Back to top

Gazette van Brugge 3/3/1848 pagina 1 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
i\° 27 Ö5 ta Jaer Vrydag 3 Maert 1845 GAZETTE AAA BRUGGE EN DER PROVINCIE WEST-VLAENDEREN Voor Staetkunde Koophandel en Letterkunde ONAFHANGKELYKHEID Verscliynt den Maendag Woensdag en Vrydag Inschryvingsprys — Voor Brugge 3 macnden fr 4-73 et » Buiten Brugge vraehtvry • 6-25 » | Alle pakken en brieven vraehlvry toe te zenden De aenkondigingen 25 ccntimcn den regel onder de vyf i regels een frank Dj persoonen die Bekendmakingen te plaetsen hebben worden aenzoeht deze dags voor de versehyniug van het Blad te laten toekomen FRANKRYK — Pabys 1 maert Het dagblad le Sièele dat als een der tolken van het nieuw frnnsch gouvernement moet worden beschouwd deelt den volgenden artikel mede om alle belangens gerust te stellen alsook de vreemde mogendheden « Onze pligt is van alle de ongerustheid te doen verdwy- nen door te betoonen dat zy niet gegrond zyn « De omwenteling bevind zich op heden in den toestand niet wacrin zy zich in 1791 bevond ii Zy heeft tegen het hof niet te worstelen er is geen hof meer « Zy heeft voor geene uitwyking van den adeldom te vreezen alle de edellieden zoo als de burgers en werklieden vervoegen zich by de nationale wagt « De gccstelykheid is de omwenteling niet vyandig zy treed de zelve by als ook den Paus ii Zy verontrust noch de geloofbelydenis noeh den eigen¬ dom noeh de maetschappelyke grondbeginsels c Gelvkerwys zy geene tegenkanting ontmoet zy zal na- tucrlyk gematigd zyn ii Buiten Frankryk Engeland zal tegen ons geenen twist willen erbeginnen die aen het zelve zoo veel miljards heeft gekost en Ierland geheel zou ontroeren li Pruissen die aen zync vry heden werkt verpligt van de Rhyn-Provineien te bedaren en de provinciën tegen te hou¬ den die het met geweld van Polen heeft afgerukt zal waer- schynelyk niet denken ons aentevallen ii Ooslenryk bevind zich heden in liet grootste gevaer waer in liet zich nimmer bevonden heeft te midden eenen vuerkring rondom gevormd door Zwitserland Lombardien Gallicien en Bobemen zonder te spreken van Hongarien li Rusland alleen kan niets Deszelfs oorlog in den Cau¬ casus de beweging van Polen zync vooruitzichten op Tur- kyen den openbaren geest in Duitschland zullen aen het zelve de begeerte ontnemen ons eenen oorlog aen te doen zonder reden Wat meer is den ezar zal zonder zich veel te stooren de uitbarsting eener nieuwe omwenteling verne¬ men die de Legitimiteit zal vreken en die hy altyd als eene overweldiging van den tak der Orleans heeft genoemd ii Men heelt dan alle reden om het behoud van den vrede buiten het land en de rust binnen hetzelve te mogen vcr- hoopen ii Het ongeluk der Repuklick vooraleer dezelve was afge¬ kondigd was aen vele persoonen schrik in te jagen Dat zy haer zoo edelmoedig als sterk toone dat zy den eerbied be¬ voeld en zy zal voor altyd gevestigd zyn » Vrede of oorlog De National half officieel dagblad van het fransch officieel voorloopig bestuer heeft reeds verscheidene merkweerdige artikels afgekondigd om te verklaren dat Frankryk den vrede wil en geenen oorlog voeren zal ten zy men het uit- daegt dat het de onafhangkelykheid en de nationaliteit van alle volkeren erkent Dit is nog niet al den heer Lamartinc als minister van buitcnlandsche zaken heeft aen de ambas¬ sadeurs der vreemde mogendheden de verandering van rege¬ ring moeten bctcekenen welke in Frankrvk voltrokken is Ziet hier een extrakt uit de nota door hem aen de gezanten dier mogendheden gezonden « Den rcpublikaenschen vorm der nieuwe regering heeft niets veranderd noeh de plaets van Frankrvk in Europa noch zync regtzinnige neigingen om zyne betrekkingen van goede overeenkomst te handhaven met de mogendheden die de onafhangkelykheid der volkeren enden vrede der wereld willen onderhouden n Indien men deze tael vergelykt by degene van vele fran- sche dagbladeren dan wordt men tot bet besluit gebragt dal den oorlog thans niet in de gedachten der nieuwe regering ligt ten zy by omstandigheden welke wel is waer allen oogenblik kunnen opryzen Maer is dit niet reeds een groot punt dat hy aen Frankryk zelve niet als eene behoefte van zyncn toestand voorkomt Den oorlog is mogelyk hy kan zelfs waerschynelyk worden maer voor het oogenblik is hy noch zeker noch onvermydelyk en schynt geennooddwang- lyk gevolg te zullen wezen van de gebeurtenissen waervan Frankryk sedert acht dagen hettooneel is Dit is al zeer veel gewonnen en wel byzoitderlyk voor Belgicn Ten overige de vreemde gezanten en consuls te Parys hebben eene vergadering ten huize van den gezant van Tur¬ kyen gehouden in welke beslist is dat ingezien de eenstem¬ migheid der beweging en de oogschynlyku bestendigheid der nieuwe regering zy op hunnen post zouden blyven in af¬ wachting van het antwoord hunner respective hoven Vertrek ran Lodewvk-Pliilip Wy vinden in het Univers Religieux het volgende verhael van het vertrek van Lodewyk-Philip uit Parys Dit laetste toonccl van eene in weinige uren geëendigde regering is door geen dagblad nauwkurig beschreven De reden daervan is gemakkelyk te begrypen omdat er buiten de troepen aen do draeibrug der Tuilerien weinig menschen waren Aen die brug bevonden zich ter nauwernood honderd vyflig burgers en militairen Den schryver des verhaels was er ook wy gaen hein laten spreken Om een uer namiddag terwyl ik met den kolonel van het 21 linicregement stond te klappen kwam een jong mensch in burger kleeding te peerd aengereden roepende dat Lode¬ wyk-Philip de kroon kwaem af te staen en verzoekende deze tyding te verspreiden Dezen jongman was den zoon van den admirael Baudin Weinige oogenblikken dacrna za¬ gen wy aen de draeibrug uit den hof der Tuileriën nationale garden te peerd komen aenryden de burgers met de handen stem vermanende geene betooningen le doen men hoorde zelfs de woorden een groot ongeluk Toen zag ik langs de traliehek te midden der ruiters en gevolgd van een dertigtal persoonen in verschillende uniformen Lodewyk-Phihp te voet aenkomen hy leunde sterk op den arm der koningin Maria-Amalia deze ging met vaste treden en wierp trot- sehe en grammoedige blikken rondom zich Lodewyk-Philip was in zwarte burgerkleeding en zonder eenig eertecken De koningin was in grooten rouw Men zegde dat zy zich naer de kamer der gedeputeerden begaven om er den abdi- catie-akt te brengen Ondanks de gegeven vermaning lieten zich kreten hooren onder welke men degene van leve de hervorming leve Frankrijk onderscheidde en dry of vier stemmen die leve den koning riepen Zoodra men de draei¬ brug over was en nauwelyks aen den voet der kolom van Luqsor gekomen stond de koninglykc schaer stil zonder dat iets daertoe de noodzakelykheid aenwees Eensklaps werd den koning en de koningin door de persoonen te voet en te peerd omringd en zoodanig gedrongen dat zy zich nauwelyks konden verroeren Lodewyk-Philip scheen verschrikt Inderdaed deze plaets was door het toeval noodlottig uit¬ gekozen want eenige stappen van daer zou eenen anderen koning onschuldig slagtoffer gelukkig geweest zyn slechts zulke behandeling te hebben ondervonden Lodewyk-Philip wendde zich haestig om liet den arm der koningin los nam zyncn hoed hief denzei ven in de hoogte en sprak eenige on¬ hoorbare woorden Men schreeuwde zonder eenige denkwyze uittebrengen de peerden steigerden rondom de kleine schaer de verwarring was algemeen De koningin ontsteld den op haer geleunden arm niet meer te voelen keerde zich haestig om en sprak even haestig Ik vermeende haer dan te moeten zeggen Mevrouw vrees niets ga voort de gelederen zullen voor u open gaen Deed hare ontsteltenis mync woorden en inzigten by haer verdenken Ik weet het niet maer myne hand verstootendc zegde zy op eenen bitteren toon Laet my gerust Vervolgens greep zy den arm van Lodewyk-Phi¬ lip en zy keerden op hunne voetstappen terug tot op wei¬ nigen afstand van daer waer twee kleine zwarte leege rytuigen stonden elk met een peerd bespannen Twee jonge kinderen zaten in het eerste Lodewyk-Philip stapte er met de koningin in do kinderen bleven nieuwsgierig voor de spiegels kyken Den koetsier zweepte dapper het rytuig vertrok pylsnel het reed my voorby en was reeds door do nationale garden kurassiers en dragonders omringd als het tweede rytuig in hetwelk twee dames stapten welke men zeide prinsessen te wezen poogde het eerste te vervoegen Het geleide was talryk het scheen my toe dat men het¬ zelve op twee honderd ruiters mogt schatten Het reed eerst langs het water en rigtte zich in vollen galop naer Saint-Cloud Het peerd van het eerste rytuig heeft den weg niet moeten kunnen afleggen want hoe meer het draef- de hoe meer den koetsier het zweepte zoo dat alles het voorkomen van eene vlugt had ook werd het vertrek op deze wyze door de toekykers uitgekreten Op hetzelfde oogenblik kwam den heer Cremieux my op zyde die my inet reden zegde dat hy het koningschap in de koets had gezet en wy bereikten samen de kamer der gedeputeerden alwaer hy met de Larochejacquclcin binnen trad» PATER LACORDAIRE In O.-L.-V.-kerk heeft pater Lacordaire zaterdag zyne sermoenen aengevangen Het eerste was sints lang op dien dag vastgesteld Eenen overgrooten toeloop heeft de oproe¬ ping beantwoord Den eerweerden pater predikheer heeft vooreerst eenen brief van den aertssbischop van Parys voor¬ gelezen Op verzoek des voorloopig gouvernements heeft Mgf bevolen dat het Domine salvum fac populum God behoede het volk voortacn in alle de kerken zal gezongen worden Den predikheer zich wendende tot den eersten herder van de hoofdstad heelt gezegd « Monseigneur door mync stem bedankt u het vaderland wegens het moedig en katho- lyk voorbeeld dat gy gegeven hebt het bedankt u om de onveranderlykheid der kerk en de heiligheid der eeden te hebben kunnen verzoenen met de veranderingen welke God door de hand der menschen in de wereld bewerkt » Als tot het bewyzen dezer onveranderlykheid waervan den redenaer zoo hcerlyk sprak wilde hy de leerstelling ontwikkelen welke hy sints verscheide jaren aenpredikt Hy scheen te willen zich beperken tot de goddelyke traditie eu deze behoeden tegen de overweldiging der geschiedenis Vruchtelooze poogingen het vuer ontplofte in gloeijende uitberstingen en den beroemden predikheer komende tot de bewyzen van God's bcstaen riep uit « D het bestaen van God bewyzen maer gy zoud het regt hebben my als vadermoerder als heiligschender te noemen I Indien ik het durfde poogen aen u God te doen blyken de deuren dezer hoofdkerk zouden zich van zelfs openen en u dat volk tooneri zoo grootmoedig in zyncn toorn God brengende tot op zyn altaer in het midden van den eerbied en van de aenbiddin- gen ii Eene onweêrstaenbare aendoening verrukte al de toe¬ hoorders die in weerwil der heiligheid van de plaets zich niet konden onthouden van toegejiiichingcn aen le heffen De wyzen hebben zulks kunnen betreuren doch deelden in debcgeestering de opgetogenheid was algemeen O E K R E E T E IV Het gouvernement dekreteert de onmiddclyke dacrstelling van nationale werkhuizen VrYHEID GëLYKHEID BnOEDERLYKHEID Het voorloopig gouvernement overwegende dat de gelyk- heid eenen der groote grondbeginsels van de Fransehe repu¬ bliek is dat denzelven gevolgelyk onmiddelyk tot zync toe¬ passing moet komen dekreteert alle de oude adelyke titels zyn verboden Zy mogen niet publiekelyk gevoerd noch aen- geteekend worden op eenen welkdanigen openbaren akt Belastingen — Het voorloopig gouvernement verklaert dat alle nieuw systema van politiek zich moet bepalen tot een nieuw systema van kredieten belasting Om deze redens beslist het bewind i° alle de belastingen zonder uitzonde¬ ring zullen by voortduring geligt worden even als voorheen 2° de goede burgers zyn verzocht uit naem hunner vader¬ landsliefde zonder vertoef hunne belastingen te storten 3° het voorloopig gouvernement neemt de verbintenis aen de nationale vergadering een budjet vocfr te dragen waerby zul¬ len afgeschaft zyn de regten van zegel der nieuwsbladeren het stedelyk octroi de regten op het zout en eene wet wy- zigende diepgrondig het systema der indirektie belastingen BYZON DERHEDEN Het provisoire gouvernement heeft aen Mgr den aerls- bisschop van Parys en aen pater Lacordaire zyne tevreden¬ heid betuigd voor het door hun gehouden gedrag en den on¬ derstand die zy aldus aen de zaek der Republiek hebben ver¬ leend — Hertog Pasquicr gewezen voorzitter van de kamer der pairs heeft zync toestemming ingezonden aen het pro¬ visoire gouvernement — Onder de nieuwe aenklevingcn die het provisoire gou¬ vernement onlangs ontvangen heeft men meldt deze van den heer Sauzet gewezen voorzitter van de kamer der gedepu¬ teerden — Ten gevolge de benoeming van Mr Louis Blane tot voorzitter en van Mr Albert tot ondervoorzitter der kom¬ missie des gouvernements welke hare zittingen zal houden in den Luxemburg zyn de bcv aerders van dat paleis gelast hetzelve ter beschiuking van opgenoemde burgers te stellen en voortaen hunne bevelen uit te voeren ¥3»- y ÏCB3& m
Gazette van Brugge 3/3/1848
pagina 1 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item