch onze verkleefd¬ heid aen Frankryk verkreuken « Algiers 28 february 1848 « get H d'Oiu.cans » In den avond van dien zelfden dag eene tweede depechc afkondigende welke de samenstelling des provisoire gouvef- nements aenduidde voegde den hertog van Auinale er by « Niets is veranderd aen onze pligten jegens Frankryk De bevolking cn liet leger zullen niet de grootste bcdaerdheid de bevelen uit het moederland verwachten » Volksbeweging in Duitschland De Koelnisclie Zeilung verkondigt de volgende officieele mededeeling van wege den voorzitter der regering De rust der stad Keulen is gister avond ongelukkig ge¬ stoord geworden Een zeker aental persoonen hebben zich durven aenhieden ten stadbuize alwaer den gemeenteraed vergaderd was zy hebben den raed met geweld willen dwin¬ gen namens het volk de volgende regten te eischen 1° Dat liet volk zelve zync wetten make en zich besturc kiesregt voor de gemeente even als voor den Slaet 2° Volle vryheid van het woord en van de drukpers 3° Geen bestendig leger meer algemeene wapening des volks en kiczing van de officieren door het volk zelve 4° Vryheid tot verecniging 5° Bescherming voor het werk en bestacn verzekerd aen de werklieden 6° Opvoeding der kinderen ten koste van den staet Den gemeenteraed is belegerd gebleven tot de aenkomst der gewapende niagt die de plaets heeft doen ontruimen Eenen der voornaemste oproermakers is acngehouden Het onderzoek van dien ongelioorden aenslag wordtvlytig voort¬ gezet ' B Gg- - " Een begin van brand heeft in den avond van den 3 een gedeelte van liet ministerie der buitenlandsche zaken te Carls- rulie in asschen gelegd Ook op andere punten der stad zyn pogingen tot brandstichting bewerkt geworden Twee vreemdelingen zyn door de burgerpatroiljen acngehouden onder verdenking van de bewerkers dezer kriminele poo¬ gingen te wezen Tc Mainzis eene burgerwacht dacrgesteld ten gevolge van eenige wanorders zonder ernst Den hertog van Nassau die zich tc Berlyn bevond is spoedig teruggekeerd naer zyne Staten by liet vernemen der tydingen uit Parys In het afwezen des hertugs zyn veront¬ rustende geruchten tc Wiesbaden verspreid Men vreesde eenen aenval der troepen van de bezetting te Mainz Ten einde dc bevolking te bedaren heeft den minister von Dun- gcren de rysporen van den yzcren weg doen opnemen ENGELAND — Londen C Maert Den prins Albert heeft zieh zaterdagnamiddag naer Clare¬ mont begeven om een bezoek af te leggen by Uen graef en de gravin van Ncuiily dit is den tytel door den gewezen ko¬ ning en koningin der Franschen aengenomen — Den gewezen koning en de koningin der Franschen hebben op dezen oogenblik by zich den hertog en de hertogin van Nemours en hunne kinderen den hertogen de hertogin van Montpensier en den prins en de princes van Saxcn- Coburg prinses Clementine met hunne kinders Den Globe zegt flat den graef en de gravin van Neuillyeen bezoek by de koningin in liet paieis van Bukingham zyn ko¬ men afleggen HH MM schynenvan devermoeijenissenenliarde beproe¬ vingen hersteld die zy te verduren hebben gehad Brussel 7 Maert Den Koning heeft gisteren versclieide persoonen in gehoor ontvangen
Gazette van Brugge 8/3/1848
pagina 2 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item