Back to top

Gazette van Brugge 28/2/1848 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
Men beweert dat den hertog van Nemours met een gevolg van 50 pcrsooiien in Engeland aengekomen en er zeer slecht onlhacld is geworden Wy vernemen dat heden middag de hoofdmannen van de section der stad door de regering byecugeroepen zyn Wy zyn verheugd dat alle voorzorgen in tyds genomen worden om liet goed order alzoo staende te houden Want ons gar¬ nizoen zou kunnen verminderd worden en de kwaedvvil- ligen slapen niet Duer voor moeten wy ook wakende blyven Morgen geeft de Maetschappy der Reunion haer laetste concert In het programma bemerken wy dat er dry vreem¬ delingen dacr toe gevraegd zyn en onder ander cencn die niets dan liedekens zal zingen chansonnettes Dacr deze Maetschappy zoo goedwillig door de regering geholpen wordt gelooven wy het regt te hebben aenmerkingen te maken over alles wat de gelden betreft die aen de vreemde gegeven worden Sedert gisteren heeft alhier in cenen der zalen der eon- ccrtzaeldc wintertentoonstelling plaets der provinciale maet¬ schappy van bloem en toonkunde By het jaerlyksch concours onder de leden zyn de pryzen toegewezen als volgt Voor de verzameling Planten en Struiken in Bloemen i s "' u Prys d'heer Julius de Serret 2 den' pi d'heer Naert Verzameling Camellias 1.' ten Prys d'heer Tschakert 2 deo id d'heer Naert SCHOONEN KWEEK 1 Prys Rhododendron urborium van d'heer Chantrcll- de Stappens 2 de " id Eriostemum mioporoïdes van d'heer Snau- waert De pryzen voor het concours ingerigt voorde gedwongene plant als ook voor de 10 planten voor den vollen grond zyn by gebrek van mededingers niet uitgereikt — Van alle kanten zien wy de verlofgangers binnen ko¬ men om zich by hunne regcinenten te vervoegen — Den minister van binnenlandsche zaken verwittigd de belanghebbende dat er binnen kort zal overgegaen worden tot de openbare aenhesteding der aennemingen van de ver¬ scheidene werken die langs de maes moeten uitgevoerd wor¬ den onder voorbehouding van het noodig krediet door de wetgevende kamers te verleenen — Den heer N de Keyzer van Antwerpen bevindt zich sedert eenigc dagen te Stuttgardt alwaer hy de portretten van de koninglyke familie van Wurtemberg maekt Hy had het portret van princes Olga dochter van den keyzer van Rus¬ land reeds geëindigd LAETSTEN COURRIER UIT PAItYS Parijs 26 february FRANSEIEE REI»tJISLIEK Burgers van Parys Den Gallischen liaen en deilry kleuren waer onze geëerbie¬ digde teekens wanneer wy de Republiek in Frankry k hebben geslicht zy wierden door de roenirykc july-dagen aengeno- men Denkt er niet aen Burgers deze te vernietigen of te wyzigen gy zoude de schoonste bladen uwer geschiedenis verstooten uwen onsterfelyken roem uwen moed die zicli op al dc punten der wereld heeft doen kennen Bewaer dus den Gallischen haen de dry kleuren het provisoire gouver¬ nement vracgt zulks van uwe vaderlandsch liefde De leden van het provisoire gouvernement Gisteren avond heeft er eenen nieuwen volksopstand te Ryssel plaets gehad het volk heeft zich voor de prefec¬ ture begeven en de geroepen leve de Republiek leve de hervorming aengcheven De nationale wagt is er tusschen gekomen en de samenrotting uiteengedreven Prins Lodewyk Bonaparte den gevangen van Hammc is in Frankryk ontscheept hy moet nu te Parys aengekomen zyn Het provisoire gouvernement van Frankryk heeft de ka¬ mer der gedeputeerden ontbonden De pairskamer heeft verbod ontvangen hycentckoraen De sterkte van Vinccnnes heeft zich zonder gevecht over¬ gegeven Geheel het leger verklaerd zich zoo men beweert voor hel nieuw gouvernement Den admirael Baudin is tot commandant van liet eskader te Toulon benoemd Ilct hof van cassatie heeft zaterdag zyn eerste arrest uit naem der lransche Republiek uitgesproken I10F VAN ASSISEN TE ANTWERPEN ZAEK VAN ZOERSEL A KT VAN BESCHULDIGING 4 e VERVOLG 16 c Diefstal — 9 Beschuldigden Standaert Seraphyn De Groot 31 a es Sylvester De Groot Van der Heyden Heyvaert J B De Groot Isabella Lauwer s en Maria Sosepha De Coene Roe nu/er wy in het betoog uer daedzaken treilen hoe m'*er de om¬ standigheden de diefstallen vergezellende welke de procedure hc- Statigt ernstighcid bekomen Te Wechefderzande zyn de kwaeddoe¬ ners langs eenen onder den grond gegraven weg in het huis van Gysels gekomen • te II e y bt op-den-Berg doen zv de deur der wooning waer zy willen indringen aen stukken vliegen en een stuk hout hetwelk zy in de nabuerschap liel»l)en gevonden wordt in hunne handen de m«ch i en welke dien stouten aenslag vergemakkelykt Peeler Joseph Verborghi die dc gemeente bewoont waekle gedu¬ rende den nacht van 22 tot 83 d< cemher in gezelschap van zymn buernian Norbei t Anthonis Tusschen i en 2 ure werd hunne aendacht door een van buiten komende gerucht gewekt en Zy zyn onmiddelyk uilgegacii om er de oorzaek van te zoeken De dikke duisternis wel¬ ke op dit oogenhlik heerschic heeft hun belet ie voorwerpen teonder- srln iden inaer toen Verborgt eenigé stappen gedaen had hoorde hy eene sissing welke scheen te weeg gebragt te zyn door de snelle he— weging vau eenen stok wacrmede hmand hun zoude hebben wil¬ len slacn Alsdan zyn zy weder binneiigcgaen en hebben de deur' ge¬ sloten Re kwaeddoeners volgen lien van nabv en zy laten aen Verborght weten dat hy zich kan vi Ykoopcn van In t hem wachtend gevaer ten pryze van 400 frs Verborght antwoordt dat hy deze som niet bezit op hetzelfde oogenhlik roept eene stem van buiten dry mannen aen eiken kant en verdubbelde slagen uie de deur schokken geven ge- noegzaem te kennen dat de kwaeddoeners het commando gehoor- zaemd hebben De deur bezwykt onder de hevigheid dezes aer.vals Verborght en Anthonis hebben de vlugt genomen en zyn op eenen zolder gaen verschuilen waerzich reeds bevond de vrouw van Ver¬ borght zy ne dochter en zyne schoonzuster Anna Van Oosterwyck Verborght zyne vrouw en Anthonis kruipen iii iiethooikot om heter aen de opzoekingen te ontsnappen Toen de roovers binnen zyn gekomen daerzy niemand zagen heb¬ ben zy eene opening in de zoldering gemaekt en zyn erin gelukt tot op den zolder te k louteren waer zy Anna Van Óosterwyck ont¬ dekt hebben Na haer gedwongen te hebbcn v heneden tckomen bragt men haer by hetvuer dat in de schouw brandde en er was spraek haer in hel midden der vlammen te werpen indien zy weigerde te zeggen op welke plants het geld bewaert werd De schoonzuster van Verborght onder het gevoel van den schrik welken deze woorden haer inboezemden wyst de kamer aen waer zich het koffer bevond behelzende de kostbare voorwerpen en daer zyeenige klagtcn liet hoeren heeft men haer met den hecht eener vork verscheidene slagen toegebragt In deze kamer sliep J B Ver¬ borght oud ld jaren De kwaeddoeners ecu van welke gewapen was hebben zich bepaehl hem te vragen waerh"t geld was zonder hem eenig k woed te doen en hy heeft hun de koffer zien openbreken met hulp van een yzer werktuig Terwylzy overal zochtten was Antho¬ nis op den zolder teruggekomen en hy trachtte door eene spleet van den vloer te zien water in huis omging maer een dier man¬ nen hem bespeurd hebbende dreigde op hem te schieten indien hy niet heenrging Toen liet onderzoek der koffers geëindigd was degene die het op¬ perhoofd der bende scheen te wezen zeide tegen de dochter van Óos¬ terwyck in den stal tc gaen ond-r voordwensel dat er onder hen persoonen waren welkezy kende en dat zy ze zou kunnen beklappen Lenigen tyd duerna hebben zy haer gevraegd ol zy niet van hare pla< ls verroerd had en op haer ontkennend antwoord zyn zy ver¬ trok ken Na het vertrek der ïoovers heeft Verborght bestatigd dat men had ontdragen eene som van omtrent 150 frs eenen gouden hert twee ringen en verscheidene andere juweeleri kleed«Teii eene parapluie twee hespen eenige bobynen garen enz De dieven hadden daeren- boveu eenen voorschoot en een gouden hert toebehuoreude aen zyne schoonzuster ontdragen Den 23 december heeft men op weinigen afstand het stuk hout ge¬ vonden lietwelk gediend had om de deur in te slaeu dit was een boomstronk van dusdanigen omvang dat vier mannen noodig waren om detizelveu te verroeren Al de byzonderhedeu betrekkelyk den diefstal van Ilevst-op-den- Bcrg waren bekend wy hebben nog de bewyzen aen te halen daer- stelfende de deelneming der beschuldigden in deze misdaed Maendag 21 december zyn Maes en Seraphyn De Groot Van der lleyden Sylvester De Groot en Joseph lleyvaert met denzelven spoortrein van Zwyndrecht naer het Vlaemsehhoofd vertrokken zy zyn de Schelde overgesteken en hebben zich te Antwerpen vereenigd in eene herberg omtrent de statie van waerzy te voet naer den Ouden- God g< gaen zvn By den doortogt des treins van 4ure naer Mechelen zyn zy in een rytuig gestapt Maer toen zy ter bestemming waren aengekomen hebben zy Standaert op de verzam»lplaets niet gevonden en alsdan zyn zy een logement gaen zoeken Na verscheidene stap¬ pen hebben Seraphyn L)e Groot Van der lleydon Heyvaert oorlol be¬ komen oin in de schtier der vrouw Bernaerts te Kethelyne Waver te mogen slapen en Maes met Sylvester l)e Groot hebben den uacht doorgebragt in de herberg der vrouw Meu Iderma ns te Mecheleri Des morgens om 9 uren hadden zy hunne makkers op omtrent eene my van de stad vervoegd en er werd overeengekomen dat Joseph Heyvaert ter opzoeking van Standaerd zoude gaen en dat de andere naer Lier zouden blyven voortgaen zy waren niet verre van de poort meer als Heyvaert hun is te gemoet gekomen om Je wegen te wy- zen welken zy moesten nemen daer hy voegende dat hy en Stan¬ daert welhaest op hetzelfde punt zouden aengekomen zyn Een half uer daerna was de gansche bende verzameld en toog on- der de leiding van Standaert in de rigting Heyst-op-den Berg leder man was gewapend meteen pistool en hunne houding heeft in den geest van meer dan eenen landman die hun zag voorbygaen vrees verwekt Toen zy hunontwerp hadden volvoerd zyn zv naer Lier terugge¬ keerd en Standaert heeft zyne makkers veriaten Men had onderweg de juweelen en kleederen gedeeld sinds dien hadden Van der Heyden Seraphyn lie Groot en Heyvaert zich van de andere gescheiden Syl¬ vester De Groot en Maes zvn van Lier naer Duffel gegaen waer zy in herberg naest de keik ontheten hebben van daer zyn zy naer Ant¬ werpen vertrokken en eindelyk naer Zwyndrecht teruggekeerd waer Maes op dat tydstip in het huis van J B Dc Groot logeerde Aide daders van den te Heyst op-den-Berg gepleegden diefstal hebben hunne pligtighcid hekend en de proceduer heeft de nauw¬ keurigheid d«T hyzüiidci heiden bew ezen welke Zy bezorgd hebben het is aldus dut de dochter Van Oosterwyk verklaerd maer vier man¬ nen te hebben bespeurd in liet huis van Verborght en deze getuige¬ nis komt overeen niet de gezegde des beschuldigden Maes wanneer hy verzekert dal Vau iler Heyden en Sylvester De Groot de wacht hebben gehouden Den 21 december w aren zy in eene herberg omtrent den Ouden-God getreden afwachtende de komst van den spoortrein en de vrouw Storms welke de herberg houdt heeft Macs en en Sylvester De Groot stellig herkend zy herinnert zich zelfvoor hun kaertjes te zyn gaen halen in het bureel der statie en Macs bad deze omstandigheid herhaehl Findelyk,de persoonen dioden nacht van 21 tot 22 december in de schuer van Beruaerts hebben doorgebragt hebben er eene brie- ventesch achtergelaten Deze brieventcsch werd na hun vertiek ge- vnoden het was dengene van Van der Heyden zoo als tluiilelyk be¬ wezen is door de stukken welke zy behelsde Hoerenhoven heeft den zoon HernaertsVan der Heiden en Hev vaertstelligerkeud én hy heelt zelfs een gesprek verhneld hetwelk hy met dezen luetsten gehad had Enindieii de vrou w Meuhlernians eenige moeite heeft om Maes te erkennen zy herinnert zich zeer goed dat in den winter twee per¬ soonen in hare herberg gelogeerd hebben door de aenbeveling van eenen leurder geriaemd den Tulp welk feit door Maes is verklaerd en zy bekend liet propost te hebben gehouden hetwelk dezen be¬ schuldigden haer toeschryft Toen liet erop aenkwam den buitte verdeelen heeft men van de juw eelen dry loten gemaekt het een is aen Standaert en Joseph Hey¬ vaert ten deele gevallen een ander aen Seraphyn en Sylvester De Groot en het derde aen Fidelis Marsen Van der Heyden Maria De Coene byzit van Van der Heyden heeft zich naer S Nikolaes be¬ geven om er twee gonden herten te verkoopen waervan zy meer dan 40 IV getrokken heelt en vervolgens heeft zv in deze omstandig¬ heid van eenen anderen naem dan den haren gebruik gemaekt men kan niet denken dat zy onbewust was van de criminele bron waeruit de voorwerpen kwamen welke haer door haren vryer waren toebe- trouvvd om ze te gelde te maken Den 26 January zyn in den Berg van Antwerpen verpand een me¬ daillon twee ringen en een jouden coulant weiketen nadeele van Verborght gestolen waren Zy he^ft zich willen verregtveerdigen zeggende dat haer man die juweelen had m*degcbragt zonder haer te zeggen op welke wyze hy ze verkregen had J B De Groot beweert aen zvne vrouw te hebben doen gelooven dat hy ze gekocht had Oin de geringe verdiensten dezer verdediging te bevroeden is het genoeg aen te merken dat J B De Groot zich niet te Heyst op den-Berg bevond De in den Berg aengeslagen voorwerpen zyn in zyne woo¬ ning gebragt geweest door zyneiizoon Sylvester en hy heeft dus geen enkel oogenhlik zichzelve noch zyne vrouw kunnen bedriegen omtrent den oorsprong dezer juweelen en wat aengaet Isabella Lau- wers zy waste zeer hekend met de levenswyze van haren man en de crimminele nvverheid der leurders welkezy met zulke levendi¬ ge drukte onthaclde om niet met kennis van zaken te hebben gehandeld i 7.® Diefstal — 5 Beschuldigden Standaert J B De Groot en Sylvester De Groot ^ In den nacht volgendeden diefstal te Heyst-op-den-Berg hebben 10 of 12 gewapende mannen eene pachthoeve ten Doel arrondisse¬ ment Dendermonde aengerand Deze pachthoeve was bewoond door eene 84 jarige vrouw weduwe van Cornelis Daems De roovers heb¬ ben de deur van eenen peerdenstal opengebroken en by middel van eene daer gevonden ladder hebben zy het zoldervenster bereikt van hetwelk zy eene ruit hebben gebroken vervolgens zyn zy door dit venster gekropen om binnen te geraken De weduwe Daems sliep iu eene benedenkamer de kwaeddoeners van den zolder gekomen zynde hebben deze \rouw uit haer bed gesleurd en do verschillende ver¬ trekken der w ooning doen doorloopen haer bevelende hare schatten te leveren Dry mannen bielden zich bestendig aen hare zyden eene hunner was met een groot kapmes gewapend en hy hield niet op aen de wedu¬ we Ha ems te herhalen dat zy moest sterven indien zy geen geld von¬ den Zy hebben al de kamers doorzocht zy hebben al de meubels opengebroken en zvn maer ten einde van onderhall uer vertrokken Even als le Heyst-op-den-Berg hadden al de roovers pistolen zy heb¬ ben medegenomen eene som van omtrent 7 a 806 Ir een diamauteu kruis verscheidene andere juweelen en eene zilveren horlogie Terwvlcie weduwe Harm's voorde geweldènai yen blootstond werd haer schoonbroeder Jacob De Moor op het ooge bewaerd een der roovers heeft hem een messteek n de horst gegeven en heeft jiem een ligte wonde veroorzaekt een ander heeft hem met de kolf van een pistool geslagen Men sloeg ook de minste bewegingen van de meid en de knechts der hoeve g;»de en den dief welke zich nevens het bed van Frans De Block een der dienstboden bevond heeft hem dry her- hachte mal 'n geslagen met het pistool waervan hy drager was De hewooners der hoeve zvn achter volgens overhoord geweest met al de min of meer verdachte lieden welke dit dorp bewoonen en later met dekwaeddoeners welke na den aenslag van Zoersel werden gevat Sandaert J B De Groot en Sylvester De Groot zyn allen herkend geworden door Jacob De Moor en Frans De Block Den eersten ver- klaert dat Sylvester De Groot hem aen dc horst gewond heelt en dat J B De Groot den man is die de weduwe Daems uit haer bed heeft doen komen Wat aengaet Frans I)e Block dezen heeft met veeL kracht staende gehouden dat de mishandelingen van welke hyiu zyne getuigenis heeft gesproken hem door Standaert zyr aengedaen geweest en dat hy het ali.og is uiede oorboekels der weduwe Daems heeft gestolen Ondanks de stellige en berbaelde verzekeringen der getuigen heb¬ ben de dry beschuldigden allocs beweerd dat zv geenszins aen dien diefstal hadden deelgenomen nochtans moeten wy doen opmerken dat het niet moeijelyk was hen te erkennen uithoofde van de menigte keerslichten welke de verschillende vertrekken verlichten en van den tyd welken de kwaeddoeners in huis gebleven zyn daeienboven de proposlen den beschuldigden Maes voor zyne aenhouding ontval¬ len strekken om te doen gelooven dat hy zelf en Seraphyn De Groot insgelyks aen deze misdaed niet vreemd zyn De procedure heeft alnog eene omstandigheid bestatigd welke wy niet mogen voorhvgaen Dry of vier dagen voor den diefstal heeft Nicodemus Van der lleyden met Maria De Coene op de hoeve geslapen» Ily heeft aen den kneclit He Block gevraegd of men niet eenige vrees koesterde daer by voegende dat er veroordeelden uit Vilvolde en S Bernacrds ontsnapt waren dat zy het platteland in bende afliepen ori zich met plundering ophielden Den 24 december ten S ure 'savonds weinig tyds na de misdaed heeft De Block Van der Heyden weder¬ om ontmoet die met zvnen kiuiwagen naer het midden des dorps ried Het komt er op aen niet uit het oog te verliezen dat de dry be¬ schuldigden niet alleen waren toen zy inde wooning der weduwe Daems gedrongen zyn en de aenwezigheid ter plaetse van Van der Heiden een der onVersaegdste leden van het genootschap van het¬ welk Standaert en J B De Groot de »enl« iders waren bevestigt des te meer de herkenning door de getuigen gedaen 18.® Diefstal — 7 Beschuldigden Standaert J B De Groot Seraphyn De Groot Maes Van Roste Silueslre De Groot Nicodemus Van der Heyden] In de gemeente Cruyheke provincie Oost-Vlaenderen woont een 72 jarigen gryzaerd genoemd Michiel De Jonghe en welke de laem geniet een ryk man te wezen Hy had liet ongeluk gehad de aendacht van Standaert en zyne medepligtigen op te wekken en meermalen' was het hy hem verondersteld groot vermogen het onderwerp hun¬ ner gesprekken geweest Omtrent twee ure in den nacht van 3 tot 4 january 1847 hield eene bende kwaeddoeners voor het huis van Michiel l)e Jonghe stil en gerucht makende hoopten zy hem naer buiten te lokken ten einde in zyne wooning te kunnen dringen zonder te moeten inbre¬ ken Zy zagen weldra dut zy zich in hunne verwachting bedrogen hadden en toen besloten zy liet middel aen te wenden hetwelk hun te Heist- op-den-Berg zoo wel gelukt was en met een stuk hout van 3 meters lengte en 65 centimeters omtrek sloegen zy den ingang der deur in Op dit vervaerlyk gcdiuiseh springt De Jonghe uit zyn bed maer de keukendeur vliegt aenstukken op het oogenhlik dat hy iu dit vertrek komt en levert aen de dieven een doortogt Dadelykgry- pen zy hem hy de keel werpen hem ter aerde en om hem te be— l' tten hun later te herkennen windei» zy zyn hoofd in een deksel Na zich de sleutels te hebben doen afgeven hebben zy de verschil¬ lende kamers doorloopen uitgenome degene der dienstboden en de meubelen doorzocht alle deze deorzoekingen zyn uitgelcopen niet hun in bezit te stellen van eene som van 14 frs zy hebben daeren- boven medegenomen oen dubbel pistool 56 kilogranimsn vleesch 2 linnen zakken enz enz De onderscheidene beschuldigden indezen diefslal betrokken hebben hunne pligtighcid beleden Van der lleyden beweert dal Maes hem te Lier is komen halen en dat zy hunne medepligtigen vervoegd hebben in eene herberg w el¬ ker ligging hem onbekend is üitmael hebben Seraphyn en Sylvester De G roof 'de wacht gehouden terwvl Standaert Maes J B De Groot Van Roste en Van der Heyden in liet huis van Michiel De Jonghe drongen om er het begeerde goud te ontdekken hetwelk zy door do misdaed wilden bekomen Wordt voortgezet 9
Gazette van Brugge 28/2/1848
pagina 3 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item