Back to top

Gazette van Brugge 25/2/1848 pagina 5 van 5

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
n DER GAZETTE TAS BRUGGE van den 25 February 1848 Troonafstand van Saodewjk-I%iSip- Provisoire Gouvernement — Republiek in BRUGGE den 26 feln •iiary Parys 25 february Om tWaclf uren en half — Den koning heeft liet paleis der Tuillery verlaten in de handen van de hertogin zynen troon¬ afstand ton voordeele van zynen kleyn-zoon stellende De hertogin van Orleans is te voet aengekomen niet hare beide zonen den graef van Parys en den hertog van Charlrcs vergezeld door be¬ vel officieren de nationale wagt en eonige leden der oppositie on¬ der welke do herren Dupin on Lacrosse genoemd worden Den heer Lacrosse is te peerd in het Paleys-Bourbon gereden » ■luid -«p roepende « Berigt den heer voorzitter er is gcenen oogenblik te verliezen.» De hertogin van Orleans mot hare beide zonen is in de zael gekomen alwacr omtrent 500 leden verga¬ derd waren Zy heeft hacr in ccnen grooten leunstoel geplaetst die men aen den voet van de tribune geplaetst had Den heer Dupin is achter haer op de tribune geklommen en heeft aen de kamer acngekondigd dat Z M Lodcwyk-Pbilip I* 1 "" den troon afgestaen had ten voordeele van den graef van Parys zynen kleyn- zoon en aen de hertogin van Orleans in hoedanigheid van rc- gentc Levende toejuichingen hebben de woorden van den lieer Du¬ pin begroet een groot getal gedeputeerden hebben uitgeroepen leve Louis Philip II leve madame de Regcnte Nogtans eenigc gedeputeerden van den linker kant zoo als de boeren Larocheja- tjuelein en de Genoudc hebben geroepen « Gv hebt het recht niet » Vcrschcidc stemmen uit de tribune hebben de woorden laten hooren « liet is te laet het is eene komedie Den heer Urémicux heeft de tribune beklommen om de inrichting van een provisoire gouvernement te vragen Talrykc toejuichingen heb¬ ben d ezc begroet Den heer Od Barrot die op dit oogenblik nenkwam is op de tribune gegarn verklarende dat het gouvernement van de her¬ togin van Orleans en van den graef van Parys alleen de bloed¬ storting kon beletten Al de gedeputeerden hebben op deze woor- dc n toegejuicht moer op dit oogenblik is den heer Ledru-Rollin ■opgetreden en heeft de inrichting van een provisoir gouverne¬ ment gevraegt Den lieer De Lamartine is op zyne beurt gekomen en heeftcenen voorstel in den zclvcn zin gedaen Den heer Sauzet heeft den zetel verlaten waerhy acnstonds door den heer Dupont dc l'Eure vervangen is geworden Het paleys der Tui Henen is in vuer het Palais Royal verwoest « Tc Amiens Iiccrscht ook een volkomen opstand Ryssel 25 's avonds — Gisteren avond heeft het volk zonder tegenstand dc republiek uitgeroepen de dryklcurige vacndcl s gebrand de stalic van Fivé staet in vlam Dc binnchslalie is vernield Den generae Negrier geenc orders van het ministerie ontvan¬ gende heeft dc troepen ter beschikking van den burgemeester gesteld Dc nationale wagt verbroedert met het volk Brugge 26 10 uren 's morgens Ilct konvoy van Moescroen brengt ons de tyding mede dat het hotel van de Prefecture te Ryssel en het Paleys der Tuilery te Parys in vuer staet De spooren van den yzcren weg zvn opgebroken van Ryssel tot aen dc belgiscbc grenzen Geenc brieven nog dagbladeren zvn hier uil Parys aengekomen T tj f uren 25 minuten 's morgens — Men ontvangt dc lyding dat dc spooren van den yzcren weg tot Creii opgenomen zyn De gazbnyzen zvn in de statie van Amiens uitgedolven By liet ver¬ trek der troepen heeft bet volk op ben stecncn geworpen Op renen afstand van 4 uren zyn dc spooren uitgcdacn eenen aqueduc en eene brugge zvn vernield lactate Postacriptiiin Het gouvernement van july is vernietigd Veel bloed is er gestort Dc rcpublikanen hebbende overhand Het Palais Royal is verbrand ITct palcis der Tuillery is ganscb geplunderd Den koning en de koninglyke familie hebben Parys verlaten Een provisoir gouvernement is benoemd waervan dc byzou- derste leden zyn Marast Louis Blanc Dc Lamartine Odilon Barot en Ledru- Rollin Dc eerste akten en dc proclamation zyn te Brussel aengekomen Brussel dezen morgend Den raed der ministers is gisteren avond byeengekomen Den minister van oorlog is met eenen persoon die de onlusten van Parys bygevvoond beeft dadclyk naer Lncken vertrokken Men schryft uit Brussel van beden te middernacht Om negen uren 's avonds is alhier een locomotie f-èclaireur aenge¬ komen de acnkomst van het konvooi van Parys acnkondigende verschilligc geruchten hebben begonnen te hcerschen onder andere dal den heer de Rumigny naer Lackcn vertrokken was Den minister van oorlog heeft een groot getal soldaten gezon¬ den om eenen dienst tusschen Parys en Brussel in terichlen Om een ure 's nachts komt een konvooi van Valenciennes er zyn noch brieven noch dagbladen van Parys medegebragt leden van dc kamer der ge¬ deputeerden A ss der Postscriptum — De Rcpahiick Brussel zaterdag 's morgens om vier uren Wy komen dc volgende berigten te vernemen die niet meer te twyfelcn overlaten Al dc vergunningen die den koning gedaen beeft zyn verstoo- tcn geweest Den acnbod van eenen troonafstand ton voordeele van den graef van Parys met de regentic van do hertogin van Orleans is insgelyks verstooten geweest Dc Tuiierien zyn verbryzéld De koninglyke familie is op dc vlugt De republiek is uitgeroepen Een provisoir gouvernement is ingcrigt lactatcn rostscriplusa De republiek is ingcrigt het volk heeft aen hel hoofJ van liet gouvernement geplaetst Arago Louis Blanc Ledru-Rollin Dc Lamartine on Albert drukkers-gast Ilct Palais Boyal staet in vlam De hertogin van Orleans is in het midden van het volk verschenen haren zoon acnkicdcndc* pistoolscheutcn zyn tegen het kind en dc moeder losgebrand ge¬ weest en het is met veel moeite dat men ze aen dc woede van het volk heeft kunnen onttrekken Men verzekert dat den heer Guizot aengchoudcn is Het ministerie heeft gisteren avond ten 9 uren depechcn uit Valcncyn ontvangen men heeft dicsacngacndc niets ruchtbaer laten worden Vrvdng lichtend ten 1 1 uren was men te Amiens zonder tydin- gen of dagbladen uil Parys van daegs te voren Parys 25 tusschen 4 en 5 uren 's avonds — Eene procla¬ matie is op dc muren van Parys geplakt Deze begint aldus Geenc Bourbons meer Nationale Vergadering Provisoire Gouvernement Het provisoire gouvernement is samengesteld MM ARAGO LEDRU-ROLLIN MARIE DUPONT DE L'EURE LAMARTINE ARMANI MARRAST hoofd-opstcller van den National FERDINAND FLACON liool'd-opstellcr der Jte forme ALBERT drukkers gast Terwyl die gebeurtenissen in de kamer der gedeputeerden placts grypen bet kasteel der Tuillery was bet tooneel van af- seliuwclykc daden van verwoesting het volk heeft er zich in woede naer toe begeven De jagers van Vinccnnes dc municipale wagt en een deel der artillery zouden op het volk hebben beginnen schieten Dan zoude er ecu moorddadig gevecht plaets gehad hebben wacr by de municipale wagt byna geheel verpletterd zou zyn geworden Dc koninglyke familie is op dc vlugt men weet niet wacr naer toe Ilct volk meinde dat den koning te Vinccnnes was en heeft er zich naer toe begeven gelukkiglyk hy was er niet Het provisoir gouvernement is in permanentie in het Palais - Bourbon onder bewaking van het volk Laetsten P S — Dezen nacht ten 2 uren is een loeomoticf uit Parys te Valcncyn aengekomen dragende het vaendcl der fransehc republiek De prefecture te Ryssel is door dc vlammen vernield Men heeft ook dc brug van Fcxe hy Ryssel doen springen Dc dood van den gcneracl Sebastiani wordt bevestigd Er zyn geenc tydingen uit Parys meer toegekomen Alle ge¬ meenschap met die hoofdstad is onderbroken Het bevel is naer de bclgische verlofgangers gezonden van zich onmiddclyk by hunne regimenten te vervoegen Belgische troepen zyn naer de grenzen gezonden Eenen gencrael is naer Kortryk vertrokken Brugge - Drukkery van L B HERREBOUDT op d'Eijcrmarkt«
Gazette van Brugge 25/2/1848
pagina 5 van 5

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item