Back to top

Gazette van Brugge 1/3/1848 pagina 2 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
I macr de byccnrotting is door lay Met proces der ministers Zy liebben zich dan vergenoegd vier mannen te zenden -oin bet botel te doorzoeken en te zien of er geene wapens verborgen waren Toen deze er uit¬ kwamen bevond men -dat een derzelve cene flesch wyn bad gestolen de flesch "is den dief op den rug aen stukken geslagen en liy is schandelyk weggejaegd Heden morgend heeft liet werkvolk eenige mekaniekper- sen vcrbryzeld en onder andere degene van het U invers Religieux De drukpersen van liet Journal des Dèbals zyn insgelyks bedreigd geweest de nationale wagt verstrooid Sedert beden morgend zyn er vele barikaden afgebroken om de ry tuigen te kunnen doorlaten De kanons zyn naer de verschillende mairies gevoerd Mevrouw de hertogin van Orleans bad Parys vrydag nog niet verlaten Toen is zy eerst uit het botel der Invaliden gekomen in hetwelk zy niet baren oudsten zoon gevlugt was Den hertog vanChartrcs haer tweeden zoon is meer dan een uer verloren geweest Het kind door gewapende mannen gevonden wilde niet zeggen wie liet was eindelyk wierd het door ecnen officier der prinses ontmoet en by zyne moeder teruggebragt Het gedrag der prinses is overi¬ gens in dczehaebclyke omstandigheden bewonderensweerdig geweest Ccrofleiis «Ier Parjsrhe dagbladen Het spreekt van zelve dat de Réforme en de National twee republikneinsclie dagbladen de nieuwe omwenteling toejuichen Het dagblad la Patrie dat de half officiële tolk der voorloopige regering schvlit te wezen is in hetzelfde geval benevens de Pr esse en den Courtier Francais welke laatste durft zeggen dat Bclgien snaekt om met Frankryk vereenigd te worden De Commerce toont zich insgelyks in zyn schik met de nieuwe omwenteling en wakkert de voorloopige regering aeu in al de departementen kommissarissen te zenden en de prefecten af te stellen welke dit blad mcerendeels voor vermomde verraders wil houden De Constitutionnel en de Siècle verklaren de voorloqpige regering aeu te kleven macr op oenen flauwmoedigen toon Het Univers Religie ux katholyk dagblad van Parys na de gebeurtenissen van 23 en 24 february te hebben vcrhaeld maekt de volgende bemerkingen i Het stamhuis van july is bezweken Het gevecht was voor het einde van den derden dag geëindigd De omwente¬ ling is voltrokken en het is een van de wonderlykste der geschiedenis i Alles is door het tempeest weggeslingerd nieuwe man¬ nen gaen ten tooneclc verseliynen God volbrengt zyn werk door allerlei banden Hy wandelt tol zyne inzigten langs by de wereld onbekende paden i Heden geiyk gisteren is niets mogclyk dan de vry- hoid heden gelyk gisteren is den godsdient den eenigsten mogolyken grondslag der maetsebappyen den godsdienst is bet geurige beginsel hetwelk belet dat de vryheid bederve « In Jesum Cliristum zyn alle de menschcu broeders in Jesuni Christum zyn zy vrv « Eene regtgemeendc vrvheid kan alles redden De nieuwe regering heelt groote pligten te vervullen jegens Frankryk en de gansehe maetschappelyke samenleving Wy wenscben liaer toe dezelve te kunnen volbrengen Al de regeringen hebben in zich de kracht oin zich te bevestigen daertoe is bet genoeg dat zv de regtveerdigheid beminnen en de vry¬ heid vrymoedig dienen » Beschuldiging van het ministerie Het hof van appel van Parvs is overgegaeii tot liet ontvan¬ gen van Mr Aug Portalis als prokurcur-generael in vervan¬ ging van Mr Delangle Na den eed te hebben afgelegd in deze bewoordingen « Ik zweer trouw aen de Franschc Re- publick en gehoorzaembeid aen de wetten des konings > heeft den lieer Aug Portalis een requisitorium tot onderzoek door liet hof van appel ingediend Ziet hier het doelwit van ïelzelve « Overwegende dat de ministers van den gewezen koning Lodewyk-Philip eenen akt verbiedende welke niet verboden is door de wet en naer verscheidene punten van Parys mas- sas troepen rigtende met bevel van te vuren op de burgers zyn betigt van het misdacd voorzien by art 91 der strafwet dien aki indien iiy bewezen wordt door het onderzoek de misdacd uitmaakt van aenslag tot oogwit hebbende de bur¬ gers op te wekken om zich tegen elkander te wapenen en c!e verwoesting de slagting en de plundering binnen de ge¬ meente van Parys te verwekken » Hét-bof beeft onvcrwyld een vonnis geveld bevelende dat er onmiddelyk een onderzoek zal ingespannen wordcó we¬ gens de daedzaken in bet requisitorium van Mr de Portalis vermeid Laetste 't\ cl in gen VI Van den 28 February in den uchtend Parysis zeer rustig Gedurende den geheelen dag hebben de omnibusen en de rv tuigen van alle slach vrye.lyk weg en weder de barrikaden gereden die reeds ten deeie geslecht zyn talryke pati'Ouiljen trekken allen oogenblik voorby den 27 's avonds zyn er verschelde theaters geopend gewor¬ den om eene vertoouiag in behoeve der gekwetsten te geven Dcvolgende proclamatie is heden te Parys afgekondigd i Aen de Nationale Wagt « Den vyand beeft ons niet konnen overwinnen by wilt onzen zegenprael bezoedelen i Kwaeddocnders verspreiden rondom Parys verwoestin¬ gen en brandstichtingen « Dat het gewapend volk allen te gelyk opsta om deze iiittcrocijcn cc De ecr.dragt der nationale wagt en de heldhaftige bur¬ gers die achter de barrikaden de tyrannie hebben nederge- veld deze eendracht moet de regeringslooslieid verpletteren ie Dat de eerste dagen onzer Republiek alzoo zuiver zyn als den zegenprael roemryk is geweest burgers bedaerdheid krachtdadigheid vertrouwen in liet provisoire gouvernement dat de Franschc Republiek komt aftekondigen en wy zullen sterk genoeg zyn om alle de kuiperyen der vyanden van het vaderland te overwinnen ei De nationale wagt neemt onder hare gelederen alle het gewapende volk ic De jongheid der scholen die alles voor den zegenprael gedaen heeft is ingericht en ouder de wapens ii Onze heldhaftige en bewqndcrenswecrdige jongelingen der Poh technique school bevinden zich aen liet hoofd onzer kolonnen « Hunne jonge makkers der school van Saint-Cyr en de school van den krygsstal' hebben zich met hen komen ver¬ voegen » Wat zullen zoo de inwendige en uitwendige vyanden vermogen tegen eene gelieele natie onder de wapens door liet provisoire gouvernement geleid en aengespoord door de zrlfsopoffering bekwaamheid en moed van onze jonge offi¬ cieren des volks ic Burgers kalmte eendracht ons geliefde vaderland heeft zynen rang hernomen aen hut hoofd der volkeren van Europa De Belgen * de Italianen volgen ons voorbeeld Alle de andere volkeren gaen deze volgen en opstaen onder de geroepen van Vryheid Gelykheid en Broederlyklieid n Den Commandant-generael Courtais i Het hoofd van den provisoiren krygstaf Gcinard » * De Belgen willen zoo als dc Fransehen de vryheid en onafhangelykheid maer gene republiek [Nota der redactie Het provisoire gouvernement der Republieke onderricht dat plundcracrs de velden in de omstreken der hoofdstad doorloopen er dc byzondere eigendommen verbranden of vecwoesten op sommige punten de yzere wegen vernielen om de gemeenschappen te onderbreken of de statiegebou¬ wen verbranden heeft debesiissenstemaetregclen genomen om dergelyke wanorders te doen ophouden In de eerste oogenblik ken die onze bloedigen en roemryken zegenprael zyn gevolgd de verbitterden hebben zich naer dc kasteelcn oT landhuizen begeven die door liet vervallen koningdom be¬ woond zyn geweest vraek die men ongetwyffcld bewecncn moet maer ongeluk kjglyk in dergelyke omstandigheden bevattelyk is Op heden niemand kan nog bewccren dat de gramschap des volks zich door die aanslagen op dc byzondere eigendom¬ men doet kenmerken onze repnbliekaensebe bevolking voedt die onweerdige gedachten niet De pligtigen zyn de agenten der wanorders uit alle dc rangen der particn op- gestacn die wanboopen door de kalmte en grootheid die de verryzenis der Rcpu'biieke vergezellen Het provisoire gou¬ vernement zal deszelfs pligten kwytcn Gemobiliseerde ba- tailjons gaen de vyandige benden te geinoet trekken de goede burgers mogen zieli gerust stellen Moniteur Zondag is de Republiek op de Plaets der Bastille solem- neelyk ingeluild Van 10 uren 's morgens was dc Plaets der Bastdle niettegenstaande eenen zwaren stortregen met nieuwsgierigen bezet Men had aangekondigd dat de nationale wagteu voor liet provisoire gouvernement gingen defileeron en van 's middags waren de vorschillige legioenen van Parvs en voorsteden zieli op de Plaets der Bastille komen in slag- order scharen Men berekende op 50,000 man bet getal der nationale wagten onder de wapens Een trommelgcroef was liet signal der verscbyning ter plaets van bet provisoire gouvernement en het muziek speelde de Marseillaise lied die onmiddelyk door alle het volk en dc nationale wagten gezongen wierd Ben heer Dupout de ÏEure is uit zyn rytuig gestapt de heeren Arago Marie Ledru-Rollin Cremicux Lamartinc Armand Marrast Louis Blanc Flacon Albert zyn hem te voet gevolgd met de heeren Garnicr-Pagès nieuwen meijer van Parvs Carnot Betbmont Subcrvie zy wierden door liet geroep van leve de Republiek onthaald Dc leden van het provisoire gouvernement waren alle in burgerkleediiig zy droegen -aen het knoopgat eenen rooden ^sydeu strek en eenen dryklcurigen sluijer in het lyf Het provisoire gouvernement heeft zieli aen den voet der july-kolonne geplaelst den heer Arago heeft eene redevoe¬ ring uitgesproken welke dooi' luidruchtige toejuichingen is onthaald waarna de nationale wagten voorbygetrokkeu zyn In den avond generael dc Courtais heeft verschelde legioe¬ nen der nationale wagt in oogcnscliouw genomen op dc Bou¬ levards en Plaets-Véndóme Het goed order en de volinackste rust hebben gedurende geheel den dag gcbecrscht Wy lezen in den National « Den lieer Odilon-Bairot en zyne politieke vrienden den heer Thiers en de mannen die zich onder zyn vaendel scheerden de heeren Billault Dufaure en het kleyn getal soldalen van bun klein batailjon hebben gisteren tot twee macl vergaderd geweest om zieli te verstaen over het gedrag die zy moesten aenncmcn in de ernstige omstandigheden waer in liet land zich bevind Er is eenpariglyk besloten dit dc mannen der Tiers-party van de midden linkerzyde en der linkerzyde der kamer wiens ontwerpen en slactkun- dige strekkingen door de gebeurtenissen die komen plaets te hebben verre overtroffen waren zonder eenige bepalingen hunne medewerking seven ben plaets gehad De misse In die obilus met het gebed Pro - piuribus defunclis is luin voorgeschreven Hy heeft daarenboven bevolen na de parochiale misse het versert te zingen Domine salvum fac francorum gentem — Heere maekt het fransch volk zalig Hy heeft toegelaten ingeval van noodzgkelykheid inde kerken amhulancien interichten Zyne hoogweerdigheid heeft in de verschillige hospitalen de gekwetsten bezocht en hun zynen zegen gegeven LAETSTE TYDINGEN UIT LONDEN fïnciidng 28 fefcriiary Den hertog van Nemours en de hertogin van Saxen-Coburg princes Clementine zyn gisteren avond de statie van den yzc- ren weg komende van Douvres binnengereden en hebben zich onmiddelyk naer het fransch afgezantschap begeven Den prins Albert den hertog en de hertogin van Saxcn- Coburg hebben bun een bezoek afgelegd dat allcraendoene- lykst is geweest Dezen uchtend den hertog van Nemours en de princes Clementine hebben de koningin gaen bezoeken Men is zonder tydingen van Lodewyk-Philip Den prefekt van policie van Parys den lieer Delessert cn den lieer De Montebello gewezen minister der zcemagt wa¬ ren ook te Londen aangekomen Men sprak ook van denbeer Guizot macr daer is niets van Volgens den Slandaert was dehertogin van Montpensierte Southampton aengekomen ~=— Brussel 29 february Den raed der ministers is schier bestendig vergaderd onder 's Konings voorzitterschap Den grootslen vlyt wordt aen den dag gelegd om tc voor¬ zien in de gebeurtenissen — De Koningin beeft eene bewonderensweerdige gelaten hrid getoond by het vernemen der onheilen welke hare fa¬ milie treffen — Schoon levendig ontroerd wegenide onvoorziene ge¬ beurtenissen welke zich opdoen^/tonnt krming Leopold zich bcdaerd en koelmae.digv-'Gezamenlyk met Vyne ministers houdt hy-zich bezig met het nemen der maelregelen welke zulke buitengewoone omstandigheid vorderen — Het bal het welk den 1 maert ten liove moest gege¬ ven worden zal geen plaets hebben Insgelyks zyn de gast¬ malen en danspartyen afgezegd welke hier eenige hooge persoonaedjes uit den adel meenden tc geven — Hier te Brussel is alles tamelyk rustig De burgerwacht is onder de wapens en het gouvernement wackt Groote be¬ weging van belgischc troepen hebben den laelsten nacht naer de fransche grenzen plaets gehad vele vreemdelingen zyn reeds verwyderd geworden — Zondag avond had cene meeting plaets in de Zwarte Zustcrstract alhier Rond tien uren was liet volk er zeer lal- ryk en begaf zich naer de Groote Merk Dc tussclicnkomst van een detacheinen gendamerie was toereikende om de sa¬ menrotting te doen uiteenscheiden Dewederspannigstenzyn aengehouden het zyn duitsclie fransche cn italiansche ui:— wykelingen Eenigen waren gewapend met dolken Oni II 1 [2 uren was alles weder rustig Schoon deze volksbetuigenissen geene acngelegenhcid had¬ den had de overheid alle de noodzakelyke maatregelen aan¬ gewend om de wanorders te beteugelen welke zouden kun¬ nen overgekomen zyn Vier batailjons der burgerwacht zyn ouder de wapens — r— 1 Hamer der Volksvertegenwoordigers De zitting beeft gisteren kort maer bclangryk geweest Het ministerie beeft deszelfs ontwerp van wet op de kies- hervorming ingetrokken en dooreen ander vervangen waer by den kicscens verleegd wordt zoo in dc Steden als in dc landelyke gemeenten op bet minimum van 40 francs door de grondwet bepaeld Het ministerie heeft daarenboven vcrklaerd van ons bin¬ nen zeer korten tyd deparlcmcntaire hervorming te schenken Den tyd voor de communale bedieningen is door een ander ontwerp op zes jaren verkort Wennet Den senaet heeft gisteren verscheide ontwerpen voor sup¬ plementaire crcdieten gestemd en bet ontwerp waerby bet gouvernement geroagtigd word het cautionncment voor den yzeren weg van Luxemburg wedertegeven De vergadering heeft daerna de algcmeenc bcraedslaging over verschillige voorgedragen ontwerpen geopend en geslo¬ ten onder andere het ontwerp betrekkelyk dc benoeming van den burgemeester buiten den raed aen liet nieuw gouvernement zouden Den Aerts-Bisscbop van Parys beeft aen zyne ondei'boorige geestelykhoid voorgéschreven lykdiensten te celebreren voor dc gesneuvelden in de gevechten die dezer dagen heb- A^itwerpen 29 february Ingevolge bevelen van den minister van oorlog is men begonnen het Kasteel tc wapenen Het Noordfort gaet insge¬ lyks gewapend worden benevens de forten Lillo en Lief- kenshoek Dry kompagnien infanterie en zes-en-dertig ka¬ noniers zyn derwaerts vertrokken Aen het Viaemscli hoofd wordt eene battery opgeworpen Twee kanonncerbooten zyn de Schelde afgezakt en er worden nog nicer militaire maet,- regels aengekondigd en onder anderen dat ons garnizoen met een geheel regiment infanterie zal versterkt worden Kon de nieuwe infantcric-kazcrnc aen den Geuzcndrink nu maer spoedig gereed zyn — Noch zaterdag noch gisteren noeli lieden is bier op de Beurs eenigen handel in binncn-of buitcnlandsche fondsen gedreven Het zelfde is te Brussel Amsterdam cn Rotterdam geschied Men wil aldus de gevolgen van eene al te groote daling voorkomen — Al de amerikaensche schepen welke in onze haven liggen hebben hunne vlaggen half stok treken van rouw ter gelegenheid van het overleden van den reeder der schepen Dcsdemona en Alhambra beiden alhier inliet dok liggende
Gazette van Brugge 1/3/1848
pagina 2 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item