Back to top

Gazette van Brugge 6/3/1848 pagina 2 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
tenaren van hel administratief en reglerlyk order zullen qee- nen eed meer afleggen » Mr Ai mand Marrast lid van liet provisoire gouver- nement is byzonderlyk gelast met dc administratie 1° van -alle roerende en onroerende goederen uitmakende de oude Jnirgerlyst 2° van alle roerende en onroerende goederen onder sequester toebehoomide lietzy tot de prinsen en prinsessen der voormalige vorstelvke famillie — Mr Mar¬ rast zal den titel voeren van natiónalen beslierder van goe¬ deren der voormalige burgerlyst ~~ 1 ct P rCv 'soire gouvernement vast voorgenomen heb¬ bende de uitoefening aller eerediensten te handhaven en wil¬ lende verzekeren de toeheiliging van het godsdienstig gevoel aen den groeten akt der herwonnen vrvheid noodigt de mi¬ nisters aller eerediensten bestaende qp het grondgebied der republiek 0111 dcngoddelykeu zegen in te roepen op bet werk des volks en tevens den geest van sterkte en van regel in te roepen welke de instellingen sticht Gcvolgelyk verzoekt het provisoire gouvernement Mr den aertsbisschop van Parvs en alle bisschoppen der republiek de oude bewoordingen de"s ge- beds te vervangen door de woorden Domine salvum t'ac Bempubhcam ' — Men leest in den ConStitutionnel « Den gedclcgueerden hy liet bestucr der policie heeft in zync burcelcn doen ken- ™ or ma ^ cn dat de eenigc door liet voorloopig gouvernement ollicieel herkende benaming diegene van burger citoyen is ^gcvolgelyk noodig Iiy alle de -bediende van zich niet van an¬ dere benamingen in hunne akten te bedienen » kiezingen voor de nationale constituante vergade¬ ring zullen omtrent den 1 april plaets grypen Zy zullen ge¬ schikt worden op twee trappen de primaire kiezi'ngen zullen geschieden in dc kantons en de algemeene kiezingen in de hoofdplaatsen der departementen Het getal der gedeputeer¬ den zal seiner twee mnel zoo groot zyn dan hetgene van de voordezen kamer der gedeputeerden dewelke 459 leden tel¬ de Dus omtrent 1,000 leden Een nieuw bevelschrift betreffende de wet op het zegelen der nieuwsbladeren wyzigt eenigzins hetgene welk de stip- telykc heffing des regts voorscbryft te beginnen van 5maert belasting zal geschorst zyn tien dagen voor de byceuroc- — Bv de in bezitneming der Tuileries vond men in dat asteel iti diamanten juweelen geld enz eene weerde van meer dan dry miljoen Al die voorwerpen wierden gelegd in een bad staende.in bet appartement der hertogin van Orleans en slechts met een enkel laken gedekt Men vertrouwde dien schat aen de bewaking van eencn man met gescheurde klee¬ deren en als men wederkwam om de voorwerpen weg te halen dan bevond men dat niets weggenomen was zelfs was het deksel onaengeraekt gebleven — Toen Louis-Plilippe terugkeerde in de Tuileries na oogenscbouw van de troepen op dc Carrouselplnets ont- waerde genernel Carbonel den vniksloop die dreigde de koning- Jyke residcncie te bestormen «Den koning is verloren nep hy uit indien men niet eenen oogenblik de aendagt af¬ wende van die volksmassa » en op den zelfden oogenblik een geweer ontrukkende aen eenen man der nationale wacht en cenige stappen vooruitgaende vuerde hy op het volk Onverwvld wierd hy aen stukken gehouwen mae r zyn oog¬ wit was bereikt hy had aen Louis-Philippe de eenigc minu¬ ten tvd bezorgd welke hem toelieten op de vlugt te gaen al¬ vorens zyne appartementen overweldigd wierden Mandaten van aen houding zvn uitgeveerdigd tegen alle de ambtgenoten van MM Guizot en lhichatel ten ge¬ volge der beschuldiging van het vervallen ministerie te weten Mr Dumoii gewezen minister der financien - Mr l)e Salvnndv vati liet openbaer onderwys Mr Hébcrt' zegel be waerder generael Trèzel oorlog Mr Javr open¬ bare werken Mr Cunin-Gridaine koophandel ên Mr De MonlcbcJIo zeewezen De Clubs Op verscheidene punten der hoofdstad zyn clubs tot stand gebragt Twee clubs van communisten zullen bestendig zit¬ ting houden den eenen onder bet voorzitterschap van Cabet den anderen onder hetgene van Blanqui Cabet schynt het communismtcs te betrachten door den voortgang der denk¬ beelden Blanqui vordert hetzelve onmiddelyk Men denke aen de grondstoffen van byval welke Blanqui zal kunnen vereenigen zvne krachtdadigheid is wel zes macl verdroot tydens zyne gevangenschap dc vrvheid tot sclirvven cn tof vcrceniging perkeloos zvnde zoo zal hv onder "de minste hindernis zyne schrikwekkende leeringen kunnen ontwikke¬ len in liet by zvn van duizendc werkelooze en gewapende lieden 1 Dc centrale repnbliekaensehe maetscliappy zet hare zittin¬ gen voort Het ruim lokael van de Valentino-zael was nau- welyks toereykende om de burgers te ontvangen die kwamen deel nemen aen dc beraadslaging van de vergadering Zy lykheden uit den weg te ruimen het voorloopig gouverne¬ ment liet zegelregt voor de nieuwsbladeren en tydschriften tot eenen centime zal vcrlccgen Tjdingcu nil Algiers Men scbryft uit Algiers « De gebroeders van Abd-el-Ka- der Mustapha-Saïd en El-Hussein-ben-Mahv-rl-Din zyn aen- gekomen te Oran alwaerzy zicli ter beschikking hebben ge¬ steld van den generael bevel voerende in die provincie Zy zv n allerbest ontliaeld geworden zy zullen ecnigen tyd te Uran doorbrengen om hunne zaken te vereffenen vervolgens zullen zy zicli naer Algiers begeven.» Den Mobacher meldt dat de onderwerping van Ab-el-Ka- der overal de wanorders heeft gedempt De aenliangers wel- Kc hem bvge bleven waren in de onderverderling van Orleans- V i i' j n f ' Cn arnnn betracht denzelven is bun met edelmoedigheid vergund geworden Men bemerkt in hun ge¬ lederen Moliammed-bcn-AIi voordezen kaïd der Ouled-Soli- nian Klialifa-ben-Saoula Si-Moliammed-bcn Ahmed en Si- ümarbed Ismaël Men beeft nog geene tvdingen wegens de hertogen van Au male en Joinville die zich te Algiers bevinden wmmm heeft zich vooreerst onledig gehouden met de afschavim' van het zcgelregt hetwelk hersteld geworden is by bvsluit van liet voorloopig gouvernement Men heeft eene krachtige pro- testalie daertegen opgesteld dewelke aen het voorloopi" gouvernement zal voorgedragen worden Dezelve is met een n - parige stemmen aenveerdt geweest Vervolgens heelt zy de vernietiging gestemd van alle de wetten verbiedende de verccnigingen men hoeft ook aen^e- men m weerwil der geweldige tegenkanting eens burgers eenen voorstel tot uitroeping der verval verklaring der voor¬ dezen magistraluer Het zeo ernstig vraegstuk van eencn loon te verlecnen aen dc nationale wachten heeft lange en luidruchtige debatten opgeworpen na verscheidene twyfelaehtige proeven heeft liet bureau bestaligd dat de merrderheyd verlangde dat dc nationale wacht eene schadeloosstelling zoude genieten ter dagen van dienst ping der kiezingsvergaderingen op dat men de kiezingen zoo veel mogelvk ruelitbacrhcid zoude kunnen geven Van een andere zydc verzekert men dat om alle ernstige mocije- Brussel 5 Maert Hamer der Volksvertegenwoordigers Zitting van den 5 Maert De eerste stemming van bet wetsontwerp der hervorming van de bedelaershuizcn is in deze zitting ten einde geloopcn De vergadering heeft dan dc gevolgtrekkingen des verslags over verscheidene petition aengenomon Mr den ministerder financiën heefteen wetsontwerp voor¬ gesteld brengende in wettclykcn koers de volgende vreemde munten • pond sterlings tegen fr 25-30 1 gulden neder- iandsch tegen fr 2-10 2 guld 1/2 tegen fr 5-25 De commissie benoemd tot het onderzoek van hetzelve is yeengekomen en hecfXMr Maloutot verslaggever benoemd- Mi Malou heeft met het einde der zitting een gunstig versla 1 ' voorgebragt ° Zitting van den 4 maert De kamer heeft heden niet eenparige stemmen twee ontwerpen van wet gestemd het eerste betrekkelvk den wettclykcn cours der cngelselie goudstukken en hollandsche stukken van een gulden en twee guldens en half het tweede word kiescens voor alle de plaetsen gelyk gesteld liet eersfe dier ontwerpen van wet is beschikt om den in¬ voer van vreemde geldspeciën te vergemakkelyken door den wettclykcn cours er van te bepalen de nuttigheid er van zonder van dc grootste aengelegenheid te zyn is door niet een der leden betwist geworden en de er aen toegebragte wyz'gingen zyn met toestemming van het gouvernement gc- °n geworden om aen de wet meer kracht en uitwerking te geven ° Het ontwerp van wet op de kieshervorming heeft aen den lieer Castiau de gelegenheid verschaft om twee redevoerin¬ gen uittespreken In dc eerste het aelitbacr lid beeft begon¬ nen inct de ministers aentespooren om dezelve den weg der hervormingen te doen inslaen In zyne tweede redevoering den beer Castiau heeft zvne liefde betuigd die hy voor België gevoeld Ik ben Belg heeft hy gezegd en ik wil zoo veel als iemand den eed van getrouwigheid die ik aen de grond¬ wet gezworen heb aenkleven Aldus sprekende den lieer Castiau antwoordde aen de liecren Descamps Verliaegen de Hacrnc Dclfossc en den minister van binnenlandsche zaken Alle die achtbare leden hadden doen opmerken dat België Frankryk niet ten ach¬ ter gebleven is voor wat de uitbreiding der vrvheden acn- gaet dat België sedert lang uitgebreider vryheden danFrank- ry k bezit dat de zelfsmaking dcr volkeren en gedachten in België oorsprong bad genomen Men mag zich over die bcraedslaging gelukkig achten die aen den achtbaren afgevoerd igden van Doornyk de gelegen¬ heid heeft verschaft om zyne vaderlandsliefde te doen uit— schynen en aen dc eenheid der kamer eene nieuwe kracht te geven Ho zitting van lieden heeft allcrbelangrykst geweest Hen lieer Verhangen hoeft weerdige woorden gesproken allen hebben vredelievend edelmoedig geweest en betuigenis over hunne zelfopoffering voor hun vaderland gegeven Den minister heeft aen dc vergadering aangekondigd dat hy in het belang der arme en werkende klassen aen de' ka¬ mer gaet voorstellen de maetregelen te stemmen de welke gemak kelykst kunnen worden uitgevoerd cn tevens nuttigts zvn afhangende van het groot ontwerp van wet die hy voorgedragen heeft waer voor hy speciale ontwerpen zal opstellen Scnaet Zitting van den 2 Maert De algemcenc bcraedslaging van het wetsontwerp tot af¬ schaffing der verdeeling van de kieskollegien alsook van het wetsontwerp openende een bygevoegd krediet van 58;000 fr by liet departement der financien is geopend ongesloten geworden Graet De Ribeaucourt heeft lezing gegeven van het wetsontwerp op de perequatie der grondlasten welker bcraedslaging aen het dagorder gesteld geworden is Den hertog van Ursel onpasselvk zynde heeft nog liet verslag wegens den budjet der openbare werken niet kunnen voordragen Zitting van den C Maert Den scnaet heeft heden met de eenparige stemmen der 29 tegenwoordig zynde leden liet budjet voor het departement der justicic en een crediet van 58,000 fr voor het departe¬ ment van financiën alsook het ontwerp van wet betrekkeiyk den wettclykcn cours acn eenigc vreemde geldspeciën ge¬ geven aengenomon De algemcenc bcraedslaging over de kadastrale perequatie is daerna geopend en gesloten en dc veradering is tot woens dag uiteengescheiden Verklaring van Koning Leopold acn zyne ministers Sedert twee of dry dagen wordt alhier vele gesproken over eene verklaring door onzen Koning aen zyne ministers gedaen waer m l M de inzichten uitdrukt die hem jegens België bezielen Deze verklaring die op het eerste oogenblik eenigzints in twyf- fel getrokken werd wordt nu door verscheide dagbladen be¬ vestigd Wy deelen hier onder mede hetgene wy diesaen- gaende in een Parysch en Luiksch dagblad aentreffen Byzondere briefwisseling van den Journal des Débats uit Brussel in date van 29 february u Daegs na de aenkomst te Brussel der ernstige tvdingen uit Parys heeft eenen raed der ministers plaets gehad" onder het voorzitterschap van Koning Leopold Men heeft vernomen dat den Koning bv de opening van den raed verklaerd heeft dat het geenszins uit persoonlvke heerschzucht is dat hy het ko¬ ningdom aenveerdde het welk hy niet betracht had Men had hem gezegd dat hy goed kon dóen dat hy de onafhangelyk- lieid kon verzekeren aen een land hetwelk zulks vurig verlang¬ de hy heeft vermeend niet te mogen aerzelen Kelner indieu 7-ynen persoon eene hindernis ware tegen het heil tegen de rust tegen de wenschen des lands hy zoude veerd'ig zyn om het koningdom af te staen hetwelk hy nooit anders dan on dei- een philosophisch oogpunt beschouwde « Den raed der ministers zoude geantwoord hebben dat het land geenszins de noodzakelykheid der repnbliekaensehe her¬ vorming voelde dat de Constitutie gemaekt door het constitu- oerende Congres als folk der wenschen van het bclgisch volk aengesteld door eene ontelbare menigte kiezers aen Belgien moest betamen vermits zy zyn werk was dat wy eene repu¬ bliek in bezit hadden welke ruimste vryheid waerborgt en dat de publieke denkwyze geene verandering scheen te vorderen ■I Men steld vertiouwen in de ministers die ingemeen over¬ leg met den Koning alle de spruiten van vryheid willen doen Uitschieten welke het Congres in de Constitutie toebeiligde » De Gazette de Liège bevestigd die mededeeling in de volgen- de bewoordingen « Dezer dagen was den raed der mtnisters vergaderd be- raedslagende over de ernstige gebeurtenissen welke te Parvs ontstaen waren Den Koning die niet verwacht wierd kwam schielyk tevoorschyn en met debedaerdheid en koelmoedigheid welke hem nooit verlaten stuerde Z M de volgende aenspraek oe aen de ministers " — Mynheeren toen ik voor zeventien jaren in Belgien kwam was ik er geroepen door den vrijelyk betuigden nati¬ ónalen wensch en ik kwam vrywillig herwaerts geleid door de achting welke ik de belgische natie toedroeg Indien gv indien de natie thans denkt dat myne tegenwoordigheid eene hindernis zy tegen hetgene zy beschouwt als haer geluk ik ben veerdig om die hindernis uit den weg te ruimen zonder te gedoogen dat eenen enkelen druppel belgisch bloed gestort worde voor eene zaek welke demyne niet zoude kunnen wezen Maer indien het land daerentegen denkt dat mynen persoon noodzakelyk zy voor dn zaek van het order voor de nationale instellingen cn de onafhanglykheid even als ten dage myner aenkomst blyfik gereed tot het vergieten van al mvn bloed voor Belgien — « Welligt begrypt men de ontroering waermede den raed der ministers 's Konings edele woorden onthaeldc Zy vonden weerklank buiten het kabinet en overal wierden zy met geest¬ drift bejegend > i aur Antwerpen 5 maert De policie dezer stad verrigt eene vvcrige bewaking op de uitgeweken vreemdelingen die zich alhier bevinden Zy heeft eergisteren eenen ex-gencraci twee kapiteins en twee mindere officieren allen Spanjaarden aengehoaden die geene papieren hadden en de middelen van bun bestaen niet konden bewyzen Zy zyn ter beschikking der overheid ge¬ steld Eenen anderen vreemdeling die zegde eenen spaen- schen vlugteling te zyn is insgelyks acngchoudcn als bctigt van bedelary ° — Eergisteren namiddag zyn van bier een twaelftal sche¬ pen vertrokken waeronder zich bevond het Amerikacnsch schip Shakespeare naer New-York met 296 landvcrliuizers- dc belgische brik Jena naer Guatimale met eene lading diversclie goederen en de hanoverschc ever Arqo naer Londen met aerdappelen geladen — Een order der militaire genie beveelt de afbrack van dc barakken die zich op de scheepstimmerwerven van de bccrcn Orban aen het vlacmschhoofd cn Cockerill achter het Arsenael by het kasteel bevinden — De Isabellascbans aen den linkeroever der Schelde regtnver liet Noordfort gaet in staet van tegenweer worden gesteld Een groot acnlal aerdwerkers zvn bezig met battc- ryen op te werpen BliEGGE WAER GAE.\ WY MER TOE De geschiedenis was ten allen tyde eene fakkel die in e ' lORRHj l'H Ill I duisternis van liet toekomende acn liet monsclidom het lot dat hun te wachten stond doorschemeren liet Maer in de dagen die wy beleven ligt er nu ook in de jaerboeken van bet voorledcne eene oplossing voor de vragen diedc elkander zoo dapper opvolgende gebeurtenissen doen ontstaen Waer gaen wv naer toe vraegt eenieder en niemand antwoord Daer Welke leeringen men ook belyde 't zy men bctreure 't gene niet meer is 't zy men over deszelfs verdwvnen zich vcrlieuge toch moet men bekennen dat de wereld zicli in een staet van geweldige krisis bevindt waarvan den uit-lag vrees en onrust baert Waer gaen wy naer toe Die wolken die zich zwart cn zwacr opeenstapelen enden gczigtcindcr
Gazette van Brugge 6/3/1848
pagina 2 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item