Back to top

Gazette van Brugge 25/2/1848 pagina 2 van 5

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
Men verzekerde dat de kamer na het eindigen der jaerzit- 'ting zal ontbonden worden Zeven uren Wy ontvangen mcdedeeling van de volgende ty ding i Het bevel komt aen de troepen gegeven te worden om naer hare kazernen terug te trekken « Den generael Friant is deze tvding by de nationale wagt komen aenkondigen en byzonderlyk aen het o ie legioen » Dynsdag avond heeft den koning op den cour der Tuileries onder fakkellicht de linictroepen in oogenschouw genomen — Honderd en twintig persoonen dynsdag in de samen- rottingen aengehouden zyn naer de prefektucr van policie geleid geworden — Dynsdag verzekerde men in de kamer dat een aen- tal aenzienelyke huizen van Parys door oproermakers met rood kryt aengeteekend waren — De pompiers zyn dan op verscbillige punten der hoofdstad verspreid om in geval van brand in gereedheid te wezen Het schynt dat de brandstich¬ ting ecnen der middelen der oproermakers was Kamer ties* Gedeputeerden UT MINISTERIE IN BESCHULDIGING GESTELD De gedeputeerden der oppositie hebben dynsdag 22 den voorstel der in beschuldiging stelling van bet ministerie neer¬ gelegd Ziet bier den inhoud van dien gewigtigen akt « Wy stellen voor bet ministerie in beschuldiging te stellen als pligtig « 1° Van buiten bet land Frankryk's eer en belangen te hebben verraden 2° Van de grondregels der constitutie geschonden de -waerborgen der vryheid overweldigd en eenen aenslag tegen de regteu der burgers gepleegd te hebben « 3° Van door ectie stelselmatige verleiding gepoogd te hebben de vrye uitdrukking der publieke denkwyze te vervan¬ gen door berekeningen van bvzonder belang en aldus Let vertegenwoordigend bewind te bederven « 5° Van in hetzelfde oogmerk de financien van den Staet ten onder gebragt en aldns de vaderlandscbe magt en grootheid in gevaer gesteld te hebben " 6° Van de burgers geweldig beroofd te hebben van een regt aenhoorigaen alle vrye constitutie en waervau de uitoe¬ fening hen gewaerhorgd was door de Cbarte door de wetten en door de vorige gebruiken i 7° Eindelyk van door eene opentlyk tegen -revollution- naire politiek alle de overwinningen onzer heide omwentelin¬ gen in kwestie te hebben herbragt en Letland in eene die]ie woeling te hebben doen dompelen « Odilon-Barrot Duvergier de Hauranne Thiard generael Dupont de l'Kure Isambert Leon de Maleville Garnier-Pagès Cliambolle Detbinont Lberbette Pages de l'Ariège Parocbe Ha vin Leon Faucber Ferdin De Lasteyrie De Conrtais Horlensius-St.-Albin Crémieux Gaultier De Ilumilly Ilimbault Boissel Beaumont de Soinme Lesseps Mauguin Crejon Abatucci Baron Lafayette George Marie Carnot Bureaux de Puzy Dussolier Mathieu Saöne-et-Loire Drouyn-ded'lluys D'Aragon Gambaeérès de Drault Marquis Bigot Qui net te Maicliain Lefort Goussoliu ïessié de la Motte Demarjay Berger Bonuin Jouvencel de Larabit Va vin Garuon Maurat-Ballauge Taiilandicr » Luneau Zitting van den 25 februari Om twee uren opent de zitting De toegangen der kamer zyn niet meer opgepropt van volk ook op de kaeijen d'Orsay der Tuileries der Invaliden en van Chaiilot is de circulatie hersteld Alleen de Concordeplaets is bezet door de troepen De Koniuglyke straet de ilivolistraet en de boulevards zynvry liet gerucht is verspreid dat de oproermakers in aftogt geslagen zyn langs.de Bastille en de barrier du Tróne Men spreekt van eeuige barrikades die opgeworpen doch ouvervvyld door de nationale wacht vernietigd zyn Mr- Fa vin beklimt de tribune Mynbeeren zegt hy na¬ mens de afgeveerdigden der Seine wend ik my tot het "minis¬ terie Sedert 24 uren zyn ernstige wanorders te Parys ontstaen Met verwondering zag het volk het afwezen der nationale wacht Slechts gister om 8 uren na de geweldadiglieden wierd zy te wapen geroepen Den ganschen dag was de bevol¬ king blootgesteld aen de gevaren welke haer omringden Mi Guizot minister der buitenlandsche zaken Ik meen dat de belangen niet vorderen en dat bet niet geradig ware voor de kamer in debatten te treden nopens de interpellatie Op dezen oogeublik roept den koning tot zich graef Molé Toejuichingen aen de linker zyde oin hem te belasten met de samenstelling van een uienw kabinet Herhaelde akklamatien Zoolang liet kabinet met liet bewind zal gelast zyn zal liet volgens zyne overtuiging bel order doen eerbiedigen zoo als bet tot dezen oogeublik gedaeti heeft Bravos aen hetcentrum Mr Odillon-Barrot In aenzien der gesteltenis van het kabinet vraeg ik de verschuiving van den voorstel welken ik gister deed Ja ja Neen neen Ik zal my gedragen naer deuitspraek der meerderheid echter Neen neen Mr Êupin De eerste nooizakelykheid van de stad is den vrede Zy mag nietten prooi gegeven worden aen de regering¬ loosheid Eenieder moet daertoe medewerken Ja ja Den geest van july is steeds bestaende Men doet buide aen den nati- onalen wenscb Maer 't is noodig dat liet volk begrype dat het 'tregt niet heeftom op de publieke plaets te beraedslagen Het is noodig dat de samenrottingen een einde nemen Ik zie niet boe de ministers voorloopig met bet bewind gelast kunnen verantwoordelyk zyn wegens de herstelling van bet order ja zelfs wegens hun eigen behoud [Allons done in liet centrum — Mr Guizot maekt een ontkennend gebaer Ik vraeg dan den uitstel der twee voorstellen welke gister neer¬ gelegd wierden Neen neen 1 Mr Guizot Zoo lang liet kabinet gelast blyft met bet be¬ wind zal bet 't order handhaven en de wetten doen eerbiedi¬ gen Het kabinet ziet niet waerom de kamer bare werkingen zoude onderbreken alle de vraegstukken kunnen opgelost worden Thans oefent de kroon haer voorregt uit hetzelve moet geër'biedigd werden Mr den voorzitter Ik leg in stemmen den voorstel om de deliberatie der bureclen over de twee voorstellen te verschuiven Honderd leden van de oppositie staen op om te stemmen voor de verschuiving By de tegenproef staet gansch de meer¬ derheid daertegen op Donderdag zullen de bureauxbyeenkomen m te beraedslagen Binnenla ndsch Brussel 23 february Kaïncr der Volksvertegcnwoordigeps Zitting van den 22 february De kamer der volksvertegenwoordigers hield gisteren maer eene korte zitting in welke zy zes ontwerpen van wet van gering belang stemde en de rapporten ontving over de wets-ontwerpen betrekkelyk de benoeming der burgemees¬ ters buiten den raed en de afschaffing van de verbrokkeling der kics-kollcgien In de zitting van heden heeft het minis¬ terie een uitvoerig ontwerp van wet voorgedragen ingevolge hetwelk eene som van 78,233,300 fr ach tervolgens ter uit¬ voering der volgende maet regelen zou worden besteed 1." Aenleg der sectie van het uilloopings- kanacl van Deynze naer Scliipdonck be¬ grepen tusschen Nevcle en Deynze 2.° Aenlegging der sectie van het uitloo- pings-kanael van Zelzacto naer de Noord¬ zee begrepen tusschen Maldeghem en St Laureyns 3.* Aenleg van landbouwkanalcn in Vlaenderen het kanael van Stekene naer S Nikolaes langs Sinay en kanalisering der Mandel 4.° Verbetering der havens en kusten 5.° Voortzetting der werken ter verbe¬ tering van den afloop der Schcldewatcrs 6.° Verbreeding van een gedeelte des ka- naels van Charleroi en bcdyking der Samber 7." Verbetering der Maes van de monding der Kempischc vaert af tot aen Chokier 8.° Verbetering der vaert op dé Jlaes tot aen de fransche grenzen 9 e Graving van eene vaert bestemd om Ilasseltaen ileKempisehc vaert te verbinden 10.° Graving der vaert van Herentbals tot Antwerpcu 1 1 " Verlenging van den zytak der vaqrt van Turnhout tot S Job-in-'t Goor 12.° Rcgtstreeksche spoorweg van Brus¬ sel naerGcnt langs Aelst 13." Voltooijing der statiën en dubbele banen desspoorwegs en vermeerdering van het vervoer-inaterieel 14." A Aenlegging van nieuwe steen¬ wegen bvzonder in Luxemburg B Verbetering der buertwegen 16.° ISou\v;iiig van eclgevangenissen fr 800,000 870,000 1,400,000 600,000 1,000,000 1,023,300 8,000,000 5,000,000 2,300,000 2,400,000 1 2G0,000 7,500,000 23,000,000 2,000,000 2,000,000 1,000,000 5,000,000 600,000 16.° Laudbouwgestichten voor bedelaers 17." A Stichting van Vlaemsclie kolo¬ niën in Vlaendercn de Kempen en de Ar- denen 300,000 B Proef van landverhuizing en volk¬ planting van behoeftige Vlamingen « 300,000 18." Invoering van nieuwe nyverheids- takken in Vlaenderen uitbreiding der be¬ staende te 500,000 19." Opbouwing en meubelering van scholen •« 1,000,000 20." Landbouwgeslichten en verbeterin¬ gen 1,000,000 21.» Werken ter gezondmaking van de wyken in steden en dorpen door de wer¬ kende klassen bewoond 1,000,000 22." Oprigting van eene uitvocr-maet- schappy en van bandels-kantooren « 3,300,000 23." Vermindering der vlottende schuld « 8,500,000 Totael fr 78,255,300 Door dit wetsontwerp en als eerste uitvoerings-middcl vraegt de regering de magtiging oin eene ligting van 25 inil- liocn fr aen te gaeu of voor eene dcrgclyke som obligatien op termyn te mogen uitgeven Dit ontwerp is naer de sectien verzonden Den minister van financien beeft de kamer terzelfder tyd aengeboden eene kredietwet van 5,500,000 fr ter voltooi¬ jing van bet zy-kanael der Maes en bet builjet der openbare schuld voor 1849 De kamer beeft na deze verschillende voordragtcn bare wer kzaemheden aengevangen en vooreerst met eenparig¬ heid g c stemd het ontwerp van wet waerby de akten uit- gaendc van de raden der prud'iiommes van zegel- en regi- stratieregten worden vrygesteld De orde van den dag riep vervolgens in beracdslaging bet ontwerp van wet betrekkelyk de benoeming der burgemees¬ ters buiten den raed Den minister van binnenlandsehc za¬ ken beeft ronduit vcrklaerd dat de regering niet v erder zou gaen dan bet door haer gedane voorstel en hetzelve ook niet zou inkorten of terugnemen om dat liet kabinet aen zyne programma wil getrouw blyven Dien ten gevolge beeft den heer Rogier laten hooren dat de amendementen van de hecren Delfosse en Castinu welke bet ontwerp niet liberael genoeg vinden zou beslrytlen Deze rondborstige verklaring van den minister van bin- nenlandsche zaken werd door eene algemeene goedkeuring bejegend De boeren de Tiieux en de Laeoste leden der op¬ positie namen er zelfs gelegenheid uit om te betuigen dat zy in bet wetsontwerp geen groot gevaer voor de beginsels hunner denkwyze zagen en inderwaerheid wat is dit ont¬ werp by de middelen welke den heer Castiau wil aenwen- den wanneer een gemeente-raed geen burgemeester kan le¬ veren Die middelen schynt den afgcvcerdigendcn van Door- nyk uit de wetten van Draco gehaeld te hebben en bestacn eenvoudig in al wie niet burgemeester wil worden de bur- gerregten te ontzeggen en de gemeente door eenen kominis- saris in plaets van eenen burgemeester te doen besturen Maer dat ooit een ministerie zulke maetregels kome voorstel¬ len en hel hoede zich voor den banvloek van den beer Cas¬ tiau Scnaet Den senaet die voor maendag byeengeroepen was is in geen genocgzaem getal geweest om te bonnen beraedslagen In de zitting van dynsdag heeft den minister der openbare werken ondervraegd geweest I." door den graef de Ribau- courd betrekkelyk de richting van den directen yzeren weg van Brussel naer Gend 2." door den baron de Coppens over den toestand dcrVlacndercn,die hetzelve verweten beeft van noch niets voor de Vlaenderen gedaen te hebben Den minis- ster heeft aen den beer Coppens geantwoord van reeds zeer veel voorde Vlaendcren gedaen te hebben BRUGGE Beroerten le Parys Volgens de laetste berigten beden middag alhier toegeko¬ men hebben de opstandelingen te Parys de spooren van den yzeren weg opgenomen ten einde alle aenkornst van troepen die men langs dien weg ontboden bad te beletten Geheel Parys is woensdag avond verlicht geweest en bet volk zwerfile in aengedrongen massas door de byzonderstc straten schreeuwende leve de hervorming Ten 10 uren scheen alles rustig de straten woelden van mcnschen maer de rust scheen zienclyk te herleven wan¬ neer een droevig ongeluk voor bet hotel van den voorzitter der ministers beeft plaets gehad Eenen volkshoop zich voor dat hotel begeven hebbende de soldaten die er de wacht hielden hebben er op geschoten Vyftig persoonen zyn er by gedood of gekwetst Ten 11 uren is de beweging op nieuw begonnen Overal werden barrikaden opgeworpen De ministers zich in bun hotels niet meer veilig geloovcnde hebben dezelve verlaten Des middernaebts het volk heeft de toegangen van Onze- Lieve-Vrouwe-kerk overweldigd en de stormklok heeft den gelieelen nacht geklept terwyl van alle kanten nieuwe bar¬ rikaden en andere Icgenstanilsmiddelen opgeworpen werden Men verzekert dat den generael Tiburee-Sebastiani be¬ velhebber der I sle militaire divisie is gedood Gisteren avond hebben er insgclyks beroerten te Amiens plaets gehad Ofschoon alle die beroerten van eenen zeer ernstigen aerd zyn men verhoopt nochtans dat de monarchie van july geholpen door den raed en den invloed der nieuwe ministers alsook de bytreding der nationale wagt dezelve zonder verdere bloedstorting zal te boven koinen In onzen voorigen nummer hebben wy de medewerking gevraegd van alle persoonen die zoo als wy bet goede willen werkstellig maken wy hebben de medehulp van allen Vla¬ ming gevraegd die zoo als wy gevoelig is over den staet in welken men de Vlaenders laet kwynen Onze slein is ge¬ boord geweest en reeds hebben wyecn ganschpak noten be¬ komen betrekkelyk den olie-handel in onze stad wy hebben er eeuige belangryke brieven in ontdekt maer den tyd beeft ons niet toegelaten alles wel na te zien dit is nogtans hoogst noodzakelyk voor aleer eenige artikels bier op te geven Er is ons ook een uittrek van eene petitie behandigd waer¬ by een onzer beste scheepsbouwers aen het senaet verzoekt de wet te verwerpen die den om zoo te zeggen vryen in¬ voer van vreemde schepen in ons land toelact Deze petitie is door de maetscbappy der Cercle krachtig ondersteund Ja men zag nu en dan nog een weinig werk op de werf van Brugge en dit weinige wil men ons afnemen Indien onze beeren senateurs de wet niet verwerpen liet is met onze werf gedaen en men moet niet denken dat nog ooit een nieuw schip in Brugge zal gebouwd worden De vreemde sclieep- vaerd op onze stad is ook te onbeduidende om nu en dan eene sciiccps avaric op onze werf te zien herstellen necn,dc vet aengenomen zynde onze scheepsbouw cri mogen opkra¬ men Alzoo zien wy de nyverheden die zoo lang een treffe- lyk bestacn aen vele onzer ingezetenen verschaft hebben en zoo vele werklieden brood gaven de eene voor de andere na vcrdwynen Het jammerlykste van al is dat het altyd de nyverheden zyn die in de Vlaenders uitgeocffcnd worden die men slagtofferd Wy zullen eens opzoeken boe veel wy jaerlykseh voor de bescherming der nyverheden in de Waei- sche provinciën betaleu Indien de engelsebe kolen en bet yzcv
Gazette van Brugge 25/2/1848
pagina 2 van 5

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item