Back to top

Gazette van Brugge 1/3/1848 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
«■g *S*"' Algemecn Overzigt Een omkeer van zaken is dan weder in Frank- lyk bewerkt De eenhoofdige regering is omgewor¬ pen Eenc party acn wie men zekerlyk nog geen slecht voorgaende zal ten laste leggen omreden dat zy nieuw is doch die de volksregering ten doel heeft is aen 's staets bewind gekomen hetzyn de reformisten of hervormers De benaming is dus nieuw derhalven kan'men de zaek niet regstreeks met 1789 in verband stel¬ len noch kan men haer geen Marras of Robespier¬ re tot voorgangers geven nochtans is het de repu¬ bliek • doch verbloemd in de uitdrukking ver¬ zacht in de bewerking verbeterd in de toepassing in een woord eene omwenteling door de beschaef- de lieden bewerkt want den drang der bajon- netten het geweld van het kanon noch den schrik der guillotine is niet moeten tusschen ko¬ men den zang der Marseillaise is niet als dood- stryd aengcheven Zyn hier en daer gevallen dat breng den drang der omstandigheden mede Den staetsslag is echter zeer onverwacht Indien er nu in de reformist scha regering zoo veel goeds mogt gevonden worden dan de reformisten kwaed in de eenhoofdige regering gevonden hebben dan zou men mogen zeggen dat er in february 1848 een staetkundig wonder en niet eene staetkundige om¬ wenteling bewerkt is — Wy zullen zien De gebeurtenissen in Frnnkryk vestigen by voortduring al onze aendaclit vele geruchten zyn inomloop en als naer ge¬ woonte eenieder voegt er iets by Wy weten nog niet wat de Franschen willen Hetig waer zy hebben de Republiek afge¬ kondigd maer zoo liet seliynt zyn de mannen die zich eerst aen het hoofd geplactst hebben reeds door andere vervan¬ gen Nooit hebben zy een beter zinnebeeld kunnen aennemen dan den heten die zy op hun shakos dragen want het zyn regte weerhanen zy draeijen zoo ras als de wind Wy zien in hunne nieuwsbladen dat zy het drykleurig vaendel door een bloedrood kleurig wilden vervangen Dit gedacht was nnuwelyks geuit of menigvuldige benden liepen liet stadhuis op en vernielden al wat drykleurig was maer den dieliter Lamartinc kwam op de trappen sprak cenige woorden en acnstonds veranderde men van gedacht tie roode vlag wierd weggenomen nadat zy op het punt geweest hadden voor ccnen rooden lap handgemeen te worden Dit zy hier in het voorbygaen gezegd Maer wat ons meer belangt is dat wy zien dat zy te Parys reeds van Belgien spreken en vele van hun denken ons nog eens te pluimen Men beweert zelfs dal er in Brugge eenige fransquiljons afge¬ stapt zyn die zoo wat veel praet maken Wy gelooven dat die heeren beter zouden opkramen indien zy door de policie of zelfs door de burgers niet willen aen de deur gezet wor¬ den want hoe groote reden van klagen wy in Vlacnderen hebben is het nu het oogenblik niet van franschgezind te zvn Den tyd afwachten en gerust blyven is het beste wat wy kunnen doen Wy hebben niet het grootste genoegen gezien dat al de partyen te Brussel zich de hand gereikt hebben Er is nu gcene kwestie meer van liberalen of katlio- lvken en ofschoon er hier in Brugge weinig partygeest be¬ stond gelooven wy nochtans al onze stadgenooten te moe¬ ten aenwakkeren om zich ook de broederhand te geven ten einde de algemecne rust te handhaven Heden uclitend omtrent ten vier uren is alhier eenen bui- tengewoonen courrier langs den yzcren weg door onze stad getrokken zich naer Oostende begevende om van daer voor Engeland in te schepen By de aenkomst van dit buitenge¬ woon konvooi waren de hekkens aen onze stadswallen en static plaets gesloten Men weet niet of den geleider van het stoomtuig by zyne aenkomst de afsluiting niet bemerkt licett ol dat liy niet willende vertoeven zyne zending drin¬ gende genoeg geoordeeld heeft om alles te mogen omver- ryden dat beminden weg stond Men beeft dezen morgend alle de afsluitingen van den yzeren weg bekkens en baeljen verbryzeld gevonden zoo verre dat de stukken er van tot op eenen grooten alstand waren geworpen Die gebeurtenis heeft in onze stad tot de ongerymste uit— liggingen acnleiding gegeven de eene beweerden dat den koning der Franschen of leden zyner famillie hier op liet onverwachts doorgereisd waren andere beweerden voor een oogenblik dal liet onze koninglyke familie was die uil Brus¬ sel was moeten vlugten enz enz tot dat de waerheid aen den dag gekomen is en een einde aen alle de gissingen is komen stellen Onze koninglyke familie is zoo als wy gemeld hebben het paleis te Brussel komen bewooncn de Koningin loont eene volkoinonc overgeving in liet lot waer door hare familie komt getroffen te worden Een ieder heeft gemakkelyk kon- nen begrypen wacrom den Koning de beslissing heeft geno¬ men het paleis te Brussel te komen bewoonen De omstan¬ digheden hebben hun de noodzakelykheid doen gevoelen om zich met de bevolking zyner hoofdstad nauwer aentesluiten en de betrekkingen met hun te vergemakkclvken en te ver¬ menigvuldigen Te midden alle de gekwetste belangen of Hoer de gebeurtenissen verward de pligten der kroon ver¬ meerderen cu verdobbelde poogingen om verzachtingen aen zoo veel lyden toetebrengen worden onvermydelyk Den Koning heeft door die eerste betooning gewild dat iedereen zoude weten dat hy wilde beginnen niet zich meer in staet te stellen dezelve te bestuderen en te lenigen — Voortaen zal elke mael dat een nieuwsblad in Belgien over eenen akt der douane zal klagen als een misbruik den controleur of by zyn afwezen den ontvanger onverwyld aen den minister der financien een uitgebreid verslag inzenden Dan zal de zaek spoedig op de gewoonc wyze onderzocht worden — Een bevel van den minister der justicie beveelt de strengste verificatie der pasporten van alle de vreemdelingen die in het rvk komen — Men leest in de Indépendance Eenige bladeren gewa¬ gen van de krygsmaetregclen in conige grenzesteden van Belgien aengewend doch hechten aen dezelve meer acnge- legenheid dan zy er wezenlyk hebben De deswegens ver¬ spreide geruchten zyn onnauwkeurig Eenige maetregelen van voorzorg door de omstandigheden gewettigd en door de gemeenste voorzigtighcid noodzakelyk gemaekt zyn in- derdaed genomen op gansch de uitgestrektheid des lands en langs alle de grenzen — By koninglyk besluit is den termyn vastgesteld by het besluit van 25 augusty 1847 voor den vryen invoer van het vee verlengt tot 1 july 1848 De grenzen van de provincie Luxemburg zyn van deze sehikkinguitgezonderd Een weeg- regt van 10 centimen per kop zz.1 gelieven worden Het be¬ sluit zal uitvoerlyk wezen te rekenen van den 1 maert — Den storm heeft gansch het dak der St Jaeobskerk te Doornyk afgerukt Gelukkig is niemand liet slagtoffer van dit rampgeval geweest RE GTE R L YK E K R O N Y K HOF VAN ASSISEN VAN WEST- VLAENDEREN 1" kwartael — 1." serie — Voorzitter M Van SevereN Zitting van den 28 february — Den genaemden Joannes- Ëaptiste Barault zoon van Joannes-Baptiste oud 27 jaren zonder beroep geboren te Lombaertzyde en woonendc te Brugge overtuigd v.an op den 5 augustus 1847 te Bcerneni vrywilliglyk het vuer te hebben gesteken in rogge schoven ingcoogst en gestuikt [mis en fas] op liet land gebruikt door Jacobus Van Reybrouck landbouwer aldaer en aen hem toe- bchoorende is veroordeeld geworden tot de straffe des doods die zal uitgevoerd worden op eene der openbare plaetsen der stad Brugge Zitting van den 29 — Den genaemden Joannes Noppe zoon van Franciscus oud 19 jaren koeiwagter geboren en woonende te Ilcule overtuigd van verscheide diefstallen met inwendige braek te hebben gepleegd in de kerk te Hcule ten nadcele van het aruibostuer en kerkfabriek aldaer is ver¬ oordeeld geworden ingezien zyne jonge jaren tot zes jaren reclusie zonder tentoonstelling en om na ondergaen te heb¬ ben zyne straf gedurende zes jaren te verblyven onder de byzondere waekzaemheid der policie ZEERAMPEN Arnette Hage kapitein Gainst van Antwerpen op 20 fe¬ bruary te Leith aengekomen bad aen boord de equipagie van de Onderneming van Eibing naer Aberdeen Dit schip is ver¬ laten geworden terwyl het zonk op 30 mylen oostwaerts van Kervvick — Men schryft van Nantes 21 february De tydiügen die ons van beneden de rivier toekomen doen groote rampen vreezeu De Felicia kapitein Ledoux met eene volle lading van Antwerpen vertrokken is vergaen aen den ingang van Port-Louis — Van Paimboeuf schryft men op 21 february Den voorleden nacht is eenen noodlottigen nacht geweest Den schoonen franschen drymaster van 600 tonnen Utile kapitein Gaidel te Bordeaux in 1847 gebouwd komt totael te veron¬ gelukken aen den mond der Loire van de Zuiderzeëen aen- komende met eene lading van 1000 tonnen guano — De bel- gische goëlet Providence kapitein Lams in den nacht van 23 tot 24 february te Oostende aengekomen had aen boord de equipagie bestaende uit 4 mannen van de engelsche sloep Perseverance kapitein VV Brown in zee gezonken op de hoogte van South-Foreland in zyne reis van Portland naer Londen Dit schip was geladen met moleusteenen en diversche goederen Yzeren Weg van West- Vlaenderen Van Brugge naer Kortryk Ten 5 u 30 min 's morg » 8 » 00 » » i 1 » 20 ii namid 4 ii 35 ii 's avonds V an Kortryk naer Brugge Ten 5 uren 30 min 's morg » 7 ii 45 i » ii 12 ii 25 ii ii 4 ii 45 ii 's avonds Staende te Lophem Zedelgliem Thourout Liclitervelde Gits Beveren Rousselaere Iseghem en Ingelmunster Midden-prys der Tarwe en Rogge in Belgien gedurende de vierde week van february HOF VAN ASSISEN TE ANTWERPEN ZAEK VAN ZOERSEL AKT VAN BESCHULDIGING 5" VERVOEG EN EINDE 19 e Diefstal — 10 Beschuldigden Standaert J B De Groot Seraphyn De Groot Sylvester De Groot Van Roste Van der Heyden Langnus Hersée Maria Josepha De Coene en Isabella Lauwers Onder de misdaden aen de beschuldiging ten grondslagdienende » is den dietstal te Zoersel gepleegd ongetwyfeld degene welke d meeste ernstigheid oplevert nog nooit hadden de kwaeddoeners de stoutheid zooverre gedreven nog nooit hadden zy die barbaerscheid ten loon gespreid te Zoersel ontmoeten wy daden van wreedheid weerdig van den ranipspoedigen tyd dat benden van voethranders verslagenheid over het platte land verspreidden Reeds hebben wy gelegenheid gehad de vooruaemste omstandigheden dezes aenslag te verhalen wy hebben gezeid hoe de wooning van den heer Desforges in den nacht van 28 february tot I mueri werd ingenomen en ge¬ plunderd zyne vrouw in het midden van liet doorde roovers aenge- stoken vuer geworpen /en hy zelf onder de voeten getrappeld op het punt te bezwylien onder de wreede mishandelingen opzyuen persoon uitgeoefend Het was wederom Frans Hersée die dit huis aen den ondernemen- den geest van Standaert aen wees en hy heeft zich tydens de proceilu- re niet komen onthouden zyne misdaed te helyden welkezulke ver- sohrikltelyke gevolgen gehad heelt Acht dagen voor den diefstal had zyne vrouw Isabella Van Veel zich aengemeld aen de poorl der wooniug van den heer Desforges om de h i haer geleurde goederen te koop te bieden en de meid Joan¬ na Geys kocht van haer zelfs twee kammen en eenige ellen lint Omtrent deuzelfden tyd is Standaert J B De Groot en Seraphyn De Groot gaen vinden om hun over te halen hem te helpen hy de volvoering van het door hem opgevalle ontwerp Het hlykt uit de voorgeving van J B De Groot dat hy van hunnent wege «ene stel¬ lige weigering had ontvangen maer hy zou weinig dagen daerna eene nieuwe pooging zvn komen beproeven en ditiöael zou hy hem ver¬ leid hebben loor liet acnloksel der rykdommen welke hy aen hu li¬ ne begeerlykheid beloofde Wat er ook zy van deze verleiding eris wezentlyk laergesteld dat Standaert op vrydag 26 february ziek in de wooning van J B De Groot te Zwyndreolit heeft bevonden Tegen den avond is hy uitgegaen om Seraphyn De Groot Van Roste tn Van der H 'yilen Ie gaen zoeken en hy is met meer teruggekomen dan in het mi Iden van den nacht zonder dezen laetsten te hebben kunnen ontdekken maer met de zekerheid dat de twee anderen op de verzamelplaets niet zouden te kort komen Den volgenden dag heeft hy de gemeente verlaten In den morgend van 28 february om 1 1 ure is Van Roste te Zwyn- drreht aengekomer fly is van ilaer vertrokken met J B De Groot zich heide rigtende naer Burgt alwacr zyde Schel le gepasseerd zyn Vervolgens hebben zy hunnen togt naer Wilryck voortgezet van waer zy gegaen zynnaerde wooning van Standaert in het gehucht Lisp voorstad van Lier Daer hebben zy Egidius Langnus ontmoet die sedert den vorigen avond in het huis logeerde de nieuwgekoine- nen hebben eenig voedsel genomen en zyn alle vier op weg gegaen Van Boste en Langnus gingen vooruit J B De Groot en Standaert volgden hun op en in deze orde zyn ze op weinigen alstand van het buitengoed van den heer Desforges gekomen hy eenen molen waer Frans Hersée hem stond te wachten Toen zy w aren overeengekomen zich op een verder gelegen punt ta vervoegen heelt Hersée Standaert en zyne makkers verlaten om zich te hegeven naer de herberg van E„idius Bossaerts Ie Brasschaef waer hy Seraphyn De Groot Sylvester De Groot en Van der Heyden moest vinden die eenen verschillenden weg hadden gevolgd ten einde de vermoedens niet op te wekken hy de persoenen die hen zouden zien voorbykonien Hy had geene moeite zyne medepligtigen te ontdekken en na «enigen' tyd in dit huis gebleven te zyn heeft hy ze ter plaetse zelve gehragt waer men besloten had dat de gansehe bende zich zru vergaderen De kwaeddoeners hebben zich vervolgens vertrokken in eenrnuslen- boseh alwaer zy vuer gemaekt hebben om zich te warmen Zoodra hél uer gunstig scheen zvn zyuit hunne wykplaets gekomen en zwy- gend naer het buitengoed van clen In er Desforges opgegaen Zoo als wy hierboven verhaeld hebben hebben zy zonder moeite de hoofdpoort doen invallen onder het botsen der machiene welke de vrucht was van hunne crimineele verzinningen en zv hebben zich ten getalle van zes in de woo ning verspreid Sylvester De Groot en Frans Hersée hebbende wacht gehouden Het was Sylvester De Groot die de hand sloeg aen den heer üestorges toen liy langs het venster ontsnapte hy was het die hem nêervelde en dwong getuige te zyn van de tnoneelen van harhaerschheid welke zich bereidden en van wei ke deze tot wanhoop vervoerden man miste zelve het slagt¬ offer te zyn Het ware onmogelyk al de voorvallen van dezen versehrikkelyken nacht te verhalen en wy zullen ons bepalen tot de mnkweerdigste feiten welke spruiten uit de verschillende getuigenissen in de akten dér procedure vervat Toen de kwaeddoeners gekomen waren in de slaepkamer welke J B De Groot den eersten intrad hebben zy niet baldadige woorden gcëischt dat men hun al liet geld zou afleveren hetwelk in huis was Maer hunne opzoekingen er verre van afzynde het resullact te weeg te brengen hetwelk zy verhoopten en den heer Desforges hun ver- klaerd hebbende dat hy maer geringe sommen bezat uit hoofde der betaling den vorigen dag aen het werkvolk gcilaeo hebben zy hunne pramingen en dreigementen hem en de zynen Ie vei branden ver¬ nieuwd altyd herhalende dat zy zynkapitael zyn tolle kapitael moesten hebben Gedurende hi t doorzoeken der voornaemstc kamers hebben Stan¬ daert J B DeGrooten twee andere roovers welkemevrouw Desfor¬ ges omringden haer gedwongen al de meubelen te openen en al de kostbare voorwerpen welke er in waren af te geven En in hoop dat de pynigingaen de ongelukkige echtelingen nog grootere opofferin¬ gen zoude ontrukken hebben Van der Heyden en Standaert vuer aen- gestoken « Ik heb toen zegt Standaert madame langs achter in a myne armen genomen en haer een weinig de voeten hy den bran- « dendcn mutsaerd gewarmd Seraphyn De Groot heeft madame hy « het Ivf gegrepen en tweemael in de schouw op het vuer geworpen « Ik heb ze ep uitgehaeld en zeggende dit is te sterk en ziende dat « den rok van madame brandde hel» ik destot tusschen myn handen « gedrukt om liet vu«r uit te dooven Het is ook Seraphyn De G root m vei vo gt Standaert die van den yzeren staef gebruik gemaekt heeft « om t« slaen » Men zal zieh herinneren dat den heer Desforges gemist heeft door dit werktuig aen het hoofd te worden bereikt en de slagen welke iiy op den arm ontvangen heeft hebben hem pyner» veroorzaekt welke in december laesilcden nog niet genezen waren en het welligt nooit zullen zyn Het inslneii der deur had jufvrouw Lebas opgewekt die eenigeu tyd in den schoot der familie Desforges waskomen doorbrengen zy is dadelyk beneden gekomen en heeft hare spaerpenningeu reuge- boden oin het leven barer viienden te redden Dry kerels zyn met haer naer boven gegaen en hebben uit de schuif eener commode gehaeld 14 tienguldenstukken 1 van twee en half gulden 1 van een gulden en eenigeandere munten Hunne groote ove rha sling heeft hun belet tien goustukken die in dezeltde commo¬ de waren te ontdekken jufvrouw Lebas lieettie daer eenige dageu daerna weergevonden m
Gazette van Brugge 1/3/1848
pagina 3 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item