Back to top

Gazette van Brugge 28/2/1848 pagina 1 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
V 25 55 ste Jaer Maentlag 28 February 1 > ■ • • f *£ k m J K ■}$ GAZETTE YA1K BRUGGE EN DER PROVINCIE WEST-VLAENDEREN Voor Staetkunde Koophandel en Letterkunde 0NAFI1ANGRELYKHEID Verschynt den Maendag Woensdagen Vrydag I Alle pakken cn brieven vrachlvry toe te zenden | De persoonen die Bekendmakingen te plaetsen hebben worden Inscliryvingsprys — Voor Brugge ö macnden fr 4-75 ct De aenkondigingen 25 ceniimen den regel onder de vyf i aenzocht deze dags voor de versehyning van het Blad te » Buiten Brugge vrachtvry » 6-25 » J regels een frank | laten toekomen Buitenlandsch i der brmoeijing van bet leger voor onmogelvk meer DGlTSCHLAND» Eenc schikking langs den minnclyken weg in Italic zon* houdt men te wcenen byna hoezeer dat ook hel voornemen zv van de regering en het reeds bewezen wordt door de be¬ reidwilligheid waerinede om de rust in het binnenland te handhaven beloofd is gepaste hervormingen in de admi¬ nistratie tot stand te brengen Algemeen is te Wecncn slechts een wensch te vernemen dat is het verlangen dat den vre¬ de ongestoord bewaerd blyve en een nutteloos bloedvergie¬ ten zoo mogelyk belet worde in welken wensch regering cn regeerden eenparig instemmen Tc Berlyn loopt het gerugt dat den Koning op 17 de wet onderteekend heeft welke de periodiciteit van den vcrrcc- nigden Landdag goedkeurt Het eenigste belangryk nieuws uit Italië vernomen is de afkondiging der Toskacnsche Constitutie de liberaelstc en vrygevigste die tot dus verre in Italië het licht hebben ge¬ zien Brieven uit Berlyn spreken van geruchten volgens welke aen de arméekorpscn in Sileziëen Pommeren bevelen zouden zyn uitgcvccrdigd om nacr de grenzen van Bohemen op te rukken Volgens brieven uit Napels van den 12 was aldoor den vo- rigen dag den kourricr uit Wcenen teruggekomen welke het kcizerlyk hof het berigt van de verleening der Constitu¬ tie overgebragt had Naer liet sehynt was het antwoord uit Wcenen niet geheel afgekeurd want reeds ecnigc uren la¬ ter werd deCoustitntie afgekondigd Den dag waeropden eed op de Constitutie zal afgekondigd worden is nog niet be¬ kent maer in allen gevalle zal zulks met veel plegtigheid geschieden Don kardinael-aertsbisschop Sisto heeft aen het volk oenen sierlyken herderlyken brief gcrigt om tot ge¬ hoorzaamheid aen de nieuwe constitutie te vermanen De naer aanleiding en tot viering der nieuwe orde van zaken geopende inschryving heeft reeds de som van 55,782 duka¬ ten opgebragt HOLLAND» — 's Graven iuge 25 february Naer het zich laet aenzien zal de landverhuizing nacr Noord-Amerika uit Nederland Wurteinburg en Beijercn nog drukkender zyn dan het vorige jaer Zoo wy een geacht handelshuis hebben hooren verzekeren zyn er vele schepen noodig voor het vervoer der passagiers die bereids met de reeders gecontracteerd hebben en het aental contractanten uit Groeningen Vriesland Drenthe Overryssel en Gelder¬ land beloopt reeds over de duizend» Het ongeluk met den stoomboot Phoenix waerby zoovelen onzer landgenooten het leven hebben verloren noch de zieken die in het nieuw ge¬ vestigde koloniën hecrschen en waermede ook zy den on- vcrniydclyken tol van alle ncderzitlingcn betalen schyncn geen afschrik in te bocsemen cn het aental ingezetenen hetwelk zich bezig houdt met hunne vaste goederen te gelde te maken toont dat de lust ter verhuizing geenszins is afge¬ nomen» De landerijen worden onaengezien den korten ter- myn die meestal der betaling gesteld wordt gretig genoeg gekocht minder echter de gebouwde eigendommen het¬ welk nog velen in het vaderland terughoudt Het is vooral den druk der belastingen die de scliacl by hunne overwe¬ gingen tot liet vertrek doen overslaen maer ook by velen de wyzen van helling en den last der kommiczcn en de on- dragclykc wraekzaemheid die de uitocfenaers van cenige bedryven rusteloos vervolgt en hun alle denkbeeld van vry* beid zelfs in hun eigen huis ontvreemd — Be Hollandsche S:aals Courant deelt een berigt mede om de aerdappelcn tegen de ziekte tebevryden In de 5.° a 7." week na bet leggen der struiken op het tydslip waerop de planten zich 6 a 2 duimen boven den grond vertonnen moeten de toppen der takjes met den duim en vinger ter lengte van ongeveer 15 Nedcrlandschc strepen een halven duim afge¬ broken of ingekort worden cn dit moet aen al de punten der takjes in de 10 e en 11." week worden herhaeld — In brieven uit Polen wordt andcrmael het gerucht ver¬ meld dat een der keizerlyke grootvorsten waersehvnclyke 'sKeizers broeder de grootvorst Michael eerstdags tot onder¬ koning van Polen benoemd zal worden Aen den prins Pas- kcwitsch tot nu toe stedehouder van Polen zou eene hoo- gcre militaire betrekking in het keizerryk zelfs toegedacht zyn Ook schryft men van in het oogloopende sterke troe¬ penbewegingen in Polen het sehynt dat er aenzienclyke strydkrachten aen de Oostenryksche grenzen geconcentreerd zullen worden cn men vermoedt dat Rusland voorzorgen neemt voor de gebuertenisscn welke plaets zonde kunnen grvpen door de verwydering van zoovele Oostenryksche re- gementen naer Italië FRANKRYK» — Parys 26 february Na hetontzeggen van het banket en na de toe¬ gevingen door den koning gedaen voor de ver¬ andering van het ministerie veronderstelde men dat het punt van het ongenoegen aldus bygelegd zynde de gevveldadigheden zouden opgehouden hebben Het is nogtans zoo niet De groote massa volk die men te Parys ontmoet die altyd bereid is om voor en tegen alles te vechten voor zoo veelzy maer vechten kan is nu weder aen den gang ge- raekt cn den Hemel weet tot wat uitslag dit zal komen Frankryk blyl't nog steeds verdeeld in staet- kundige aanhangers — de republikanen heb¬ ben hunne droombeelden nog niet opgegeven — de misnoegde van welk gevoelen ook zyn altyd bereid om zich te vereenigen ten einde gezamelyk tegen het gezag te werken hetzelve te verzwakken en om te werpen met voorbehouding nadien te zien wie aen het hoofd zal blyven en zelfs zoo noo¬ dig asldan weder tegen eikanderen op te trekken Alzoo blyft Frankryk steeds door de partyen ge¬ slingerd worden iets dat men aen den wederspan* nigen en oorlogzuchtigen aert van het fransch volk moet toeschryven Alzoo brengtFrankryk schok op schok te weeg zonder dat het voor dit land zelf eenig goed gevolg kan hebben maer waerdoor ongelukkiglyk de algemeene zaek van Europa koophandel en nyverheid kunsten en handgeda- den zeer veel lyden De beweging die thans plaets heeft en die onder voorwendsel van het regt van vereeniging te willen handhaven begonnen was heeft eene uitbreiding genomen die alle verwach¬ ting overtreft het ontzeggen van een banket heef de Kroon van het hoofd van den ouden Monarch geworpen Lodewyk-Philips moet afstand doen Zyn troon wordt verbryzeld De Tuilerien worden verwoest Ziet daer andermael Europa ten prooi van gebeurtenissen wier gevolgen men niet kan voorzien De voorloopige regering heeft de volgende proclamatie vrydag doen afkondigen en aenplakken Pakys 25 february Aen het Fransch Volk Eene achteruitgaende en oligarchische regering komt door den heldenmoed van het Parysche volk te worden omgeworpen Deze regering is gevlugt latende achter zich eene streek bloed welke haer verbiedt ooit op hare stappen terug te komen Het bloed des volks heeft even als in july gestroomd maer dilmael zal dit edelmoedig bloed niet te' leur gesteld worden het heeft eene nationale en volksregering veroverd in verhou¬ ding met de regten vorderingen en den wil van dit groot en edelmoedig volk Eene voorloopige regering dringendheidshalve door de stem des volks cn der gedeputeerden in de zitting van 24 february uitgeroepen is voor het oogenblik gelast met de zorg de natio¬ nale overwinning iuterigten en te verzekeren Het bestaet uit de heeren Dupont de l'Eure Lama rt ine Cremieux Arago Ledru- Rollin Garnier-Pagès en Marie Deze regering heeft voor sekretarissen de heeren Armand Marrast Louis Blanc en Ferdinand Flaucon Deze burgers hebben geen oogenblik geaerzeld de vaderland- che zending te aenveerden welke hun dringendheidshalve werd opgelegd » Wanneer het bloed stroomt wanneer de hoofstad van Frank- I ryk in vuer is dan ligt de taek der regering in gevaer cn het openbaer welzyn Gansch Frankryk zal haer hooren en zal haer de medewerking zyner vaderlandsliefde vergunnen Om- der de volksregering welke de voorloopige regering uitroept is ieder burger magistraet Franschen geef aen de wereld het voorbeeld 't welk Parys aen Frankryk heeft bereid en door de orde en het vertrouwen in u zelve tot de krachtige instellingen tot welke gy gaet ge¬ roepen worden u te geven» De voorloopige regering wil de republiek behoudens ratifi¬ catie van het Fransch volk hetwelk onmiddelyk gaet geraed- pleegd worden Noch het Paryscll Volk noch de voorloopige regering be- weeren hun gevoelen in plaets van het gevoelen der burgers te stellen betrekkelyk de bepaelde wyze van regering welke de nationale souvereiniteit zal uitroepen De eenheid der natie voortaeu gevormd uit alle de volks¬ klassen welke haer samenstellen de regering der natie door haer zelve de vryheid gelykheid en broedetlykheid voor be¬ ginsels het volk voor zinspreuk cn wachtwoord zie daer de volksregering welke Frankryk aen zichzelve verschuldigd is en welke onze poogiugen het zullen weten te verzekeren De voorloopige regering heeft vooreerst tot minister be¬ noemd De heeren Dupont de l'Eure raeds president Larnartinc minister van buitcnlandschc zaken Arago van zeeinagt Erétnieux van justieie Bedeau van oorlog Marie van openbare werken Lcdru-Rollin van binnenlandsche zaken Bethtnont van koophandel Carnot van openbaer onderwys Goudehaux van financien Garnier-Pagès is benoemd tot maire van Parys en Guinard cn Recurt tot adjuncten van de maire De andere maires zyn voorloopig gehandhaefd onder den titel adjunct maires De municipale garde is afgedankt — ■ De bewaring van Parys is aen de nationale garde toebe- trouwd onder het opperbevel van den heer Courtais Den generacl Cavaignac is benoemd tot gouverneur-gcneracl van Algerien den heer E Arago tot directeur der posteryen den heer Gaussidière tot chef der policie Men zegt dat den 24 n om tien uren 's morgens twee geheele bataljons hunne wapens op het Magdalenaplein heb¬ ben neergelegd zonder op het volk te willen schieten Den aenval van het kasteel der Tuilerien die zoo moordadig is geweest zou zoo het sehynt veel erger geweest zyn in¬ dien den koning aen de troepen niet bevolen had het schieten te staken Men zegt dat liet den generacl Bedeau is die hun dit order heeft doen kennen Den wensch des Volks Hervorming voor allen Algemeene kwytschelding — de ministers alleen uitge¬ zonderd en in staet van beschuldiging gesteld Regt van vergadering door eene aenstaende betooning ge¬ heiligd Onmiddelyke ontbinding der kamers enbyeenroeping der primaire vergaderingen Burgerwagt onder bevel der municipaliteit Afschaffing der wetten van september Vryheid op liet spreekgestoelte vry¬ heid der drukpers vryheid voor de petitionnering vrvheid voor de byeeiikomsten vryheid voor de kiezingen Kieshcrvorming Allen die deel maken der nationale wagt zyn kiezers en kiesbaer Parlementaire hervorming Betaling der gedeputeerden de publieke ambtenaren op bunnen post Hervorming van de kamer der pairs Gccne benoemingen meer door den koning noch aristocraticke erfachtigheid Hervorming der administratie Wacrborg voor alle de ambtenaren en bedienden tegen de misbruiken van voor- regteh en invloedhebbenden De eigendommen geëerbiedigd maer het regt voor het werk gewaerborgd Het werk aen het volk verzekert Broederlyke vereeniging en associatie tnsschen de hoofden der nyverheid cn de werklieden Gelykheid van regten voor de opvoeding aen allen gegevenj 1
Gazette van Brugge 28/2/1848
pagina 1 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item