Back to top

Gazette van Brugge 6/3/1848 pagina 4 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
ry:- BURGER LY KEN STAET VAN BRUGGE Huwelyken van den 3 maerte Joannes Oziers wever met Cecilia Poupaert kantwerkster Joannes De Busscher kleermaker met Theresia Daems kleermaekster Carolus Corsyn Bartier met Sophia Adrianssens kantw Joannes Kegels schoenmaker met Anna Wanzeele hordeur- ster Carolus W illems schoenmaker met Sophia Lohbereght kantw Franciscns Devos werkman met Maria Fockaert kantw Ivo Blondeel olieslager met Joanna Peiren dienstmeid Josephus Samsom schipper met Maria Meze kantwerkster Overledenen van den 2 tut den 3 maert 2 Anna Van Hoestenberghe kantwerkster oud 69 jaren geboren en woonende te Brugge ongehuwd dochter van I'ranciscus by Geno-veva Be Clerck overleden in de Schaerestraet B 6 n" 32 Sophia Borreman oud 2 jaren overleden in de Werkhuis- straet C 14 u° 100 Sophia De Rycke oud 3 jaren overledeu in de Oosl- meersch C 9 n° 64 3 Livinus Desmet zonder beroep oud 60 jaren geboren te riuelt woonende te Ruysselede echtgenoot van Victoria Maes overleden in de Hooistraet B 8 n° 47 Ignatius Vereecke werkman oud 59 jaren geboren te Hooglede woonende te Thournout echtgenoot van Theresia Belleprez overleden in de Hooistr B 8 n° 47 Isabella Thierens kantwerkster oud 29 jaren geboren en woonende te Brugge Artoisstraet n°55 ongehuwd dochter verder inlichtingen onbekend overleden in de Mariastraet C 9 rr° 8 Coleta Braet oud 9 jaren geboren en woonende te Ruys¬ selede dochter van Auguslinus by Seraphina Passey overleden in de Mariastraet C 9 n° 8 Bernardus Depovcr werkman oud 55 jaren geboren en woonende te Brugge in de Kieupelstraet n" 64 wedu- waer van Coleta BeCaluwe echtgenoot van Anna Duvivier overleden in de Mariastraet C 9 n° 8 Barbara Van Stockeren kantwerkster oud 60 jaren gebo¬ ren en woonende te Brugge in de Meersch weduwe van Joannes Van Damme eclitgecoote van Franciscqs Samson overledeu inde Mariastraet C 9 n° 8 Monica Van Haverbeke kantwerkster oud 76 jaren gebo¬ ren en woonende te Brugge ongehuwd dochter van Antonius by Monica Van Beesbrugghe overleden in de Zeven-Sterrestiaet D 12 n° 74 6 Geboorten BEKENDMAKINGEN* Verandering van Woonst FRANCOIS IIERREBOUDT heeft de eer het Publiek te ver¬ wittigen dat by met l 8le " maert zyne woonst is gaen vestigen Oudenburg-straet C 19 N.° 1 by Simon-Stevins-plaets al- waer hy zyuen W inkel voor Sayetten enz by voorduring zal UYtoeffeiien Ï VÏ ER ÜWÜ TE PACHTEN om in gebru jk er van te komen niet 1 october 1848 Eene goede en welgelegene HOFSTEDE _ j en H 34-35-43 C G 80-0-0 R Land • * en vette Gars te Couckelaere en Keyem Thans in luier van Pieter Carbonez Voor de Conditiën zich te adresseren by den Notaris DELPLACE te Brugge Hoogstraet Te I s nekten Een BUYS dienende voor Zilvcrsmidts-Winkel staende in de Geldmuut-straet sectie 1 2 n.° 22 te Brugge laetst be¬ woond door M mo llansseiis-Yan De Wallc Zie b te adresseren by den Notaris J CLAERHOUDT in de Hoog-straet te Brugge BERICHT By JOSF.PII VAN MIDDELEM tot Handzaeme zyn te be¬ komen Achtkante Popeliere PLAIiTSÖENEN van de beste soort aen eenen civilen prys TE WöüfflEI oiiderde directie van MODESTE-SYOEX feillerckein m 1 Olmen wei ken Op woensdag 8 maert 1 848 zynde Asschen woensdag zal men om een ure namiddag verkoopeu te Woumeu op de hofstede gebruykt door sieur Karei Decoodt langst de Wülvestraet behoorende Mynheer Deroo lid van de Kamer der Volksvertegenwoordigers te Brugge omtrent 80 koopen zware Eykeu schoone Abeeleu en Popelieren dienende voor allerhande Wjst* WILT MEN OMERYALSCHTE EN WARE Guano van Peruvien DEZEN KAN MEN BEKOMEN BY L NEÏT-YAI HOLLEBEKE op de Eyer-Iarki E 2 IV 0 72 te Brugge ALSOOK NXTRAXMS »E SOÜDE Dépot de Ia veritable EAU DE COLOGNE DOUBLE pre¬ mière qualité de la grande Distillerie de JEAN-JOSKRAFORST vis-a-vis le Marché au Foina Cologne fournisseur de plusieures cours magasin d'expédition d'Lau de Cologne double pourtous les pays de l'Europe et de l'Amérique Vente a Bruges le même prix comme la Distillerie a Cologne au bureau de ce Journal chez L.-B IIerreboudt Marché aux OEufs Faljrique de Papiers peints JUt 'a WAmsmu be s m le rok rue «ie TAcndcuiic h Orngcs KOEVEL ASSOIiTlllEST DE PAPIEKS DEISTS Fond Satiué a fr 0-80 et id Mat » u 0-40 et Grand choix d'articles en Velouté et Doré A 11EP1IESDI1E LES ODJETS GVIDiASTIQEES SUIVASTS 1 Barres parallèles fixes borizontales 2.° Barre fixe horizontale 5." Barres parallèles verticales mobiles 4.° Corde verticale de suspentiou 5.° Corde parallèle verticale mobile avec anneaux 6.° Echelle de 16 echelons 7.° Mat 8.° Mat de perroquet a 5 echelons Pour les plus ampies imformations 's a dresser au bureau dc cette feuille Flandre Occidentale AD 4 UMCATIOIV Le gouverneur de la Flandre Occidentale fait savoir que le samedi 18 mars 1848 a dix heures précises du matin il sera procédé a l'hóteldu gouvernement provincial a Bruges sous réserve d'approbatioii et en presence de Mr 1'Ingenieur en Chef des Pouts et Chausséescn cette province a la adjudication publique de 1'entreprise Bes travaux de dévasemeM a effecleitr d la partie du canal de Bruges a Ostende qui traverse le Bassin de la première de ces villes et dans ce Bassin lui-même dans le but de leur donner la profondeur de 4 m 63 sous le repère qui existe actuellement dans le canal entre Bruges et Ostende et de permetlre ainsi aux navires de mer d'entrer dans le Bassin précité By uytscheyding van Bedryf VERKOOP AM PRYS VAN FACTIRE De weduwe AVANZO wooneude in het Breydel-straetje B 16 N.° 1 te Brugge heeft de eer het publiek kenbaer te maken dat zy de koopwaren liaer Magazyn uytmakende ver¬ koopt aen prys van facture bestaendc in nieuwe en oude printen en Gravuren in bladeren en geëncadreerd Lithographien Zantjes Acrdryks-kaerten Atlassen enz Quincaillerie Brillen Verrekykers Lorgnetten Wis- en Gezigtkuudige Werktuygen Barometers Thermometers Liqueur-Schallen Aerdboiien Compassen Graphometers Koleuren Piuceelen Crayons Pennemesseu alle soorten van lukt Papieren Albums Portefeuillen Kaders en Ivoir voor Portretten in miniature ware Napelsche Snaren Chocolat van Venetien Sclirylpénnen Pypeu Doininos Schaek en Fotospelen Bretellen Beursen Eau de Cologne Grooten keus van Kinderspelen en verscheyde andere artikels te lang m te melden N li De Printen en Lithographien worden verkocht met eene vermindering van vyftig ten honderd ZEE-TYDINGEN Den 2 dezer is uit de have van Brugge gevaren de belgische pleit Deux Amis kapitein Vollemaere gaeude naer Londen met schors aen den makelaer H le Joiicklieere OOSTEN DE 6 maert Aenkomsten van den 3 era 4 maert De engelsche male Widgeon van Doever met de korres • pondentie en 19 passagieis de engelsche male PrineessAiiee van Doever met de korrespondentie en ly passagieis Uitgevaren De belgische male V ille de Bruges naer Doever met de korrespondentie en 46 passagiers de belgische male Ville d' Ostende naer Doever met de korrespoiidentie en 14 passa¬ giers het engelscb stoomschip Triton kap Taylor naer Londen taet diyersche goedereu en 28 passagiers ANTWERPEN 4 maert Aenkomsten van 3 era 4 maert De zweedsche brik Siri kap Novelius van Rio-Janeïro met koffy den deenschrn schooner Anna kap Svarrer van Cephalonië met koreuteu de hollandsche smak Cornelia kap- Kwint van Londeu met ryst en suiker den eogelschetr stoom¬ boot Soho kap Culler van Londen met 6 pacagiers en di- versche goederen den amerikaenschen dryniaster Victoria kap Watlington van New-York met diveiscbe goederen — ■ j Nog benedeu de rivier den hollandschen schooner Henriette kap Dehaen van Bordeaux de belgische pleit Jamais Pensê kap Schmidt van Londen Overzigt der Koophandel van de week De jongste politieke gebeurtenissen van Fraukryk eeoig.cn invloed op de markt van Antwerpen gehad hebbende is daer uit eenen genoegzamen algemeencn stilstand van zaken gevolgd — I11 Koffy bepaeldeu de omzettingen zich tot 800 balen Bra¬ zil en eenige onbeduidende lotjes Java en Domingo I11 openbare Veiling werd voor 1000 balen Brazil 34 I|2a3g i|2C in consumtie betaeld — Ruwe Suiker Zonder omgang In openbare veiling wei den 900 kisten witten en blonden Havana verkocht de witte is betaeld frs 33-25 a 35 en de blonde frs 24 a 2g-5o — Geraffineerde Suiker Niets noemens- weerdigs is in dit aitikel vernomen — Ryst De omzettiugeri bepaeldeu zich tot 100 vaten Carolina aen verzwegen prys ■ — Fruit Ter uitzondering van 5oo kabassen Faro- en Cour- mader Vygen werd in vruchten niets gedaen — Oliën By voortduring ontbreekt hier Zuidzeetraen aen de markt lu de andere soorten van Olie ging niets om Gracn cm Zactlliandcl Ten gevolge van het slechte weder zyn de binnenlandsche markten deze week inaer slecht bevoorraed geweest Tarwe en Rogge zyn ip gulden opgeslagen Van eenen anderen kant hebben de staetkundige gebeurtenissen van Frankryk haren invloed uitgeoefend hy de houders van vreemde granen die meer pryshoudend zyn en de weinige verkoopen wtlke iu Tarwe Rogge en Haver zyn geschied zynmeteen klein avans betaeld — Gcerste zonder verandering — Vette Zaden flauw O > ^ C i ««■» HOtVttLHtlU VEUROUT 691 274 17 98 323 19 185 PRYS VAN HET BROOD Ir 0-32 ct Menagie-Brood fi Den lieetolt Pryzen der Granen op dc Markt van Brugge van den 4 maert fr et 17-62 I 1-98 II 39 7-82 10-05 11-74 a 6 70 den zak — Wit Brood fr 0-40 et ilalfwi 0-25 et Roggen Brood fr 0-18 ctt Aenwvzihg Terwe Rogge Boek w ei f Haver Geersle Boonen Aerdappelen a a Mastelein Brood fr 0-21 ct alle y dc kilo'jr ' Pryzen der Granen op de Markt van Gend van den 3 maert Witte Terwe ir 19-71 lioode Terwe a 18-13 Rogge 12.23 Geerst 00-00 Boekweit 13-14 Haver „ 8-00 Aerclappelen a 0-50 ct par liecoliter a « « Ryssel 1 maert Kootzaed-olie Ir 80 Op 00 gezny verde quinquot olie fr 88 0|0 00 fin-olie fr 82 Op» tot 00 cameline-olie Ir 00 kemp-olie fr 00 par liec'oliter — Koeken van koolzaed fr 16 l|2 tot 17 van oliette zaed Ir 16 i|4 tot 10 1 [2 van linzaeil fr 18 tot 20 van cameüric-zaed li' 17 1 [2 van kemp-zaed fr 16 lot 17 de 100 kilos Cours van Amsterdam van den 3 maert Werkelyke schuld A mort isa tie-S v ndikaet Hundel-Maetschappy 00 Op 00 Ü[0 000 Op Weg Vertrek-uren van den Yzeren VAN BRUGGE Ten 7 uren 35 minuten 's morgens naer Oostende Gend Kortryk Doornyk Ryssel Dendermonde Mechelen Brussel Antwerpen Leuven Thieuen Luyk Verviers Aken Keulen en Parys — Ten II uren naer Oostende — Ten 1 ure 5 min namiddag naer Gend Brussel Antwerpen Luyk — Ten 2 ure 30 min naer Oostende — Ten 4 uren 20 min naer Gend Brussel Antwerpen Thienen Doornyk Ryssel Parys nacht-treyu — Ten 8 uren 's avonds naer Oostende VAN OOSTENDE Ten 7 uren ten 12 uren 50 min en ten 3 uren 45 min Tusschen Erugge en Gend alle de konvooyeu blyveu staen te Aeltre en Landeghem te Bloemcudaele blyven al de kon- vooyen staen behalve het gene dat van Gend vertrekt ten 9 45 minuten Tusschen Brugge en Oostende alle de konvooyen blyven staen te Plasschendaele te Jabbeke blyven alle de konvooyeu staen behalve het gene dat van Brugge vertrekt ten 11 uren Yzeren Weg van Van Brugge naer Kortryk Ten 5 u 30 min 's morg ■ 8 > 00 » i> i> 1 a 20 ii namid » 4 » 33 ii 's avonds West- Vlaenderen Van Kortryk naer Brugge Ten 3 ureii 30 min 's morg 7 12 4 43 23 45 's avonds Staende te Lophem Zedelghem Thourout Lichtervelde Gits Beveren Rousselaere Iseghem en Ingelmunster Brugge — Drukkery van L.-B Herreboibt op d'Eyer-uiarkt
Gazette van Brugge 6/3/1848
pagina 4 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item