Back to top

Gazette van Brugge 8/3/1848 pagina 1 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
■ü yfe -31 IV 0 29 55 sle Jaer Woensdag 8 Maert 1848 I v- ^ E Ha s-i GAZETTE VA \ BRUGGE EN I)ER PROVINCIE WEST-VLAENDEREN Voor Staetkunde Koophandel en Letterkunde ONAFHANGKELYKHEID Vcrschynt den Maendag Woensdag en Vrydag liiacbryvingsprys — Voor Brugge 5 macnden fr 4-75 et " Buiten Brugge vrachtvry » 6-25 » Alle pakken en brieven vrachtvry toe te zenden De aenkondigingen 25 centimen den regel onder de vyf regels een frank De persoonen die Bekendmakingen te plaetsen hebben worden aenzocht deze dags voor de verschyning van het Blad te laten toekomen FRANKRYK — Parys 6 maerl AEN9CHR YVINC Van don minister der buitenlandsche zaken aen de diplomati¬ sche agenten der fransche republiek Mynheer gy kent de gebeurtenissen van Parys de victorie des volks zynen heldenmoed zyne gematigdheid zyne gestild- lieid het oider hersteld door de medewerking aller burgers als of in die tusschenregering van de zigtbare magten dealgemeene rede alleen het gouvernem ent van Frankiyk ware De fransche omwenteling is aldus zyn bepaeldelyk tydperk ingetreden Frankryk is republiek de fransche republiek heeft niet noodig herkend te wezen om te bestaen Zy is van natuerlyk regt en van natioriael regt Zy is den wil van een groot volk hetwelk zynen titel alleen aen zich zeiven vraegt Nogtans de fransche republiek wenschende op te treden in de familie der gouvernementen ingesteld als eene geregelde mogendheid en niet als een wonder tot verstooring van het europeesch order zoo ware het betamciyk spoedig bekend te maken aen het gou¬ vernement by hetwelk gy aengesteld zyt de grondregels en strekkingen welke voortaen de uitlandsche politiek van het fransch gouvernement zullen bestieren De uitroeping van de fransche republiek is geenszins eenen akt van aenranding tegen eenen welkdanigen vorm van gouver¬ nement in de wereld De vormen van gouvernement leveren een verschil op dat zoo wettig is dan de verschilligheid van ka¬ rakter van geographische ligging en van innige zedelyke en stoffelyke ontwikkeling by de volkeren De natiën even als de persoonen verschillen van ouderdom De grondregels welke dezelve besturen hebben achtereenvolgende tydwisselingen De monaichische constitutionnele en republiekaensche gouver¬ nementen zyn de uitdrukking dezer verschillende trappen van rypheid van het vernuft der volkeren Zy vragen meervryheid naer mate zy zich bekwaem gevoelen er meer te genieten zy vragen meer gelykheideti volksheersching naer mate zy bezield zyn van meer regtvcerdigheid en liefde voor het volL Vraeg- stuk van tyd Een volk stort zich in het verderf de uer dezer rypheid vooruit loopende zoo als het zich onteert dezelve laten¬ de verloopen zonder ze te baet te nemen De monarchie en de republiek zyn in de cogen der echte staetsmannen geenszins absolute grondregels die elkander tot de dood bestryden het zyn daedzaken die verschillen doch overal in het byzyn van elkander kunnen bestaen zich begry pende en zich eerbiedigende Den oorlog is dan geenszins den grondregel der fransche re¬ publiek zco als liy de rampzalige en roemvolle noodzakelyk- lieid er van wierd in 1792 Tusschen 1792 en 1848 is er eene halve eeuw Na verloop van eene halve eeuw lerugkeeren tot den grondregel van 1792 of tot den grondregel der overwinnin¬ gen des keizer ryks ware geenszins vooruitgaen het ware ach- terwaerts wyken in den tyd De omwenteling van gister is eenen slap voor- doch niet achterwaerts De wereld en wy wy willen oprukken tot de broederlykbeid en den vrede Indien den toestandder fransche republiek in 1792 den oor¬ log verklaerde het verschil thans bestaende tusschen dat tyd- stip onzer geschiedenis en het tydstip welk wy beleven ver- klaert dcu vrede Leg u toe om dat verschil te verklaren en hetzelve rondom u te doen grypen In 1792 was de natie niet eenig Twee volkeren leefden op eene zeilden grond Eene schrikkelyke worsteling duerde nog voort tusschen de van hare voorregten beroofde klassen en de klassen welke de gelykheid en vryheid kwamen overwinnen De berooide klassen vereenigden zich aen het gevangenekoning- dom en aen den benydenden vreemdeling om de omwenteling aen 1 rankryk te verloochenen en om het ryk der monarchie aristocratie en theocratie herop te leggen door de inrukking In 1792 was liet niet het volk in zyn geheel dat in het bezit zyns gouvernements kwam het was alleen de middenmatige klas welke de vryheid wilde uitoefenen en genieten Den zege- prael der middenmatige klas was dan baetzuchtig even als de triumf van alle oligarchie van alle bewind door eene fractie uitgeoefend Zy wilde voor haer alleen regten voorhehouden welke allen overwonnen hadden Daertoe moest eeue sterke af¬ wending bewerkt worden by het opkomen des volks hetzelve naer de slagvelden dry veilde ten einde het te beletten zyn eigen gouvernement in te zien Deze afwending was den oorlog Den oorlog was het denkbeeld der monarchisten en der Girondins dat was het gedacht niet van de meer gevorderde deinokraten die even als wy de opregte volkomene en regelmatige rege¬ ring wilden van het volk zelve onder die benamingbegrypeii- de alle de klassen zonder uitsluiting of voorkeur waeruit de natie samengesteld is 1 In 1792 was het volk slechts het werktuig der omwenteling het was er geenszins het voorwerp van Er inkomende brengt het er nieuwe noodwendigheden van werk nyverheid land¬ bouw koophandel zedelykheid welzyn eigendom goedkoop leven scheepvaert beschaving die de noodzakelykhedeu van den vrede zyn Het volk en den vrede is een en hetzelfde woord In 1792 waren de denkbeelden in Frankryk en in Europa niet voorbereid tot het aenveerden van de groote eenstemmig¬ heid der natiën ondereen ten voordeele van liet menschdom Het gedacht der eindigende eeuw bestond alleen in het hoofd van eenige philosopheo Thans is de philosophic in het volk ge¬ komen Vyftig jaren vryheid om te denken te spreken en te schryven hebben hunne vruchten gedragen De boeken de nieuwsbladeren de spreekgestoelten hebben het apostolaet van het europeesch vernuft bewerkt De rede van overal uitstralende over de grenzen der volkeren heeft tusschen de geesten die groote nationaliteit bewerkt van het vernuft hetwelk de vol¬ trekking zal wezen van de fransche omwenteling en de consti¬ tutie der internationale broederlykbeid op 'den aerdbol Eindelyk in 1792 was de vryheid eene nieu wigheid de ge¬ lykheid eene ergernis de republiek een raedsel Den titel der volkeren natiwelyks ontdekt door Eeneion Montesquieu Rousseau was tot dusverre vergeten begraven ontheiligd door de oude leenheers- dynatische en geestelyke overleverin¬ gen dat de wettigste tusschenkomst des volks in de zaken als eene wanschapenheid voorkwam aen de staetsmannen der oude school De volksheersching deed gelyktydig de troonen en de grondvesten der samenleving heven Thans zyn de troonen en de volkeren gewoon aen het woord aen de vormen aen de regelmatige woeling der vryheid in verschillende mate in schier alle ja zelfs in de monarchische staten uitgeoefend Zy zullen gewoon worden aen de republiek die den vollediger vorm is liy alle de tot rypheid gekomen volkeren Zy zullen bekennen dat er in de republiek niet alleen een beter order kan be¬ staen maei' dat ook meer echt order kan heerscken in dat gou¬ vernement voor allen dan in liet gouvernement van eenigen voor eenigen Maer buiten die onbaetzuchtige overwegingen zoude alleen het belang der bevestiging en deurzaemlieid van de republiek vredesdenkbeelden inboezemen aen de staetsmannen van Frank¬ ryk Het is niet het vaderland dat het meest gevaer loopt tydens den oorlog het is de vryheid Den oorlog is schier altyd eene dictateur De soldaten vergeten de instellingen voordeineuschen De troonen bewegen der heerschzuchtigen Den roem ver¬ blindt de vaderlandsliefde Den glans van eenen zegevierenden naem bedekt den aenslag tegen de nationale heerschappy De Republiek betracht gewis roem maer zy betracht zulks voor zich zei ven en niet voor Cesars of Napoleons Niettemin laet er u niet door misleiden die gevoelens die het provisoire gouvernement u belast aen de mogendheden voort- tedragen als waerborg voor de veiligheid van Europa hebben geenzins voor oogwit verschooning voor de Republiek te vra¬ gen voor de stoutmoedigheid van te durven opstaen nog min van ootmoediglyk de plaets van een groot regten een groot volk in Europa zy hebben een edelder oogwit Aen de vorsten en de volkeren niet toetelaten van zich onvrywilliglyk te bedrie¬ gen over het karakter onzer omwenteling de gebeurtenissen inhaer waer daglichtafschetsenen zoo als zy zyn doen uitschy- nen in een woord waerborgen aen het menschdom geven vooraleer aen onze regten en onze eer indien zy miskend of bedreigd wierden De Fransche Republiek zal den oorlog tegen niemand begin¬ nen Zy heelt niet noodig te zeggen dat zy den oorlog zoude aenveerden indien men oorlogs- voorwaerden aen het fransch volk voorstelde Het gevoelen der mannen die opliet oogenblik Frankryk bestieren is het volgende Gelukkig voor Frankryk indien meu het den oorlog verklaerd en indien men het aldus verpligt in kracht en roem te vermeerderen inweerwil deszelfs geinatigheid Verschrikkelyke verantwoordelykheid voor Frank¬ ryk indien de Republiek zelve den oorlog verklaerde zonder er toe uitgedaegd te zyn In liet eerste geval zyn martial ver¬ nuft zyn onverduldig verlangen zyne magt gedurende zoo veel jaren van vrede aengegroeid zouden het binnen zyne grenzen onoverwinnelyk maken en misschien vrerzelyk er buiten In het tweede geval het zoude de geheugenissen zyner overwinningen tegen zich keeren die de nationaliteit af keerig maken en zoude zyn eerste en wydverbreidste verbond in ge¬ vaer stellen den geest der volkeren en het vernuft der be¬ schaving Volgens deze grondbeginselen mynheer die de grondbe¬ ginselen vau Frankryk in zyne koelbloedigheid zyn grondbe¬ ginselen die liet zonder vrees of uitdaging aen zyne vrienden en aen zyne vyanden mag voorstellen zult gy u wel geweer- digen de volgende verklaringen te doorgronden De verdragten van 1815 bestaen in regte niet meer ten aen- zien der Fransche Republiek nogtaus de territoriale omschry- vingen dier verdrachten zyn eeue daedzaek die zy aennecmt als grondslag en als vertrekpunt in zyne betrekkingen met de andere natiën Maer indien de verdrachten van 4815 niet meer bestaen dan als daedzaken die door eene gemeene overeenstemming kunnen gewyzigd worden en indien de Republiek openlyk verklaerd dat zy voor regt en voor zending heeft van regulierlyk en vre¬ delievende tot die wyzigiugen te komen de goede reden de geinatigheid het gewete de voorzichtigheid der Republiek bestaen eu zyn voor Europa eene betere en vereerende waer- borg dan de stukken van die verdrachten zoo dikwyls ge¬ schonden of door liaer gewyzigd Tracht mynheer te doen verstaen en ter goeder trouw die zelfsmakiug der Republiek der verdrachten van 4815 te doen aennemen en tetoonen dat die vrymaking niets in zich besliut dat met de rust van Europa onovereenbaer is Aldus zeggen wy het opentlyk Indien de uer voor de her- opregtitig vari eenige verdiukte nationaliteit in Europa of el¬ ders in de besluiten der Goddelyke Voorzieuigheid ons scheen geslagen te zyn indien Zwitserland onzen getrouwen bond¬ genoot sedert Franciscus den I gedwongen of bedreigd wierde in de aengroeijende beweging die deze natie op haer grondge¬ bied doet om eene nieuwe kracht te leenen aen de magten der democralieke gouvernementen indien de onaf hangelyke Sta¬ ten van Italië overweldigd wierden indien men beperkingen of hinderpalen aen hunne inwendige ennrichting stelde indien men hun de wapens in de hand het regt betwiste om zich onder eikanderen te verhinden ten einde een Italiaensch vader¬ land te vestigen de Fransche Republiek zoude zich het regt toekennen van zich ook te wapenen om die wetlelyke bewe¬ gingen tot aengroeijing of volks-nationaliteit te beschermen De Republiek zoo als gy ziet heeft van den eersten stap het tydstip der prescription en het dictateurschap overschreden Zy heeft besloten van uooit de vryheid binnen Frankryk te schenden Zy heeft insgelyks besloten van nooit haer democra- tiesch grondbeginsel by den vreemden te laten aenranden Zy zal niemand wie het zy de hand laten slaen tusschen de vre¬ delievende straling zyner vryheden en de blikken des volks Zy verklaerd zich den intellectueelen en hertely ken bondgenoot van alle de regten van allen voortgang van alle de wetlelyke uitbreidingen der nationale instellingen die volgens het zelve grondbeginsel als Frankryk willen leven Zy zal geene verholene of aenstookende propaganda by hare geburen verspreiden Zy weet dat er geene duerzame vryheden zyn dan de gene die uit zich zeiven op haren grond geboren worden Maer zy zal door de klaerte barer voorhoudingen door het vertoog van het goed order en den vrede die zy ver¬ hoopt aen de wereld te geven de eenigste voortplantings- zugt bewerken de voortplantingszugt der achting en toegene¬ genheid Daerin is den oorlog met maer de nateur Dacr in is de beweging van Europa niet maer het leven Daer in zal men de brandstichting der wereld niet zien maer een licht dat van zyne jilaets op den gezigteiuder der volkeren zal schynen om ze te gelyk den weg te toonen en te geleiden Wy wenschen voor het menschdom dat den vrede bewaerd wierde Wy verhopen het Een oorlogkwestie alleen heeft zich het is een jaer geleden tusschen Frankryk en Engeland aengeboden Deze oorlog kwestie was door het republikaensch Frankryk niet gesteld maer het regerende stamhuis Het stam¬ huis heeft dit oorlogs gevaer met zich medegenomen die het aen Europa door eenegeheelepersoouecle hebzugt zyner familie verbintenissen 111 Spanje had te weeg gebragt Aldus beeft deze huiselyke staetkunde van het vervallen stamhuis die sedert zeventien jaren op onze nationale weerdigheid drukte ook te- gelyk door zyne aenspraek op nog eene kroon te Madrid ge¬ drukt op onze liberale verbintenissen en op den vrede De Republiek beoogd niets De Republiek heeft geen verwantschap Zy erft geene lainiheregten Dat Spanje zich zeiven regeere dat Spanje onafliangelyk en vry zy Frankryk voor de duer- zaemheid dier natuerlyke verbintenisse rekent meer op de ge- lykvormigheid der grondbeginselen dan op de erfenissen van het huis van Bourbon Dusdanig is mynheer den geest der raedgevingen die de Republiek geeft Dusdanig zal het onverranderlyk karakter zyn der vrye sterke en gematigde staetkunde die gy zult te verte¬ genwoordigen hebben De Republiek heeft opstaende en te midden de heftigheid
Gazette van Brugge 8/3/1848
pagina 1 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item