Back to top

Gazette van Brugge 3/3/1848 pagina 2 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
■ ■ HHH I i- i ■ Den titel van divisic-gcncracl endengenen vanbrigade- generacl zyn hersteld Men verzekert dat de hertogin van Orleans den nacht van vrydag 25 tot zaterdag 26 in een huis derVerneuilstract doorgebragt heeft Sintsdicn zoude zy Parys verlaten hebben liet gedrag der hertogin van Orleans is bewonderens- vvcerdig geweest van bet begin tot het einde Op den oogen- 1 benoeming van het kabinet Thiers en Barrot heeft zy voorgesteld in een rytuig rond de Boulevards te wandelen niet haren zoon den graef van Parys niaer door eenen kwaden w il vond men geen rytuig in gereedheid voor die wandeling dewelke het koningdom zoude hebben kunnen redden — liet schynt dat daegs voor bet banket de koningin iViarie-Amelie en de hertogin van Orleans zieli a en de voeten geworpen hebben om den koning te smeeken zyn ministerie weg te zenden Louis-Philippe antwoordde II zul niet uw- ken indien ik wykik ben verloren» Het zelide had in juiy 1830 plaets De hertogin van Augoulème had zich aen de voeten geworpen van Karei X om hem te smeeken de beruchte ordonnaucien niet uit te geven — Men leest inden Memorial van Boven Verscheidene leden der vorstelykc familie hebben by hunne vlugt in ecne jammerlyke gesteltenis het kasteel van Eu bereikt De herto¬ gin van Orleans is er met hare kinderen te voetaengekomen- zy was gansch beslvkt en luid schier geene kleederen Dc bewaerders van liet kasteel hebben er hun moeten leveren De komst der hertogin vernemende is de nationale wacht te wapen gekomen en beeft zy bet kasteel bezet verzekerende de plaets niet te zullen verlaten alvorens dc prinsen zich in % oiligc plaets zouden bevinden Men had indcrdacd het ge¬ lucht verspreid dat eenc bende kwaedwilligen dc koninglyke familie vervolgde Zy zyn vervolgens te Tréport te scheep gegacn onucr dc bescherming der nationale wagt — Men leest in l'Ami de la religion « Wy vernemen dat de uitroeping der republiek te Lyons acnleiding gaf tot bowceiiclyke geweldcnaryen tegen verscheidene godsdien- cfltrn rrnei-i/iltlzii IT/> 1 l _.i j i oer broeders van de cliristc- Brussel 2 Maert Wy zyn gelukkig te mogen aenkondigen dat de beide banken van Brussel en Belgien eendragtig werken dank aen de verstandige bemiddeling der regering Van eene an¬ dere zvde komen dertien bankiers van Brussel te verklaren dat zy nooit geweigerd hebben de biljetten dier Banken in' betaling te aenveerden maer dezelve met volle vertrouwen bleven ontvangen — Den Koning heeft eergisteren verscheidene zyner mi¬ nisters en andere persoonen ontvangen In den namidda" hebben HH MM een uitstapje naer het kasteel van Laeken gedacn Den hertog van Brabant den graef van Vlaenderen en de prinses Charlotte zyn in liet Park gacn wandelen Be naer Eegeland gevlugtte Fransclie prinsen en prin¬ sessen zyn daer gansch van klcedercn beroofd aengekomen Dezer dagen zyn verscheidene kisten met lyriwned en klce- ileren door dc Koningin der Belgen aen hare famiJlie gezon¬ den ö — De Indépendance zegt dat den luitenant-kolonel Eenens in wcrkzainen dienst hersteld is De internationale democratische maetschnppy te Brus¬ sel hield maendag hare tweede zitting Mr Spiltlioom nam liet voorzitterschap wacr My beeft voorgelegd dat liet de¬ mocratisch België den vriend en den bondgenoot der fran¬ sche republiek moet wezen echter dc vriendschap gestaefd zynde op de gelykheid zoo denkt by dat België selmon kleiner met Frankryk op eenen voet van gelykheid moet bandelen nopens de nationaliteit Den redenacr iieeft dacren- hlH'nn linf l'nll- n/tn/*/ nn ly.« • 1 te tonnen stigc gestichten De kostschool lyke schillen en ccnige vrouwenkloosters zouden verwoest on in brand gestoken zyn Het zyn benden landloopcrs die deze misdaden bedryven » — De inspecteurs van bet domein maken den inventaris op van de burgerlyst er bezit van nemende in naem des volks — Met provisoire gouvernement beeft veiligheidswanten doen aenbieden aen de vertegenwoordigers der vreemde mo¬ gendheden Graef d'Appony heeft zulks aenveerd den aerts- s 1' van Aice pauselyken nuneius heeft het geweigerd J n m't ministerie van oorlog is eenen brief toegekomen van den hertog van Aumale gewezen gouverneur van Al r c- ricn wacrby Mr Guizot vurige gelukwcnschingen loege- zwaeid wordt nopens de onwankelbare houding welke by in Uc zack des bankets acngenomen beeft — Mr de Lamartine heeft in antwoord op dc eischen van eenen woeligen volksoploop deze sclioone woorden uit¬ geroepen Wel hoe God beeft voor u een mirakel bewerkt- op dry dagen licht gy eenen weg van dry eeuwen afgelegd' cn gyzyt nog niet te vrede Gy zyl ondankbaren » ' — Mr Guizot dezer dagen by eenen zyner vrienden ge¬ tuigt ontving liet bezoek van eene kennis den minister reikte hem de band toe „ Welnu ik ben den 23 van liet ministerie afgetreden en den 24 heeft den koning de Tuilc- i'y verlaten » — Toen 't volk binnen 't bote van Mr Guizot dron"- waren dc dochters van den genezen minister der buitenland sclie zaken met bare onderwyzers nog in hare kamer Eenen oer dienaers van dc familie verzocht dc burgers niet tot die Kinderen te ga'cn daer zy schier van schrik stierven Ifet volk verboorde die bede cn vertrok zich in de andere deelen van bet hotel — Een blad van Havre meldt dat Mr Guizot langs Havre naer Engeland overgegaan is Het eenig bewys dal by aen- Jiaelt ter ondersteuning dezer bevestiging is dat den steamer Southampton Havre verlaten beeft zonder zyne gewoone -talie te doen medevoerende acht reizigers ouder wiens getal men vermoedt dat Mr Guizot zich bevond Stedesa f» de dcparieaiiciiien Behalve dc loegctrcdcnc steden van Frankryk in ons vorl» nummer opgenoemd hebben ook de volgende steden de re¬ publiek uitgeroepen te weten Rennes Nantes Metz iroyes Bezon Mezières Caen Foix Ruffee Dreux ' Gharlres Agen Clierburg Marseille en Rotrois ' le Strasburg verwacht 'de overheid de bevelen des gou- vernements ° ii a ïe°\v a e bT '' ' ° " 0rdlde ruSt S^'andbaeft door ecne nalio- Te Munt de Marsan is alles gerust Tc Reims doet dc nationale wacht liet order eerbiedigen Van alle kanten komen er telegrapliische en andere de Jiechen toe om aen te kondigen dat de republiek uitgeroepen verschillende steden des rvks in bet midden van Ju t beste order cn van de algemeeuc goedkeuring Het engelsch blad dat tot tolk verstrekt aen bet "pzanf schap jan Engeland tc Parys behelst de volgende gewigtige " Ö* Erkenning der fransche republiek door Engeland — Wy vernemen dat lord Normanby tengevolge der omierrig- Inrgen van lord Palmerston ontvangen eenc nieuwe byecn- komst heeft gehad met Mr De Lamartine wacrby hy aen den franschen minister vcrklarrd heeft dat Engeland de werkingen van liet provisoir gouvernement ni t wilde ver¬ hinderen en daertoe geene de minste begeerte bad en dal de veranderingen m Frankryk ontstaen op geener wyze de vrienscliappclyke betrekkingen zullen verkreuken welke lol lieden tussehen de beide ryken bestaeu hebben i ■ ' • * i vuviiai/i ii boven bet volk aengeraden van zich grootmocdb en de eigendommen te eerbiedigen Mr Kats beeft in denzellden zin bet woord gevoerd In de dcriJc zitting den dynsdag gehouden beeft Mr Jot- trand vcrklaerd dat de belgische leden van liet komiié der verecniging een adres aen den gemeen te-rned van Brussel hadden ingezonden op dat de overheid niet alleenlyk de gewoone burgprwagt maer ook de werkende klasse te wa¬ pen roepe Eenen brief van gelukwenscking is door de maetscbaopy acn het provisoire gouvernement te Parys toegestuerd ' By liet einde der zitting hebben MM Jottrand en' Spilt- hoorn bet volk sterk aengemoedigd om eene kloeke doeli be- daerde houding aen te nenien om zich niet te laten ver¬ voeren door driftige en onbedachte opgewondenheid in een woord om met weerdigl.eid den uitslag der gebeurtenissen al te wachten De regelmatige zittingen der maetschappy zvn tot zonda*- •onderbroken ' 0 Haiucr «lei» Volksvci'tcgeiiwoordigei-s Zitting van den 4 Maert ^ gewigtige verklaringen Deze zitting was van korten duer doeli alles wat eezesd wierd had de hoogste acngclegcnbcid Mr Castiau heeft gouvernemt vragen toegestuerd nopens de ketste gebeurtenissen iu Frankryk Mr den minister van buitenlandsclie zaken heeft od de volgende wyze geantwoord F Mr Castiau verlangt te weten of liet ministerie officiecle notificatie» ontvangen beeft nopens bet daerstellen van liet Zt 2S 5 S ver,,cment Frankryk ' en ' Zü0 wdk Mynliccren tot heden beeft 't gouvernement geene offici¬ ecle en i regtstreeksclie notificatie ontvangen Maer prins de Eigne bet iny gister eenen brief geworden waerbv Mr Lamar¬ tine aen hem even als acn alle opperhoofden der zendingen te Parys aenkondigt dat hy de portefeuille der buitenland- de ' ectie " 1,1 ' ZU §en ° raen heüft ' Z,et hier den inhoud der « Mynheer den gezant ik heb dc eer ued tc verwittigen dat bet voor oopig gouvernement derfransclie republiek my de portefeuille der buitenlandschc zaken toevertrouwd beeft < Den rcpubliekacnclien vorm van het gouvernement verandere niets noch aen de plaets van Frankryk in Europa noch aen deszells wettelyke en opregte beschiktheden tot bet handhaven zyner betrekkingen van goede overeenkomst niet de mogendheden die even als hy de onafhanglykheid der natiën en den vrede der wereld begeeren « Tiet zal een geluk zyn voor my prins door al de mid¬ delen in myn vermogen mede te werken tot die overeen¬ stemming der volkeren in hunne wederzydsclic weerdi-dieid en om aen Europa te herinneren dat den grondregel" van vrede enden grondregel van vryheid in Frankryk op den zelfden dag geboren zyn - 1 " V Aenveerd mynheer den gezant de verzekering der hoogachting waermede ik de eer heb te zvn « Van uwe excellencie « Ven zeer ootmoedigen en zeer gehoorzamen dienaer „ " Get Lamartine » ran alle kanten Zeer wel zeer wel Mr d Hoffschmidl Mynliccren het gouvernement heeft prins de Ligne genoodigd om onverwyld te antwoorden dat bet belgiscli gouvernement met genoegen vanwege liet voor- oopig gouvernement de verzekering ontving van de gevoe- leris welke Frankryk bezielen ten voordcele der onafliano'- lykheid van de grondgebieden en van den vrede der wereld ™ «f ™ 0< " clin '" " M 'I'S'"' • Wat aengact de tweede vraeg welke Mr Castiau ons toe- stuert opzigtens de wapeningen welke men aenkondigt zoo by zegt als moetende voortgezet worden in de grenzesteden palende aen Frankryk ik zal hem antwoorden dat alicszich bepnelt lot zekere maetregelen van voorzorg acngewend in dc sterke pi etsen van al onze grenzen zonder onderscheid Mynheeron de politiek des gouvernements in dc moeiie- vke omstandigheden waerin wy verkeeren kan slechts ge¬ leid zyn door de belangen der natie zy kan alleen gestaefd zyn op dc gesteltenis waerin ons land door de traktaten ee bragt wierd Belgien behoeft niet tusschen te komen in de zaken van andere landen noch zich bezig te houden met de wyze van gouvernement welker aenncming deze geradig oordeêlen ' Dc politieke onzyd.gheid welke ons gewaerborgd is handhaven even als de onafhanglykheid de liberale instel Imgcn welke Belgien zich met zoo veel roem acnscliafte zulks is dc gedragslvii welke het gouvernement zich voorschreef on bet s overtuigd dat hef ziel aldus staeft op bet gevócTea van de kamers en van de ganschc natie tribunen f ^ ^ ^ Wd ' ^^juich in da Ven minister der justicie heeft vervolgens uitleggingen ge¬ geven nopens zekere aenhoudingen te Luik bewerkt wegens gebrek aen pap eren De regterlyke overheid is daeraej vreemd gebleven Het is de plactselyke polieie die ze maen¬ dag vol bragt Den regter ter instructie heeft dc aengeboude- nen aengeboden van ze los te laten indien zv zich konden doen eischen doorgekende persoonen Maer de persoonen lot vvien men zich uit hunnen naem wendde hebben niets vcr- rigt en men beeft weldra vernomen dat de acngehoudenen niet vreemd gebleven waren aen wanorders le Luik ontstaen m den avond van zaterdag en zondag Het onderzoek wordt dan ten hunnen laste voortgezet om reden van een misdryf - ' I Al voorzien by art 217 der strafwet T „ver ge de beoogde lieden hebben in bun logement een tamelyk groot pak 'k i- loenbuskruid laten liggen en men moet toch bekennen dat men met gewoonlyk met zulke zelfstandigheden op reisgael Eel ter indien de zack geene aengelegenheid oplevert men zal cr geen gevolg aen geven bet gouvernement geenszins beschikt zynde om eene belagchelyke strengheid Ie toon " Mr den minister van btnnenlandsche zaken Mynheeren' wy begrypei zeer wel dat de ernstige cn treffende -ebcurtë' nissen ontstaen by eene naburige en met Belgian in vriend schap levende natie alhier weêr klank vonden cn tot ee e ze" kere ontroer ng acnleiding gaven Het gouvernement ri geenszins voornemens met strengheid tc werk te ^ 1 de vreedzame betuigenis der denkwyzen onzc"Ss t 3" roept de vryheid deropiniën uit Echter nevens liet re«o dc pligt van de betuigenissen welke zich met regelnwli «hrid opdoen le beschermen vragen wy en rekenen wv bnf en de pligt uit te oefenen van alle betuigenis tc Ltl lm welke op eene onregelmatige wyze zoude geschieden ° Btl 0 iui oefent eene gastvrybeid uit voor de ganschc we V'f dc vr J heid «t'n alle do vroon dcfi „ S Z maer bet wacrborgt bun geenszins eene vryheid tot w™,' der en tot opstand Toegejuich indekamer en in de tribunen Tegen zulke betuigenissen wy verklaren liet bier zouden wy onbuigzaem wezen De lieden welke ik beoo- zvn H L kigl}k met talryk in ons land ik verlang slcclus iets" lii " dat inyne woorden genoeg weèrklank vinden om tot dc b™ daerdJieid tot liet gezond verstand tot de vrvenblrl der publieke vryheden terug te roepen alledeo-ene rii > "i"" om er van af te"wy len' IToeaeS dl ° Z ° Uden Mr Delfosse Even als de gansclie kamer inicli it- i derlandslievende woorden toe welke Mr Rogier heeft' hi™" liooren en ik wensch het gouvernement S f en sluit welk het genomen l.eei'i n i cluk om »et be- d.o r dc cd„o c v» L birbTr' rr wy in dc omstandigheden waerin wy s erkeeren alle de ' ^ neigdhcui van denkwyze moeten ter "zvde tfin ' s °~ belangen des lands in ach Ue nemen H ' °™ aIleCn de begrepen welk zyne pfilt wa"^ • £ 1,5 ^ t p uvern(,me " tI 'eeft het dezelve tot liet einde°toe zal 'weten te volbreng"' 1 '''' ^ bewaren^^n'hce^CasUmi'vMrspe'lf datdcd' 0 ["5 Ps p' ondciï fransche omwenteling dc wereld zullen 1 dfr -eggen dat zy om rondde wereld t c "IV T" 1 Zal J;r e s slSe,o oür te 1v0,nen - ' en'ge^ kamer overgegeven aen SSf iï^enngZiÏÏ uiteen zonder haar dagorder aen tc vatten 9 ' Seiiacf Zitting van den i Maert In deze zitting geeft Mr den minister der buitenlandse e zaken mededeeling van den brief var Mr den minister der bintenlandsehe zaken in Frankryk aen dengezant au Belgen te Parys en van den zin van bet antwoord door dezen amb- tenaer gegeven amu- Vcrvolgens stemt de vergadering de wyzigingen aen den toltarief met 27 stemmen tegen 7 benevens v rscheidene wetsontwerpen van minder aengelegenheid Dc algen eene beraedslaging van den budjet der iiisticie is dan geopend en gesloten geworden Antwerpen 2 mair\ Gedurende de vcrloopene maend febaurrv zyr uit zee in de have van Antwerpen aengekomen ij I schepen tc weten - -7 belgische 2 fransche 7 gmeriknerisclie 20 engelsche " J3 hollandschc 4 dcensche 10 zweedsehe 4 noordschc' fi hanoversclie 4 pruissiscbe 1 oldenburgsch l oostenryksch' 2 napohtaensche 1 spaensch 2 breemschc 2 kniphauscrsché p"r°sehip ' Ult,nakendc 22 ' 500 tonnen of 201 tonnen V(Tnec ' ml dllt de Banque Commercials een par¬ ticuliere kassier Jery met de eigenlyke banken in geene be¬ trekking staende bestormd door veie betalingen welke men in dc laetste dagen van liaer gevergd heeft hare betalingen in speciën heelt geschorst Alles doet geloven datdeze cenigl k door dc voor/.igligbeid geboden inaetregel van geen langen duer zal wezen Hoe het zy dit b rigt heeft eene-cr- ïaute ontsteltenis op onze beurs verspreid 0
Gazette van Brugge 3/3/1848
pagina 2 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item