Back to top

Gazette van Brugge 1/3/1848 pagina 1 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
N"26 55 s,e Jaer Woensdag 1 Maert 1848 EN ©Efl PROVINCIE WEST™ vlaenderen Voor Staetkwnde Koophandel en Letterkunde ONAFHANGKELYKHEID Versehynt den Maendag Woensdag en Vrydag Inscbryvingsprys — Voor Brugge 5 maenden fr 4-75 et " Buiten Brugge vrachtvry » 6-25 « Verschillende Tydingen Parys 26 february De rust blyft in de hoofdstad lieerschen maer de Beurs is nog gesloten De voorloopige regering heeft sedert gisteren onderscheidene dekreten en proclamatiën laten uitgaen Door een eerste dekreet worden 24 bataijjons volontairen samen 28 a 50,000 man tellende opgerigt Behalve de vol¬ ledige montcering wordt aen de manschappen onderhalven frank soldy per dag toegezeid Dit korps zou des noods naer de grenzen worden gezonden en den titel nemen van Noor¬ der- of Oosterleger volgens de rigting in welke het zou marcheeren Alen zegt dat generael Lamorc èrc het kom- inando over dit korps-beeft gevraegd Een ander dekreet beveelt aen al deeWkkefTnafi Parys een vyfde van hun gewoon baksel -ter beschikking vtm-JieJ leger de burger¬ wacht en de nationale wagt te houden Deze gedwongen levernnciën van brood zullen bctaeid worden in mandaten papieren geld op desehalkist — Deze twee dekreten zyn in mem van het Fransch volk uitgegeven degene die daerna gekomen zyn benevens de proclamatiën voerden tot opschrift Fransche Republiek By een dezer dekreten wordt bepaeld dat het paleis der Tuileriën voortaen zal dienen tot oudmannenhuis voor de gebrekkelykc werklieden By een ander dekreet wordt de drykleurige vlag hersteld maer de woorden Fransche Republiek zullen er ingezien worden Eeno der proclamatiën is byzondcr tot het landleger gerigt — Den nieuwen mairc van Parys Gar nier-Pages heeft insgclyks twee proclamatiën laten uitgaen met het opschrift Vrijheid Gelijkheid Broederlijkheid Door de eerste wordt aen het volk werk beloofd en een paert in de wettige win¬ sten van den arbeid toegekend benevens een milloen dat van de koninglykc inkomsten gaetafvallen Hoe dit millioen zal verdeeld worden is onsnict gebleken De andere procla¬ matie verzoekt het volk de koninglvkc gebouwen alsnu een eigendom der natie zynde te eerbiedigen — Het paleis der Tuilericn en het Palais-Roval zyn niet gansch verwoest de schilderyen en byzondere eigendommen zvn geëerbiedigd geweest alsmede de vertrekken van de hertogin van Orleans en van mevrouw Adelaide in eerstge¬ noemd paleis De parvzenaers te midden van zoovele treu¬ rige voorwerpen vinden nog stof om te lagchen zwoeren liet borstbeeld van Lodewyk-Philip rond hetwelk men cene korte pyp in den mond heeft gestoken — Terwyl men in den hof der Tuilcrien bezig was heeft men dry dieven gepakt die de gelegenheid schoon meenden om hunne nyverheid uit te oefenen en ongenadig door den kop gescholen De leus was dat men zoo min dieven in lam¬ pen als in gcbordcurde kazakken van noode had Onder de papieren in de Tuilericn gevonden wordt er een vermeld uit hetwelk blykt dat den koning dezen winter 412,564 fr 57 c in onderstand had doen uitdeden — Al wat het koningschap herinnert is vernietigd Den naem der Rue Royale is zelfs reeds veranderd in dengenen van Rue de la Nation — Op den muer van het hotel van het ministerie van buitcnlandschc zaken stact met kryt geschreven Vier-en- twintig meters bloed — Wraek — Er zyn inscbryvingen geopend ten behoeve der ge¬ kwetste van february De eerste lyst door den National afgekondigd beloopt ter sommc van 257,577 frs Al de schouwburgen geven met hetzelfde doelwit vertooningen — Al de hooge en lecge regtbanken al de opperofllcieren der marine hebben reeds hunne aenkleving aen de voorloo¬ pige regering gedaen — De titels van eene menigte ambten en ambtenaren zyn veranderd de prokureurs des konings boeten kommis- sarisscn der regering de koninglykc geregtshoven zyn nu hoven van beroep enz — Den minister-dichter de Lamartine heeft op de nieuwe omwenteling ecnen lierzang gemaekt - — By de inneming der Tuilericn vond het volk in de kapelle een fraei kruisbeeld Den woedenden hoop hield stil en een kweekeling der Polytechnische School zeide Vrien¬ den dit is onzer aller meester Het kruisbeeld werd plegtig naer S Rochuskerk gedragen men riep onderweg Bur¬ gers hoeden af en groet Christus en ieder boog eerbiedig bet hoofd voor het kruis — Den Bank van Frankrvk heeft heden voor zes millioen frs bankbriefjes betaeld Men verzekert dat de intresten der fransche renten ook zullen bctaeid worden Alle pakken en brieven vrachtvry toe te zenden | De persoonen die Bekendmakingen te plaetsen hebben worden De aenkondigingen 25 een timen den regel onder de vyf i aenzocht deze dags voor de verschyning van het Blad te regels een frank laten toekomen Den heer August Portalis door de voorloopige rege¬ ring benoemd totprakureur-generael van het hof van beroep van Parys in vervanging van den heer Delangle heeft heden den eed afgelegd en aen dit hof de inbeschuldigingstelling der laetste ministers van Lodcwvk-Philips gevraegd Heden morgend heeft eene bende van 5 a 41)0 persoo¬ nen op liet plein voor het Palais-Royal den kreet van Leve Hendrik 1 aengcheven maer is zonder bloedvcrgicting ver¬ strooid Eenigc leurders van proclamatiën van 'den hertog van Bordeaux zvn aengchouden Den bekenden scheurmaker Cliatel komt te doen aan¬ plakken dat hy zyne Fransche Katholieke Kerk gaet her¬ openen — Het ruiterbeeld van den hertog van Orleans op liet binnenplein van het paleis den Louvre staende is van zvn voetstuk afgeworpen — De Presse zegt dat den minister der Vereenigde Staten van Amerika de republiek erkend heeft — De voorwerpen in den Berg van Bermhertigheid ver¬ pand beneden de tien frs zullen onvergeld aen de verpan¬ ders worden weêrgegeven De burgerlyke regterlvke en militaire ambtenaren zyn van hunnen eed ontslagen De voorloopige regering is zonder tegenstand erkend geworden te Maubeuge Rouanen Tours Cnën Gisors en in het geheel departement der Neder-Seine Eene telegrafische depêche uit Dijon bcrigt dat de republiek daer is uitgeroe¬ pen Ecneanderc depêche meldt dat Bordeaux de volmackt- stc rust genoot maer het schynt dat men 1 aer nog niets wist Men is zeer bekommerd voor de nieuwsmaren uit Lyon en de zuidelykc departementen Alle de gevangenen voor schulden zyn uit de gevangenissen van Parys gelaten — Veel volk is gaen zien naer het hotel van Mr Guizot waer er groote bloedplassen lagen De verontweerdiging was groot — Op vele punten leest men plakbrieven waerop de woor¬ den Eerbied voor den eigendom aengetcekend zyn — Toen de burgers omtrent de kerk van St Eustache aen het worstelen waren is den pastoor aen den ingang ver¬ schenen aen het volk zeggende dat I»y zyne kerk opende voor de gekwetsten Deze aenmclding is met geestdrift ont- haeld geworden — De verbittering van het volk is zoo groot geweest dat het den Pont Louis-Philippe vernield heeft enkelyk om dat die brug den naem van den vervallen vorst voerde — De kryslieden hebben bevel ontvangen om zich by hun¬ ne korpsen te vervoegen op poene van vervolgd te worden als deserteurs — Het buis Rotschild heeft 50 duizend frs naer hetstad- huis doen dragen voor de gekwetsten en het voorloopig gou¬ vernement laten weten dat het de betalingen voor de leening zal voortzetten — Graef llodolpbe d'Apponv neef des gezants van Oos- tenryk die zich by de nieuwsgierigen bevond welke doorde verlichting der straten van de hoofdstad waren uitgelokt is onder het getal der gekwetsten — Eene toonceliste Maria Lopez heeft eene ambulancie ingerigt in haer appartement digt by de Koninglykc Plaets lerwyl zv ecnen gekwetsten opnam is cencn der stryders die haer hulp bood doodgeschoten De oude nationale dry kleuren zyn aengenomen voor de vaen der republiek en wel op de volgende wyze het wit aen den stok het rood in het midden en het blauw bui- tcnwaerls Een byzondcr batailjon Polakken is er ingerigt Den vertegenwoordiger der republiek van deVereenig- de Staten is naer het stadhuis de onafhanglvkheid der fran¬ sche republiek gaen herkennen In den nacht van woensdag tot dynsdag zyn de gewe¬ zen ministers langs den Noorder spoorweg vertrokken Men voegt er by dat zy te scheep uil Boulogne naer Engeland ver¬ trokken zyn — Alen doet cene niet onaerdige vergelyking In 1850 wierd den val van Karei X voorafgegaan door dengenen van den dey van Algiers in 1848 gebeurt den val van Louis- Philippe onmiddelyk na den val van Abd-el-Kader — Den 24 wilde liet volk eenen der bewakers van de Beurs die verminkt is dwingen om mede te werken aen de barrikaden «Ik ben gekwetsten van july zegde hy gy weet wel dat ik niet meer werken kan — Daerentegen is het eene reden te meer om medetc werken antwoordde men Gy hebt ons in july helpen bedriegen nu moet gy uwe dwa¬ ling boeten » — Den 23 wierd den roman en tooneelschryver Alex Dumas op het boulevard herkend Het volk hief vivats aen voor den schryver der Girondins en zong vervolgens Mourir pour la pair ie Air Dumas heeft hierop uitgeroepen « Ja vrienden ik ben den schryver van het stuk der Girondins Alaer laet my doorgaan opdat ik u nog een andere schryve.» — Air Crémieux minister dcrjusticie heeft aen Air Du- pin prokurcur-gencrael eenen brief geschreven waerby hy aen dien mngistraet verklaert dat den loop der justicie niet kan afgebroken zyn hem tevens uitnoodigende om uitdruk- kelyk de crimineele kamer van het hof van cassatie byeen te roepen Hare vonnissen zullen geveld worden namens het fransch volk — Het kasteel van Neuilly voor hetwelk men nogtans vciligheidsmaelregclcn had aengewend is door het volk overweldigd men heeft hetzelve afgebrand in den nacht van vrydag tot zaterdag er verwoestingen aengerigt — Alen verzekert dat het diplomatiek korps voorgenomen heeft te Parys te blyven Koeriers door de gezanten afgezon¬ den zyn vertrokken met doorgangbrieven van Air Ledru- Rollin — Alen sehryft het afbranden des kastcels van Neuilly aen onvoorzigtigbeid toe daerby zoude zelfs een betreurenswccr- dig ongeluk ontstaen zyn Gewapende burgers zich van het¬ zelve meester gemaekt hebbende hadden pluimen bedden en andere ligt vöer vattende voorwerpen verspreyd Het vuer is dan uitgeborsten men weet niet hoe en 450 lyken zyn vervolgens uit de kelders gehaeld geworden Alen denkt dat de ongelukkigen onder invloed van den wyn welken zy in ruime mate hadden gedronken vervolgens zullen verstikt zyn door den rook Een soortgelyk onheil deed zich op in de Tuileries een zestigtal persoonen na zich bedronken te hebben in de kel¬ ders der Tuileries zyn daer in onmagt gevallen zonder de kranen der tonnen toe te draeien men heeft hunne lyken als in eene wyn-zee vinden vlotten — Alen zegt dat men in de Tuileries cene magtige som in bankbriefkens gevonden heeft men spreekt van meer dan 100 miljoen — De grond-eigendommen der familie van Louis'-Philippo gaen te koop geboden worden als nationael goed De weerde derzelve is begroot op ruim 500 miljoen — De burgers Laborde Mérinée en Chalons d'Argé door het voorloopig gouvernement gelast met in de kamers der Tuilery de kunstvoorwerpen in te zamelen welke verdienen bewaerd te worden hebben hunne zending weten te vol¬ brengen op eene wyze welke de kunstvrienden zal voldoen Zy hebben bcstatigd dat niets weggenomen geweest is dat geen voorwerp van groote kunstweerde vernield geworden is en dat talryke kostbare juweelen en weerden van verschil¬ lenden aerd welke men ten bedrage van minstens4,000,000 fr mag begroot.cn in veilige plaets gebragt zyn De namen der burgers die dezelve ingezameld hebben teekend worden op de registers des museums zullen acnge- Bjzomlerc Briefwisseling Parys 26 february Een groote stap is eergisteren op den weg der orde gedaen De roode vlag op het palcis der Tnileriën het stadhuis en elders wapperende is door do drykleurige vervangen in¬ gevolge een bevel van de voorloopige regering en ik kom cene schaer van zesduizend mensehen uit de geringste burger¬ klassen te ontmoeten ingoede orde over de boulevards trek¬ kende en roepende weg de roode en drykleurige lintjes overal uitdeelende Tegen morgen wordt eene groote wapen¬ schouwing der nationale garde aengekondigd Vantydtot Ivd worden er angstvallige geruchten uitge¬ strooid maer over het algemeen worden de uitstrooijers kwalyk bejegend De regering moet ondertusschen uit Lyon de tyding hebben ontvangen dat daer een verschrikkelyk gevecht tusschen het volk en de linietroepen heeft plaets ge¬ had waerby deze laetsten de overhand behielden Niet zon¬ der reden vreest men eene vrceselyke wederwerking wan¬ neer de tydingen uit Parys te Lyon zullen bekend zyn Gisteren is eene volkssehaer in het ministerie van buitcn¬ landschc zaken willen dringen zy willen de staetpapieren verbranden maer hebben zich van dit voornemen laten af¬ brengen door de bedenking dat de papieren konden dienen
Gazette van Brugge 1/3/1848
pagina 1 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item