Back to top

Gazette van Brugge 28/2/1848 pagina 4 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
BURGERLYKEN STAET VAN BRUGGE Huwelylcen van den 25 february Joannes Davelooze koetsier met Maria Van Luvn naeister Franciscus Arnoudt workman met Nepolonie Martens huis¬ houdster Micbiel Flore zootekoekbakker met Maria Van Dae'le naeister Felix Re Leye schoenmaker met Amelia De Vendt kantw Andreas \ erlinde werkman met Isabella Pere kantwerkster Carolus Dehou koetsier met Maria Clarysse kantwerkster Joannes Fi I tiers hovenier met Joanna Satnat dienstmeid Joseph V enneinan commissionnaris met Rosalia lleyndrickx dienstmeid Overledenen van den 24 tot den 26 february S4 Lndovica Hilderson oud 2 jaren overleden in de Wolle- kammersstraet D 12 n" 44 Isabella Minnebo winkelierster oud 52 jaren geboren en woonende te Brugge echtgenoote van Franciscus Léfebure overleden in de Peperstraet A 10 n° 13 Mr Joannes-Baptista \ an den Driesche grondeigenaer lid van den provincialen raed oud 79 jaren geboren te Wynghene woonende te Brugge weduwaer van vrouw Isabella Canon «verleden op de Sint-Maertens-plaets A 3 n° 24 Joannes GhysenbergJis Zonder beroep oud 48 jaren gebo¬ ren te Huienbosch woonende te Thienen provincie Bra- band echtgenoot van Maria Desmet overleden in de Ronvcriestraet C 5 n" 55 25 Ursela Wanzeele oud 3 jaren overleden in de Werkliuis- straet C 14 u" 100 Joanna Wdlems spiuette oud 64 jaren geboren en woo¬ nende te Maldeghem echtgenoote van Joannes Gobevn overleden in de Mariastraet C 9 n° 8 Felix Verbuyt werkman oud 17 jaren geboren en woo¬ nende te St Eanreyns zoon van Benedictus en van Maria Van Hecke overleden in de Mariastraet C 9 n° 8 Julianus Buijnoy oud 5 weken overleden in de Moerstr D 2 n" 72 Petrus Sorners oud 14 dagen overleden in de Waelstraet C 10 n" 72 Petrus Van Nieuwenbove werkman oud 65 jaren geboren en wooneude te Brugge echtgenoot van Theresia Van den Driesche overleden in de Viscbpaenstraet C 13 n° 27 2 6 Ferdinandus Roeis werkman oud 20 jaren geboren en woonende te Maldeghem ongehuwd zoon van Ferdinan¬ dus by Julia Sergeant overleden in de Mariastraet C 9 n« 8 Franciscus Englebert werkman oud 50 jaren geboren te Pitthem woonende te Ruysselede echtgenoot van Catha- rina Van de Weghe overleden in de Hooistr B 8 n*'47 Anna De Bint zonder beroep oud 87 jaren 6 maenden geboren en woonende te Brugge weduwe van Josephus Bonte overleden langst de Polleriercije F 8 n« 28 6 Geboorten BEKENDMAKINGEN Verandering van Woonst FRANCOIS HERBEBOUDT beeft de eer bet Publiek te ver¬ wittigen dat by met l slon maert zyrie woonst gaet vestigen Oudeuburg-straet C 19 N.° 1 by Simon-Stevins-plaets al- waer hy zy neu Winkel voor Sayetten enz by voorduringzal uvtoeffeuen WS* AVILT JIEJI O.WERYALSCIITE ES AYARE Guano van Penivieii DEZEN KAN MEN BEKOMEN BY L NEYT-VAN IIOLLEBEKE «p Ie Ejer-Martt E 2 N.° 72 te Brugge ALSOOK MrXTRAMa HE S0UHX3 HÏT EI1 1ÏAND TE PACHTEN om in gebruyker van te komen met 1 October 1848 Eene goede en welgelegene HOFSTEDE en H 34-35-43 C G 80-0-0 R Land i.i ' en vette Gars te Couckelaere en Keyem Thans in huer van Pieter Carhonez Voor de Conditiën zich te adresseren by den Notaris DELPLACE te Brugge Hoogstraet A REPREXDBE LES OBJETS MAASBODES SD1ÏAATS 1 ° Barres parallèlcs fixes borizontales 2.° Barre fixe horizontale 5.° Barres parallèles vertical es mobiles 4.° Corde verticale de suspentiou 5." Corde parallèle verticale mobile avec anneaux 6.° Echelle de 16 echelons 7." Mat 8.° Mat de perroquet a 5 echelons Pour les plus amples imformations 's adresser au bureau de eette feuille PATER ENAFE Q || J |H p SIROP DE NA FE Les médecins recommandent contre cette affection la PATECt le Sirop de Nafe d'Arabie dont les propriétés efficaces ont été constatées dans les liopitaux de Paris — Entrepot a Brcxelees cbez M Brunin-Labiniau Montague de la Cour 5 Dépots chez MM fVillems a Auvers Duclos-Bogaert a Bruges 6' F Imschoot a Gaud D elcour -F roidbise Albert Péters- V dust a Liègé Smout a Lou vain Smout a Malines Louys a Namur Curette a Tournav E lienne-Chapuis a Verviers et dans toutes les atitres villes de la Belgique — Leliquette de chaque article portc toujours la signature Delangrenier — - Se de'fier des contrefacons 8457 VAX EENE SCHOONE COLEECTIE door J Dc Clcrcq en P Vynckc Op DONDERDAG 2 maert 1848 om 3 uren namiddag in de estaminet den Gouden Arend te Brugge Betaelbaer ten kanteore van den Greffer Ch MOULAERT Te Slachten Een IIUVS dienende voor Zilversmidts-Winkel staende in de Geldmunt-straet sectie D 21 u.° 22 te Brugge laetstbe- woond door M mo Hanssens-Van De Walle Zich te adresseren by den Notaris J CLAERHOUDT in de Hoog-straet te Brugge STA» BRUGGE Aenzienelyke Verkooping VAK PATBiOSlELE ONROERENDE mmmmm BEZETTE REKTEN EN SCHÜLD-BIlfflTffilSSEN Waer van den DEFINITIVEN OVERSLAG zotuier uitstel zal plaets hebben op vrydag 17 maert 1848 om 2 ure na¬ middag in de estaminet den Gouden Sleutel Halle-straet te Brugge Gemeenten Zerkeghem en Roxetn 1 Een Hofstedeken met H 3-17-91 C Zaey- en Weiland Gebruikt door A De Yisch Gemeente Roxem 2 Een Hofstedeken groot H 2-74-68 C Gebruikt door Perqui Gemeenten Roxem en Westkerke 3 Een Hofstedeken groot H 4-55-65 C Gebruikt door Holvoet Gemeente Jabbeke 4 Een KASTEELGOED met SCHAEP-HOFSTEDE en on¬ geveer II 75-00-00 C onder Grond van Gebouweu Hovenier¬ en Lusthoven Waelen Dreven Wandelingen Hosscben Boomgaerden Gras Zaeylandeu en Kweekeryeu allen zeer wel beplant op 15 minuten afstand der statie van den yzeren- weg Gebruikt door de nalatenschap van Mr Van Larebeke eii Maurus Stubbe 5 Een Huis herberg de Bruiloft met II 0-58-36 C Ge¬ bruikt door Willems 6 Een Huis met H 0-18-25 C Gebruikt door de weduwe Hoevenagliel 7 H 0-27-00 C Land Gebiuikt door Verbeke * 8 Een Huis met II 0-41-40 G Gebruikt door Wittesaele 9 Eene Hofstede groot II 15-26-60 C Gebruikt door Ghuysse 10 Een Huis met H 0-50-07 C Land Gebruikt door De Wulf 11 II 1-39-30 C Land Gebruikt door Van Damme 12 Een Hofstedeken groot H 4-42-88 C Gebruikt dooi¬ den Baes 13 II 4-71-70 C Bebouwden Grond en Land Gebruikt door D'Hont 14 Een Hofstedeken groot II 6-62-45 C Gebruikt door F rans De Visch 15 Een Huis met II 0-26-65 C Gebruikt door de weduwe Van den Bossche 16 11 0-09-10 C Land en Weide In regie gehouden Gemeenten Stalhille en Snellegbem 17 II 4-58-63 C Land Gebruikt door Stubbe voornoemd Gemeenten Roxem Westkerke Ghistel en Ettelghem 18 Eene Hofstede groot 11 14-68-78 C Gebruikt door de wed De Rudder Al de bovenstaende Goederen worden verkocht ten over- staen van M Hermans vrederegter van het eerste kanton Bezette Renten en Schuld- Bekentenissen 23 Henten en Schuldbekentenissen van 2,000 tot 14,000 francs kapitaels behoorlyk ingeschreven ten kantoore van hy¬ potheken te Brugge De titelen plans en voorwaerden berusten ter inspektie van een ieder ten kantoore van M ler JEAN CLAERIIOUDT Notaris te Brugge met deze verkooping van regtswege belast Voor den aenwys der Goederen op Jabbeke zich te vervoe¬ gen by Joannes Verbeke ten dorpe aldaer Fabrique de Papiers peints JLmt a i" Y r»& j TAPXSSIER BB S M JL.E B0X t rne de I'Acadciuie a Bruges KOEVEL ASSOBTHEÏT BE PAPIERS PEINTS Fond Satiné a fr 0-80 ct id Mat » » 0-40 ct Grand choix d'articles en Velouté et Doré ZEE-TYDINGEN OOSTENDE 28 february Aankomsten van den 25 en 25 february De engclsche male Widyeon van Daever met de korrespon¬ dentie en 11 passagiers de engelsche sloep Amity kapitein Richmond van Burnham met oesters de engelsche male Onyx van Doever met de korrespondentie en i5 passagiers Uitgevaren De belgische male V ille de Bruges naer Doever met de korrespondentie en 27 passagiers het engelscb stoomschip Triton kap Taylor met diversche goederen 19 passagiers en 4 peurden de belgische male V ille d'Ostende naer Doever met de korrespondentie en 26 passagiers Pryzea der Granen op dc Markt van Brugge van den 26 february Aenvvyzing HOËVKELiiKïD VKUKouT Ir ct Den hc-etolt Ter we 419 16-65 « Rogge 164 10-22 a Boekweit 27 10-99 a Haver 108 8-17 « Gecrste 345 10-04 er Boonen 14 11-78 « Aerdappelen 443 6 59 den zak Pit VS VAN HET BROOD — Wit Brood fr 0-38 ct Halfwit Ir 0-31 ct Menagie-Brood fr 0-24 ct Roggen Brood fr 0-17 ct Mastelein Brood fr 0-20 ct ulle by de kilogr Pryzen der Granen op de Markt van Gend van den 25 february Witte Terwe fr 19-71 ct par hecoliter Roode Terwe a 17-22 « « Rogge a 10-42 « a Gecrst a 13-24 a a Boekweit a 14-08 « « Haver a 8-00 « « Aerdappelen a 6-00 « a Ryssel 24 february Koolzaed-oliefr 81 I [4 OO gezuy verde quinquet olie fr 87 1)4 00 lin-olie fr 84 0 [0 tot 00 cameline-olie fr 84 keinp-olie fr 00 par nee oliter — Koeken van koolzaed fr 16 1 1 2 tot 17 van oliette-zaed 1 1 6 [4 lot I 6 1 12 van linzaed.fr 18 tot 20 van cameline-zaed fr 17 l[2 van kemp-zacd fr 16 tot 17 de 100 kilos Cours van Amsterdam van den 25 february IV erkelyke scimld 53 Opt Ainortisatie-Syndikaet 82 1|4 Haudel-Maetscliappy 161 3|4 r^Ti'=rT"frit a 'K — Vertrek-uren van den Yzeren Weg VAN BRUGGE Ten 7 uren 35 minuten 's morgens naer Oostende Gend Kortryk Doornyk Ryssel Dendermonde ^ Mechelen Brussel Antwerpen Leuven Thienen Luyk Verviers Aken Keulen en Parys — Ten 11 uren naer Oostende — Ten 1 ure 5 min namiddag naer Gend Brussel Antwerpen Luyk — Ten 2 ure 30 min naer Oostende — Ten 4 uren 20 min naer Gend Brussel Antwerpen Thienen Doornyk Ryssel Parys nacht-treyn — Ten 8 uren 's avonds naer Oostende VAN OOSTENDE Ten 7 uren ten 12 uren 30 min en ten 3 uren 45 min Tusschen Brugge en Gend alle de kouvooyen Llyven staen te Aeltre en Landeghem te Bloemendaele Llyven al de kon- vooyen staen behalve het gene dat van Gend vertrekt ten 9 45 minuten Tusschen Brugge en Oostende alle de konvooyen blyven staen te Plasschendaele te Jabbeke blyven alle de konvooyen staeu behalve bet gene dat van Brugge vertrekt ten 11 uren Yzeren Weg van West- Vlaenderen Van Brugge naer Kortryk Ten 5 u 30 min 's morg » 8 » 00 » » a 1 » 20 i> namid » 4 » 35 i 's avonds Van Kortryk naer Brugge Ten 5 uren 30 min 's morg » 7 » 45 » * > 12 » 25 » » » 4 i 45 a 's avonds Staende te Lopkem Zedelghem Thourout Licbtervelde Gits Beveren Rousselaere Iseghem en Ingelmunster Brugge — Drukkery van L.-B Herreboudt op d'Eyei-markt
Gazette van Brugge 28/2/1848
pagina 4 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item