Back to top

Gazette van Brugge 6/3/1848 pagina 1 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
V 28 55 sle Jaer Maendag 6 Maert 1848 |p"4| ■-- ' • ml t3 iö £ *a/45 iyZy' GAZETTE VAN BREGGE EN DER PROVINCIE WEST- VLAENDER EN f oor Staetkunde Koophande en Letterkunde ■JW% - c -"J ■ N A ' ONAFHANGKELYKHEID Verschynt den Maendag Woensdag en Vrydag 1 Alle pakken en brieven vrachtvry toe te zenden | De persoonen die Bekendmakingen te plaetsen hebben worden Inschryvingsprys — Voor Brugge a maenden fr 4-75 ct De aenkondigingen 25 centimen den regel onder de vyf i aenzocht deze dags voor de verschyning van bet Blad te » Buiten Brugge vrachtvry » 6-25 » | regels een frank | laten toekomen FRANKRYK — Parys 4 maert Ecne week is er nauwelyks verloopen sedert de gedenk- weerdige omwenteling van february en reeds is den indruk welke aller wil en vernuft rondom de provisoire regering schaerde acn bet verflauwen De algemeene verrukking is vervangen door trekkelingenen scheuringen welke dreigen grooter te worden Er is een oogenblik geweest dat al de gemoederen naer een gemeen doelwit streefden Zoo staet het nu niet meer geschapen vele dingen zyn thans veran¬ derd door de schuld der menschen en door de kracht der dingen zelve door de schuld der menschen om dat de pro¬ visoire regering niet al doet wat zy zou behooren te doen door de kracht der dingen omdat men van die regering het onnmgelvk eischt Het bewys daervan ligt in de moeijelyk- hedeu welke de inrigting van den arbeid ontmoet niet de oplossing van welke bclangryke cn netelige kwestie eene kommissie gelast is Deze commissie heeft gisteren hare eerste zitting in het paleis van den Luxemburg gehouden De uitkomst der bcraed- slaging is geweest den diepen afgrond te doen zien welke tusschen het volk en degenen die hetzelve mennen bestu¬ deerd te hebben nog bestaet Den heer Louis Blanc presi¬ dent der commissie meende alles voetstoots te kunnen oplossen macr werd verrast en uit den zadel gestootcn door de onvoorziene en onwederleggelyke tegenwerpingen van het werkvolk hetwelk de zitting bywoondc Die com¬ missie behelst de kiemen eener bestendige gisting Ernstige gebeurtenissen kunnen er uit opryzen Niemand wil by ongeluk begrypen dat alles in cenen keer niet kan gedaen worden Acn den Noorderspoorbaen wil niemand arbeiden en he¬ den morgend zyn dry honderd werklieden te Saint-Denis samengerot om'dc hervatting der werken te beletten Eer¬ gisteren weigerden de machinisten en stokers op al de spoorbanen te ryden ten zy de vreemdelingen werden vcr- wytlerd en men heeft hun moeten beloven gecne vreemde¬ lingen meer te acnvecrden By de eischcii ter verhooging van daglooncn en verminde¬ ring van werk zyn er nog andere gekomen zoo als degene van oen pensioen voor icderen werkman oud 55 a 60 jaren Proclamatiën zyn er overal aengeplakt welke vragen dat de regering zich onmiddclyk met de kwestie onledig hielde en aen die pensioenen besteedde de twaelf milloenen van 's ko- nings burgerlyst cn de diamanten der kroon Van eene andere zyde ismen misnoegd over de benoemin¬ gen door de provisoire regering gedaen het regent zoovele gunsten als ouder het vervallen stamhuis Een ander misslag des gouvernements door de afschaffing der adeldomstitels zich eene menigte persoonen die het w il¬ den ondersteunen tot vyanden te hebben geuiackt Ondanks dit alles en meer andere dingen zal de republiek slaende blyven Aen eenen terugkeer der Bourbons valt niet meer te denken macr de laetste schokken van 24 febru¬ ary moeten nogkoincn Men zou waarachtig zeggen dat de om wenteling gcdeeltelyk ten behoeve der drukpersis geschied aldeschryverscnschry- verkens der oppositie hebben plaetskens bekomen enerstaen honderd duizend postulanten hunne beurt afte wachten Ook zyn er veertien nieuwe dagbladen verschenen Alle dagen worden er 500,000 nummers door 5000 dragers in de stra¬ ten geleurd De Presse alleen heeft 2000 dragers Het gevolg daervan is eene schaerschheid en deurte in bet druk papier De byeenroeping der Nationale Vergadering is de hoofd¬ kwestie van den dag Mi n kondigt dezelve tegen liet begin van april aen Deburgery zou den mactregcl met genoegen vertoefd zien teneinde aen de gemoederen den tyd te laten tot bedaren te komen De clubsen dry ven tot de onmidde- lyke byeenroeping aen overtuigd dat hun invloed niet zou kunnen aCngroeijen en dat de volksdriften welke zy met zooveel ervarenis weten op te winden later zouden kunnen beteugeld worden door de krachtdadigheid der nationale wagt welke wel de vryheid macr ook de goede orde ver¬ langt De leilcs» van liet provisoire gouvernement Een persoon die langen tyd innige betrekkingen onderhou¬ den heeft met meest al de leden van liet provisoire gouverne¬ ment der fransche republiek beeft de volgende beoordeeling laten in 't liclit komen Mr Marrast voordezen hoofdopsteller der Tribune thans hoofdopsteller van den National bekleedde altoos als schryver eene hooge plaets in de parysche drukpers Hy heeft eenige ja¬ ren in Engeland doorgebragt na gedurende verscheidene jaren geworsteld te hebben tegen het gouvernement van Louis-Phi- lip en heeft verscheidene veroordeelingen ondergaen De kracht¬ dadigheid welke hy in verscheidene gewigtige omstandigheden aen den dag legde zyne hoedanigheden als byzonderen man zyne uitgebreide kennissen hebben hem sints lang de achting en het vertrouwen zyner party verworven By den opstand van april 1834 deed Mr Marrast alsdan opsteller der Tribune zyne tegenwoordigheid van geest en zyne standvastigheid in de worsteling bemerken Den oproer was te Parys uitgeborsten door dat men had vernomen dat Lyons en Si Eüentie in opstand gekomen waren Men was te Parys zon¬ der tydiugeu uit die steden het gouvernement liet er geene in liet licht kornen Sedert verscheidene uren was men aen het stpytletf'K'hter de barrikaden van de St Mery-plaets Onder de ov'eniWgt der artillerie bezwykende zoo hadden zy bystand noodig Eene telegraphisclie depeche meldende dat de repu- Miekanen te Lyons en te St Etienne zegevierden kon er hun bezorgen Het was Marrast die de telegraphisclie dcpeche op¬ stelde en dezelve in zeer groote letters deed opnemen in de Tri¬ bune welks nummer niets anders vervatte dan die weinige li¬ lden beuevens eene te wapenroeping By verstek ter dood veroord 11 ten gevolge dezer gebeurtenissen zocht hy eene sclniylpkrefi te Londen gedurende gansch zyne ballingschap schreef hy uit die stad de engelschecorrespondencie Hy trouw¬ de met eene ryke Engelsclie cn keerde in Frankryk terug ten gevolge eener kwytsehelding Hy wierd dan gelast met den op¬ stel vau den National Mr Flocon is insgelyks dagbladschryver II y is gehecht geweest aen den Constitutionnel Ten laetsten stelde hy de Reforme op is een man vol sterke en vurige driften me¬ delid van verscheidene republiekaensclie maetschappycu van de Vrienden des Volks van de Droits de l'homme Vlyt en vernult zyn de titels welke hem aenbevelen Mr Flocon moet België kennen want hy heeft er verscheide jaren gewoond Nog onlangs nauwelyks voor twee inaenden onderhield de Rèforme tegen den National eenen pennentwist welken schier eenen persoonlyken twist tusschen MM Marrast en Flocon deed ontstaen De lusschenkomst van Mr Ledru-Rollin was noodig om dat geschil zoo goed mogelyk te vereffenen Mr Flocon vertegenwoordigt eene fractie verregaende republikanen daer- entegen bevindt zich den heer Marrast acn het hoofd der gema¬ tigden hy wil geenszins liet schrikjaer 1793 hernieuwen Mr Marrast is vooral vyand der traktaten van 1815 Mr Flocon houdt zich onledig met het bewerkstelligen van 's volks heer- schappy door de menigte De lieeren Marie Crémieux Garnier-Pagès Ledru-Rollin zyn genoegzaem gekend als leden der voordezen kamer der ge¬ deputeerden Zy bekleedden er niet den eersten rang onder de redenaers Zy namen nooit een werkzaem deel aen de parle¬ mentaire discussien Mogelyks als zy hunne driften den teugel zullen vieren zullen zich hoedanigheden van staetsmanuen on¬ verwachts in hun opdoen Mr Albert heeft tot last liet volk de werklieden te verte¬ genwoordigen by het provisoire gouvernement Hy is den jongsten van deszelfs medeleden Mr Albert is uit de volks¬ klas voortgesproten echter moet het reeds zeer lang zyn dat hy de werkmansvest afgelegd hebbe indien hy ze ooit gedra¬ gen heeft Hy bevond zich aen het hoofd van het volksblad l' Atelier Hy is lid geweest van al de geheime genootschappen en oefent veel invloed op de werklieden uit Men zoude zich vergissen indien men hem ongeletterd achtte Mr DuroNT de L'Edue is zeer bejaerd Mogelyks teld hy meer dan 80 jaren Van in den beginne had hy zich van de july-omwenteling afgescheiden na eenige dagen minister der justicie geweest te zyn by het kabinet dat omniddelyk na 1830 daergesteld wierd Als hoofdman ware het onmogelyk geweest iemand te vinden die tot een hooger punt de achting der fran¬ sche demokrateii en repuhliekaneu geniet Mr Dupont del'Eure was deken van ouderdom van de kamer der gedeputeerden Mr Arago is gekend als geleerden en als redeuaer van de ka¬ mer der gedeputeerden Men weet dat weinig menschen over de wetenschappen redeneren met zooveel geestkracht en schran¬ derheid dan liy echter heeft hy nooit bewezen liet doorzigt eens staetsman magtig te zyn Reeds is men getroffen geweest door het nepotisinus familie plaetsing Arago Mr Etienne Arago is directeur-geuerael der posten geworden en Mr Em¬ manuel Arago is in buitengewoone zending vertrokken Mr Lotus Blanc schoon advokaet is meer gekend alsschry- •yer hy heeft de Hisloire de Dix Ans gemaekt en begon de Histoire de la Revolution in medestreving met Mr de Lamar- tine en Mr Thiers Mr De Lamartine is gewis lid vau 't provisoire gouverne- meut dat liet hoogst geplaetst is in 's volks oogen Als dichter verwekte hy langen tyd de algemeene bewondering als rede¬ uaer verrukt en verleidt hy Zyne schitterende hoedanigheden oefenen op aller geesten eene tooverkracht uit welke de vol- maektheden van den staetsman verbergen In zyne loopbaen van dichter diploniaet en gedeputeerden liet Mr de Lamaitine zich allyd door den indruk vau den oogenblik leiden Het is aldus dat hy legitimist en Philippist was alvorens republiekaen te worden zelfs had hy zeer treffende woorden uitgesproken voor de regencie der hertogin van Orleans alvoorens op 24 fe¬ bruary dezelve te ondermynen Men vergeeft hein die strydig- heden des te meer daer dezelve zich in bet fransch karakter over het algemeen opgedaen hebben tydens de afgcloopen ge¬ beurtenissen Mr De Lamartine gevoelt zich genegen voor alles wat echt edel is voor alles wat de menschelyke nattier verheft hy is nu van de republiekaensclie denkbeelden ingenomen door dat hy meer de verbeelding dan de werkelykheid toege- daen zvnde deze denkbeelden krachtig genoeg oordeeld tot verbetering van het menschdom en van zyne driften Mogelyks zal hy zich niet lang op zyn gemak bevinden in het midden van het gewoel dat rondom hem bruischt Den tyd der verblinding kan vervliegen hem in bel byzyn latende van eene wezentlyk- heid welker aerd men nog niet kan te gernoet zien Door liet overwinnen van de roode vaen kan Mi' De Lamar¬ tine zich den aenhatig ontvreemd hebben van de communisten alsook van talryke leden der voordezen magtige maetschappy des Droits de VHomme welk genootsehap 30,000 leden telde te Parys en de opstandelingen der barrikaden leverde Mr De Lamartine verbeeldt de ideale zyde der omwenteling van den 24 february Mr Flocon brengt de meest verregaende eischen van herinrigtiug der samenleving mede Mr Marrast heeft tot zending de werkelyke denkbeelden ten uitvoer te brengen De eenstemmigheid van MM Marrast en Lamartine kan de weegschael naer hunnen kant doen doorslaen Koning Louis-Philippe Men scliryft aen den National Den ex-koning was den 24 te Dreux aengekomen bet was H 1^2 des nachts Z M was verzcld van de koningin de hertogin van Nemours en hare kinderen Zy hadden het sliplclykste incognito be- waerd toen s konings naem uit onachzaemhcid uitgesproken wierd door den ecnigen knecht die hem gevolgd had Slechts twee kamerjuffers maekten het gevolg vollcdigd Ten 1 ure kwam den hertog van Montpensier aenkondigen dat er gee¬ ne hoop meer overbleef voor de famillie Den vrydag 25 om 9 's morgens verliet Z M met zyne famillie de residencie van Dreux Den onderprefect zette zich by den koetsier De gendarmen van St André gevraegd hebbende by het veran¬ deren van postpeerden wie zich in liet rytuig bevond fluis¬ terde den onderprefect hen iets in 't oor en zy verwyder- den zich Den ex-koning was nauwelyks liet bosch van Anette door of de werklieden der naburige papierfabriek kwamen aen om hem aen te houden De koninglyke famillie had zoo haestig de Tuileries verla¬ ten dat Z AI- by het doortrekken van Anet twee hemden heeft moeten koopen en dat de jonge prinsen eenigen tyd zyn moeten stil blyven te Dreux ten einde klakken te koo¬ pen Louis-Philippe heeft 4,000 fr in leening gevraegd aen eenen ambtenaer van laetstgenocmde stad Het is uit Dreux dat hy zich naer dc plaets zyner inscheping gerigt heeft DEKRETEN Alle de veroordelingen wegens politieke zaken en druk¬ persvervolgingen onder de voormalige regecring geschied zyn vernietigd Alle aengevangen vervolging word gestaekt De gevangenen wegens zulke l'cyten opgesloten zullen dan in vrylieid gestclt worden — Het provisoire gouvernement overwegende dat sints elk nieuw opkomende gouvernement ecden gevorderd en ontvangen heeft welke acbtereenvolgelyk vervangen wierden door andere by elke politieke verandering overwegende dat allen republikaen toe eerste pligt heeft de vcrkleeftlieid zonder voorbehouding aen liet vaderland en dat allen bur¬ ger die onder bet bewint der republiek ambten acnveerdt of deze by voortduring uitocfend nog byzonderlyker de ge¬ heiligde verbintenis aengact van het land te dienen en ieli op tc offeren voor hetzelve dekreteerd « j Do publieke amb •
Gazette van Brugge 6/3/1848
pagina 1 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item