Back to top

Gazette van Brugge 28/2/1848 pagina 2 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
kribben bewaarscholen landelyke en stadsscholen Gecvvo verdrukking of exploitatie meer der kinderen Volkomen vryheid der eerediensten Volkome onafhange- lykheid van het gewete De Kerk onafhangclyk van den '.Staet Bescherming voor alle de weerloozen vrouwen en kin¬ deren Vrede en heilig verbond tussehen alle volkeren Afschaffing van den oorlog waerby het volk tot kanon- vl resell diend Onafhangelykheid voor alle de nationaliteiten Frankryk bcwaerstcr der regten der volkeren zonder • rnagt HET GOED ORDER OP DE VRYHEID GEVESTIGD ALGEMEENE BR0EDERLYKHE1D De opstellers der Democratie Padfique Er is een man in Frankryk die deze grondbeginselen aen- neemt die ze reeds geproclameerd heeft den heer -De Lamartine JBinnenla ndsch - Brussel 26 february Ren heer Van den Bossche aen de Belgische legatie te Parys gehecht is gisteren te Brussel acngekomen met be- rigten voor het gouvernement Deze bcrigten gaen niet ver¬ der dan tot den namiddag van den 24 en zy bevestigen de gebeurtenissen welke wy hebben doen kennen dien dag en de twee volgende dagen voorgevallen zynde — De Belgische regering bereidt krachtige mactregels om den tegenslag dor bewegingen van Parys te vermyden De kamer der volksvertegenwoordigers en den senaet hebben heden zonder uitstel eene gedwongene geldleening gestemd Va er luid van het ontwerp van wet zal de regering voor den 10 maert by wyzc van voorschot mogen eisehen de twaelf- ■ achtsten der grondbelasting betalende voor de verschoten sommen eenen jaerlykschen intrest van 5 °y 0 tot den nader te bepalen tyd der uitkeering Deze belasting valt uitsluite- lyk op de eigenaers de pachters zyn er van vrygesteld Na deze stemming is de zitting opgeheven Alle partygeest is uit de kamers en het volk verdwenen Heden morgend zyn de voornaemste leden der Katholyke oppositie by den minister van binnenlandsche zaken geko¬ men en hebben hem vanhunne medewerking en van hunne volle aenkleving aen de politiek der regering verzekerd Van eene andere zyde hebben onze twee liberale genoot¬ schappen de Alliance en de Association zich te samen in en¬ kele maetsehappy vereemgd Naer men verneemt zal het leger aenzienlyk vermeerderd worden Bergen en Doornykgaen in staet van beleg worden • gesteld en een cordon gaet langs de Fransche grenzen ge¬ trokken worden cm de inkomst van alle verdachten te be¬ letten Men verzekert alnog uit eene geloofweerdige bron verno¬ men te hebben dat de regering in het gansche ryk bevel gaet 'geven aen dcpolicie datalle vreemdelingen zich onmid- delyk binnen de vier-en-twintig uren moeten aenmelden ten einde hunne bestaenmiddelen en verblyfredens te bewyzen Degenen die dit niet zouden kunnen of willen doen zouden onmiddelyk uit het ryk gebrngt worden De regering heeft in allcngcvalle besloten spoedig en krachtig te werk te gaen — Den Koning en de.koninglyke familie hebben Laken verlaten en zyn het paleis te Brussel gaen bewoonen — Mr Van Praet minister van 's koningshuis naer Parys vertrokken is te Brussel wedergekeerd — Talryke engelsche fainiüen zyn uit Parys naer Brussel overgekomen üynsdag was het getal dezer familien zoo groot dat de souvereinen 25 fr ieder met 5 fr premie betaeld wierden by de wisselaers Kamec der Volksvertegeaiwoos-öigers Zitting van den 24 february De kamer heeft de beraedslaging voortgezet van liet wets¬ ontwerp aengaende de benoeming der burgemeesters buiten denraed Een nieuw aroandement is voorgedragen gewerden door Mr Delehayc ten einde hetkollegie van burgemeester en schepenen de uitvoering toe te vertrouwen van de wetten en reglementen van policie Macr op den oogenblik der stem¬ ming is ditaniandement ingetrokken geworden door deszelfs voorsteller Na debatten welke de gansche zitting duerden en waerby Mr Rogier de amandementen van MM Castiau en Dclfosse bestreed is 's geuvernements ontwerp doorgegacn en hetamandement van Mr Delfosse afgewezen De voorstel¬ len van het gouvernement zyn aengenomen met62 stemmen tegen 18 Acht leden hebben zich onthouden Den voorstel van Mr Delfosse is afgewezen door 58 stem¬ men tegen 49 Een lid heeft zich onthouden Ten slotte het gehcele der wet is doorgegacn met ceue meerderhecid van 62 tegen 10 Zitting van den 25 february De vergadering heeft in deze zitting de wel tot intrekking der verdeeling van de kieskollegien bepleit en eenstemmig aengenomen Mr Castiau had eenen voorstel gedaen strek¬ kende om de uitwerksels te doenstaken van eene wetgevende schikking verlengende het mandaet der gemeenteraedshceren macr hy heeft ze ingetrokken van wege den minister van binnenlandsche zaken de belofte ontvangen hebbende dat hclgouvernemcnt zelve die schikking zal voorstellen De dis¬ cussie heeft niet merkweerdigs opgeleverd By den aenvangder zitting wierden een aental verslagge- vingen over petitiën medegedeeld Mr Tielcmans gaf verslag over de petitiën waerby men gespaerzaemheid in de uilgavcn van den Staet vordert De commissie der petitiën waèracn Mr Tielcmans tot tolk verstrekt stelde de verzending dcr- verklaerd dat liet gouvernement het zelve aen het ministerie voor Na bekend te hebben dat de financiële gesteltenis van Eelgien in vergelyk'ing met degene ven verscheidene rykcr natiën dan zy voldoende is vcr- klaerde de commissie niet deelachtig te zvnaende vrees door dc petitionarissen betuigd echter is zy van gevoelen dat eene nauwgezette spaerzaemheidin de uitgaven van den Staet moet in acht genomen worden en dat het hoogst noodza- kelyk is slechts diegene te stemmen waervan den uitstel vol¬ strekt onmogelyk is Mr Rogier heeft verzenden der petitiën aen het ministerie niet acnvcerdt De kamer zal later den dag bepalen van de bepleiting des verslags van Mr Tielemans Zitting van den 26 february Van de ucr voor dc opening der zitting bepaeld waren de openbare en byzonderc tribunen tot delaetsteplaets vervuld Een groot getal representanten zyn vroegtydig in de zael verschenen De ministers van binnenlandsche zaken en van oorlog werden by hunne acnkomst door een groot getal ge¬ deputeerden omringd en ondervracgd over de placts heb¬ bende gebeurtenissen en dc beslissingen door liet kabinet ge¬ nomen in de gewigtige omstandigheden die de algemeene aendaeht vestigen De secretarissen lezing gegeven hebbende van den korten inhpud der verzoekschriften tot de kamer gezonden den voorzitter heelt de beraedslaging hier over geopend Op alle de banken kan men bemerken dat de leden in hunne ver¬ wachting bedrogen zyn De opneming van den scrutin is onderbroken geworden door eene mededeeling van het gouvernement Levendige beweging van aendaeht Den minister van financiën heeft een ontwerp van wet voorgedragen waerby eene gedwongene leening wordt toe- gestaen tot beloop der acht twaelfslen der grondbelasting niet medebegrepen de additionnele centiemen die in profytc der gemeente ontvangen worden Den voorzitter heeft aen de kamer voorgesteld onmiddelyk in sectien te vergaderen om dat ontwerp te onderzoeken De leden hebben dien voorstel ecnpariglyk ondersteund De kamer heeft zich in hare bureelen vertrokken Ten 4 uren is dc zitting hernomen Den heer Delliougne heeft het verslag der centrale sectie op het wetsontwerp aangeboden Dc middensectie heeft het ontwerp ecnpariglyk aengenomen maer niet voorbehouding dat liet wel te verstaen is dat het ontwerp maer aen de eige¬ naers en vruchtgebruikers toepasselyk is maer niet aen de pachters Eenparige teekens van goedkeuring De kamer is dacrna tot de algemeene beraedslaging overge- gaen en deze der artikelen zonder dat een der leden het woord vraegd De artikelen van het ontwerp worden achtervolgens aen¬ genomen Het ontwerp is daerna met eenparige stemmen behalvens dry aengenomen de hoeren Castiau Bricourt en De Saivc Seiaact Zitting van den 24 february Den senaet heeft in deze zitting mededeeling bekomen van verscheidene wetsontwerpen door de kamer overgezonden eene commissie acngcsteld met last van overtegaen tot het onderzoek derzelve een verslag gehoord van Mr Royor en het wetsontwerp gestemd nopens de récépissés d talons Zitting van den 25 february De vergadering stemt een aental naturalisation en hoort verscheidene verslaggevingen Eene commissie is benoemd voor het wetsontwerp op de benoeming der burgemeesters Dan opent en sluit de vergadering de algemeene discussie des ontwerps strekkende tot het openen van een krediet by het departement der buitenlandschc zaken Zitting van den 27 february Den senaet heeft met de eenparige stemmen der 29 tegen¬ woordig zynde leden het ontwerp ven wet over dc gedwon¬ gene leening aengenomen Antwerpen 27 february Zaterdag nacht hebben de oversten der hier in garnizoen liggende korpsen van liet departement van oorlog bevelen ontvangen een zeker getal verlofgangers behoorendc tot de infanterie de genie en de artillerie op te roepen De burgemeesters hebben de eensluidende aensehryviiig van den gouverneur der provincie moeten ontvangen Dit is een ge¬ volg van de jammerlyke gebeurtenissen van Parys welke op onze Beurs en op onze burgery den smerlelyksten indruk hebben gemaekt Al de klassen onzer bevolking zyn in ver¬ slagenheid gedompeld De fondsen op de Beurs zyn heden zoodanig geslingerd geweest dat de wisselagcntcn gccne pryscouranl konden opmaken — Den engelschen stoomboot City of Rotterdam die eergisteren avond om 8 uren alhier is aengekomen in hal¬ last is dezen morgend weder van hier vertrokken met eene Men verwacht ook nog den volle lading tarwe engelschen stoomboot Director om nog granen te laden om voor den 1 maert in Engeland te zyn — Op onze graanmarkt van gisteren waren omtrent 50 zakken tarwe en 80 zakken rogge Men heeft de tarwe be¬ taald /'15 a 16 t;2 en de rogge/' 8 a 9 per zak van onder¬ halven hectoliter Deze pryzen vergeleken by degene van voorleden vrvdag duiden genoegzaam geene verandering aen maer dc algemeene strekking was tot daling — Voorleden woensdag begaf zich eene bnrgersvrouw naer den Bank om er eene som van 550 frs te ontvangen welke zy in haren kabas legde Van daer ging zy naer S Jacobskerk om er wat te bidden en zetleden kabas nevens hacr neder Onderwylcn is een kerel men weet niet juist onder welk voorwendsel tot hacr genaderd waersehynelyk had by de schyven booren klinken want toen de joufvrouw weèr opstond bevond zy dat cr 420 frs uit haren kabas geligt waren Men zoekt nu den dief BRUGGE Wy waren voornemens eene reeks artikels op de stoffelykc belangen onzer stad te geven maer de gebeurtenissen in Frankryk voorgevallen vestigen nu voor het oogenblik de algemeene aendaeht en wy geloovcn dat het beter is deze artikels voor alsnu te verschuiven Wy welen niet wat ver¬ anderingen cr alhier kunnen komen niet dat wy oproer in Brugge te vreezen hebben neen onze stad is gerust en wy verlioopen dat er niemand onze stad zal stooren Onze bur¬ gers zyn reeds genoeg uitgeput en wy zyn verzekert dat zy niet geern op nieuw voor plunderinge en verwoestingen zou¬ den betalen zy zullen zich vereenigd houden alle gevoel van tweedragt die zoude kunnen bestaen zal voor het ge¬ meen welzyn zwygen en zy zullen geduldig den uitslag af¬ wachten Neen wy weten niet wat veranderingen er kunnen voorvallen wy weten niet welke de houding zal zvn van ons gouvernement wy weten niet welke de houding zal zyn der fransche republikanen ten opzichte van Belgien wy we¬ ten niet welke de houding zal zyn der Engelschen die altyd voordeel trekken uit de omwentelingen der vreemde natiën Zullen de mogendheden onze nationaliteit en onze nuctrali- teit eerbiedigen Het antwoord op die vragen zal den tyd ons geven Wy moeten onze eigene sterkten betrekken en bet zy Franschen het zy Pruissischen of Engelschen aen geene mogendheden hocgenaemd cr den toegang van laten anders is het te vreezen dat de oorlogen die zouden konneii opryzen op ons grondgebied zouden worden beslist en wy zouden dan nog eens de boete betalen Antwerpen Oostende en Nieuport moeten zoowel dan Yper Meunen en Mons bezet worden Het ministerie weet dat dc "Vlacnders in eenen wil gelukki¬ gen toestand verkeeren zy hebben het behoud van hunne nyverheid en van hacr welvaren van Frankryk verwacht do gisting alhier moet van onze staatsmannen gevreesd worden Dc Vlamingen zyn verduldig Wy zyn verzekert dat zy ge¬ rust zullen hly ven maer het is hoogtyd dat men middels berame om ons te helpen Het is hoogst noodig dat men onze nyverheid niet inccr slagtoffere aen die dei' Walen Het is hoogtyd dat men zorge om dc grondstoffen in het land te behouden Ja den fabrikant den werkman moet kunnen bestaen de grondstoffen die liy tot het maken zyner fabrie- kalicn noodig heeft moet hy gcmakkelyk kunnen koopen en dan zal hy zyn koopwaren ook goed kunnen afzetten - — De Vlamingen hebben een gematigd regt op den uitvoer der vlassen gevraagd men heel t het hun geweigerd 1 de liuiieu- nyverheid is gedood men wil nu nog de scheepsbouw doo- den De vreemde koopwaren en gefabrikeerde goederen betalen byna geene regten ten zy deze soort die de Walen ons leveren als laken en wolle stoffen kooien en yzcr Wat meer is de Vlamingen betalen het grootste acndecl in de contribution en als er werken te doen zyn de Walen trachten het meeste en liet beste deel te hebben Men kan dat klaer zien uitscliyncn in het lactstc ontwerp door het ministerie voorgedragen ingevolge welk een somme van 78,255,500 franken zal besteed worden voor het uitvoeren van byzonderc werken Wy bemerken wel is wacr onder andere 1° aenleg der sectie van het uitloozingkanael van Deynze naer Schipdonck begrepen tus¬ sehen Nevel en Deynze frs 800,000 2" aenlcgging der sectie van het uitloozing¬ kanael van Zelzaete naer dc Noordzee begre¬ pen tussehen Maldeghem en St Laureyns 870,000 5° aenleg van landbouwkanael in Vlaende¬ ren het kanael van Stekenenaer St Nikolaes langs Sinay en kanaliseering der Mandel 4° verbetering der haven en kusten 1,400.000 600,000 Te samen voor de werken in de Vlacnderen frs 5,670,000 Maer wy vinden integendeel 5° voortzetting der werken ter verbetering van den afloop der Scheldewateren 6" verbreeding van een gedeelte deskanaels van Charleroi en body king der Saniber 7° verbetering der Macs enz 8" verbetering der vacrt op de Maes tot aen de Fransche grenzen 1,000,000 1,025,500 8,000,000 5,000,000 ' Te samen frs 15,025,500 Dit raekt toch wel dc Walen en laet ons nog aanmerken dat wy in Vlaenderen onze uitwatering verloren hadden ten gevolge der omwenteling en dat de kamers onze grondcige- naers vcrpligt hebben gedeeltelyk dc onkosten der nieuwe uitwatering te dragen Is dit al regtvcerdighcid voor de Viaenders Wy zeggen het nog eens het is hoog tyd de Vlacnders te redden — Wy weten het de vlaemsche Gazelle van BriUjge wordt door onze ministers niet gelezen wy heb¬ ben geene vlaemsche ministers in het kabinet maer den eenen of den anderen van hunne vrienden zal hun wel zeg¬ gen hoe men alhierdenkt en daer wy verzekert zyn dat de heeren die zich nuaenhet hoofd bevinden goede voornemens hebben durven wy verlioopen dat zy ons regt zullen doen — Wy durven ook verlioopen dat deze die aen het hoofd van het provinciael bestier zyn regtzninig voor liet goed zul¬ len medewerken — Hctis ook tyd — Wy verhopen verder dat de d weesdry verijen die alhier in de regering bestaen ook zullen eindigen en dat men alle te samen liet gemeen wel¬ zyn zal betrachten zonder zich door cotterye of partygeest te laten stooren — Dat een ieder zich de broederhand reike meer of ooit moeien wy vereenigd bly ven want onze nati¬ onaliteit kan in korte dagen op nieuw in de weegschael ge¬ legd worden Het gerucht was heden alhier verspreid dat Lodewyk -Philip in Engeland zoude overleden zyn dat gerucht is van alle waerheid ontbloot terwyl den Times stellig verzekert dat Lodewyk-Philip in Engeland niet is
Gazette van Brugge 28/2/1848
pagina 2 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item