Back to top

Gazette van Brugge 1/3/1848 pagina 4 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
By deze plundering hebben de echtelingen Desforges verloren be¬ halve 300 frs in geld 17 zilveren lepels en vorken 11 koffy lepeltjes een volledig sieraed in tufkoozcn halssnoeren en oorboekels in witte perelen 2 diamanten ringen een doosje behelzende een juweel van 1700 fi s en verscheidene andere voorwerpen van groote weerde De Kwaeddoeners hebben uok brood eenig speken verscheidene flesschen ° m drinken medegenomen Onderwegen hebben zy het geld gedeeld en ieder heeft meer dan 40 frs gehad IV at aengaet de gesteenten en de gouden en zilveren voorwerpen Standaert heeft verklaerd dathyeen kooper kende en om deze reden stelde hy zich tegen de deeling Diensvolgens zyn de kostbare voor¬ werpen door Van Roste naer Zwyndrecbt gedragen waer J B De Groot dezelve in zynen hef heeft begraven Twee dagen na dezen diefstal heeft den zoon van Marten Janssens landbouwer te Schilde ineen pad naer Brasschaet leidende eenige doosjes en erne Resell nog vol wyn gevonden v'oortskomende uit het huis van den beer Desforgcs heigeen bewyst,dat de kwaeddoeners lv hunnen terngtogt deze rigting gevolgd hebben Na het in sehyn zoo gunstig onthael dat hy te Antwerpen by Jacob Kryn ontvangen had heeltStandaertzichop donderdag 4 maertnaer Zwyndrecht begeven om aen J B De Groot den goeden uitslag zyner stappen te doen kennen en zv hebben zich onmiddelvk onledig houden met het opmaken der lyst van al de kostbare voorwerpen welke zy behelsden • deze lyst is door J B De Groot met potlood ge¬ schreven en werd aen den goudsmid besteld toen zy hoop hadden de vrucht hunner misdaed te geblete maken Vrvdag ten 7 ure 's morgens is Peetcr Van Roste insgelyks by De Groot gekomen en zy hebben den in den bof verborgen schat ontgra¬ ven om hem naer Antwerpen te dragen IJe Groot is den eersten ver¬ trokken hebbende slechts eene gouden horlogie Standaert is hem gevolgd en hem in de stad gaen vervoegen wat aengaet Van Roste bet schynt dathy na de twee andere gekomen is en dat de juweelen staken in eenen zak met oud yzer geplaetstup eeri karreken met een bond bespannen zoo dathy de Schelde gepasseerd is zonder aendaebt te verwekken Het ware overtollig terug te komen op de byzonderherlen bctrekke- lyk de aenhouding van Standaert en J B DeGroot maer wy zullen zeggen dat denzelfden dag de gansche bende zich te Antwerpen be¬ vond en op de tyding van het gebeurde zieb ten spoedigste verstrooide Van Roste was den laetsten niet om uit de stad te trekken en ko¬ mende by zyne vrouw te Zwyndrecht gebood li y fiaer spoedig toebe- reidsels' tot vertrek te maken zeggende dat De Groot en Standaert in de gevangenis waren en dat al degenen die de herberg van J B De Groot bezochten hetzelfde lot zouden hebben Nochtans schynt hy de volgende week te Antwerpen te zvn geweest en er zyn karreken verkocht te hebben onder voordwendsel dat hy voortaen niet meer wilde ryden dan met eenen kruiwagen Later is bet onmogelyk ge¬ weest ondanks de vlytigste opsporingen zynen schuilhoek te ont¬ dekken en de gansche procedure strekt om daertc stellen dat Van Roste in zyne vlugt heeft medegenomen bet zilverwerk en de juwee¬ len ten nadeele van den heer Dcsforges gestolen De inlichtingen ingewonnen omtrent den gang der voornnemsfe beschuldigden den dag voorde misdaed hunne openbaringen in den loop der procedure de proposter welke bun ontvallen zyn alvorens in banden der justicie te wezen en eindelyk dein beslagneming der horlogie van den diefstal voortkomende alle deze omstandigheden kunnen omtrent hunne pligtigheid gcen'twyfel laten bestaen P.r is nog eene andere welke verdient in aerimerkingtc worden genomen Den 23 maert 1847 bood zie li te Gent een persoon aen hy den beer Baert goudsmid en biedt hem eenen diamant te koop dien by zeide gevonden te hebben op de vpaeg des goudsmids zeide de¬ zen persoon zichtc noemen Nieoc'cmus Van der Heyden woonachtig te Kieldrccht Den' heer Baert verzendt hem naer vrydag 26 maert om over dezen koop te bandelen en inmiddels onderl igt hy de policie van het voorval Wy zullen van nu af doen opmerken dat een der ringen te Zoerzel gestolen versierd was met eenen roosvormigen diamant gelyk dengenen welken Van der Heyden in zyn bezit heeft Op den bcpaelden dag en als men alle maetregelen genomen had om den persoon te vatten^ wiens houding zooveel vermoedens morst verwekken ziet den heer Baert niemand maer des zondags kwam eene vrouw namens Van der Heyden den prys van den diamant vragen Op staenden voet wordt zy aengehouden ondervraegd en zy doet kennen dat zy langs de groote bacn van S Nikolaes naer Gent is gekomen inner dat liaer man door vermocijenis in eene naburige gemeente was blyven rusten Van deze inlichtingen voorzien heeft den policie-kommissaris Verhuist Van der Heyden vervolgd en den¬ zelfden dag met hulp der gendarmerie van Lokeren is liv er in ge¬ lukt hem buiten de stad te achterhalen Op hetoogenblik' regter heelt Van de Steente bezitter had zyner aenhouding en later voor den instructie- • Heyden beweerd dat het toeval hem van dit ge- gemaekt dat hy zich eens in de gemeente Cruyheke bevindende uit eenen mesthoop nevens den weg êenen lap had getrokken in welken den diamant gewonden wasjmaer de onge- rymdheid dezer voorgeving en de bekendtenissenzynermedepligtigen hebben bern van deze verwering doen afzien en by beeft moeten be kennen dat by den steen van Van Roste had ontvangen en een der daders was van den aenslag van Zocrsel Wat aengaet Maria De Coene zy is sinds binge deelgenote van liet zwervend leven van Van der Heyden om niet tot zyne minste gehei¬ men te zyn ingewyd reeds hebben wy hacr te S Niko'aes gevolgd waer zy de juweelen verkocht heeft voortskomende van den diefstal van Ifejst-op-den-Berg en wy vinden liaer weder te Gent op het oogenblik dat zy er zich aenbiedt om den prys van den te Zoersel gestolen diamant te ontvangen Als zy dit gesteente in banden van Van der Heyden gezien heeft is het onmogelyk datzy niet geweten liehbe op welke wvze dezen diamant tot hem gekomen is en liet is zeker dat Maria De Coene aen de heeling heeft deel genomen het is niet minder onfietwistbaer dat zy met volle kennis van zaken heeft moeten bandelen Na zvne pligtighei'd aen deze misdaed in tegenwoordigheid der andere beschuldigden bekend Ie hebben heeft Jjangnus alles herroe¬ pen wanneer by alleen voor den instructie-regter was gelyk hy overigens doet voor de andere feiten van beschuldiging in de welke hy is gewikkeld Wv hebben voorgaendelyk doen kennen dat Frans Hersée de in¬ lichtingen bezorgd heeft welke de bende naer Zoersel heeft gelokt Op zondag 28 february beeft bv zich op weg begeven^ latende zvne vrouw te Calmptbout en deze beeft den nacht doorgebragt te Wit- Goor onder Wuesi wezel van waer zy des anderendaegs om 8 uren s morgens vertrokken is zeggende dat zy haren man te Brascliaet moest vinden Hersée heeft verklaerd dat hy aen zyne vrouw by ba er terugkomende eene som van 40 frs besteld heeft dit was zyn paert j» bet te Zoersel gestolen geld hy zou haer hebben doen gelooven dat hy naer Antwerpen gew eest was en onderw-gc eene beurs met geld gevonden had Isabella Van Veel heeft bestendig herïméld dat zy van baren man noch geld noch kleederen ontvangen had ondanks 'de tegenstrydi.^e beweringen dezes laetste en deaerzclingen welke in bare antw oorden doorstralen de afloochening van eene in ziehzelve onbeduidende daedzaek indien zy geweten had dat deze som het loon der misdaed was bevestigen datzy maer al te wel de redens kende welke de af¬ wezigheid van hrans Hersée hadden te weeg gebragt Het proces-verbael den 1 maert door den vrederegfer van het kan¬ ton Santhoven opgemaekt bestaligt dat de kwaeddoenders den hef¬ boom waermede zy de deur hebben ingeslagen gevonden hebben nevens de hoeve van den lieer Heirman gelegen in de rigting van Biecht op omtrent 20 minuten van liet buitengoed van den heer Desforges en dat twee stukken bout nevens den hefboom verlaten voortskwaraen van jonge buekenboomen > afgekapt in de dreef welke leidt nevens deze hoeve en op de groote baen uitloopt Rindigende dit verslag over den diefstal van Zoersel bereiken wy het slot van dit lang verhael van aenslagen tegen den eigendom Ge¬ durende verschelde maenden hebben de beschuldigden den goeden uitslag hunner streken zien hékroonen -maer eindelyk is er een dag gekomen dat de justicie hare regten wederom eischt en zy heeft de pligtigen voor hare balie gebragt hare taek is nog niet voltrokken en als beschermster der inaetschappelyke orde blyft haer de gewig- tigste en heiligste barer plinten te vervullen en de misdaed met eene billyke straf treffende het vertrouwen aen die plaatsen weer te geven waerzoovelegruwelstnkken bekommering en schrik hadden verspreid Diensvolgenszyn Willem Standaert j B De Groot Serapliyn De Groot Fidelis Macs Peeter August Va n Roste Sylvester De Groot Nieodenius Van der Heyden Egidius Langnus Joseph Lodewyk Hey- vaert Frans Hersée Kg id ius Huysmans Isabella Lauwers v-fonw De Groot Maria Josepha 'DeCoene Joanna Vander Kinderen vrouw Maes Maria Joanna De Graef Maria Antoinetta De Ridder vrouw Deyvaert en Isabella Van Veel respectively!* beschuldigd enz [Volgt de hermelding der negentien diefstallen met aen- duiding der gestolene voorwerpen Deze omstandigheden mcerendeels uit het vertoog betrekkelyk eiken diefstal in het hgzonder bekend zynde gaen wy dit gedeelte van den beschul- digings aki voorby en dit stuk eindigt in dezer voege.] In nlie geval zyn de voorgenoemde Willem Standaert 1 E De Groot Serapliyn De Groot Eidelis Maes Peeter Van P.oste Sylycster De Groot Nieodenius Van der Heyden Egidius Langnus Joseph Lodewyk Ifeyvaert en Trans Hersée beschuldigd van'met kennis van zaken te hebben geholpen of bygcstaen den dader of de daders der schelmstukken iie zy beschuldigd zyn zelf bedreven te hebben in de feiten welke dezelve hebben voorbereid of vergemakkelykt en in degene welke ze voltrokken hebben waerover liet hof van assisen der provincie Antwerpen zal hebben uitspraek te doen Gedaen te Brussel den 2a january 1848 Voor den Prokureur Generael H Keymolen Subst BURGERLYKEN STAET VAN BRUGGE Overledenen van den 26 tot den 29 february 26 Joannes Claeys oud 6 weken overleden op de Ganze- plaets B 8 n° 40 Julianus D'hont oud 1 7 maenden overleden in de Ga- paerdstraet B 7 n° 62 27 Jacobus Valet werkman oud 47 jaren geboren te Thou- rout woonende te Zedelgliem echtgenoot van Isabella De Nys overleden in de Hooistraet B 8 n" 47 Joannes Vermeersch werkman oud 43 jaren geboren en woonende te Ichteghem echtgenoot van Anna VanHooren overleden in de Hooistraet B 8 n° 47 Ludovicus Eneman oud 4 dagen overleden in de Roode- straet A 1 n" 5 Anna Dumon oud 18 maenden overleden op de Ganze- plaets B 8 n° 30 Franciscus Sap zonder beroep oud 28 jaren geboren en woonende te Zwevezeele ongehuwd zoon van Emmanuel by Genoveva Vermeulen overleden in de Bouveriestraet CS n» S3 Nathalia Serrnys huishoudster oud 3.4 jaren geboren te Meenen woonende te Brugge pchtgenoote van Constan- tinns Blanckaert overleden in de Langestreet B 10 n°4 Joanna Cotbé werkvrouw oud 77 jaren geboren te Vars- senaere en woonende te Brugge in de Zwarte Lcertou- wersstraet n° 28 weduwe van Petrus Van den Abeele overleden in de Mariastraet C 9 n° 8 Franciscus Pieters kweekeling in het gesticht der doof¬ stommen- en blinden oud 10 jaren geboren en woonende te Brugge zoon van Cornelius en van Anna Yerbiest overleden langst de Spiegelreije F 3 n° 44 28 Joannes Fernande werkman oud 79 jaren geborenen woonende te Brugge Roodestraet n» 27 weduwaer van Anna Hiuderyckx overleden in de Mariastraet C 9 n° 8 Emmanuel Carlier oud 15 maenden overleden in de Fonteinestraet D 16 n° 71 Constantinus Van de Moortel werkman oud 24 jaren geboren te Pitthem woonende te Wynghene ongehuwd zoon van Joannes by Coleta familie naem onbekend ' overleden in de Hooistraet B 8 n° 47 Bartholomeus Goosens kweekeling in het gesticht der doof¬ stommen- en blinden oud 8 jaren geboren en woonende te Antwerpen zoon van Nicoïaus en van Isabella Demets overleden langst de Spiegelreije F 3 n° 14 29 Bernardus Bleyaert werkman oud 44 jaren geboren en woonende te Sysseele echtgenoot van Maria Van de Voorde overleden in de Hooistraet B 8 n" 47 Theresia Callewaert dienstmeid oud 30 jaren geboren te Ardoye lest woonende te Brugge op de Simon Slevins- plaets ongehuwd dochter van Petrus en van Rosa Dhulster overleden in de Mariastraet C 9 n° 8 Carolus Be Smidt metser oud 60 jaren geboren te Sint- Pieters -op-den-dyk woonende te Brugge in deKalvarien- bergstraet echtgenoot van Francisca filomme overleden in de Mariastraet C 9 n° 8 '18 Geboorten BEKENDMAKINGEN ^aas©©i«© VAN EENE SCHÜONE COLLECTIE door J De Clcrcq en P Vjnckc Op DONDERDAG 2 maert 1848 om 3 uren namiddag in de éstaminet den Gouden Arend te Brugge Belaelbaer ten kantoore van den Greffier Cu MOULAERT BERICHT By IOSEPH VAN MIDDELEM tot Handzaerae zyn te ]« komen Achtkante Popeliere PLANTSOENEN van de beste soort aen eenen civilen prys Vctandcriiig van Woonst FRANCOIS HERREBOUDT heeft deeer het Publiek te ver wittigen dat hy met l s,en maert zyne woonst is gaen vestigen Oudenburg-.straet C 19 N.° 1 by Simon-Stevins-plaets al- waer by zyuen Winkel voor Sayetten enz by voorduringzal uytoeffeneo UÏT ER HAND TE PACHTEN om in gebruylter van te komen met 1 october 1848 Eene goede en welgelegene HOFSTEDE en H 34-33-43 C G 80-0-0 R Land en ve t fe Gars te Couckelaere en Keyem Tlians in luier van Pieter Carbonez Voor de Conditiën zich te adresseren by den Notaris DELPLACE te Brugge Hoogstraet TW* DQ BINKEN C0RTE1ARCK Maendag 6 maert 1848 9 uren 's morgens ten sterf hnyze van Berten Morel wyk Peereboom zal den Notaris HUYGHEBAERT verkoopen generalyk de Menagie-Goederen Landsliallam Hooy Stroo Vlasch twee Melk-Koeyen Jaerling-Kalf en meer ander Goederen Op 13 derzelve maend zal den INSTEL geschieden van 't HOFSTEDEKE mitsgaders eencr HERBERG en omtrent 2 hectaren LAND er me degaende 't zelve alwaer de gezeyde Venditie zal plaets hebben De Conditiën berusten by den voornoemden Notaris HUY- GHEBAERT tot Handzaerne A 1ÏEPREXDBB LES DUETS GYMVASTIjJUES SlMiTS 1.° Barres parallèles fixes horizontales 2.° Barre fixe horizontale 3.° Barres parallèles verticales mobiles 4." Corde verticale de suspention Corde parallèle verticale mobile avec anneaux Echelle de 16 echelons Mat 8.° Mat de perroquet a 3 echelons Pour les plus amples imformations 's adresser au bureau de cette feuille 5.° 6.° 7.° ZEE-TYDINGEN OOSTENDE 4 maert Aenhomsten van den 28 en 29 februari/ Den engelschen stoomboot Sir Edward Banks kapitein Ovenden van Londen met diversche goederen en 7 passagiers de belgische male V ille d' Oslende van Doever met de kotres- I pondentie en 11 passagiers de belgische mal e VilledeBruges van Doever inej de korrespondentie en 9 passagiers de en- gelscbe sloep Écho kap Tupmann van Londen met guano de engelsche mal e Widgeon van Doever met de korresponden¬ tie en 20 passagiers Uitgevaren De engelsche male Widgeon naer Doever met de korres- -pondentie en r 2 passagiers de engelsche male Onyx naer Doever met de korrespondentie en 18 passagiers de belgische male Ville d'Ostende naer Doever met de korrespondentie en 38 passagiers ANTWERPEN 29 february Aenhomsten van 25 tot 29 february Den engelschen stoomboot City of Rotterdam kap Mullett i van Londen met ballast de engelsche brik Mary Turcan kap Drysdal e van Rodosto met lynzaed de belgische brik Flandres kap Wegerst van Liverpool met zout de ameri- kaensche bark Manchester kap Jarman van New-York met diversche goederen den engelschen stoomboot Soho kapitein Culler van Londen met diversche goederen den deenschen schooner Adelina kap Ipland van Montevideo met huiden den zweedschen schooner Soli de kap Mattson van Livorno met tarwe den belgischcn schooner Einiyheit kap Scholtey van Liverpool met zout de belgische bark Harriet kapitein Ib'ens van Havana met suiker den engelschen stoomboot Eoyle kap Main van Hull met 3 passagiers en diversche goederen de banoversche kolf Antiena kap Doyen van Christiansand met stokvisch de engelsche brik Rendemid kap Walters van Feinambuco met suiker de bremersche brik Mathilda kap Boss van Odessa met tarwe en rogge Markt van Dendermonde van den 28 february Inlandsche erwe per Dendermondschen z ik fl 13-ln a 14- 10 • inlandsche rogge fl 7 a 7-10 vreemde terwe per 81 kil 11 9-i0 è 9 10-10 vreemde rogge per 70 kil fl 6-00 a 0 00 geriste fl 6 Oil a 6-10 per Iiectol haver per 100 kif 15 fr Peraem lynolie fl 41-10 a 42-00 kempolie fl 46-00 kool- zaedoJie fl 50-00 Per hectoliter lynzaed fl 9-uo a 10-05 kemp- zaed 11 8-10 koolzaed fl 12-00 a 12-00 Cours van Amsterdam van den 26 february H erkelyke schuld 611 7|ts Amortisatie-Syndikaet 00 0|0 Handel-Maetschappy 158 'Op Brugge -- Drukkery van L.-B Herreboddt op d'Eyer-markt
Gazette van Brugge 1/3/1848
pagina 4 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item