Back to top

Gazette van Brugge 3/3/1848 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
— Don handel in fondsen blyft te Antwerpen stil staen I |f of is eveneens te Amsterdam Ook te Londen onthoud men j zich van beursspeculatien De engelschc speculanten verbei¬ den met angstige bekommering hetgeen in Belgicn Italien Spanje Penissen en Duitsehland kan gebeuren — De wapening der forten en de vcrledigins-wrrken onzer stad volgen eikanderen met buitengewoonen vlyt | Aenzieulyke werken zyn sedert twee dagen aenbestee'd De stad gaet in vollen tegenweer gesteld worden — Heden is op de recde gaen liggen gereed om te ver¬ trekken liet aincrikaensch schip Shakespeare kapit Porter in bestemming nncr New-York met 298 landverhuizers — Een diefstal van 6,000 frs in bankbiljetten is dezer dagen hegaen ten nadeelc van eenen koopman dezer stad BilUGGE De tyding is te Brussel aengebragt dat Lodewyk-Philip ge- lukkiglyk in Engeland ontscheept cn te Londen aengekomen is gisteren in den namiddag Deze tyding schynt ons echter zeker te zyn Echo Hgt voorstel van den lieer Rogier minister van binnen- lanusclie zaken strekkende 0111 den kics-cens voorde kamers en den gcmceiite-racd op de som van 20 guldens neder- landscli le brengen wordt algemeen goedgekeurd Men ziet hierin eenen maetregclvan voorzichtigheid die de staetkun- digc omstandigheden gebieden Men bad echter gewenseht dat de capac.teit dat is de hoedanigheid vail doctor in de regten in de medecynen in de letteren wysbegeerte of andersintsookeen titel ware geweest om liet regt van kiezer te verkrygen Men is overtuigd dat jonge lieden die door hunne werkzaamheden zulk een graed virkregcn hebben even zoo wel in stact zyn over de vvclvaert van het vaderland te oordeelen dan by die acn het land 20 gulden betaeld Moge ook bet gouvernement zich haesten om den cyfer van alle mogelyke budgetten van den staet te verminderen om werken brood acn al onze werklieden te verzekeren en om het verguld kleed van onze afgezanten by de vreemde mogendheden in eenen cenvoudigen burgerfrak te veranderen Ten gevolge deromwentcling inFrankrvk isonzekanten- ten-nyverlieid niet de dood bedreigd Wy vernemen dat de Fransclien niet alleen hunne orders gestaekl hebben jnaer dat de huizen die alhier onlangs kanten gekocht en medegenomen hadden dezelve nu voor rekening der brug- sclie kantoren laten liggen — Ongelukkige Brugge ongeluk¬ kige Vlnenders Wat moet er van u geworden indien men u niet krachtig ter hulp koomt Wy weten dat al de koop¬ lieden zich gisteren vergaderd hebben dat zy voornemens zyn in deputatie naer Brussel le gnen oin van het ministerie hulp te vragen l)ezc hulp zal niet geweigerd worden liet ministerie kan en mag dezelve niet weigeren wat het voor andere steden doet moet ook voor Brugge gedaen worden Men zegt ons dat de Mactschappy Burger-Welzyn een bazar tydeiis de mei-feesten op de Hallo alhier zal openen Hel is een goed voornemen De Bruggelingen moeien hunne nyverheid doen kennen — De Brusselselie tentoonstelling kan goed zyn maercenieder weelmet hoeveel canimeradery er aldacr gehandeld wordt Men had ons 't zynen tydc verzekerd dat de Gentcnaers eenc inschming voor de beide Vlaendcrs invoorderden want zv waren overtuigd dat Wcst-Vlaenderen veel meer nood had in evenredigheid dan Oost-Ylacndéren — Nu dut liet er op aenkomt om de gelden te doelen bewecren deze heeren dal zy met West-Vlaenderen niet willen te doen heb¬ ben en zy laten ons loopen Wy hadden dit" gedrag voorzien lo t is eenc nieuwe les veor dc Bruggelingen en alhoewel wy deze manier van bandelen ganscli afkeuren moeten wy zeggen dat deze die aen liet hoofd van het provinciael bestier zyn grootc reden gegeven hebben om te doen gcloovcn dat den nood in West-Vlacndcren niet dringende was Zy heb¬ ben immers begonnen met den dienst te weigeren dat het ministerie hun aenhood en dit oin zeer ongegronde redenen De wet op den invoer van vreemde schepen is door liet sonnet aenveerd Onze werf is gedood Wy zullen hier op terugkèeren want de partydiglieid die daerby uitschynt is te groot Wy moeten intussclien onzen beminden burgemees¬ ter bedanken voor al wat by ten voordcele van Brugge beeft gezegd De senatcurs De Ridder cn baron Van Mooreghem moeten ook in onze dankbaerlieiddcclen voor de poogingen door hen aengewend — Men leest in den Journal de Liége van mnendag «i Wy vernemen dat eenen reiziger welken men vermoedt den lieer Ducbatel bietsten minister van binnrnlandsclic zaken van koning Louis-Pbili'ppe gister avond te Namen aen¬ gekomen is in ccne rcis-berline by heeft zich dezen nacht doen voeren naer de statie der Guillemins van wacr by zoo men zegt met den eersten trein naer Duitsehland voort- gereisd is a — Den minister der financien brengt ter kennis van bet publiek datde bankbriel'kens van de Algemcene Maetsehappy en van den Bank van J'elgien by voortduring in alle de kas¬ sen van den Staet onlfangen worden — Het blykt uit eenen brief van den eerw beer Goddvn pastoor te Arcloye dat bet hevigste der typlmskoorts in die parochie schynt voorbv te wezen de beregtingen welke umwvlcn 12 of 13 inael daegs voorvielen zyn tot 3 of 4 afgedaeld Den eerw pastoor is thans hersteld De licercn onderpastoors Termolc en Crupclanl zullen welhaest insge- lvks hersteld zyn benevens de genees-en nrnimecslers Vele arme zieken beginnen zich op slraettc vertoonen en verbeu¬ gen zich de dood ontkomem tc zyn Het getal der overleden sedert Nieuwjaer bedroeg te Ardroye 163 op 12 geboorten en zonder de weldadigheid der medelydende menschen wa¬ ren er te Arcloye 4 a 500 slagtoffers van den gcesel gevallen Desniettemin zyn er vele weczen voor welke nu zal moeten gezorgd worden tot dat zy in staet zyn voor hun eigenden kost te winnen — Men scliryft uitThielt «Ons werkhuis ter verbetering der linnenwevery zet zyne werkingen voort Den uitslag der vcrrigfiiigen is dat den wever zyn stuk in minder dan den gewoonlyken tyd afmaekt en datal degene die bet werkhuis hebben verlaten hunne volgens bet nieuw stelsel gemaekte stukken zes en tien centimen duerder dan voortyds ver- koopen het grootste gedeelte worden ten huize op het ge¬ touw verkocht eer zy afgemaekt zyn — Den 27 is een ernstig ongeval ontstaen op den spoor¬ weg tusschen Amiens en Pontoise Twee treinen komende den eenen van deze laetste stad den anderen van Boulogne langs Amiens zyn geweldig tegeneen gcloopen Een twintig¬ tal persoouen hebben daerby wonden bekomen dry derzelve zyn reeds overleden Den onder-oversten der statie van La- Chapelle beeft reeds eene afzetting ondergaen Verscheidene postkocriers bevonden zich op den trein met hunne malen Dry hebben hunnen weg kunnen voortzetten schoon ge¬ kneusd zynde Andere zyn moeten in de static blyven RE GT E R L Y KE K R O N Y K HOF VAN ASSISEN VAN WEST-VLAENDEREN 1." KWARTAEL — 1." Serie — Voorzitter Mr Van Severen Zitting van den 1 maert ■ — Den genaemden Ivo ltaep- saet zoon van Jan-Baptiste oud 19 jaren geboren en woo- nendc te Vichte werkman en zyne zuster Virginia Racpsaet oud 24 jaren werkvrouw ook geboren en woonende te Vichte overtuigd van in den nacht van den 5 en 4 mei 1847 ten bewoonden huize cn nadeele van den landbouwer Karei Van Tommc te Marcke eenen diefstal te hebben gepleegd van 32 brooden eene koperen kan koffydoos enz zyn veroordeeld geworden ieder tol zes jaren reclusic zonder tentoonstelling en om na ondergaen te hebben hunne straf gedurende zes jaren tc verblyven onder de byzondere waek- zaeinhcid der politie Zitting van den 2 — Den genaemden Jacobus Barrat zoon van Jacobus oud 28 jaren geboren en woonende te Oostende voordezen facteur der messagcric van J.-B Van Gcnd en Comp overtuigd van valseheid in ondcrhandsch geschrift om argelistiglyk en met inzigt van schade toe te brengen op zes registers of boek van factagc der messagerie van J.-B Van Gcnd cn Comp te Oostende op 23 of 24 de¬ cember 1846 liet valsch handtccken Cli Cornet pour mort père gesteld te hebben dienende dit valsch handteeken voor kwittantie van eene somme van 935 franken gewaen- delyk door dezen Ch Cornet ontvangen is veroordeeld ge¬ worden tot zes jaren rcclusie zonder tentoonstelling en by lyve in dc kosten van den proecsse ENGELAND — Londen 29 february De gebeurtenissen in Frankryk hebben heden het voor¬ werp ccncr tweede ondervraging geweest in de gemeente¬ kamer Den heer Monkton-Milnes Ik verlange aen den sekretaris van staet voor de buitcniandsclie zaken eene bclangryke kwestie voortestcllen Ik verlange te weten of het provisoire gouvernement te Parys ingericht officieelyk mcdedecling van zyn bestaen acn dc vreemde mogendheden van Europa heeft gegeven Lord Palmerston In nntwoorde der kwestie door liet aelitbacr lid voorgesteld ik moet de kamer doen kennen dat ik dezen uchtend zelve van den markgraef Normanby afge¬ zant te Parys afschrift eene mcdedecling heb ontvangen die hem toegezonden is geweest door den lieer De Lamartine minister van buitenlandschc zaken die ook zoo ik oordecle aen alle de vreemde afgezanten te Parys is gedaen By deze nota wordt de samenstelling van liet provisoire gouvernement aengekondigd en verklaerd dat den nieuwen vorm van be¬ stier die in Frankryk aengenomen is geworden in niets den toestand der fransche natie jegens Europa zal veranderen en dat bet fransch gouvernement zoo als voorgaendelyk liet zelve oprecht en vertrouwelyk verlangen zal ontwikkelen om de allervriendelykste betrekkingen met alle de mogend- beden van Europa te onderhouden die zoo als Frankryk besloten hebben de onafhangkelykhciii en de regten der na- tien te eerbiedigen Luidruchtige toejuichingen op alle de banken der kamer — Den kanselier der schatkist beeft gisteren in de ge¬ meente-kamer aengekondigd dat het gouvernement van de voorgestelde verhooging van 2 ten honderd op den inkom- taxe afzag LAETSTE TYDIXGEN Parys 2 maert Het provisoire gouvernement doet groote poogingen om op eene krachtdadige wyze werk aen de bevolking tc ver¬ schaffen liet is te Parys en in geheel liet omliggende der hoofdstad dat liet den meesten vlyt ontwikkeld en het is inderdaed daer dat het gebrek aen werk de grootste onge¬ makken en gevaren zoude opleveren — Den minister van financiën beeft opliet vernemen dat cr sedert dc omwenteling vcrsclieide dagbladen zonder zegel gedrukt worden bevel gegeven de wetten dicsaengaende strengelyk tc doen uitvoeren — De dagbladen uitdedepnrtementen lieden toegekomen behelzen gecne noodlottige tydingen De nationale wagt be¬ schermt overal de persoonen en eigendommen De verst afgelegen steden zoo als Bordeaux Toulouse Marseille en Toulon hadden den 25 february de gebeurtenissen van Parys en de inrichting van het provisoire gouverncmentvernomcn Londen 1 maert Jmetsle tydingen — Den hertog cn de hertogin van Ne¬ mours hebben het fransch afgezantschap verlaten Den graef Dc Jarnac uit frankryk tydingcu bctrckkclyk de inrichting van het republikaensch gouvernement ontvangen te hebben de den heer Van de Weycr heeft zyne villa i an East-Sheen ter beschikkiug der famillic Orleans gesteld Den beer Van de Weyer heeft laetst verleden nacht depe- chen uit Brussel ontvangen maer hv heeft met de droevige zending gelast geweest aen den hertog e i de hertogin vau Nemours aentekondigen dat die depecln n niets betrekkelyk den koning Lodewyk-Philip en andere leden der koninglyke familie behelsden DU1TSCHLAND Dc tydingen uit Mannheim van den 29 february door da Gazette van Keulen medegedeelt melden dat dc afkondiging der republiek le Parys er eene groote gisting heeft te weeg gebragt Het volk liep door de straten de Marseillaise zin¬ gende zonder dat men de troepen heeft laten tusschen ko¬ men Alle dc troepen zyn onder de wapens geroepen en heb¬ ben bevel ontvangen marschveerdig te zyn Het gouvernement had in dc kamer der gedeputeerden de afschaffing der censure dc samenstelling eener burgerwacht en de wet op de inrichting van den jury beloofd BURGERLYKEN STAET VAN BRUGGE Huwelyk van den 1 maerte Petrus-Josepbus Van Tomine kantoor-bedieuder met Rosalia Moerman byzondere weduwe van Josephus Van Renterghem Uuivelyken van den 2 maerte Mynheer Thomas Hoed negociant woonende te Antwerpen met joufvrouw Catharina Wood partikuliere woonende te Brugge Mynheer Emmannel-Constantin Brants advokaet woonende te Antwerpen met joufvrouw Maria Wood partikuliere woonende te Brugge Overledenen van den 29 february tot den 2 maert 29»ten February — Anna Priem huishoudster oud 67 jaren geboren te Snelleghem woonende te Brugge echtgenoote van Franciscus Waldericus overleden in de Moerstraet D 3 n° 42 Catharina Maurus huishoudster oud 38 jaren geboren en woonende te Brugge echtgenoote van Augustinus De Vielder overleden in de Maegdenstraet D 14 n° 29 Sylvia Robiette oud 2 dagen overleden in de Snaggaerts- straet F 7 n° 4 1 l lcn Maerte — Eduardus Daveloose oud 6 dagen over¬ leden in de Langestraet A 10 n° 34 Amelia Lams oudJO maenden overleden iti de Geernaert- straet E 1 n° 72 Emilius Van Lichtervelde oud 1 jaer overleden in de Peperstraet A 1 1 n° 6 Ludovicus Hendricks oud 10 maenden overleden langst de Pottériereije F 8 n" 8 2 Carolus Lavae werkman oud 48 jaren geboren en woo¬ nende te Woumen echtgenoot van Regma De Clerck overleden in de Hooistraet B 8 n° 47 Adolphus Craeye zonder beroep oud 21 jaren geboren en woonende te Brugge ongehuwd zoon van Franciscus hy Regina Everaert overleden in de Bouveriestraet C 5 i,° 55 12 Geboorten BEKENDMAKINGEN DEEINITIVEN OVERSLAG zonder uitstel op maendag 6 maert 1848 om 3 uren namiddig aen Sthalhille-brug in d'herberg genaemd het Vrije gebruiktdoor Amandus de Langlie van De zelve HERBERG met eene TWEE-WOONST en 3 aren 98 centiaren Erve Ingesteld 7000 francs Met gewin van 1 p °/ 0 voor hoogsten instel De titels en conditiën berusten by den Notaris DARS WILDER te Stalhille VERKOOPING van eenc schoone partje droog Gczaegd Tiiiimer-IIoul Op MAENDAG 6 maert 1848 's namiddags ten 2 uren ten luiyze van Pie/er Mloo iti de Kammakers-straet uytkomende in de Smede-straet te Brugge Retaelbaer ten kantoore van L CROVTELLE "Verandering Tan Woonst FRANCOIS HERREBOUDT heeft de eer bet Publiek te ver¬ wittigen dat by met l slon maert zyne woonst is gaen vestigen Oudenburg-straet C '19 N.° 1 by Simon-Stevins-plaets al- waer liy zynen Winkel voor Sayetten enz by voorduring zal uytoeffeuen UÏT EK HAND TE PACHTEN om in gebruyker van te komen met 1 october 1848 Eene goede en welgelegene HOFSTEDE en h 34-35-43 C G 80-0-0 R Land en vette Gars te Couckelaere en Keyem Thans in huer van Pieter Carbonez Voor de Conditiën zich te adresseren by den Notaris DELPLACE te Brugge Hoogstraet
Gazette van Brugge 3/3/1848
pagina 3 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item