Back to top

Gazette van Brugge 3/3/1848 pagina 4 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
Dépot de Ia veritable EAU DE COLOGNE DOUBLE pre¬ miere quahté de la grande Distillerie de JEAN-JOSKRAFORST vis-a-vis le Marclié 411 Foina Cologne fournisseur de plusieures coins ma ga sin d expedition d'Eau de Cologne double pourtous les pays de 1 Europe et de l'Amérique \ en te a Bruges le méme prix comme la Distillerie a Cologne au hureau de ce Journal chez L -B Herreboudt Marclié aux UIL 11 is Fabrique de Papiers peints TAPISSIGR »E S M EE KOI rue dc I Academic a Beuges KOLVEL ASSORTIMENT DE PAPIERS PEINTS fond Satiné a IV 0-80 ct id Mat » » 0-40 et- Grand clioix d'articles en Velouté et Doré VAN oudei Olmen wei ken > TE WOMM deilircclic van M0DEST1J-SY0EN leMcrckem Op woensdag 8 maerl 1848 zynde Asschenwoensdag zal men om een ure namiddag verkoopen te Woumen,' op de bolstede gebruykt door sieur Karei Decoodt | langst de V\ ulvestiaet beboorende Mynbeer Dcroo va " de Kamer der Volksvertegenwoordigers te Brugge omtrent 80 koopen zware Eyken schoone Abeelen en Popelieren dienende voor allerhande tö z.* ^ BINNEN CORTEMARCK Maendag 6 maert 1848 9 uren 's morgens ten sterf buyze HTTVr^RAF^r^ Wyk Peeleboom 1 zal den Notaris ï j 1 n verkoopen generalyk de Menagie-Goederen Landshallam IJooy Stroo Vlascb twee Melk-Koeyen Jaerhng-Kaif en meer ander Goederen S macn1 • z;l1 den INSTEL geschieden van HOlSlEDLKL mitsgaders eener HERBERG en omtrent 2 hectaren LAND er medegaende 't zelve alwaer de gezevde 4 enditie zal plaets hebben Co ".' l!,cn berusten by den voornoemden Notaris HUY- GHLBAERT tot Handzaeme De algemeene Maetscbappy tot aenmoediging van den krygs- dienst onder de bescherming yan Z M den Koning waer- vau de eenigsle Agenten in de provincie West- Vlaenderen zyn • He heereii ]nghels-De Tilly te Brugge « Mestdagb gemeente-secretaris te Iseghem « Paret zaekwaernemer te Dixmude « Morael avoué te Veurne « Hamman stedelyken ontvanger te Oostende « Van Den Bergh gemeente- secretaris te Thielt « Joos-Verscbaeve bedienden by de stedelyke ad¬ ministratie te Yper Blyft deelnemers activeerden aen de voorzieningskas dooi naer geopend om de jongelingen door bet lot getroffen hunne vervanging 111 de nationale milicie te vergemakkelyken Zy be¬ werkt ook de vervanging van allen miliciaen aen de voorwaer¬ den die de bovengeiiaemde Ageuten aen de belanghebbende zul- len docij kennen Te Pachten Een HUYS dienende voor Zilvcrsmidts-Winkel staende in de Geldmunt-straet sectie D 21 n.° 22 te Brugge laetstbe woond door M.""> Hanssens-Van De Walle Zich te adresseren by den Notaris J CLAERHOUDT in de floog-straet te Brugge STA» BRUGGE Aenzienelyke Verkooping WILT MEN MVERYALSCUTE ES WARE Guano van Peruvieii DEZEN KAN MEN BEKOMEN BY L NEYT-VAN ROLLEBEKE op de Ej er-Mark E 2 N.° 72 7 te Brugge ALSOOK nithabb de sovde DEFINITIVE TOEWYZING op zaterdag H maert 1848 om 5 uren namiddag in de estaminet den Gouden Arend JVluntplaets te Brugge van \ k< n P Ui YS ^ genaemd bet Gouden Kussen te Brupp-e op den boek van de Noorzand- en St Ainandstraten D 20 n» 80.' Bewoond door den liter Cruysmans «or i.tivi ingesteld 7 200 francs «raet A's 60 0re " ' Predikh(;ei ' straet ' Lange- Be woond door Bernard stoeldiaeyer T „ Ingesteld 1,800 francs En 8.o Een HOVENIER-HOF -oot H 0-66-44 C te Assebrouck dichte dc fabriek van Mr Du Jardin by de Gendpoort dezer stad 3 Gebruykt door Joannes Isselé Ingesteld 3,000 francs Instel-penningen te winnen De voorwaerden by den Notaris J CLAERHOUDT te D ru SS e > belast met deze veiling ' OEDEREN BEZETTE RENTEN EN tSCIIILIHIEKEYTEKim Waer van den DEFINIllV r EN OVERSLAG zonder uitstel zal plaets hebben op vrydag 1 7 maert 1 848 om 2 ure na¬ middag in de estaminet den Gouden Sleutel Halie-straet te Brugge Gemeenten Zerkeghem en Roxem 1 Een Hofstedeken met H 3-17-91 C Zaey- en Weiland Gebruikt door A He Visch Gemeente Roxem 2 Een Hofstedeken groot H 2-74-68 C Gebruikt door Perqui Gemeenten Roxem en Westkerke 8 Een Hofstedeken groot H 4-55-65 C Gf,b„.,jkt door Holvoet ISJjüM' Gemeente Jabbeke u i ' ui fa 4 Een KASTEELGOED met SCHAEP-HOFSÏEDÉ w i n - geveer H 75-00-00 C onder Grond van Gebouweu Hovenier¬ en Lusthoven Waelen Dreven Wandelingen Bosschen Boomgaerden Gras Zaeylanden en Kweekeryeu allen zeer wel beplant op 15 minuten afstand der statie van den yzeren- weg Gebruikt door de nalatenschap van Mr Van Larebeke en Maurus Stubbe 5 Een Huis herberg de Bruiloft met H 0-58-36 C Ge¬ bruikt door Willems 6 Een Huis met II 0-18-25 C Gebruikt door de weduwe Hoevenaghel 7 H 0-27-00 C Land Gebruikt door Verbeke 8 Een Huis met H 0-41-40 C Gebruikt door Wittesaele 9 Eene Hofstede groot II 15-26-60 C Gebruikt door Ghuysse 10 Een Iluis met H 0-50-07 C Land Gebruikt door De Wulf 11 H 1-39-30 C Land Gebruikt door Van Damme 12 Een Hofstedeken groot II 4-42-88 C Gebruikt door den Baes 13 H 4-71-70 C Bebouwden Grond en Land Gebruikt door D'Hont 14 Een Hofstedeken groot H 6-62-45 C Gebruikt door Frans De Visch 15 Een Huis met H 0-26-65 C Gebruikt door de weduwe Van den Bossche 16 H 0-09-10 C Land en Weide In regie gehouden Gemeenten Stalhille en Snelleghem 17 H 4-58-63 C Land Gebruikt door Stubbe voornoemd Gemeenten Roxem Westkerke Ghistel en Ettelghem 18 Eene Hofstede groot H 14-68-78 C Gebruikt door de wed De Rudder Al de bovenstaende Goederen worden verkocht ten over- staen van M Hermans vrederegter van het eerste kanton Bezette Renten en Schuld- Bekentenissen 23 Renten en Schuldbekentenissen van 2,000 tot 14,000 Irancs kapitaels behoorlyk ingeschreven ten kantoore van hy¬ potheken te Brugge De titelen plans cn voorwaerden berusten ter inspektie van een ieder ten kantoore van M'" JEAN CLAERHOUDT Notaris te Brugge met deze verkooping van regtswege belast Voor den aenwys der Goederen op Jabbeke zich te vervoe- geu by Joannes Verbeke ten dorpe aldaer BRUXELLES BERICHT By JOSEPH VAN MIDDELEM tot Handzaeme zyn te be¬ komen Achtkante Popeliere PLANTSOENEN van de beste soort aen eenen civilen prys By uytscheyding van Bedryf VERKOOP AEN PRYS VAN FACTURE De weduwe AVANZO woonende in het Breydel-straetje B 16 N ü 1 te Brugge beeft de eer bet publiek kenbaer tè maken dat zy de koopwaren baer Magazyn uytmakende ver¬ koopt aen prys van lacture bestaende in nieuwe en oude printen eu Gravuren in bladeren en geëncadreerd Litliographiea Zantjes Acrdryks-kaerten Aliassen enz Quincaillerie Brillen Verrekykers Lorgnetten Wis- en Gezigtkundige Werktuygen Barometers Thermometers Liqueur-Schallcn Aerdbollen Compassen Graphoineters Koleuren Piriceelen Crayons l?en nethessen alle soorten van lukt Papieren Albums Portefeuillen Kaders en Ivoir voor Portretten in miniature ware Napelsche Snaren Chocolat van Venetien Scliryfpennèii Pypen Dominos Scbaek en Lotospelen Bretellen Beursen Eau de Cologne Grooten keus van Kinderspelen en verscheydeanderearlikels te lang m te melden N li I)e Printen en Lithographicn worden verkocht met eene vermindering van vyfti° tea honderd KOOPHANDEL Antwerpen 2 maert De staelkuridige gebeurtenissen en den financielen crisis welke er het gevolg van is verlammen voor het oogenblik de handelsverrigtingen en wy hebben slechts den verkoop te ver¬ melden van lo/p balen Brazil Koffy welke in openbare vei¬ ling aen 34 i[2 a 3g i[2 per i|a kilog werden afgedaen Rousselaere 29 february Koolzaed-olie fl 38-00 tot 38-10 de tonne van 48stoopen Iin- 0 34 05 tot 34-10 C — Koeken van koolzaed Ir 18-00 tot 18-50 van linzaed fr 22-0,1 tot 83-50 de 100 kilos — Terwe fr 35 50 tot 27-50 ct rogge lp 15-00 tol 17-50 cl haver 09 00 tot U-50 ct boonen Ir 17-00 tot 19-00 ct den zak van 160 liters • a »agn » Markt van Veurne van den 1 maert Middenprys der granen per zak van 145 liters Tarwe fr 81-00 a 85-00 c Kogge fr 15 00 a 16-00 c Geerstc fr 13-00 a 14-50 ct Haver fr 09-50 a 11-00 c Iloonen fr 18-00 a 18-00 Kortryk 28 february Witte terwe fr 16-60 Koode terwe fr 16-16 Rogge fr 16-80 Haver fr 6-04 De koolzaed-olie is verkocht fl 39 0i0 tot 39 l t 4 lin-olie fl 33 tot 33 1,2 camomille fl 38 0 f 0 tot 00 0,0 de tonne van 48 stoopen oliette-olie 116 tol 118 francs den hectoliter Ryssel 29 february Koolzaed-olie Ir 78 0[0 00 gezuy verde quinquet olie fr 00 OjO 00 lin-olie fr 81 0[0 tot 00 camelinc -olie tr 00 keinp-ulie fr 00 par hec oliter — Koeken van koolzaed fr 16 1,2 tot 17 van oliette-zaed Ir 16 1,4 tot 16 l|2 van linzaetl fr 18 tot 20 van cameline-zaed tr 17 1(3 van kemp-zaed Ir 16 lot 17 de 100 kilos Cours van Amsterdam van den 29 february IVerkclyke schuld on 0,0 Aiuorlisalie-Syndikaet 00 OiU Hundel-Blaelschappy 000 0,0 M A ETSCïï A PP V PAN ALGEMEENF ASSU¬ RANTIËN tegen gevaren van BRAND geau¬ toriseerd hg koning Igk hesluyt van 2 juug 1830 Gevestigd te Brussel De Maetschappy verzekert tegen den brand en bet vuer des hemels alle gebouweu Meubilair oogsten vee koopwaren enz en zulks mits zeer geringe premien Het beloop der schade word dadelyk na dat dezelve gere¬ geld is comptant Letaeld De verbintenissen der Maetscbappy zyn gewaerborgd door een kapitael vaameer dan vier millioenen francs Principalen Agent te Brugge den heer INGHELS-DE TILLY Lange-rcge wyk E 1 5 N.° 20 ZEE-TYDINGEN OOSTENDE 3 maert Aenhomsten van den 1 era 2 maert Den belgiscben schooner Concordia kapitein Parmentier van Lisbonua met zout en wyn het engelscb stoomschip Triton \ kap Taylor van Londen met diverschegoederen en ig passa¬ giers de engelsche male Monkey van Doever met de korres- pondentie en g passagiers den bclgischen schooner Commerce kap Deswelgh van St Ubes met zout de belgiscbe male Ville d Ostende van Doever met de korrespondentie eu 3i passagiers de engelsche male Monkey is teruggekeerd uit oor- zaek vau bet slegt weder Uitgevaren De engelsche male TY idyeon naer Doever met de korres*- pondentie en ig passagiers den engelschen stoomboot Sir Edward Banks kapilein Ovenden naer Londen met diversche goedeien en i3 passagiers de engelsche sloep Amity kap Richmond naer Burnhain met ballast dc engelsche male Monkey naer Doever met dc korrespondentie eu 3i passagieis» ANTWERPEN 2 maert Aenkomsten van 29 fehruary 1 era 2 maert De engelsche bark Othello kap Smi van Montevideo met huiden de belgiscbe galjoot Fanny kap Ocket van Liver¬ pool met zoul de amerikaenscbe bark Tennesse kap.Furiton van Laguna met campechehoul den engelschen schooner English Rose kap Hill vau Londen met diverschegoe¬ deren de noordsche brik Robert Peel kap Euiertsen van Alexandriëu met lynzaed den engelschen slooruboot Direc¬ tor kapitein Rawlinsou van Londen met diversche goederen den belgischen stoomboot Princess Victoria kap Jackson van Londen met 4 passagiers en diversche goederen den deenscheo schooner Preciosa kap Bech van Roeskilde inet garsl — Nog beneden de livier deu dcenscben schoouer Glory kap Andersen van de kust vau Afrika Brugge — Drukkery vau L.-B Herreboubt op d'Eyer-markt
Gazette van Brugge 3/3/1848
pagina 4 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item