Back to top

Gazette van Brugge 25/2/1848 pagina 3 van 5

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
alhier zonder region mogten ingevoerd worden het zoude er geliecJ anders in de Vlaenders uitzien wy zouden oin geene almoes moeten smeeken Zondag toekomende is liet nog eens feest in de zael der Jlartseliappy Kunstliefde Wy moeten bekennen dat er wei¬ nig maetscliappyen zyn die zoo veel vermaek aen hunne leden verschaffen 13e vertooning zal bestaen uit Keizer Karei en de Bercheinsche Boer en uit het kluchtspel de revisieraed De provinciale Maetsehappy van landbouw- tuin- en kruid¬ kunde alhier meest bekend onder den nacra van Socieleit van Flora zal zondag hare gewone winter-tentoonstelling geven Wy zullen er maendag een woordeken over reppen Wy weten niet waerom deze Maetsehappy zoo weinig teeken van leven geeft Is het aen de hoofden toetesehryven — Ily koninglyk besluit van 16 worden de vragen tocge- staen om deerink uit te delven aen de volgende De heeren Janssens,te Jabeke Mesdagh te Lampernisse liet bureel van weldadigheid te Heerst Taek te Nieuwap- pelle Hughe te Lampernisse Strubbe Wispelaere Seher- percei Van Sieleghem Verlinde te Slype Maenhout te Leffinghe het bureel van weldadigheid te Ghistelles — De heeren De Hulster en Platteeuw zyn deze week tot leden van den gemente-raed te Rousselaere gekozen Hovekerke is eene dezer gemeenten waer de meeste ar¬ moede is daer zvn 1200 zielen 280 huisgezinnen uitma¬ kende op eene uitgestrektheid van 500 hectaren 10 land¬ bouwers zvn er die twee peerden en 7 die een pcerd gebrui¬ ken twee molenaers en twee smeden al deze lieden te sa¬ men moeten jaerlvks een budjel van 5000 fr opbrengen waerin een boer alleen voor 255 fr komt Het armbesluer heeft maer 450 fr inkomen en nochtans daer zyn zoovele ongelukkigen die van alles ontbreken Dank aen den wel¬ edelen heer Van Crombrugge-Van Pickendale grondeigenaer te Brugge heeft de gemeente het voorleden jaer eene werk- seliool verkregen aiwacr men de kinderen alle slach van handwerken acnleert Dit lokacl is gebouwd geweest ten koste van den heer Van Crombrugge die den byzondersten weldoener van die gemeente is — Men schryft uit Ryssel Tc rekenen van den 24 dezer maend wordt den dienst voor het vertrek en acnkomen der konvooijen in de biunenstatie te Ryssel verricht Deze tyding is officieel want zy is door de administratie zelve af¬ gekondigd — Wy vernemen dat de hoofden en bedienden van de burgerlykc en reglerlyke administration van Brabant zich geneigen tooncn om op bun tractement van den tegenwoor- digen trimester eenen dag aftrek hunner solde te laten doen om lot verzachting der schromelykc ellende en ziekten die hunne broeders uit de vlaemsche provinciën verslinden be¬ steed te worden Men kan niet genoegzaam eene dusdanige beslissing pry- zen die eene navolging zyn zou van hetgeen er zeer dikwyls in het leger geschied - — De zaek van Zoerzel komt eenen nieuwen uitstel teon- dergaen zy is nu bepacld op 8 maert Nochtans zal de twee¬ de serie van strafzaken den 6 maert voor het hof van assisen van Antwerpen opgeroepen worden — In eerie voorlezing van J Herman de Ridder dezer dagen te Gouda gedrukt wordt opgegeven dat in 1847 het jaer toen alle levensmiddelen zoo duer waren in Holland aen sterken drank of genevcr is verteerd de geringe som van veertien millioen vier honderd duizend negen honderd twin¬ tig guldens en tien cents — Zaterdag nacht ontstond te Killarney Ierland een he- vigen brand wacrby zes persoonen hun leven verloren De uitgestrekte bank van den heer Carberry welke de panden van de armen van Kerry bevatte ten bedrage van eenigc duizende ponden brandde tot den grond toe af Twee per¬ soonen werden gedood in hunne poogingen tot redding en vier kinderen kwamen in de vlammen om — Men schryft nit Konstantinopel 7 february Monsignor Ferricri pauselyk nuneius heeft voorleden dynsdag by den Sultan plcgtig gehoor gehad Den Griekschen en den Arme- nisehen patriarch hebben den gezant van Pius IX door deputatiën doen verwelkomen en de opper-rabbyn der Jo¬ den heeft hem in persoon zyne hulde gebragt De geschenken door den II Vader aen den Sultan gezonden zy zeer fraei dezelve bestaen in het portret van Pius IX omgeven van ge¬ steenten eene tafel in mozaïeksteenen eene Trajansche ko¬ lom in gemalen goud hoog dry voeten een-en-twintig gou¬ den en zilveren penningen en eene verzameling prenten volgens de schilderyen der beste Italiacnsche meesters Den groot visicr-Reschid-pacha heeft eene met diamanten ver¬ sierde snuifdoos ontvangen — Doodstraf Ilapriet Parker door de laetstc assisen te Londen ter dood verwezen om in eenen toeval van ïuin- ncnnyd de kinderen gedood te hebben van eenen man wiens bvzit zy was is maendag op de gewoone plaets gehangen geworden liet aenwezig volk was in nog grooter massa dan gewoonlyk Voor de vensters van de plaets en acnpalende stralen bemerkte men menigvuldige weigekleedc persoonen die de voldoening hunner nieuwsgierigheid zeer duer moes¬ ten betalen Zondag daegs voor het hangen van Harriet Parker poogde eenen kleermakersgast eene jonge vrouw die zyne minnares geweest was alsook hare moeder te vermoorden Beide ongelukkigen zyn in ecde jammerlyke gesteltenis naer het hospitacl gedragen Dezer dagen heeft te Weenen een by zonder geval plaets gehad Twintig zoogenoemde conra mineurs dat is specu¬ lanten op daling der fondsen zyn aldacr in hechtenis geno¬ men waervan 19 onder beschuldiging datzy om hun ope- raliën te bevorderen valschc stactkundigc geruchten in om¬ loop gebragt hadden en een om dat by gewaegd had het Oostenrvksche papicrengeld in de openbare openie te doen dalen Hem wordt vooral ten laste gelegd dat hy gezegd zou¬ de hebben dat twee guldens in zilver hem meer wacrd wa¬ ren dan vyf guldens in bankbiljetten Daer laetstgenoemden een vreemdeling is maekte men weinig omslag met hem maer bragt men hem onmiddelyk over de grenzen Zyne kameraden in het ongeluk schynen echter eenige dagen in hechtenis te zyn gebleven en er is hun voor altyd het bezoe¬ ken van de beurs verboden ZEI R IMP E IV Jeune Caroline kapitein Raoult op 17 february van Duinkerke naer S Malo en S Breine vertrokken is totael verongelukt Het schip is den bodem ingestootcn en vol wa¬ ter gekomen — Men schryft van Hamburg 17 february de Hamburgsche tjalk Hemmy Henriette kapitein N II Spiel van Aberdour naer Cuxhaven is zinkende verlaten gewor¬ den en de equipagie heeft hulp ontvangen van een schip dat te Sunderland is aengekomen — Bordeaux 19 february Een der regelmatige paketbooten tusschen Bordeaux en Duinkerke de Manche kapitein Dumont is door Jeune Hirondelle kapitein Landard van Boulogne naer Bordeaux overzeild geworden en aenstonds gezonken — Van Cctte schryft men de dato 18 february Een Spaensch schip van Denia naer Marseille varende met appeleienen is gezonken na op de rotsen gestooten te hebben die derr grond van den Doek vormen - — Men schryft van Malde 2 february Anna Catharina kapitein Past van Riga naer Antwerpen met lynzaed is tusschen Ilamerfeest en Fromsoë totael veronge¬ lukt Den kapitein en twee mannen der equipagie zyn slechts kunnen gered worden HOF VAN ASSISEN TE ANTWERPEN ZAEK VAN ZOERSEL AKT VAN BESCHULDIGING 5" VERVOLG 5 6 Diefstal — 2 Beschuldigden Standaert Maes en Seraphyn De Groot Het was meermalen gekeurd hy gelegenheid der kermis van Schel- le dat Standaert zyn kraem nacst het huis van J B Verhoeven was komen stellen Dezen oefent in die gemeente het beroep van bakker en herbergier uit Den besehul ligden die alle u-r allen oogenblik in den winkel kon treden had bet meeste gemak gehad om van den staet der plaetsen kennis te nemen en hy besloot de bv hem bezeten inlichtingen ten nutte temaken Gedurende den naelit van 26 tot 27 ectober is hy naer de wooning van Verhoeven gegaen in gezelschap van Fidelis Maes en Seraphyn De Groot en by middel van braek en in klimming zyn zy in de bak- kerygeraekt uit welken zy een wagenkleed acht zakken eenen kruiwagen eenige gewigten 7 ol 8 brooden enz hebben mede¬ genomen Des morgens zyn de gewigten op eenen publieken weg op het groudgchied der gemeente Acrtselaer wedergevonden Het is den zoon Verhoeven die den eersten de» diefstal heelt ontwaerd en bemerkt heeft dat men de deur der hakkery bad opengebroken Om in de hakkery te geraken moest men eene plaets overgaen omringd aen de eene zy de door eene breede gracht en aen de andere door eene haeg en nademael en geene blyken ^bestonden aenduidende eenige verhryz ling is hel zeker dat de kwaeddoeners ze hebben moeten ovrrklimmen Maes heeft de daders des diefstals in zyn schrift van 30 april be¬ klapt en hunne bekentenissen hebben deze beklapping van nahy gevolgd Verboeven tegeu Standaert overhoord zynde geworden heelt verklaerd dat hy hem kende en dikwerf in zyne berber^ ge¬ zien had i 4 e Diefstal — 6 Beschuldigden J B De Groot Seraphyn De Groot Fidelis Maes 3 Peeter Van Roste Sylvester De Groot Nikodemus Van der Heyden Van al de diefsttallen vermeld in bet vonnis hetwelk de beschul¬ digden voor liet hot van assisen verzendt is degene te Vracene ge¬ pleegd in den nacht van 29 tot 30 October 1846 den eenigsten aen welke Standaert g< en deel heelt genomen Het was een zyner naeste bloedverwanten die inlichtingen omtrent de gebroeders Vyt had be¬ zorgd Standaert eischtedus dat zyn bloedverwant tot de deeling des baits weid toegelaten en de aenkanting welke by by zyne ge¬ woone mcdepligtigen heelt ontmoet beeft hem van die onderneming doen afzien Peeter en August yn V yt bewoonen te samen met hunne zuster de gemeente Vracene waer zy herberg houden ' Den beschuldigden Maes had er den ganschen avond van 20 Octo¬ ber doorgebragt entoen het oogenblik om te vertrekken gekomen was is hy eenhalfuer van daer ai degenen gaen afwachten die hem in de volvoering zyner nii-daed ino sten byslaen J 15 De Groot en zyn zoon Sylvester Seraphy iTDe Groot Van Roste en Nikodemus Van der Heyden Naer liet zeggen van Standaert is het wederom J B De Groot die de gelegenheid heeft te baet genomen om Van der Heyden hy hun gezelschap in tewyden By de komst der kwaeddoeners ter plaetse trachten zy de hofdeur open te breken hunne eerste poogingen vestigen de aendacht der twee broeders en Peeier Vyt huilen gekomen zynde went zich naer deschuer waer hy bespeurd dat men den grendel der deur heeft opengeschoven tevens b< merkt hy viermannen achter den meur verborgen hy beeld zich in dat het douaniers zyn en vertrekt als¬ dan volgen hem deze mannen en als hy zich in het midden van den hof bevindt springt er een voor den herbergier en tracht hem eenen vorksteek te geven Vyt grypt het werktuigen worstelt met zynen aerivaller maer andere kerels komen den eersten te hulp en alle te saiuen vervolgen hem tot aen den ingang van zyn huis Gelukkiglyk worstelt hy zich vry eo kan hy de deursluiten dan klimt hy naer den zolder en de kreten welke hy aenheft in hoop de gehuren op te wekken verdrvven de dieven Augustyii Vyt had het gevaer zvns broeders gezien en was door het venster gesprongen om hem te linlp te komeu dadelyk hebben'twee mannen Augustyn by de keel gegrepen en hebben hein willen dwingen terug te keeren Nochlhans heeft by bun kunnen bedwin¬ gen maer degene die met zynen broeder handgemeen waren geweest zyn toegeschoten en hebben hem op den groud geslagen dreigende hem met vorksteken tedooden Ily iia 1 zyne redding te danken aen de vrees welken de kwaaddoeners schielyk heeft gekropen en hun viugt doen nemen J I> Dc Groot en F Maes hebben de omstandigheden dezer poo¬ ging verhaebl in tegenwoordigheid der gebroeders Vyt die de nauw¬ keurigheid der voornaemste byzondei lieden hebben erkend De ge¬ loof weerdigheid waervan zy te dien opzigte blyken gaven Jact ons toe r.iet minder vertrouwen in hunue voorgevingeu te stellen wan* neer zy Seraphyn De Groot by den door hun bedreven aenslag ver¬ eenigen en wy hebben des temeer reden om er geloof aen teslaen ondanks de tegenstrydige beweringen dezes laetste dat de andere be¬ schuldigden welke hunne pligtigheid bekennen en Standaert zelve deze verklaring ondersteunen 1 li.® Diefstal — 9 Beschuldigden Standaert Seraphyn De Groot Maes Van Boste Van der Heyden Heyvaert Hersèe Francisca Van der Kinderen Maria Antonelta De Ridder Gedurende den nacht van 23 tot 24 november 1846 werd er te "W egeld- rzaridc arrondissement Turnhout een diefdstal volvoerd met omstandigheden die by de pligligen die onversaegdheid verraden welke wy reeds hebben ncngestipl berigt gevende over den aenslagin september in tie gemeente Meir gepleegd Vreezendeongetw yield dat zy door de gewoone middelen van braek niet zouden gelukken de heiningen te verbryzelen welke de wooning der echtelingen Gysels beschermden hebbenzy zich eenen onderacïd- schen doortogt gebaend en Standaert langs dien weg in de scheur gedrongen zynde heeft derzelver deur aen zyne makkers geopend Om in de keuken te komen waer de echtelingen Gvsels sliepen heb¬ ben zy met hulp van eenen houten blok eene gegrendelde binnendeur ingeslagen Op het gedruisch dezer inbraek ontwaken dc echtelingen Gysels en zien dry mannen op hen aenvallen den eenen had eene pistool in de hand en de twee anderen waren met mestvorken gewa¬ pend De roovers manen hen het by hen bezeten geld en de sleutels hun¬ ner meubelen af te leveren zy slagen den ongelukkigen man met vuisten en daer de vrouw de onsteltenis welke zy beproeft niet kan verbergen iszv meer dan liaeruiau aen mishandelingen blootge-» steld Ondcrtussohen bereiden zicli de kwaeddoeners tot grovere balda¬ digheden een hunner springt op het bed en grypt Gysels by de keel en een ander brengt hem eenen vorksteek toe en maekt hem eene wond- aen de kaek jeenigen der bende snuffelen in ailede koffers en kas sen en eindigen met de echtelingen Gesels te dwingen op te sta en om bet bed te doorzoeken Na dejuweelen en bet geld 't welk zy hebben kunnen vinden te hebben samengeraept hebben de roovers ziefi vcrwvderd med «dra¬ gende eene sorn van 650 frs een gouden hert een paer oorbockels twee ringen manskleedereri een stuk hesp en eenen pot met 4 kilo¬ grammen boter Den burgemeester heeft zich den 24 november morgens vroeg ter plaetse der misdaed begeven en hy heeft de sporen van geweldadig- heid bestatigd aen welke de echtelingen Gysels zyn blootgesteld ge¬ weest en de middelen floor de kwaeddoeners gebezigd om in huis te geraken Binnen heerschte de grootste wanorders men had al de meubelen opengebroken en de goederen welke er waren in geweest lagen onderopeeri dcu-vloer Eenen dagïooner met name Marten Engelen verbleef hy geval dien nacht met zvnen zoon in de wooning van Gysels Omtrent twee uren is het gedruisch des aenvals tegen de wooning gerigt denslaop dezes mans komen onderbreken hy is onmiddelyk opgestaen om zich in de keuken te begeven maer in den vloer gekomen zynde be¬ merkte bv er eenen kerel die met een groot mes gewapend was en die hem gebood naer zyne kamer terug te keeren Eenige minuten dacrna hebben de roovers hem de deur doen openen en toen hy aen dit bevel had gehoorzaemd hebben zy hem'gezeid weder te gaenlig- gen en men school de gordynen toe In deze kamer bevond zich een koffer Engelen hoorde hetzelve openen en den dief die het doorsnuf¬ felde schreeuwde welhacst dat hy de beurs gevonden had zy be¬ helsde 20 tienguldenstukken Denzelfden nacht heeft men eenen ploegkouter en dry mestvorken ten nadeele van andere in wooners der plaetse gestolen met hulp van den ploegkouter hebben de kwaeddoeners beproefd de keukendeur te openen maerzy hebben dit ontwerp moeten laten varen Het bly kt uit bet onderzoek dat Frans Hersée h**t huis van Gvsels heeft aengewezen waarvoor hy 28 frs tot loon heeft ontvangen Noch¬ tans in weerwil van de eenparige getuigenis der daders des schelm¬ stuks beweert Hersée dathy de inlichtingen niet heeft bezorgd wel¬ ke hen naer Wech'eldcrzande zouden hebben gelokt Het is ook bewezen d a t| Joseph Heyvaert buiten de wacht hield tervvyl de wooning door de andere kwaeddoeners werd ingenomen dit waren standaert Seraphyn De Groot Maes Van der Heyden en Peeter Van Roste Maes heeft de pligligen aengewezen in zyn schrift van 30 april en hy heeft aen Standaert ten laste gelegd den pachter met eenen vork¬ steek aen de kaek gewond te hebben later heeft hy omstandige nit— ï e 68d n g en gegeven omtrent den weg welken zv gevolgd hebben en de plaets hunner byeenkomst Van Roste Seraphyn De Groot en hy zyn te samen van liet Vlaemschhoofd vertrokken om naer Lier te gaen waer zy Van der Heyden hebben gevonden en zy hebben zich op weg begeven naer Wechelderzande Standaert was met Joseph Heyvaert vooruit getrokken en zy hebben hun slechts boven KesseL achterhaeld Vervolgens zyn zy doorNyleu en Grohbendonck getrok¬ ken en het vas middernacht eer zy aenkwamen in de gemeente door Gysels bewoond Standaert heeft beweerd dat hy den pachter by misslag genoemd had dat Fidelis Maes op liet bed gesprongen was en dat hy dezen laetsten had willen slaen om hem te beletten gewelddadigheden te doen Seraphyn De Groot Van der Heyden en Heyvaert hebben ins- gelyks hunne deelneming aen de misdaed bekend Het is de vrouw Maes welke volgens de verklaring hners mans en van Van der Heyden dejuweelen te S Nikolaesis gaen verkooperi en de beschuldigde heeft bekend dezeu stap gedaen te hebben eventwel voorgevende dat zy ter goeder trouw bad gehandeld Men herinr.erezich dat den goudsmid Linteloo den 14 juriy 1847 tegen Francisca Van der Kinderen overhoord zynde haer stellig herkend heeft en zelfs zegde da t zy zich had aengemeld onder den naem van Josephina Merckx voor zooverre hy zyn geheugen mogt geloo ven Er is bewezen dooreen extract uit zyn register dat den 23 no rem - ker 1846 twee dagen na de misdaed van Wechelderzande Linteloo van eene vrouw den naem ven Amaha Merckx nemende juweelen kocht die ten nadeele der echtelingen Gesels kwamen te worden ge¬ stolen De vermelding uit het register van den goudsmid toond ons dat de gezegden van Van der Heyden nauwkeurig zvr» Wy hebben gezien dat Jos»pli Heyvaert de wacht heeft gehouden gedurende de volvoering dezes diefstal en hy heeft vcorzyn deel van den buit eene som van omtrent 44 frs.éen gilet en een rok outvangen 1 e huis komende heeft Heyvaert den rok aen zyne vrouw Maria De Ridder gegeven en deze heeft hem acht dagen later in den IWvati S Nikolaes verpand Maria Be Ridder is eene eerstcmael den 10 mei 1847 ondervraagd en dan heeft zy beweert datzy in den geheelen/\vinter maer eenen rok voor 1 fr 60 c gekocht had dat haren mjrii nooit buiten huize den nacht bad doorgebragt Den 7 angusty vernieuwde zy nog deze verklaring en bet was den 27 dier maend toen Heyvaert zyneplig- tigheid bekend had dat zy hare tael wyzigde en bekende eenen haeijen rok van haren man ontvangen te hebben die Itaer zeide den- zelven te Antwerpen te hebben gekocht indien' men in aenmerking neemt het stelsel van afloochening t welk zy aenvangelyk had aengenomen en wanneer men opmerkt dat den magistraat haer op eene byzondere wyze ondervraagd heeft omtrent het gebruik dezes kleelingstuks waervan hy haor tevens den oorsprong beriunerde zonder eenige uitlegging te bekomen moet men wel aertnemen dat de vrouw Heyvaert de middels gekénd heeft door haren man aengewénd om zich den rok aen te schaffen wel¬ ken hy haer na twee dagen afwezigheid bragt Wordt voortgezet
Gazette van Brugge 25/2/1848
pagina 3 van 5

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item