Back to top

Gazette van Brugge 25/2/1848 pagina 4 van 5

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
BURGERLYKEN STAET VAN BRUGGE Huwelyk van den 24 february Louis Jonckhecre byzonderen wcduwaer van Catliarina Beliacgel met Sopliia Phlips zonder beroep Overledenen van den 22 tot den 24 february 22 Joannes Van Hove winkelier oud 48 jaren geboren en woonende te Brugge echtgenoot van Joanna Yerbuys overleden in de Sl Joorisstraet E 7 n° 21 Josephus Van Dycke werkman oud 37 jaren geboren te Oostkerke woonende te Brugge I.angereije E 10 n° 32 echtgenoot van Livina Thielt overleden in de Werkhuis- straet C 14 n° 100 Joannes V erkein werkman oud 40 jaren geboren en woo¬ nende te Lichtervelde ongehuwd zoon van Joannes by Monica Van Wynsberghe overleden in de Hooistraet 1 8 n° 47 Theophile Mathieu oud 11 dagen overleden in de Wul- penstraet E 9 n° 24 Maria Bruyuooghe spinette oud 41 jaren geboren te Sluys woonende te Maldeghem echtgenoote van Bernar dus Lieveus overleden in de Mariastraet C 9 n° 8 23 Maria Bio zonder beroep oud 71 jaren geboren en woo¬ ncode te Brugge weduwe van Josephus Van de Steene overleden in de Chartreuzinnestraet C 20 n° 49 Coleta Braet werkvrouw oud 28 jaren geboren en woo¬ nende te Adeghem ongehuwd dochter van Petrus by Coleta Derycke overleden in de Mariastraet C 9 n° 8 Fi anciscus Fleurman wever oud 77 jaren geboren en woonende te Brugge echtgenoot van Joanna Kerckaert overleden in de Iioefyzerstraet D 11 n° S3 Ludovicus Be Stabele oud 2 jaren 2 maenden overleden in Roozendaele D 8 n° 49 Maria Van Froeye oud 2 jaren 4 maenden overleden in de Spiegelstraet D 16 n° 94 Barbara Colin kantwerkster oud 43 jaren geboren en woonende te Brugge echtgenoote van Ludovicus Poupaert overleden in de Carmesstraet A 9 n° 22 Jacobus Saey werkman oud 48 jaren geboren te Basse- velde woonende te Adeghem echtgenoot van Rosalia Dobbelaere overleden in de Mariastaaet C 9 n° 8 1' redelik Ceunmck oud 2 jaren 11 maenden overleden in het Gotje F 4 n" 39 24 Leonardos Van Driesche werkman oud 22 jaren geboren te Ardoye woonende te Cachtem ongehuwd zoon van Fianciscus by Maria Callewaert overleden in de Hooi¬ straet B 8 n° 47 9 Geboorten TINGIETEHY BEKENDMAKINGEN" V erandering van Woonst FRANCOIS HERREBOUDT heeft de eer het Publiek te ver¬ wittigen dat hy met l slen maert zyne woonst gaet vestigen Oudenburg-straet C 19 N.° 1 by Simon-Stevins-plaets al- waer hy zynen Winkel voor Sayctten enz by voorduringzal uytoeffenen -2T" WILT MEN O.WEHVALSfilTE E.\' WARE Guano van Peruvien DEZEN KAN MEN BEKOMEN BY l NEYT-VAN HOLLEBEKE »p lc Eycr-Muit E 2 N.° 72 1c Brngp ALSOOK WITHABSS DE SOUHE L'ÏT Eli HAND TE PACHTEN om in gebruyker van te komen met 1 October 1848 Eene goede en welgelegene HOFSTEDE en II 34-33-43 C G 80-0-0 R Land en ve tte Gars te Couckelaere en Keyem Thans in buer van Pieter Carhonez Voor de Conditiën zich te adresseren bv den Notaris DELPLACE te Brugge Hoogsttaet ' Te I 1 achten Een HUYS dienende voor Zilversmidts-Winkel staende in de Geldmunt-straet sectie 1 21 n.» 22 te Brugge laetstbe- woond door M.'"« Hanssens-Van De Walle Zich te adresseren by den Notaris J CLAERHOÜDT in de floog-straet te Brugge A REPRESDRE LES «MMS GÏMNASTf® WANTS 1.° Barres parallèles fixes horizontales 2.° Barre fixe horizontale 3.° Barres parallèles verticales mobiles 4.° Corde verticale de suspention 3." Corde parallèle verticale mobile avec anneaux 6.° l' chelle de 16 echelons 7.° Mat 8." Mat de perroquet a 3 echelons 1 our les plus amples imformations 's adresser au bureau de cette leuille KATTE Af MTIIIEU-WMT t a o» süa aa > «P DE EVER MARKT TE BRUGGE Heeft de eer het Publiek ter kennis te brengen dat hy by vriendelyke overeenkomst de van ouds befaamde Tingiètery gekend onder den naem de KATTE van zynen vader koomt overtenemen en by zyne reeds bestaende te voegen Hy verhoopt zoo door de nauwkeurige uytvoering in alles wat zynen stiel betreft als door de gematigheyd der pryzen by voortduring hetzelve vertrouwen van een ieder te blyven behouden waervan zynen vader zoo veele jaren genoten heeft Fabrique de Papiers peiists -j TAPKSSSEH BE S M .E HOI rwe de l'Acadcinic a Bruges KOLVEL ASSORTIMENT DE PAPIERS PEISTS Fond Saline a fr 0-80 et id Mat ii » 0-40 ct Grand choix d'articles en Velouté et Doré VAN ACAJOU EN ANDERE - £ Ta» Tz* Menagie-Goederen SMÜSIIB MASS- ES TROUW-KLEEDERES aDIAïfl AWM EN VERDERE t KV OENSDAG 1 Maert 1848 en volgende dagen t'elkens 's morgens ten 1 0 en 's namiddags ten 2 uren voor de Ver- koopzael Oudenburg-straet te Brugge Verkooping door het ambt van den Notaris BOUSSON TE OUDENBURG OVERSLAG maendag 28 february 1848 om 3 uren na¬ middag in de herberg de Statie van den Yzer Weg te Pias- scliendaele van l u Een schoon WOON HUYS en aenboorigheden te Oostende ten voorhoofde in de Kapelle-straet geteekend n°36 bewoond door den heer Van den Hove-Pillement tot 1 april naest Slaet maer op 10,000 francs 2» Een gerievig PAKHUYS te Oostqjide in de Westmolen- straet geteekend n" 37 Slaet maer op 3,100 francs 3° Een HUNS van twee Verdiepingen grooten Hof en aen- kleven te Breedene sas Slykens bewoond door d'heer Pilleinent-De Broek Staet maer op 4,200 francs 4° Een PAKHUIS en KEERSGIETERIE west dacr aen Staet maer op 2,000 francs Om van de laetste dry koopen met de geldtelling in het ge- bruyk te komen Be Veylings-voorwaerdenby voornoemden Notaris BOUSSON te Oudenburg De algemeeue Maetschappy tot aenmoediging van den krygs- dienst onder de bescherming van Z M den Koning waer¬ van deeenigste Agenten in de provincie West- Vlaenderen zyn De heeren Inghels-De Tilly te Brugge « M estdagh gemeente-secretaris te Iseghem « Paret zaekwaeruemer te Dixmude « Morael avoué te Veurne « Hamman stedelyken ontvanger te Oostende « Van Den Bergh gemeente- secretaris te Thielt « Joos-Verschaeve bedienden by de stedelyke ad¬ ministratie te Yper Blyft deelnemers aenveerden aen de voorzieningskas door liaer geopend om de jongelingen door het lot getroffen li linne vervanging in de nationale milicie te vergemakkelyken Zy be¬ werkt ook de vervanging van allen miliciaen aen de voorwaer- den die de boveugenaemde Agenten aen de belanghebbende zul¬ len doen kennen Openbare Ferkooping TE BRUGGE DEFINITIVE TOEWYZING op zaterdag 4 maert 1848 om 3 uren namiddag in de Verkoopzae der Notarissen ten Stadhuyze te Brugge 1 Koop Een HUYS met Koetspoort in de St Gilliskcrk- straet E 13 n.° 32 ^ bewoond door M J De Smedt ten modieken pryze van 350 francs 's jaers Staet maer op 4,600 francs 2 Koop Een I1UYS nevens het voorgaende uytmakende den hoek der St Gilliskerk- en Goudhandstraten Bewoond door M Rotsacrt-Joos aen 16 francs te maende Staat maer op 1,600 francs Detwee IJuyzen zyn in accumulatie gebragt op 6,130 fr Beyde deze Huyzen by plakschrift wydloopig beschreven j kunnen bezigtigd worden alle donderdagen van 2 tot 4 uren 's namiddags o In geval van Toeslag by samenvoeging zal de kooper ver¬ mogen in handen behouden een kapitael van fr 2,300 a 4 0 i".l Deze Verkooping geschiedt krachtens octrooy van justicie ten oveistaen van M I' an Der Jlofstadt vrederegtcr overliet tweede kanton Brugge bygestaen door M Ch'.' Moulaert zynen greffier De eygendoms-ti telen en veylings-voorwaerden berusten ter studie van den Notaris VAN CAILLIE by de Vischmarkt te Brugge By uytscheyding van Bedryf VERKOOP AEN PRÏS VAN FACTURE De weduwe AVANZO woonende in het Ureydel-straetje B 16 N.° 1 te Brugge heeft de eer het publiek kenbaer te' maken dat zy de koopwaren liaer Magazyn uytmakende ver¬ koopt aen prys van facturc bestaende in nieuwe en oude printen en Gravuren inbladeren en geëncadreerd Lithographien Zantjes Aerdryks-kaerten Atlassen enz Quincaillerie Brillen Verre ky kers Lorgnetten Wis- en Gczigtkundige Werktuygen Barometers Thermometers Liqueur-Scli allen Aerdhollen Compassen Graphometers Koleui en Pinceelen Crayons Pennemessen alle soorten van lukt Papieren Albums Portefeuillen Kaders en Ivoir voor Portretten in miniature ware Napelsche Snaren Chocolat van Venetien Schryfpennen Pypen Dominos Schaek en Lotospelen Bretellen Beursen Eau de Cologne Grooten keus van Kinderspelen en verscheydeandercartikels te lang m te melden N 13 De Printen en Lithographien worden verkocht met eene vermindering van vyftig ten honderd KOOPHANDEL Antwerpen 24 february Gedurende de week eindigende den 19 february is de Tarwe andermael 111 prys gedaeld en voor de eerste mael sedert dry jaien beneden ue 20 frs Den gemiddelden prys is fr 19-12 dus g3 c minder dan den prys der vorige week In de Ko«gè was de daling nog sterker en bedroeg fr 1-1 5 zoo dat der- zelver gemiddelden prys tot frs 12-45 is afgegaen Rousselaere 22 february Koolzaed-olie fl 41-U0 tot uil-mi de tonne van 48 stoopen lin- olie 11 34 Hl tot 34-10 c — Koeken van koolzaed fr 10-00 tot 17-01 van Jinzaed fr 18-00 tot 30-n0 de 100 kilos — Terwe fr 33-00 tot 36-50 Ct rogge Lr 14-00 tot 16-00 ct haver 10 00 i u t 13-13 ct hoonen fr 18-00 tot 19-50 ct den zak van 150 liters Markt van Veurne van den 23 february Middenprys der granen per zak van 145 liters Tarwe fr 30-0(1 a 34-40 c iiogge fr 15 00 a 16-75 c teerste fr 13-00 a 15-50 et Haver fr 10-UU a 13-00 c liooneo fr 16-00 a 18-50 Kortryk 21 february De koolzaed-olie is verkocht fl 41 Op tot 00 0|0 lin-olie fl 34 1[3 tot 00 0(0 camomille fl 00 Op lot 00 op de tonne van 48 stoopen oliette olie 000 tot 000 francs den hectoliter De mailst was zeer wel voorzien en de pryzen lu bben eene grnote daling ondergaen Ziel hier de pryzen by'den zak van 1 If2 hectulier Witte terwe fr 37 36 a 33 1|2 Kootte terwe fr.35 24a3l Rogge fr 1 6 a 14 1 [3 Haver fr 1 1 1 13 a 13 llyssel 22 february Koolzaed-olie Ir 81 3(4 S3 gezuy verile quinquet olie fr 87 3(4 88 lii -olie Ir 83 1(3 tot 84 camcfine-olie Ir 85 kemp-ulie fr 00 par hecioliter — Koeken van koolzaed fr 16 1(3 tot 17 van oliette zaed fr 16 [4 lot 16 lp van linzaed fr 18 tot 30 van camcline-zued fr 17 1(3 van kemp -zaed fr 16 lot 17 de 100 kilos Wissel-Cours van Parys van den 23 february 3 p "(o 23 december fi 73 70 5 p »|" 15 maert 110 10 Cours van Amsterdam van den 22 february tV erkelyke schuld 63 lijia Amortisalie-Sviidikaet 00 Op Handel IMaelsehappv 16[ 3 4 ANTWERPEN 24 fehrUN^T Aenhomsten van 23 en 24 february Den belgischen schooner Industriel kap Vcrstraeten van St Domingo met koffy de amerikaeusclie bark Juniata kap Child van Charleston met ryst en katoen de prilissische bark Leopold kap Holu van Montevideo met huiden den noord- schen drymaster Falcon kap Krentz van Odessa met lyn- zaed de pruissische brik Nayaden kap Voss vao Berdianssy met rogge — Nog een schip in quarantaine de noordsche luik Robert kap Peel van Alexandrien Brugge — Drukkery yau L.-B Heurerovdt op d'Ey er-markt
Gazette van Brugge 25/2/1848
pagina 4 van 5

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item